ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ช
นามสกุลพระราชทาน-ช


๑๘๑๘ ชนะกานนท์ Janaka^nanda นายเรือตรีเลียบ นายกราบกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อก๋ง 17/12/14

๑๕๑๐ ชนะนานนท์ Janana^nanda หลวงพจมานมานิต (แย้ม) ผู้รั้งผู้บังคับกองโอสถศาลา ปู่ทวดชื่อนายเกิด 13/7/14

๔๐๐๘ ชพานนท์ Jaba^nanda ขุนสาธนธนากร (หมุ้ย) ผู้ตรวจอากรสำรวจ กรมสรรพากร ทวดชื่อตาล 6/6/17

๑๙๐๙ ชมพะนันทน์ Jambanandana นายร้อยตรีเสม ประจำกรมทหารราบที่ ๒ บิดาชื่อหมื่นรัตนพิจิตร (ชม) 7/3/14

๓๖๘๕ ชมพูนุท ณ กรุงเทพ Jambu^nud na Krungdeb หม่อมเจ้าโสตถิผล และหม่อมเจ้าชนม์เจริญ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ 19/1/16

๔๗๐๘ ชมสุนทร Jammasundara ผู้กำกับเอกชม ครูใหญ่โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ปู่ชื่อขุนรักษาเขตรแดน (เล็ก) บิดาชื่อชื่น 3/2/18

๐๒๗๗ ชมะโชติ Jamajoti จ่าช่วงไฟประทีปวัง (ชม) ผู้ช่วยเวรเก็บ กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสถานบริรักษ์

๕๕๘๐ ชมะทัต Jamadat นายปุ๊ กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๐๒๕๕ ชมะธวัช* Jamadhvaja พระยาเสถียรฐาปนกิตย์ (ชม) ปลัดทูลฉลองกระทรวงคมนาคม หลวงราชเสวก (ธัช) เป็นบิดา 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ชมธวัช"

๑๘๓๖ ชมะนันทน์ Jamanandana ว่าที่นายเรือตรีหวาน สำรองราชการกรมยุทธโยธา ปู่ชื่อชม 17/12/14

๕๘๗๓ ชมะบุตร Jamaputra พลเสือป่าชุ่ม กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อชม 1/2/20

๑๗๐๖ ชมะบูรณ Jamapurna นายร้อยตรีกี๋ ประจำกองร้อยที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อชม ปู่ชื่ออิ่ม 14/10/14

๑๙๙๖ ชมะผลิน Jamaphalin พลเสือป่าน้อม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อนายชม ชาวสวน 12/3/14

๕๖๒๘ ชมะรัตน Jamaratna พันจ่าตรีฉิ่ง กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๒๐๙๒ ชมะวณิช Jamavanija นักเรียนทหารกระบี่พร กรมโขนหลวง บุตรนายชม พ่อค้า 18/3/14

๕๗๓๙ ชมะวรรณ Jamavarna นายผิว กรมรถยนต์หลวง ปู่ชื่อชม 3/9/19

๐๒๖๖ ชมะเสวี Jamasevi พระยาเสถียรสุรประเพณี (ชม) ปลัดบาญชีกระทรวงวัง 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ชมเสวี"

๒๗๙๗ ชมานนท์ Jama^nanda นายนาวาตรี หลวงแสงสรสิทธิ์ (เนย) นายทหารนอกราชการ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อหลวงสนิท (ชม) 19/12/15

๔๐๓๙ ชมานุช Jama^nuja มหาดเล็กวิเศษรวย กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อชม ปู่ชื่อนุต 13/6/17

๕๐๘๙ ชยาคม Jaya^gama พลเสือป่าเทียน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อชัย บิดาชื่อมา 31/5/19

ร.๔-๑๖ ชยางกูร ณ กรุงเทพ Jayankura na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป 4/4/00

๒๖๗๙ ชยางคานนท์ Jaya^ngananda ขุนประสิทธิสารการ (เซ่งกุย) ผู้ช่วยสมุห์บาญชี กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อเชียง 25/10/15

๒๙๙๔ ชยาศวิน Jaya^svin มหาดเล็กวิเศษใช้ สารถีตรี กรมพระอัศวราช 16/4/16

๔๔๒๐ ชเยมะ Jayema พลเสือป่าบัว กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อเอม 4/5/18

๓๖๑๘ ชโยจ Jayocha ขุนประสาธน์สิทธิ (รอด) สรรพากรจังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อเชย ปู่ชื่อเชิด 12/12/16

๑๙๗๗ ชลเกตุ Jalaketu พลเสือป่าชื้น (ใหญ่) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อเกด 12/3/14

๑๗๓๗ ชลทรัพย์ Jaladrabya นายเรือโทช้อย ต้นกลเรือสุครีพครองเมือง ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อทรัพย์ 29/10/14

๔๑๐๔ ชลทานนท์ Jaladananda นายร้อยโทวอน กรมทหารบกราบที่ ๑๙ ทวดชื่อเมฆ ปู่ชื่อพวง 17/7/17

๑๘๙๕ ชลพินทุ Jalabindhu นายเรือโทบุษย์ ต้นเรือตอร์ปิโด ๔ ปู่ชื่อจุ้ย 7/3/14

๐๔๗๗ ชลวณิช Jalavanija หลวงประกิจอังกนี (ชื่น) ปลัดกรมบาญชีผลประโยชน์ กองบาญชี กรมพระคลังฃ้างที่ 11/8/13

๕๑๒๔ ชลวิจารณะ Jalavicha^rna รองอำมาตย์โทต่วน นายเวรการประปา กระทรวงนครบาล บิดาชื่อขุนพิทักษ์จีนจร (เอี้ยม) ปู่ชื่อไฉ่ 14/6/19

๔๓๐๑ ชลัย Jalaya หลวงชำนาญชนานุรักษ์ (สวาสดิ์) นายอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปู่ชื่อจุ้ย 23/12/17

๓๖๙๙ ชลัษเฐียร Jalashthira ว่าที่นายเรือตรีนพ กรมยุทธโยธาทหารเรือ ปู่ชื่อชล บิดาชื่ออยู่ 19/1/16

๐๙๓๖ ชลานุเคราะห์ Jala^nugraha นายนาวาเอก พระชลธารวินิจฉัย (มุ้ย) ปลัดกรมยุทธโยธา กระทรวงทหารเรือ กับนายร้อยโทเหล็ง นายเวรกรมปลัดบาญชี กระทรวงกระลาโหม บิดาคือพระชลธารวินิจฉัย (ฉุน) ปู่คือหมื่นขจรเจนชลา (เงิน) 19/1/13

๑๕๔๐ ชลายน Jala^yana นายร้อยโทแคล้ว ประจำกองร้อยที่ ๒ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อปลัดคล้อย ในกรมหมื่นวรวัตร 21/7/14

๒๒๖๗ ชลายนคุปต์ Jala^yanagupta รองอำมาตย์โท พระเทพราชธานี (โหมด) ปลัดมณฑลชุมพร บิดาชื่อพระพรหมพิราม (แพ) ปู่ชื่อเลี้ยง 19/5/15

๒๔๘๗ ชลายนเดชะ Jala^yanateja นายเรือเอก หลวงลักษณมาลา (หล่า) หัวหน้ากองทะเบียน กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อแพ ปู่ชื่อเดช 5/9/15

๑๗๕๕ ชลายนนาวิน Jala^yanana^vin นายนาวาตรี หลวงชาญฤทธิไกร (ลอย) ผู้บังคับการกองพันพาหนะ กรมชุมพล 12/11/14

๓๗๓๘ ชลายนานนท์ Jala^yana^nanda พลเสือป่ามาก กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อแพ 30/1/16

๐๗๖๑ ชลินทุ Jalindu นักเรียนนายร้อยสำรองราชการกอน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับหมื่นเทพภักดี (บุง) บิดา หมื่นเทพภักดีเป็นบุตรพระยาCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 15:16:49 น.
Counter : 1340 Pageviews.

0 comments
Moai coffee (โมอาย คอฟฟี่) สวนผึ้ง ราชบุรี kae+aoe
(14 ม.ค. 2563 08:48:07 น.)
โรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ ราชบุรี kae+aoe
(13 ม.ค. 2563 08:39:16 น.)
รวมน้ำใจอุ่นกายคลายหนาว บ้านห้วยเต่า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ JinnyTent
(8 ม.ค. 2563 10:22:09 น.)
27 ธ.ค. 62 ไปหม่ำตลาดเวิลด์กัน kae+aoe
(6 ม.ค. 2563 08:30:19 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด