ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๓
นามสกุลพระราชทาน-จ..๓

๒๗๗๘ จันทนะสมิต Chandanasmita ขุนอนุสาสน์วินิจ (เจ๊ก) ครูโรงเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อยิ้ม 12/12/15

๕๒๓๘ จันทนะสาร Chandanasara นายร้อยตำรวจตรีแก่นจันทร์ กรมตำรวจพระนครบาล 14/6/19

๔๖๕๗ จันทนะสุคนธ์ Chandanasugandha ขุนสุธนปฏารักษ์ (สอน) กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อกลิ่น 18/10/18

๐๒๙๖ จันทนะเสวี Chandanasevi พระวิชิตชลธาร (จั่น) เจ้ากรมรองงาน กระทรวงวัง 13/7/13

๔๗๔๗ จันทนะโสตถิ์ Chandanasotthi ว่าที่รองผู้กำกับตรีเจิม ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อจอน 3/2/18

๐๘๘๕ จันทนากร Chandanakara นายตำรวจโท จ่าชำนิทั่วด้าน (อิน) นายเวรสมุหพระตำรวจ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อเจ้าจ่อม เมืองเวียงจันทน์ 20/12/13

๔๕๑๒ จันทนาคม Chandana^gama นายร้อยตำรวจเอก ขุนนครอุปการ (ปุย) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดพิศณุโลก ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อมา 12/6/18

๒๓๒๘ จันทนานนท์ Chandanananda รองอำมาตย์โท หลวงพินิจอักษร (ท้วม) กรมการพิเศษเมืองภูเก็ต บุตรนายนวล 27/6/15

๕๒๔๔ จันทนินทร Chandanindara นายร้อยตำรวจตรีจวง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อจัน บิดาชื่ออิน 14/6/19

๓๖๔๓ จันทนินทุ Chandanindu เด็กชาถิ่น กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสัน 11/12/16

๕๕๓๕ จันทนิยมานนท์ Chandaniyama^nanda ขุนอมรสมบัติ (โปง) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๕๘๘๐ จันทปุณณานนท์ Chandapunna^nanda นายหมู่ตรีช้อย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจั่น บิดาชื่อปุ่น 1/2/20

๖๓๒๗ จันทพิมพะ Chandabimba รองอำมาตย์เอก หลวงประจำคดี (บัวรศ) ประจำกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อหลวงราชภักดี (จันสี) ปู่ชื่อพิม บิดาชื่อหลวงราชาภักดี (พิกุล) 3/6/22

๑๐๙๗ จันทรกนิษฐ Chandrakanishtha นายร้อยโทแช่ม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อจัน ทวดชื่อเล็ก 6/3/13

๒๕๗๑ จันทรกานตานนท์ Chandraka^nta^nanda นายร้อยเอก ขุนสุริยาสัตย์ (อ๊อด) ปลัดกรมทหารราบที่ ๙ ทวดชื่อพระพรหมยกระบัตร (จัน) ปู่ชื่อหลวงนรา (แสง) 3/10/15

๐๕๔๙ จันทรคุปต์ Chandragupta ขุนทิพสมบัติ (จวง) กรมภูษามาลา
กระทรวงวัง 23/8/13

๓๓๔๓ จันทรจามร Chandracha^mara หลวงสรรค์สิทธิกิจ (เทียม) นายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพ็ชร ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อภู่ 31/7/16

๕๐๐๘ จันทรจารุ Chandracha^ru พลเสือป่าน้อม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลบวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจันทร์ 24/5/19

๐๗๖๕ จันทรโชติ Chandrajoti นายพันเอก พระกรีธาพลธิบดี (จ่าง) เสนาธิการกองทัพที่ ๓ ราชองครักษ์เวร ปู่ชื่อจันทร

๒๙๔๒ จันทรดิลก Chandratilaka ขุนอาษานริศร (เจิม) กำนันตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปู่ชื่อขุนสกล (จัน) บิดาชื่อขุนภักดีโยธา (แจ่ม) 8/3/15

๖๓๑๐ จันทรติ Chandrati พันเด็กชาโทพัฒน์ พนักงานรักษาสิ่งของ กรมรถยนตรหลวง กับนายรอด (บิดา) ปู่ทวดชื่อหลวงศักดาเดช (ชุ่ม) ปู่ชื่อหลวงวิจิตรเจนงาน (จัน) 22/4/22

๖๐๖๕ จันทรโตษะ Chandratosha นายร้อยโทโต๊ะ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖ กับนายแฉ่ง บิดา ทวดชื่อจัน 17/9/21

๑๕๒๑ จันทรทรัพย์ Chandradrabya นายร้อยโทสิน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรนครราชสีมา ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อนายสรรค์มรรคา (ทรัพย์) 13/7/14

ร.๔-๑๕ จันทรทัต ณ กรุงเทพ Chandradatta na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา 4/4/00

๒๕๑๑ จันทรทิณ Chandradinna นายร้อยเอก หลวงรัตนภูบาล (นาค) สมุหบาญชีกรมพระคชบาล บิดาชื่อหลวงอาจอัคนิกร (จั่น) ปู่ชื่อทิน 12/9/15

๕๙๓๖ จันทรทิวา Chandrafiva^ ขุนพิศาลวรวิทย์ (ภูน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดร บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อวัน 28/5/21

๐๒๕๗ จันทรทีประ Chandradipra พระสุวรรณอักษร* (เทียน) เจ้ากรมกองการปกครอง กรมราชเลขานุการ หลวงวิสูตรสาลี (จัน) เป็นปู่ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาประดิษฐลัญฉการ

๔๖๙๕ จันทรนิภา Chandranibha^ นายหมู่ใหญ่น้อย ผู้ช้วยสรรพากรมณฑลปราจิณบุรี บิดาชื่อจันทร์ 3/2/18

๐๒๐๔ จันทรเนตร Chandranetra หลวงจำนงนริศร (สิน) นายเวรสัญญาบัตร์ กรมพระอาลักษณ์ กระทรวงมุรธาธร พระขจรนุรักษ์ (จัน) เป็นปู่ นายรองสนิท (เนตร) เป็นบิดา 6/7/13

๓๘๘๓ จันทรบุตร Chandraputtra มหาดเล็กสำรองชื่น กองชาวที่ พระตำหนักจิตรลดาระโหฐาน ปู่ชื่อจัน 17/3/16

๔๕๓๓ จันทรปรรณิก Chandraparnik ขุนบรรณกิจประมวญ (จัน) กรมบัญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่ออุย 22/6/18

๑๖๔๕ จันทรประภา Chandraprabha^ ขุนพหลภักดี (สมนึก) ยกรบัตรเมืองพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อจันทร ปู่ชื่อแสง 29/9/14

๖๓๔๓ จันทรประสาท Chandraprasa^da พลเสือป่าประศาสตร์ ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์ ทวดชื่อตันกิ ปู่ชื่อโหง็ว บิดาชื่อจันทร์ 3/6/22

๑๙๓๑ จันทรประหาส Chandrapraha^sa มหาดเล็กสำรอง พันราชนนทิการ (จัน) ประจำกรมมหรศพ 9/3/14

๑๕๗๓ จันทรปัญญา Chandrapanya หลวงขจัดจัณฑนิกร (แก้วใหม่) ผู้ช่วยยกระบัตรมณฑลพายัพ ปู่ชื่อพญาจันทรราชา (จัน) ปู่ทวดชื่อนายปัญญา 9/9/14

๑๔๙๙ จันทรปัทม Chandrapadma นายพันตรี หลวงบำรุงรสระงับพยาธิ์ (ชื่น) แพทย์กรมบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อจันทร ปู่ชื่อบัว 6/7/14

๕๗๙๒ จันทรพักตร์ Chandrabaktra พลเสือป่านพ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อภักดิ์ 25/6/20

๑๓๔๗ จันทรพิศมัย Chandrabismaya หลวงอนุกูลวิธาน (ชม) ครูใหญ่โรงเรียนวัดมหาธาตุ บุตรขุนภักดีสมบัติ (จั่น) 21/4/14

๒๑๙๒ จันทรพิสมิต Chandrabismita มหาดเล็กวิเศษปาน ปลัดเวรศุฃาภิบาลในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อแปลก 14/4/15

๕๒๙๗ จันทรไพโรจน์ Chandrapairochana นายร้อยตำรวจโทไพ่ กองตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อจั่น


Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 17:02:18 น.
Counter : 1650 Pageviews.

0 comments
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)
16 ม.ค. 63 วันครู เที่ยว Big C kae+aoe
(29 ม.ค. 2563 08:57:00 น.)
งานกลุ่ม ระบบสุริยะ kae+aoe
(28 ม.ค. 2563 08:18:04 น.)
5 ม.ค. 63 สวัสดีปีใหม่บ้านคุณยาย kae+aoe
(21 ม.ค. 2563 10:00:03 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด