ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ศ..๓
นามสกุลพระราชทาน-ศ..๓


๓๘๔๓ ศรีมณี Srimani ทำการนายหมู่ตรีเชาวน์ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายอ่อน (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระไชยราช (ศรี) ปู่ชื่อแก้ว 18/2/16

๓๓๕๑ ศรีมัต Srimata นายนาวาตรี หลวงศรีมหาราชา (ศรี) กรมปลัดบาญชี กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อมี 6/8/16

๑๓๑๐ ศรีมาศ Srimas หลวงอุดมพิมพการ (นันติ์) เจ้าพนักงานโรงพิมพ์ กองละหุโทษ ปู่ชื่อนายศรี มหาดเล็ก บิดาชื่อหลวงอภัยเสนา (ทอง) 17/4/14

๕๔๕๔ ศรียมก Sriyamaga นายหมู่โทเนียน กรมเสือป่ารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ ปู่ทวดชื่อสี ปู่ชื่อยม 29/6/19

๔๔๐๕ ศรียานงค์ Sriyananya หลวงเพ็ชรธานี (ส่าย) กรมการพิเศษเมืองเพชรบุรี ทวดชื่อขุนศรีอานันท์ (นง) 4/5/18

๑๓๙๔ ศรียานนท์ Sriyananda นายร้อยเอกพลุ้ย นายเวรกองทัพที่ ๒ ปู่ชื่อศิริ 27/4/14

๐๙๓๔ ศรียาภัย Sri^ya^bhaya พระยาวจีสัตยารักษ์ (ฃำ) ผู้กำกับถือน้ำ กระทรวงมหาดไทย บิดาคือพระศรีสรราชสงรามรามภักดี (ปาน) ปู่คือพระอภัยณรงค์สงคราม (แพ) 19/1/13

๓๗๔๕ ศรียารัณย์ Sriyaranya พลเสือป่าซ้ำ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑๓ กรุงเทพฯ กับนายจุ่น (บิดา) ทวดชื่อพง ปู่ชื่อขวัญ 31/1/16

๐๑๕๘ ศรียาศวิน Sriyasvin หลวงอัศวเดชวิชิต (เบี้ยว) กรมพระอัศวราช พ่อคือหลวงสาทรศุภกิจ (ศรี) 3/7/13

๑๑๕๕ ศรีโยทยาน Sri^yo^dya^n นายร้อยโทปุ่น พนักงานบาญชีแพนกโจรผู้ร้าย กรมตำรวจภูธร ปู่ทวดชื่อนายควรรู้อรรถ (ศรี) ปู่ชื่อสวน 12/3/13

๐๕๙๑ ศรีโยธิน Sriyodhin นายร้อยตรีขวัญ ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๑๖๖๓ ศรีรัตน* Sri^ratna นายร้อยเอก ขุนบริรักษ์สรพล (เทียบ) ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๖ มณฑลนครสวรรค์** กับนายร้อยตรีแก้ว (บิดา) นายร้อยตรีแก้วเป็นบุตรหลวงวงษาธิราช (ศรี) 6/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศรีรัตน์" ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กองพยาบาลทหารบกกลาง"

๑๕๙๓ ศรีโรจน์ Srirochana ขุนพิสิฐสุทธเลฃา (ต่วน) เลฃานุการมณฑลพายัพ บุตรขุนศรีชลมาน ปู่ชื่อรุ่ง 15/9/14

๑๖๗๒ ศรีเลขะนิก Sri^lekhanika นายพันโท หลวงรณธันพิจารณ์ (มิ่ง) สมุหบาญชีกองพลที่ ๑๐ 11/10/14

๐๓๗๓ ศรีวณิค Srivanik นายเสงี่ยม ผู้พิพากษารอง กระทรวงยุติธรรม หลวงศรีรักษาราษฎร์ (เจริญ) เป็นบิดา สกุลพ่อค้า 27/7/13

๒๑๐๑ ศรีวณิช* นักเรียนทหารกระบี่ดิด กรมโขนหลวง บุตรนายศรี พ่อค้า 18/3/14 * นามสกุลนี้ทรงขีดฆ่าออกจากทะเบียนเพราะโปรดให้ไปใช้นามสกุล "มงคลนัฎ"

๑๑๔๓ ศรีวรรณ Sri^varna ขุนนิเทศธุระกิจ* (เฉื่อย) ปลัดอำเภอขวา อำเภอเมือง สมุทสงคราม ปู่ทวดชื่อปลั่ง 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๑๒๕๐ ศรีวรรธนะ Srivardhana หลวงเชฐกาโรวาท (พิณ) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อศรี บิดาชื่อหลวงพินิจโภคัย (พัฒน์) 8/4/14

๑๒๔๒ ศรีวรรธนะเสน Srivardhanasena นายร้อยเอกพัด ผู้ช่วยยกระบัตรกรมตำรวจภูธร ปู่ทวดคือพระยาศรีพิพัฒน์ (เส็ง) 4/4/14

๑๕๗๒ ศรีวลี Srivali หลวงระวังเวียงพิงก์ (ฟ้อน) นายอำเภอเมือง เมืองเชียงใหม่ ปู่ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อจั่น 9/9/14

๓๐๔๘ ศรีวิภาต Srivibhata นายจวน ปลัดอำเภอเมือง เมืองเพชรบุรี บิดาชื่อจีนซื่อ 14/5/16

๑๗๐๐ ศรีวิลาศ Srivila^sa นายร้อยตรีอิ๋น ประจำกองร้อยที่ ๒ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อขุนศรีสมบัติ บิดาชื่อปลั่ง 14/10/14

๑๑๔๔ ศรีศกุน Srisakuna ขุนอัมพวันนุวัติเฃตร* (พร) ปลัดอำเภอขวา อำเภออัมพวา เมืองสมุทสงคราม กับนายเงิน (บิดา) บิดานายเงินชื่อศรี ปู่ชื่อนก 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๒๒๕๕ ศรีศิลปนันทน์ Srisilpanandana นายชิต นายแพทย์ผู้ช่วยโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อสิน 19/5/16

๑๔๙๖ ศรีศิลา Srisila นายร้อยโทอาจ ผู้บังคับกองตำรวจภูธร เมืองไชยภูมิ ปู่ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อศิลา 6/7/14

๓๗๖๓ ศรีสถิต Sristhita พลเสือป่าปลั่ง รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ บางปะอิน ปู่ชื่อหมื่นสนิท (ยัง) 4/2/16

๑๘๓๑ ศรีสนิท Sri^snida นายเรือตรีแย้ม ผู้ช่วยสมุหบาญชี กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อศรี บิดาชื่อสนิท 17/12/14

๑๐๒๑ ศรีสมิต Sri^smita นายร้อยโท หมื่นอนุมานวิถี (เย็น) ครูแผนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม ปู่ชื่อบุญศรี บิดาชื่อแย้ม 20/2/13

๑๕๕๒ ศรีสารคาม Srisara^raga^ma หลวงอภิสิทธิ์สารคาม (ดี) นายอำเภอมหาสารคาม ปู่ทวดชื่อเมืองแสน (ศรี) 27/7/14

๔๕๔๕ ศรีสำรวล Srisanrual ขุนธนทิพ (ตาบ) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง กับขุนธนทิพ (เอี่ยม) บิดา ปู่ชื่อแย้ม 26/6/18

๑๗๙๑ ศรีสุขนันทน์* Srisukanandana นายร้อยตรีเล็ก ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓ บิดาชื่อศรี ปู่ชื่อสุข 12/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศรีสุขะนันทน์"

๓๗๔๔ ศรีสุคนธ์ Srisugandha นายอุ่น ว่าที่ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑๐ กรุงเทพฯ ทวดชื่อพง ปู่ชื่อขวัญ 2/2/16

๐๐๑๗ ศรีเสวก Srisevaks พระไพศาลนวกรณ (เลียบ) ปลัดกรมโยธาวัง* 17/6/13 * ถูกถอดวันที่ ๗ เมษายน ๒๔๕๗

๑๖๙๓ ศรีหงส์ Srihansa นายร้อยโทใย ครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อจีนซีฮอง 14/10/14

๐๑๒๑ ศรีอุทก Sriudaka ขุนอุทกการี (นวน) กรมมหาดเล็ก 29/6/13

๔๗๘๓ ศรีอุทุมพร Sriudumbara พระพิไชยราชวงศ์ (บุญมี) กรมการพิเศษ จังหวัดขุชันธ์ บิดาชื่อพระอุทุมพรเทศานุรัตน์ (วัตร์) 5/4/19

๑๒๔๕ ศรุตานนท์ Sarutananda หลวงดุสิตวันวิจารณ* (ใจ) พนักงานผลประโยชน์โรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน (บิดา) พระพิศาลสงคราม (ผล) ผู้ว่าราชการเมืองสิงห์บุรี (บุตร) กับขุนนารถสนิท (โต๋) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน (บุตร) นายสูตร มหาดเล็ก เป็นปู่หลวงดุสิตฯ 4/4/14 * พระประชุมรุกขพรรณ

๔๘๗๐ ศรุติสุต Sarutisuta รองอำมาตย์ตรีแสวง แพทย์ศุขาภิบาล เมืองสงขลา บิดาชื่อคล้อย 5/4/19

๑๗๔๓ ศโรภาส Sarobha^sa นายร้อยโท ขุนเข้มขันขบวนศัสตร์ (ปลั่ง) นายทหารนอกราชการ สังกัดกรมจเรพัสดุ (บิดา) กับนายร้อยตรีสง่า ผู้ช่วยสัสดีมณฑลกรุงเทพฯ (บุตร) ปู่ขุนเข้มขันชื่อนายสอน บิดาชื่อนายเอี่ยม 12/11/14

๔๕๘๒ ศศะนานนท์ Sasanananda นายร้อยตำรวจโทแย้ม กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อพระอินทรเดชะ (กระต่าย) 13/9/18

๓๔๐๔ ศศะนาวิน Sasanavin นายเรือโทผัน กองโรงเรียนจ่าทหารเรือ ปู่ชื่อต่าย 2/9/16

๓๖๘๔ ศศะประภา Sasaprabha นักเรียนมหาดเล็กหลวงชงค์ กับนายชา (บิดา) ทวดชื่อต่าย ปู่ชื่อแสง 9/1/16

๓๕๔๘ ศศะภูติ Sasabhuti นายร้อยตำรวจเอกบุญ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๖ จังหวัดเพ็ชรบูรณ์ ปู่ชื่อพระครูสิทธิไชยบดี (กระต่าย) บิดาชื่อหลวงอินทฤาไชย (ภู่) 4/11/16

๓๗๖๔ ศศะภูริ Sasabhuri พลเสือป่าแส รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนชีโพน มณฑลกรุงเก่า กับนายสาย (บิดา) ปู่ชื่อต่าย ทวดชื่อภู่ 4/2/16

๓๓๓๗ ศศะรมย์ Sasaramya นายร้อยตำรวจเอกหอม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อต่าย บิดาชื่อชื่น 30/7/16

๔๑๘๖ ศศะสมิต Sasasmiti ขุนภิบาลอนงค์ (ล้วน) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง ปู่ชื่อต่าย บิดาชื่อหมื่นโจมใจอาจ (แย้ม) 29/8/17

๑๓๕๑ ศศานนท์ Sasananda ขุนประสาทสมบัติ (แดง) ผู้ช่วยคลังมณฑลปัตตานี ปู่ชื่อเถาะ 21/4/14

๐๐๙๘ ศศิบุตร Sasiputra พระวิมานวัชรี (พิน) กรมชาวที่ พ่อชื่อกระต่าย 24/6/13

๒๐๖๕ ศศิวณิช Sasivanija นักเรียนทหารกระบี่สง่า (ใหญ่) กรมโขนหลวง ปู่ชื่อจัน พ่อค้า 18/3/14

๒๑๔๑ ศะศิผลิน Sasiphalin นายสาย กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อจัน ทำสวน 23/3/14

๐๘๐๗ ศะศิรัตน Sasiratna หลวงเทพโกษา (อิน) เจ้าพนักงานภาษีสุรามณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อต่าย บิดาชื่อแก้ว 6/12/13

๑๗๗๖ ศะศิสมิต Sasismiti นายร้อยตรีอ้าด สำรองราชการกรมแผนที่ บิดาชื่อพระบรมนารถนิจภักดี (แข) ปู่ชื่อนายราชภักดี (แย้ม) 12/12/14

๖๑๔๓ ศักดิโสภณ* Saktisobhana นายศักดิพล (ทองดี) สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ 22/10/21 * มาจากนามบรรดาศักดิ์

๑๐๘๑ ศังขกุญชร Sankhakunjara หลวงศรีพิบูลย์ (บุญงำ) เสมียนตรามณฑลราชบุรี ปู่ชื่อสังข์ บิดาชื่อช้าง 5/3/13

๒๗๒๘ ศังขจันทรานนท์ Sankhachandra^nanda นายร้อยโทโต กรมทหารบกราบที่ ๕ ทวดชื่อขุนแก้วโยธา (จัน) ปู่ชื่อขุนวิเศษสาลี (สัง) 7/11/15

๑๒๙๘ ศังขจาตกิ Sankhachataki หลวงพิทักษ์นครเฃตร (อยู่) ปลัดกรมกองตระเวณแขวงขวา ปู่ชื่อสังข์ บิดาชื่อจาด 15/4/14

๒๕๒๓ ศังขชาต Sankhaja^ta อำมาตย์ตรี หลวงธนสิทธิ์ (ทองคำ) สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อสัง ปู่ชื่อเกิด 12/9/15

๑๗๗๑ ศังขพุทธิ Sankhabuddhi นายร้อยตรีเพิ่ม ผู้แทนนายทหารเสนาธิการ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ทวดชื่อสังข์ ปู่ชื่อพุฒ 12/12/14

๑๓๘๐ ศังขภูมิน Sankhabhumin นายร้อยเอกพิณ ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อสังข์ บิดาชื่อภู่ 25/4/14

๓๖๖๓ ศังขมณี Sankhamani รองอำมาตย์โทกล่อม ยกระบัตร์ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อสัง บิดาชื่อหมื่นอักษร (แก้ว) 17/12/16

๑๐๑๓ ศังขรัตน Sankharatna นายร้อยตรีอยู่ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี บุตรนายสังข์ หลานนายรัตน์ 13/2/13

๒๔๑๑ ศังขลักษณ์ Sankhalakshana รองอำมาตย์ตรีเชย มหาดเล็ก เลฃานุการมณฑลปัตตานี ทวดชื่อสัง ปู่ชื่อเหมือน 23/7/15

๑๒๔๖ ศังขวณิช Sankhavanija หลวงธนรักษ์พิสิฐ (เอม) พนักงานบาญชีเงิน โรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน (บิดา) กับหลวงมไหสวรรย์ (เมธ) สมุหบาญชีกองทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ (บุตร) ปู่หลวงธนรักษ์ชื่อสังข์ เป็นพ่อค้า 8/4/14

๖๑๒๑ ศังขศารทูล Sankhasardula มหาดเล็กสำรองสัง กองน้ำสรง กรมมหาดเล็ก 15/10/21

๔๙๖๖ ศังขะกนิษฐ์ Sankhakanishtha นักเรียนแพทย์เสือป่าจ้อย กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อสัง 16/4/19

๑๗๔๙ ศังขะกฤษณะ* Sankhakrishna นายร้อยตรีนาค นายเวรกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ ปู่ชื่อขุนจิตรรักษา (สังข์) บิดาชื่อนายฃำ 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศังขะกฤษณ์"

๑๐๑๒ ศังขะเกตุ Sankhaketu นายร้อยตรีจรูญ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี ปู่ชื่อสังข์ บิดาชื่อเกด 13/2/13

๓๓๘๖ ศังขะทรัพย์ Sankhadrabya นายร้อยตำรวจเอก หลวงศรีมหิทธิศักดิ์ (ตาด) กองมหันตโทษ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อทรัพย์ บิดาชื่อสัง 18/8/16

๒๖๑๙ ศังขะธนานนท์ Sankhadhanananda รองอำมาตย์เอก ขุนพิพิธโกษากร (โห้) คลังเมืองหล่มศักดิ์ ทวดชื่อหอย บิดาชื่อสิน 10/10/15

๔๗๔๕ ศังขะธร Sankhadhara รองผู้กำกับตรีสังขฺ ครูโรงเรียนเปี่ยมวิทยาคม จังหวัดสมุทสาคร 3/2/18

๓๑๕๒ ศังขะนันทน์ Sankhanandana หลวงวุฒิภาพพิบูลย์ (สิงห์) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ทวดชื่อขุนรุทอักษร (สังข์) 10/6/16

๕๐๔๕ ศังขะปักษิณ Sankhapakshina พลเสือป่าสุดใจ กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อสังข์ บิดาชื่อนก 31/5/19

๔๒๖๓ ศังขะภูติ Sankhabhuti นายร้อยตรีกรอง โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ทวดชื่อสัง บิดาชื่อภูติ 12/12/17

๑๗๑๔ ศังขะมัลลิก Sankhamallika ว่าที่นายเรือตรีลิ นายเวรหนังสือ กรมสรรพาวุธ กระทรวงทหารเรือ บุตรนายส่ง 14/10/14

๓๖๙๗ ศังขะมาน Sankhamana ว่าที่นายเรือตรีทองดี กองโรงเรียนพลทหารเรือ ระยอง ปู่ชื่อหอย บิดาชื่อมี 19/1/16

๔๓๓๘ ศังขะฤกษ์ Sankhariksha นายหมู่ตรีเพี้ยน รองผู้ตรวจการลูกเสือ มณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อสังข์ ปู่ชื่อฤกษ์ 18/2/17

๐๕๖๘ ศังขะศิลปิน Sankhasilpin หลวงโสภาพินิจ (สง) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13

๔๖๑๘ ศังขานนท์ Sankhananda พันจ่าเด็กชาควน กองคลังวรภาชน์ กรม
มหาดเล็ก ทวดชื่อสังข์ 1/10/18

๔๑๐๙ ศังขานุช Sankhanuja ขุนชำนาญมณเฑียร (สำเภา) กรมพระตำรวจวัง ปู่ชื่อสังข์ บิดาชื่อนุด 17/7/17

๔๖๙๐ ศังขายน Sankhayana ขุนสรนิติ์คณารักษ์ (เปลื้อง) ผู้ช่วยนายทะเบียน กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อซ้งเต้ก 3/11/18

๐๘๒๗ ศัพทเสน Sabdasen นายร้อยตรีเหรียญ ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี ปู่ชื่อเสียง 10/12/13

๐๒๓๕ ศัพทะนาวิน Sabdana^vin นายเรือตรีแตร กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๒๐๗๘ ศัพทะวณิช Sabdavanija นักเรียนทหารกระบี่ทองอยู่ กรมโขนหลวง บุตรนายแตร พ่อค้า 18/3/14

๐๕๑๕ ศัพทะเสวี Sabdasevi ขุนอักษรสรรพกิจ (แว่ว) กรมวัง กระทรวงวัง 23/8/13

๕๓๐๙ ศัพทานนท์ Sabdananda นายร้อยตำรวจตรีเอี่ยม กองตำรวจภูธรที่ ๒ จังหวัดหนองคาย กับนายจีด (บิดา) ปู่ทวดชื่อหมื่นเสนาะ (ฉะลอง) 29/6/19

๑๘๐๑ ศัลยกะลิน Salyakalin นายเรือตรีดี นายช่างกล เรือเสือทยานชล ปู่ชื่อศัลลา 14/12/14

๐๐๒๔ ศาตมัย Satamaya พระพินิศเทพาหาร (สาตร์) มหาดเล็กกองคลังเครื่องโต๊ะ 18/6/13

๖๐๓๖ ศาตระประภาณ Sastraprabhan หลวงนฤนิติประภาณ (แถม) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง บิดาชื่อนายสาตร์ 6/8/21

๒๓๙๐ ศาตะจันทน์ Satachandra อำมาตย์ตรี หลวงนารถมนูการ (ริ้ว) ผู้พิพากษาศาลเมืองหลังสวน ขุนมรศตานุการ (สาต) เป็นบิดา นายจั่นเป็นทวด 20/7/15

๕๐๘๗ ศาตะชวนะ Satajavana พลเสือป่าคลอง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อสาตร์ 31/5/19

๔๓๙๕ ศาตะนาคร Satanagara นักเรียนมหาดเล็กหลวงศรีเมือง ปู่ชื่อเจ้าฟ้าคำสาด บิดาชื่อร้อยคำจ่าง 20/3/17

๓๓๖๖ ศาตะนิมิ Satanimi มหาดเล็กสำรองวาศ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อนิ่ม ปู่ชื่อสาต 6/8/16

๒๔๘๙ ศาตะมาน Sataman อำมาตย์เอก พระพลพรรคภิบาล (น้อม) ผู้บังคับการพลตระเวณแขวงลำน้ำ บิดาชื่อขุนมรสตานุการ (สาต) ปู่ชื่อพระประธานเพ็ชร์ (มี) 5/9/15

๔๑๒๒ ศาตะโยธิน Satayodhin นายร้อยตรีเขียน กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อสาตร์ 21/7/17

๔๑๒๕ ศาตะสมิต Satasmita นายแย้ม กองพัศดุ กรมไปรษณีย์โทรเลข กับนายยิ้ม (บิดา) ปู่ชื่อสาตร์ 21/7/17

๐๙๘๙ ศาตะเสน Sa^tasen นายร้อยตรีธูป ครูประจำแพนกเสนาธิการ กองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อสาต 13/2/13

๔๒๓๓ ศาตากร Sa^ta^kara ขุนจำนงกิจกาญจนา (เกี๊ยว) นายเวรชั้น ๒ กรมพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อสาด 13/10/17

๓๘๑๙ ศารทะประภา Saradaprabha นายเปลื้อง รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลอยุธยา ปู่ชื่อแจ้ม บิดาชื่อสารท 13/2/16

๐๘๙๒ ศารทูลทัต Sa^rdu^ladatta หลวงวิชิตสราธิกรณ (สอน) ยกระบัตรเมืองสระบุรี ปู่ชื่อเสือ 23/12/13

๑๕๖๐ ศารทูลสิงห์ Saradulasinha นายร้อยเอกฃาว ผู้บังคับการตำรวจภูธร มณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อหลวงเมือง (เสือ) บิดาชื่อหลวงพรหม (สิงห์) 27/7/14

๑๕๖๔ ศารทูลสุต Saradulasuta นายร้อยตรีดี สมุหบาญชี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ บุตรนายเสือ 27/7/14

๓๗๕๖ ศาลยาชีวะ Salyajiva พลเสือป่าเปลี่ยน รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕๔ มณฑลกรุงเทพฯ 3/2/16

๔๔๕๕ ศาลยาชีวิน Salyajivin หลวงอัฏกิจวิจารณ์ (จีน) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ ปู่ชื่อมี ทำนา 20/5/18

๐๒๐๖ ศาลิกร Sa^likara ขุนบริรักษ์กฤษฎีกา (เทียน) นายเวรสาตราคม กรมพระอาลักษณ์ กระทรวงมุรธาธร สกุลชาวนา 6/7/13

๕๓๕๐ ศาลิโกเศศ Salikoses นายร้อยตำรวจตรีสอาด กรมตำรวจพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อขุนนาสาลี (ช้าง) 29/6/19

๐๔๗๖ ศาลิคุปต์ Sa^ligupta พระภักดีนฤเบศร* (แก้ว) เปรียญ ปลัดบาญชี กระทรวงธรรมการ พระประกอบราชวิตร (เฉย) เจ้ากรมโยธา กรมพระคลังฃ้างที่ กับหลวงกสิผลพิบูลย์ (ฃำ) กระทรวงเกษตราธิการ สกุลชาวนา เป็นพี่น้องกัน 11/8/13

๓๗๕๘ ศาลิชีวิน Salijivin นายหมู่โทมี รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อแก้ว ทำนา บิดาชื่อคำ 3/2/16

๕๓๔๓ ศาลิวรรธนะ Salivardhana นายร้อยตำรวจตรีจำเริญ กรมตำรวจพระนครบาล กระทรวงนครบาล ปู่ทวดชื่อขุนสาลี (เจริญ) 29/6/19

๓๒๘๗ ศาสตระรุจิ Sastraruchi พระศรีสุราช (เปลื้อง) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อสาต บิดาชื่อรุ่ง 16/7/16

๓๕๐๕ ศาสตระสิงห์ Sa^strasinha หลวงราชภัณฑ์โภคากร (แก้ว) ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กระทรวงงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อเส็ง บิดาชื่อสาด 30/10/16

๔๙๕๒ ศาสตรานนท์ Sastrananda นักเรียนแพทย์เสือป่านวล กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อสาตร์ 16/4/19

๑๖๐๐ ศาสตราศรัย Sastrasraya ขุนผลาญณรงค์ (ทุ้ย) นายอำเภอเชียงคาน บิดาชื่อสาตร์ ปู่ชื่อพัก 15/9/14

๑๗๕๘ ศาสตริน Sa^strin นายร้อยตรีอิน ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อนายเรือโทสาตร์ 12/11/14

๑๓๘๗ ศาสนนันทน์ Sa^sananandana นายร้อยเอก ขุนพิศาลยุทธกิจ (ถิน) นายทหารเบี้ยบำนาญ (พี่) นายร้อยตรี ขุนบรรหารรณพรรค (สาตร์) นายทหารนอกกอง รับราชการกระทรวงมหาดไทย (น้อง) กับนายร้อยเอกสาย ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๓ (บุตรขุนบรรหาร) ขุนพิศาลและขุนบรรหารเป็นบุตรนายสอน 27/4/14

๒๓๘๐ ศิกษมัต Sikshamat นายพร้อย แพทย์ประจำเมืองพังงา บิดาชื่อหลวงภักดีนุรักษ์ (ศิก) ปู่ชื่อมี 11/7/15

๓๑๕๔ ศิตะกาญจนะ Sitakanchana ขุนสวัสดิ์ภูมิพินิจ (ฉาย) กองออกโฉนดที่ดิน มณฑลกรุงเทพฯ บิดาชื่อทองเย็น 10/6/16

๔๐๘๔ ศิตะโกเศศ Sitakoses ขุนคลังบุรี (เพิ่ม) คลังจังหวัดนนทบุรี ทวดชื่อเยื้อน ปู่ชื่อเย็น 23/6/17

๖๑๓๓ ศิระฉายา Sirachaya นายเรือตรีฉาย ร.น.ส. พนักงานยกระบัตร์ 15/10/21

๕๕๖๗ ศิริเกตกะ Siriketaka ขุนการีธนกิตต์ (เกด) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อศรี 26/7/19

๕๐๖๔ ศิริจิตร Sirichitra นายหมู่ตรีเขียน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายเบี้ยว (บิดา) ปู่ทวดชื่อศรี 31/5/19

๐๐๙๗ ศิริธร Siridhara พระยาศิรินทรเทพสัมพันธุ์ (โต) กองหนุน กระทรวงวัง เป็นพระญาติแห่งสมเด็จพระเทพศิริทราบรมราชินี (สกุลพัทลุง) 24/6/13

๕๗๓๑ ศิริบุตร Siriputra พลเสือป่าสุวรรณ กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร กับนายตื้อ (บิดา) ปู่ชื่อพระศรีวรบุตร 3/9/19

๔๗๗๓ ศิริปาลกะ Siripalaka พระยาศรีสัชนาไลยบดี (เลี้ยง) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อเทศ 5/4/19

๐๒๘๙ ศิริพราหมณกุล Siribrahmanakul พระสิทธิไชยบดี (อิน) เจ้ากรม
พราหมณ์พฤฒิบาศ กระทรวงวัง ขุนศรีสิทธิเวท (ฃำ) เป็นบิดา 13/7/13

๕๓๑๔ ศิริโภคานนท์ Siribhogananda นายร้อยตำรวจตรีปั้ง กองตำรวจภูธร จังหวัดมหาสารคาม กับนายทอง (บิดา) ปู่ทวดชื่อขุนศรีพิพัฒน์ (ขวัญ) ปู่ชื่อขุนศรีโภคา (หงวน) 29/6/19

๒๐๙๐ ศิริยะวณิช Siviyavanija นักเรียนทหารกระบี่ฮวด กรมโขนหลวง บุตรจีนซิ่วยิต พ่อค้า 18/3/14

๐๗๓๓ ศิริวงศ์* ณ กรุงเทพ Sirivaongse na Krungdeb หม่อมหลวงเทวเลิศ มหาดเล็ก นามนี้ให้เป็นนามสกุลสำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก สมเด็จพระเจ้าไปยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ (พระองค์เจ้าศิริวงศ์) 10/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศิริวงษ์"

๐๗๔๖ ศิริวัฒนกุล Sirivadhanakul นายร้อยเอก ขุนโยธีภิมุข (กอน) เกียกกายกองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ตามความในหนังสือขอชื่อเฃาสืบสกุลของเฃาเองขึ้นไปถึงพราหมณ์ผู้ ๑ ชื่อ พระครูศิริวัฒน์ 6/11/13

๐๐๗๗ ศิริวิสูตร์ Sirivisutra นายพันโท หลวงบำราศอรินทรพ่าย (โชติ) ราชองครักษ์ประจำ ปู่คือ พระยาศิริไอสวรรย์ (ฟัก) บิดาคือพระยาวิสูตรโกษา (ทองอิน) 22/6/13

๐๒๒๑ ศิริเวทิน Sirivedin มหาดเล็กวิเศษศิริ* แพทย์ประจำโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนศรีวโรสถ

๑๐๓๙ ศิริศัพท์ Sirisabda ว่าที่นายร้อยตรีถวิล ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อพระภิรมย์ (เฮง) บิดาชื่อแตร 20/2/13

๓๐๔๓ ศิริสวัสดิบุตร Sirisvastiputra รองอำมาตย์ตรีผล นายอำเภอเมือง เมืองเพชรบุรี ทวดชื่อสิริ ปู่ชื่อสวัสดิ 14/5/16

๐๑๘๑ ศิริสัมพันธ์ Sirisambhandh นายพลตรี พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด) เกียกกายทัพบก เป็นพระญาติกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 5/7/13

๒๘๓๘ ศิลปคุปต์ Silpagupta พลเสือป่ายง ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑๔ โรงเรียนมัธยมทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ ทวดชื่อสิน บิดาชื่อเลี้ยง 14/2/15

๑๔๓๓ ศิลปชีวิน Silpajivin นายเล็ก ช่างปั้น (บิดา) กับมหาดเล็กวิเศษแถม นางเอก กรมโขนหลวง (บุตร) 12/5/14

๖๐๘๗ ศิลปพันธุ์ Silpabandhu นักเรียนแพทย์เสือป่าหุ่น กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อศิลป์ บิดาชื่อเพื่อน 4/11/21

๕๙๒๐ ศิลปะปูรณ Silpapurna ขุนสามกิจปรีชา (ปุ่น) กรมช่าง กระทรวงวัง 1/2/20

๔๔๖๑ ศิลปะรายะ Silparaya ขุนอุทุมพรภูมานุรักษ์ (บุญมา) นายอำเภอในมณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อสิลป์ บิดาชื่อหร่าย 20/2/18

๐๙๑๑ ศิลปิกุล Sinlpikula หลวงจรุงชวนภูณ (อดุง) ผู้ตรวจการศึกษาประชาบาล มณฑลกรุงเทพฯ* สกุลช่าง 15/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมอำเภอ กระทรวงนครบาล"

๔๒๕๔ ศิลปินันทน์ Silpi ขุนสาระพัดช่าง (อิน) กรมรองงาน กระทรวงวัง ปู่ชื่อขุนสารพัดช่าง (ม่วง) บิดาชื่อขุนสารพัดช่าง (โต) 8/12/17

๐๐๑๔ ศิลปี Silpi พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (น้อย) จางวางกรมโยธาวังและกรมมหรศพ* 16/6/13 เขียนให้เอง
* อธิบดีโยธาวัง กรมศิลปากร

๔๒๖๒ ศิลากร Silakara นายร้อยตรีเชื้อ กองทหารสัมภาระ กรมเกียกกายทหารบก กับนายร้อยโทแขก (บิดา) ปู่ชื่อหิน 12/12/17

๔๓๕๕ ศิลาคุปต์ Silagupta นายหมู่ลูกเสือเอกบุญทัน ครูโรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ กับนายพัน ทวดชื่อผา ปู่ชื่อป้อง 22/2/17

๐๖๐๗ ศิลานนท์ Sila^nanda นายพันเอก พระยาสุรนาถเสนี (เทิ่ง) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๙ ราชองครัษ์เวร พระยาประชาชีพบริบาล (ศิลา) เป็นปู่ทวด 21/9/13

๔๕๖๔ ศิโลปะมา Silopama พลเสือป่าแม้น พนักงานรังวัดที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี กับขุนทิพย์อักษร (มุ่ย) บิดา ทวดชื่อผา 9/7/18

๐๑๘๔ ศิวะโกเศศ Sivakoses นายฉลองไนยนารถ (ยู่เสง) จ่าพิเศษในกรมมหาดเล็ก* แซ่เซียวCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 20:10:54 น.
Counter : 2800 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
5.6ปี งานวันเด็กกรุ๊บกริ๊บ ณ มน
(30 ม.ค. 2563 11:11:38 น.)
งานกลุ่ม ระบบสุริยะ kae+aoe
(28 ม.ค. 2563 08:18:04 น.)
12 ม.ค. 63 วันเกิดน้องซี ครบ 11 ปี kae+aoe
(27 ม.ค. 2563 09:43:12 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด