ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ศ..๔
นามสกุลพระราชทาน-ศ..๔


๔๖๓๙ ศิวะทัต Sivadat พันจ่าเอกอาจ ต้นตอร์ปิโด เรือตอร์ปิโดที่ ๒ กับนายผล (บิดา) ปู่ชื่อซิ่ว 10/10/18

๕๔๑๖ ศิวะบุณย Sivapunya นายหมู่โทเปี้ย กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อซิว บิดาชื่อบุญ 29/6/19

๒๕๓๓ ศิวะแพทย์ Sivabaedya นายร้อยเอก หลวงณรงค์บริรักษ์ (ซิว) ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๒ 26/9/15

๒๕๘๖ ศิวะศริยานนท์ Sivasriyananda รองอำมาตย์เอก หลวงวรเวทย์พิสิฐ (เซ้ง) พนักงานจัดการโรงเรียนแขวงตวันตกเหนือ บุตรจีนซิวเซียะ 3/10/15

๓๑๑๔ ศิวะศรี Sivasiri มหาดเล็กวิเศษยิ้ม ผู้ช่วยแพทย์ กรมมหรศพ ปู่ชื่อเซีย บิดาชื่อซิ่ว 28/5/16

๔๒๔๔ ศิวานนท์ Sivananda นายร้อยตรีหลี นายทหารคนสนิทของจเรสัตว์พาหนะทหารบกและการทหารม้า ปู่ชื่อฮกสิ้ว บิดาชื่อสำเภา 5/12/17

๐๒๖๔ ศีตจิตต์* Sitachitta ขุนทิพกระวี (เย็น) เปรียญ กองรายงาน กรมราชเลขานุการ 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศีตะจิตต์"

๓๒๒๕ ศีตะชาติ Sitajata นายร้อยตำรวจโท ขุนหาญรงับเหตุ (ขาว) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อสมิงชาติการบดี (เย็น) 24/6/16

๓๑๐๔ ศีตะนันทน์ Sitanandana ขุนวรทิพย์พิจารณ์ (เพิ่ม) นายเวรกองกลาง กระทรวงธรรมการ ทวดชื่อซี 28/5/16

๑๐๕๘ ศีตะปันย์ Sitapanya นายชุ่ม ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลนครไชยศรี (บุตร) กับนายแสง (บิดา) บิดานายแสงชื่อปั้น ปู่ชื่อเย็น 1/3/13

๔๔๘๐ ศีตะโรหิต Sitatohita นายร้อยตรียนต์ กรมทหารบกราบที่ ๖ นครสวรรค์ ปู่ชื่อขุนวิไชย (แดง) 30/5/17

๐๗๐๗ ศีตะวาทิน* Sitavadin นายร้อยเอก ขุนบรรเลงบรรฦาศัพท์ (เย็น) ผู้บังคับกองแตรวง กรมทหารราบที่ ๔** มณฑลราชบุรี กระทรวงกระลาโหม 25/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สีตะวาทิน" ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กองพลที่ ๔"

๑๖๑๕ ศีติสาร Si^tisa^ra พระยาประเทศอุดรทิศ* (น้อยมหาไชย) กรมการพิเศษอำเภอพเยา มณฑลพายัพ ปู่ทวดชื่อเจ้าฟ้ายาข้อย (น้อยสีธิวงษ์) ปู่ชื่อเจ้าฟ้าเมือง (น้อยไชยสาร) 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พญาประเทศอุดรทิศ"

๕๒๒๙ ศีลวัฒน์ Silavadhana นายร้อยตำรวจตรีวาศ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อศีล บิดาชื่อวัฒน์ 14/6/19

๐๖๙๘ ศีวะเสน* Si^vensen ขุนธนฤทธิ์พิทักษ์ (เปลี่ยน) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อซิ่ว 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศีวเสน"

๖๐๙๓ ศุกรกมล Sukrakamala นักเรียนแพทย์เสือป่าเจริญ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21

๕๔๔๓ ศุกรเกตกะ Sukraketaka นายหมู่ตรีขาว กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี บิดาชื่อเกต 29/6/19

๔๙๖๘ ศุกรเกยูร Sukrakeyura นายหมู่ใหญ่สร้อย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายศุข (บิดา) ปู่ชื่อพรม 17/4/19

๑๗๒๙ ศุกรคุปต์ Sukragupta นายเรือเอก หลวงไชยนาวา (ถนอม) ผู้บังคับการเรือพิฆาฎ "เสือคำรนสินธุ"* บิดาชื่อขุนพินิจนคราโกศล (ฃาว) ปู่ชื่อสุด 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ผู้บังคับการกองเรือพิฆาฏตอร์ปิโด"

๓๒๐๗ ศุกรชาต Sukraja^ta ขุนชำนาญรถกล (เป้า) กรมรถไฟหลวงสายเหนือ ทวดชื่อศุกร์ 24/6/16

๕๗๗๐ ศุกรนันทน์ Sukranandana พลเสือป่ากลิ้ง กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร บิดาชื่ออ่อง 15/12/19

๐๕๑๗ ศุกรนาค Sukranaga ขุนวยาธิการนุกิจ (ปลั่ง) กรมวัง กระทรวงวัง บิดาชื่อนาค 23/8/13

๑๖๖๙ ศุกรบุนย์ Sukrapunya นายเรือตรีบุ๋น ประจำการเรือพิฆาฎ "เสือคำรณสินธุ์" บุตรนายฉุก 6/10/14

๖๒๒๕ ศุกรปฏิมา Sukrapatima นายหมู่ตรีแม้น ประจำหมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อทองศุข 25/12/21

๕๓๘๖ ศุกรปัณฑร Sukrapandara นายดาบตำรวจนวน กองตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อผ่อง 29/6/19

๐๙๓๐ ศุกรพะลิน Sukrabalin ขุนวิเศษอาวุธ (แฉ่ง) กรมรองงาน กระทรวงวัง 17/1/13

๖๒๔๘ ศุกรพันธุ์ Sukrabandhu รองอำมาตย์โทพิตร ล่ามกองแพทย์ศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล กับนายปาน (บิดา) ปู่ทวดชื่อผ่อง ปู่ชื่อพันธุ์ 1/1/21

๕๑๖๒ ศุกรพิมพ์ Sukrabimba ขุนกะวีนรลักษณ์ (เหมือน) พนักงานรูปพรรณ์ กองพิมพ์ลายมือ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล ปู่ทวดชื่อเผือก 14/6/19

๓๒๓๒ ศุกรแพทย์ Sukrabaedya นายร้อยเอกแป๊ะ กองพยาบาล กองพลทหารบกที่ ๒ บิดาชื่อทองสุก 1/7/16

๕๖๓๔ ศุกรไพโรจน์ Sukrabairochana จ่าเอกผ่อง กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อไพ 26/7/19

๕๓๙๗ ศุกรภาค Sukrabhaga นายร้อยตำรวจตรีส่วน กองสัมภาระ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อผ่อง 29/6/19

๓๖๕๕ ศุกรภาส Sukrabhasa รองอำมาตย์ตรีล๊อก กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อแสง 17/12/16

๒๑๖๔ ศุกรมุข Sukramukha พันจ่าเด็กชามณี ประจำกรมช่างมหาดเล็ก กรมมหรศพ ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อหลวงกาลมัยนฤมิตร (เหลี่ยม) 8/4/15

๑๔๑๕ ศุกรยูว์ Sukrayuva มหาดเล็กวิเศษมิ สารวัดยาม กรมชาวที่ ปู่ชื่อศุก บิดาชื่อถึก 4/5/14

๐๕๘๒ ศุกรโยธิน Sukrayodhin นายร้อยตรีช่วง* ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บุตรนายต้ม 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท

๓๔๒๓ ศุกรรัศมี Sukrarasmi พันเด็กชาตรีบก กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อสุก 2/9/16

๐๕๑๖ ศุกรวรรณ Sukravarna ขุนวิจารณราชกิจ (ผ่อง) กรมวัง กระทรวงวัง 23/8/13

๒๑๖๘ ศุกรวัจน์ Sukravachana พันเด็กชาเอกเครือ ประจำกรมช่างมหาดเล็ก กรมมหรศพ ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อคำ 4/4/15

๑๕๖๒ ศุกรวัชริน Sukravajrin นายร้อยโทแก้ว ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อหลวงสวัสดิ์พัฒนา (เพชร์) 27/7/14

๒๖๑๓ ศุกรศร Sukrasara รองอำมาตย์เอกเศวต ผู้พิพากษารองศาลเมืองสิงห์บุรี ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อสอน 10/10/15

๒๕๘๓ ศุกรเศษ Vsesha นายเรือโทเกิง ประจำกรมสารวัดทหาร ปู่ชื่อสุก ทวดชื่อเหลือ 3/10/15

๔๙๐๓ ศุกรสดุดี Sukrasatudi ขุนมัณฑลานุการ (ชม) กรมการพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็จ บิดาชื่อสุก 5/4/19

๕๐๗๘ ศุกรสมิต Sukrasmita พลเสือป่าฉิม กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อยิ้ม 31/5/19

๔๘๒๗ ศุกรสุคนธ์ Sukrasugandha ขุนสกลรักษา (เชย) นายอำเภอในมณฑลนครสวรรค์ ปู่ทวดชื่อสุก ปู่อหอม 5/4/19

๑๔๒๗ ศุกรสุต Sukrasuta นายชม สารวัดมหาดเล็ก ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อสุต 4/5/14

๕๓๖๖ ศุกรสุนทร Sukrasundara ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสูน แพทย์กองตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ปู่ชื่อขาว 29/6/19

๕๑๒๓ ศุกรสูยานนท์ Sukrasuyananda ขุนพัศดุอำนวยกิจ (สุย) การไฟฟ้าสามเสน กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อสอน 14/6/19

๕๗๓๔ ศุกรเสพย์ Sukrasebya นักเรียนมหาดเล็กหลวงจรูญ กับขุนนารีรุทเขตร (หยวก) บิดา ปู่ทวดชื่อเจี๊ยะ ปู่ชื่อเผือก 3/9/19

๓๙๕๐ ศุกระกาญจนะ Sukraka^nchana พลเสือป่า ขุนศรีราชประชา (แข) กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีธรรมราช ทวดชื่อทองสุก 17/5/17

๑๙๒๒ ศุกระจันทร Sukrachandra นักเรียนมหาดเล็กหลวงจเร โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายพันตรี หลวงภูเบนทรสิงหนาท (จัน) ปู่ชื่อสุก 9/3/14

๒๑๓๒ ศุกระผลิน Sukraphalin นายหวาด กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายสุก ทำสวน 23/3/14

๓๒๓๘ ศุกระมณี Sukramani ขุนรักษาภูมิกิจ (อั๋น) นายทะเบียนที่ดินจังหวัดอ่างทอง ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อศุกร์ 1/7/16

๐๗๐๙ ศุกระมูล Sukramula นายร้อยตรีเชื้อ ประจำกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี กระทรวงกระลาโหม บุตรนายร้อยโทผ่อง 25/9/13

๖๔๒๓ ศุกระรงคะ Sukraranga รองเสวกโท ขุนพิพิธผลารักษ์ (อ่อง) ผู้ดูการสวนนา กรมพระคลังฃ้างที่ ปู่ทวดชื่อเอี่ยม บิดาชื่อถม 16/9/22

๔๙๕๘ ศุกระรัตน์ Sukraratna นักเรียนแพทย์เสือป่าเชื้อ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อสุก ปู่ชื่อแก้ว 16/4/19

๓๘๒๓ ศุกระรุจิ Sukraruchi พลเสือป่าผัน รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลกรุงเก่า กับนายสว่าง (บิดา) ปู่ชื่อศุก 14/2/16

๒๐๖๖ ศุกระวณิช Sukravanija นักเรียนทหารกระบี่น้อม (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายสุก พ่อค้า 18/3/14

๔๖๙๘ ศุกระเศรณี Sukrasreni นายหมู่โทวงษ์ จ่าจังหวัดสมุทสงคราม ทวดชื่อโพ ปู่ชื่อิน บิดาชื่อขาว 3/2/18

๑๖๗๓ ศุกระสูยะ Sukrasu^ya นายพันตรี หลวงรุดสรเดช (เมฆ) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐ มณฑลอุบลราชธานี บิดาชื่อสุก ปู่ชื่อสุย 11/10/14

๕๗๔๐ ศุกรานนท์ Sukrananda พันจ่าเด็กชาจ๋าย ผู้ช่วยสมุห์บาญชีแพนกพัศดุ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บิดาชื่อผ่อง 15/12/19

๔๐๓๑ ศุกราภา Sukrabha นายร้อยตรีสำเภา โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม กับนายโหมด (บิดา) ปู่ชื่อศุข ทวดชื่อแสง 13/6/17

๕๗๕๑ ศุกราศัย Sukra^saya นายร้อยตรีทิม สมุห์บาญชี กรมทหารพราน กองพลทหารบกที่ ๗ ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อพึ่ง 15/12/19

๒๗๒๗ ศุกรินทร Sukrindra นายร้อยโทปั๋ง เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลทหารบกที่ ๕ ทวดชื่อหลวงราชสมบัติ (ทองสุก) ปู่ชื่อหลวงศักดิโยธา (อิน) 7/11/15

๔๘๓๘ ศุกโรบล Sukraropala หลวงตรอนตรีสินธุ์ (เปรม) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อบัว 5/4/19

๑๒๖๐ ศุขกสิกร Sukhakasikara หลวงศรีธรรมลังการ์ (ภู่) ปลัดกรม กรมสังฆการี ปู่ชื่อศุข เป็นชาวนา 8/4/14

๐๕๒๙ ศุขโชติ Sukhajoti หลวงญาณเวท (ศุข) กรมโหร กระทรวงวัง 23/8/13

๑๐๗๙ ศุขบุตร* Sukhaputra หลวงราชปัญญา (เสงี่ยม) ผู้พิพากษาศาลมณฑลราชบุรี กับนายเหลียน (บิดา) ปู่นายเหลียนชื่อศุข 5/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศุขะบุตร"

๑๓๓๗ ศุขมิลินท์ Sukhamilinda ขุนธรานุพันธกิจ (คล้อย) ประจำกองแม่พิมพ์ กรมแผนที่ ปู่ชื่อนายศุข มหาดเล็ก บิดาชื่อนายผึ้ง มหาดเล็ก 21/4/14

๐๕๑๔ ศุขวินทุ Sukhavindu ขุนธนเทพ (วงษ์) กรมวัง กระทรวงวัง ปู่ชื่อศุข บิดาชื่อพิน 23/8/13
๑๑๘๔ ศุขสมิติ Sukhasmiti ขุนธุระการบรรณสิทธิ์ (ยิ้ม) พนักงานคลังเมืองสุพรรณบุรี บุตรนายศุข 19/3/13

ร.๔-๐๔ ศุขสวัสดิ์ ณ กรุงเทพ Sukhasvati na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ์ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช 16/4/15

๔๙๖๒ ศุขะจีระ Sukhachira นักเรียนแพทย์เสือป่าจำเนียร กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อศุข 16/4/19

๐๓๗๗ ศุขะนันทน์ Sukhanandana ขุนนันทนิติกร* (เล็ก) ยกรบัตรศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อศุข 27/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอินทประกาศ

๐๙๓๙ ศุขะนิล Sukhani^la นายพันโท พระศรีสุเรนทราธิบดี พรหมเทพราชมาตยาธิบดี ศรีกาฬสมุด (เขียว) เจ้ากรมสัสดี บิดาชื่อศุข 19/1/13

๔๗๑๗ ศุขะพจนะ Sukhabachana รองผู้กำกับตรีจั่ว ครูโรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร กรุงเทพฯ ปู่ชื่อศุข 3/2/18

๕๗๐๘ ศุขะภูติ Sukhabhuti นายร้อยตรีศุข ผู้ช่วยสัสดีมณฑลอุดร บิดาชื่อสี 22/8/19

๐๔๗๔ ศุขะวณิช Sukhavanija นายพิณ จางวางในพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธรำไพ กับพระสิทธิ์ธนรักษ์ (ต่วน) เจ้ากรมการผลประโยชน์ กรมพระคลังฃ้างที่ กับหลวงพิจารณราชหัดถ์* (ถม) เจ้ากรมกองร่างแต่ง กรมราชเลขานุการ** 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระบรรจงสารวินิจ
** สกุลพ่อค้าเมืองศุโขทัย คือ นายเต็มเป็น บิดาหลวงประเทศธานี (สง)ๆ เป็นบิดานายพินๆ เป็นบิดาพระสิทธิ์ธนรักษ์ และหลวงพิจารณาราชหัดถ์

๐๓๒๒ ศุขะวัฒนะ Sukhavaddhana หลวงสโมสรศุภสฤษดิ์ (ศุข) กรมโยธามหาดเล็ก* 14/7/13 * กรมศิลปากร

๐๐๗๐ ศุขะวาที Sukhavadi หลวงเพราะสำเนียง (ศุข) กรมพิณพาทย์ 21/6/13

๐๑๖๓ ศุขะวีรยะ Sukhavirya หลวงการีศุขการ (พร้อม) กรมพระอัศวราช 3/7/13

๑๐๐๔ ศุขะสมิต Sukhasmita ว่าที่นายร้อยตรีเพ็ง ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี บุตรนายยิ้ม หลานนายศุข 13/2/13

๑๒๖๕ ศุนวัต Sunavat หลวงกิจการสิทธิกร (เซีย) เหรัญญิกโรงเรียนราชวิทยาลัย นายซุนเป็นปู่ 13/4/14

๓๑๑๘ ศุนะนันทน์ Sunanandana นายเทียนสือ นายทะเบียน กรมมหรศพ บิดาชื่อซุ่นฮวด 28/5/16

๒๗๐๐ ศุนะมาลัย Sunahmalaya นายเรือตรีเจือ กรมสำรวจแผนที่ทะเล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อสร้อย บิดาชื่อนายเรือเอก หลวงอินทรฤทธิ์ (จอ) 1/2/15

๔๔๓๘ ศุนะยุกติ Sunayukti มหาดเล็กวิเศษตี๋ ผู้ช้วยแพทย์ กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อสุน บิดาชื่อเทียม 16/5/18

๓๙๕๑ ศุนะลักษณ์ Sunalakshana นายร้อยเอก เสงี่ยม ปลัดกรมทหารบกราบที่ ๑๕ ทวดชื่อหลวงวิทย์วิบูลย์การ (สุ่น) ปู่ชื่อพริ้ง 26/5/17

๔๐๕๑ ศุนาคม Sunagama รองอำมาตย์ตรีจิ๊ด กรมไปรษณีย์โทรเลข ชั้น ๒ กับนายอิน (บิดา) ทวดชื่อสูน ปู่ชื่อส่ง 17/6/17

๓๕๙๑ ศุนานนท์ Sunananda รองอำมาตย์ตรีเองฮ้อ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อจีนสุน 3/12/16

๓๐๔๕ ศุนาลัย Sunalaya รองอำมาตย์ตรีจัน แพ่งเมืองประจวบคีรีขันธ์ บิดาชื่อซุ่นไล้ 14/5/16

๒๙๗๒ ศุนาศวิน Sunasvin รองหุ้มแพรเก๊า สารถี กรมพระอัศวราช 9/4/16

๒๐๔๕ ศุภกาญจนะ Subhakanchana นายทองใบ เสมียนกรมโขนหลวง บุตรนายชิตธิรักษ์ (ทองดี) 18/3/14

๔๘๘๙ ศุภจตุรัส Subhachaturas รองอำมาตย์ตรีจันทร์ นายอำเภอในมณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อเหลี่ยม 5/4/19

๓๘๘๑ ศุภจันทร์ Subhachandra นายร้อยโทอิ่ม สมุห์บาญชี กรมทหารบกราบที่ ๑๕ ทวดชื่อจันทร์ ปู่ชื่อหลวงศรีภักดี (ดี) ขุนพิทักษ์อักษร (อยู่) บิดา 17/3/16

๓๖๒๒ ศุภจินดา Subhachinta นายอ่อง ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อจีน 11/12/16

๓๘๖๐ ศุภนาค Subhanaga เด็กชาโททองคำ กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ กับนายเกร้น (บิดา) ทวดชื่อบุนนาค ปู่ชื่อเอี่ยม 1/3/16

๕๑๖๑ ศุภเนตร Subhanetra ขุนศุภสารรุจิเรข (โพ) กระทรวงนครบาล บิดาชื่อเนตร 14/6/19

๖๒๕๑ ศุภผลศิริ Subhaphalasiri อำมาตย์ตรี ขุนศุภผลธุระการี (จวนต๋อง) เจ้าพนักงานรับเงิน กรมศุลกากร บิดาชื่อตันฮิมเกี้ยด 1/1/21

๕๑๕๑ ศุภผลานนท์ Subhaphalananda ขุนศุภผลประสิทธิ์ (พลุ้ย) กระทรวงนครบาล 14/6/19

๑๖๔๑ ศุภมณี Subhamani ขุนอภัยพิทักษ์ (ชุ่ม) รองเสนา เมืองนครน่าน กับนายทรัพย์ (บิดา) ปู่นายทรัพย์ชื่อดี บิดาชื่อแก้ว 29/9/14

๐๐๒๐ ศุภมิตร์ Subhamitra พระตำรวจโท (นายพลตรี) พระยาราชวัลภานุสิษฐ (อ๊อด) สมุหพระตำรวจ แลราชองครักษ์พิเศษ 17/6/13 เขียนให้เอง
ที่จริงเป็นสกุลบุนนาค แต่พวกบุนนาคที่เป็นราชนิกุลเขาเกี่ยง จึ่งขอตั้งสกุลใหม่

๐๕๗๖ ศุภวารโยธิน Subhava^rayodhin นายร้อยเอก* หลวงคำรบบรรณสิทธิ์ (วันดี) สมุหบาญชีกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันตรี

๐๓๐๔ ศุภศิริวัฒน์ Subhasirivadhana พระยาญาณประกาศ สุจริตามาตย์ธรรมเสถียร (เลื่อน) ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม หลวงศุภมาตรา (นุ่ม) เป็นปู่ หลวงกรุงศรีบริรักษ์ (แสง) เป็นบิดา 13/7/13

๑๘๘๒ ศุภสมิต Subhasmita นายร้อยโทจิ๋ว ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๗ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อแย้ม 7/3/14

๔๒๒๖ ศุภะกะลิน Subhakalin พันจ่าเอก หมื่นรณไชยาวุธ (เชิง) กรมสรรพาวุธทหารเรือ ปู่ชื่อเที่ยง บิดาชื่อเกลี่ยง 13/10/17

๓๔๘๗ ศุภะพันธุ์ Subhabandhu นายร้อยโทกำจัด ผู้รั้งผู้บังคับกองพันพาหนะ กองทัพน้อยทหารบกที่ ๑ 14/10/16

๔๑๓๓ ศุภะศังข์ Subhasankha รองอำมาตย์ตรีเหลือ ยกระบัตร์ศาลมณฑลร้อยเอ็ด ปู่ชื่อสัง บิดาชื่อเพี้ยสุโพ (บุตดี) 21/7/17

๒๖๙๘ ศุภางคะนันทน์ Subhanganandana นายเรือตรีเปลื้อง นายช่างกล เรือวิเทศกิจการ ทวดชื่อขำ 1/11/15

๑๘๒๘ ศุภาภา Subha^bha^ นายเรือตรีโปร่ง นายเวรหนังสือ กรมทหารเรือชายทเล ปู่ชื่อหลวงวัง (แสง) 17/12/14

๓๖๔๕ ศุโภทยาน Subhodyana เด็กชาน้อม กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อดี บิดาชื่อสวน 11/12/16

๔๗๐๙ ศูนยะคณิต Sunyaganita รองผู้กำกับโทสุนย์ ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อฮง 3/2/18

๓๑๙๙ ศูละศิริ Sulasiri ขุนบุรินทรามาตย์ (ปอล อะเรียนรอกร์ มอนเตกืต์) แผนกก่อสร้าง กระทรวงมหาดไทย นามสกุลเดิมเป็นภาษาฝรั่งเศส "montaigut" 17/6/16

๐๖๗๙ เศขรฤทธิ์* Sekharariddhi หลวงธนศักดิ์ (นำ) ผู้ช่วยอธิบดี กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อนายฤทธิ์จางวาง ทวดชื่อเซ็ก 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เศขรฤทธิ"

๐๓๔๒ เศรนิจิตรกะ Srenichitraka ขุนสลับสีสวรรค์ (แส) ช่างหัวโขน กรมมหรศพ 14/7/13

๒๘๖๘ เศรษฐจันทร Sreshthachandra พลเสือป่ามณี ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่าง มณฑลนครราชสีมา ทวดชื่อพระศรีสมบัติ (จัน) ปู่ชื่อดี 14/2/15

๐๐๕๘ เศรษฐบุตร Sreshthaputra พระยานรเนติบัญชากิจ (ลัด) กรรมการศาลฎีกา กับนายภักดีนารถ หุ้มแพร (เลิศ) กรมมหาดเล็ก ทั้ง ๒ นี้ มีทวดและปู่เป็นพระประเสริฐวานิช ต่อกัน 20/6/13 เขียนให้เอง

๓๕๓๙ เศรษฐมณฑล Sreshthamandala ขุนสวัสดิ์วิธีสอน (สวัสดิ์) ธรรมการจังหวัดไชยภูมิ ทวดชื่อวง ปู่ชื่อประเสริฐ 4/11/16

๓๕๑๘ เศรษฐรุจิ Sreshtharuchi พันเด็กชาเอกคำ กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ทวดชื่อเลิศ ปู่ชื่อเรือง 30/10/16

๒๘๘๕ เศรษฐวณิช Sreshthavanija รองผู้กำกับลูกเสือเจิม กองที่ ๑๕ โรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อดี พ่อค้า บิดาชื่อขุนประพันธ์นิตอนันต์ (รอด) 14/2/15

๕๔๙๔ เศรษฐสุวรรณ Sreshthasuvarna นายชี กรมทดน้ำ กระทรวงเกาตราธิการ ปู่ทวดชื่อเสริฐ ปู่ชื่อคำ 5/7/19

๔๑๗๗ เศรษฐะทัตต์ Sreshthadatta ขุนยมาณัติการ (เชย) นายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปู่ชื่อนวด บิดาชื่อหลวงศรีรองเมือง (ทัด) 15/8/17

๑๑๐๔ เศวตกนิษฐ Svetakanishtha นายร้อยเอกฉวน ผู้บังคับกองตำรวจภูธร มณฑลราชบุรี กับขุนแก้ว (เขียว) บิดา บิดาขุนแก้วชื่อฃาว ปู่ชื่อน้อย 7/3/13

๐๓๔๗ เศวตการี Svetakari ขุนกิจการี* (เผือก) กรมศุฃาวัง 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงกิจการี

๐๔๗๑ เศวตกุล* Svetakul ขุนประเจิดอักษรลักษณ (เป้า) กรมราชเลขานุการ ปู่ทวดคือพระยาไชยวิชิต (เผือก) 11/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เสวตกุล"

๐๖๑๖ เศวตเกศร* Svetakesara นายร้อยตรีเกศร์ สำรองราชการกรมแผนที่ กระทรวงกระลาโหม ปู่เป็นหมื่นภักดีนารถ (ฃาว) 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เศวตะเกศร"

๒๑๒๖ เศวตเกษตริน Svetakshetrin นักเรียนทหารกระบี่จรูญ กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายเผือก ค้าฃาย 23/3/14

๑๔๐๖ เศวตครุตมัต Svetagarutmat นายบำรุง มหาดเล็ก กรมชาวที่ ทวดชื่อเผือก เป็นพระยาพัทลุง ปู่ชื่อครุด เป็นหลวงพิทักษ์ภาค 27/4/14

๑๘๕๕ เศวตจามร Svetacha^mra นายร้อยโทพึ่ง นายเวรกองพลที่ ๓ ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อหมื่นอินทรสุริยศักดิ์ (ภู่) 20/12/14

๒๔๑๖ เศวตจินดา Svetachinta^ รองอำมาตย์โท ขุนวรวิทย์เวชกรรม (หงส์) แพทย์ประจำเมืองพัทลุง ปู่ชื่อจีนแป๊ะ 30/7/15

๑๙๘๓ เศวตชนม์ Svetajanma พลเสือป่าหนู กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อเกิด 12/3/14

๐๓๕๖ เศวตนันทน์ Svetanandana พระตำรวจตรี พระยาอภิชิตชาญยุทธ์ (เจริญ) จางวางกรมพระตำรวจ กรรมการศาลรับสั่งกระทรวงวัง บุตรพระยามหานิเวศนานุรักษ์ (เผือก) 14/7/13

๒๓๖๔ เศวตนัย Svetanaya พันจ่าโทมาลัย กรมทหารเรือ ทวดชื่อฃาว ปู่ชื่อน้อย 1/7/15

๓๔๐๙ เศวตนาค Svetanaga หลวงสถลมารคพินิจ (สาคร) กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหมื่นอาจสงคราม (นาค) บิดาชื่อเผือก 2/9/16

๑๙๕๘ เศวตเมษ Svetamesha รองหุ้มแพร ขุนประทีปรำร่า (เจียม) ผู้ช่วยปลัดกรมรำโคม บิดาชื่อเผือก 12/3/14

๒๒๕๘ เศวตรุนทร์ Svetarundra เมืองยโสธร (สุ่น) เกณฑ์เมืองรั้ง (อย่างเก่า) กับขุนอนุการรัชฏ์พัฒน์ (ช่วง) นายเวรแพนกจดหมายและรายงาน กรมพระคลังฃ้างที่ ทวดชื่อฃาว ปู่ชื่อขุนอนันติกร (หยุ่น) 19/5/15

๓๒๖๔ เศวตเลข Svetalekha นายร้อยตรีเจือ กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อเขียน บิดาชื่อหลวงพิสุทะสัตยารักษ์ (เผือก) 8/7/16

๑๘๗๒ เศวตวัชร Svetavajra นายร้อยตรีภาพ ประจำกรมบัญชาการกองพลที่ ๒ กับนายเผือก (บิดา) บิดานายเผือกชื่อเพชร 7/3/14

๕๑๐๘ เศวตวิมล Svetavimala ขุนรักษาธนสาร (อ่อง) กระทรวงนครบาล บิดาชื่อเอี่ยม 14/6/19

๐๗๙๑ เศวตศิลา Svetasila พระวันพฤกษ์พิจารณ (ทองคำ) ปลัดกรมป่าไม้ กับพระกรุงศรีบริรักษ์ (ทองย้อย) ปลัดมณฑลกรุงเก่า* กระทรวงมหาดไทย เป็นบุตรนายเฮนรี อาลบาสเตอร์ (แปลนามสกุลเป็น "หินขาว") 4/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม ผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรี

๑๙๑๒ เศวตเศรนี Svetasreni นายร้อยตรีเรี่ยม ประจำกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อหลวงสุนทรโกศา (ฃาว) บิดาชื่อนายพิจารณสรรพกิจ (ริ้ว) 7/3/14

๕๙๕๑ เศวตโศภณ Svetasobhana หลวงบรรจงพยาบาล (พริ้ง) บุตรแพทย์โรงพยาบาลกลาง กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล กับนายเทศ บิดา ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อเผือก 11/6/21

๐๕๐๕ เศวตเสน Svetasen รองเสวกตรีแป๊ะ* กรมราโชประโภค กระทรวงวัง 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนธารกำนัล

๓๘๓๐ เศวตะดิษ Svetatisha นายหมู่เอกสวัสดิ์ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อหลวงอินทรมนตรี (เผือก) บิดา ชื่อหลวงราชมณฑิรารักษ์ (ดิษฐ์) 14/2/16

๒๓๒๖ เศวตะดุล Svetatula รองอำมาตย์โท หลวงโลหภูมิ์พิทักษ์ (หนูวงษ์) นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ปู่ชื่อขุนทิพอักษร (ชู) บิดาชื่อหนูฃาว 27/6/15

๒๑๘๗ เศวตะตาต รองหุ้มแพร หมื่นชำนิภูบาล (บุญ) สารถี ในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อตาด 14/4/15

๑๗๒๘ เศวตะเตชะ Svetateja พระภักดีสรเดช (น้อย) เจ้ากรมกองมอญกลาง กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อพระยานครอินทร (เผือก) บิดาชื่อพระปราบอังวะ (เต๊ก) 29/10/14

๒๔๑๘ เศวตะทัต Svetadatta รองอำมาตย์เอก หลวงราชกิจธนกร (ปลั่ง) พระคลังมณฑลสุราษฎร์ บิดาชื่อเผือก ปู่ชื่อหลวงอภัยสมบัติ (ทัด) 30/7/15

๔๙๑๕ เศวตะพันธุ์ Svetabandhu นายหมู่โทเชื้อ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายขาว (บิดา) ปู่ชื่อหงวน 16/4/19

๓๗๙๓ เศวตะพุกกะ Svetabukkha นายลิ้นจี่ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลพิศณุโลก ปู่ชือพุก บิดาชื่อเผือก 29/2/16

๕๐๑๘ เศวตะมาลย์ Svetamalaya พลเสือป่ามาลัย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายเผือก (บิดา) ปู่ชื่อปุ๋น 24/5/19

๐๕๔๐ เศวตะสูต* Svetasu^ta หลวงวิสุทธิรัตน (กรับ) กรมพระราชกุศล(ศุภรัต) กระทรวงวัง บิดาชื่อขาว 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เศวตสูต"

๑๓๒๘ เศวตามร์ Svetamra พระศรีพิทักษ์ (เติม) สังกัดกรมพระตำรวจ บุตรพระสาครสมบัติ (ฃาว) หลานหลวงศรีโอสถ (ม่วง) 17/4/14

๔๘๓๔ เศศะเทศานนท์ Sesadesananda รองอำมาตย์โทประมูล กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อพระยาราชสัมภาระกร (เทศ) 5/4/19

๐๕๒๘ เศษโชติ Seshajoti หลวงไตรเพทพิไสย (โนรี) กรมโหร กระทรวงวัง บิดาชื่อทอน 23/8/13

๐๒๒๘ เศษะนาวิน Seshana^vin นายเรือโทเหลือ กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๔๒๖๖ เศาณานนท์ Sauna^nanda รองอำมาตย์ตรีวาศ จ่าศาลจังหวัดเพ็ชรบุรี ทวดชื่อสวน ปู่ชื่อเทศ 12/12/17

๐๔๘๔ เศาภายน Saubha^yana ขุนอินทรธนาคม (เพิ่ม) ล่าม กรมพระคลังฃ้างที่ เป็นเชื้อจีน แซ่โซว 11/8/13

๒๕๘๙ เศารบุตร Sauraputra รองอำมาตย์เอก ขุนพิทักษ์พิทยาเภท (โต๊ะ) ธรรมการมณฑลเพชรบูรณ์ ทวดชื่อเสา 3/10/15

๐๒๗๓ เศียนเสวี Syenasevi พระอักษรสมบูรณ* (แม๊ก) เสมียนตรากระทรวงวัง และนายพันตรีในกองทัพบก** บิดาเป็นชาวเยอรมัน นามสกุลเดิมว่า "Falck" คือมุ่งว่า "falk" แปลว่าเหยี่ยว แปลกลับเป็นสันสกฤตว่า "เศ์ยน" แผลงเป็นไทยว่า "เศียน" 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี
** ปลัดบัญชาการกระทรวงวัง และนายพันโทในกองทัพบก

๖๐๘๓ โศภณแพทย์ Sobhanabaedya นักเรียนแพทย์เสือป่าแฉล้ม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21

๐๕๙๔* โศภโณดร Sobhanodhara พระโสภณเพชร์รัตน์ (กิ๊) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล เป็นบุตรหลวงอุดรภัณฑ์พานิช (เต็ง) 25/8/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาว่า "โสภะโณดร" เป็นลำดับที่ ๔๔๒ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๙๔ ในราชกิจจานุเบกษา คือ นามสกุล "จุลานนท์ (Chura^nanda)" ( ๒๔๕๖/หน้า ๑๒๙๕ และ ๑๓๖๕)

๕๙๕๓ โศภนะศุกร์ Sobhanasukra รองอำมาตย์โททองศุข กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อจอก 11/6/21

๑๗๙๕ โศภะกะลิน Sobhakalin นายเรือเอก ขุนประดิษฐนาเวศ (สิงห์) ผู้ช่วยผู้บังคับการกองช่างเหล็ก กรมยุทธโยธาทหารเรือ บุตรนายนาวาโท หลวงวิจารณจักรกิจ (เกลี้ยง) 14/12/14

ร.๔-๑๙ โศภางค์ ณ กรุงเทพ Sobhanga na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงษ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ 16/4/15

๓๑๑๐ โศภารักษ์ Sobha^raksha นายร้อยตำรวจเอก หลวงขจรธรณี (ปลั่ง) กรมตำรวจพระนครบาล 28/5/16

๔๕๓๗ ไศละบาท Sailabada ขุนพนานิคมพิทักษ์ (ทับ) นายอำเภอเขมรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทวดชื่อผา 26/6/16

๐๗๗๐ ไศละสูต Sailasu^ta นายร้อยโทสัมฤทธิ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ (รักษาพระองค์) กรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ ปู่ทวดชื่อจีนไซ 21/11/13Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 19:22:01 น.
Counter : 2720 Pageviews.

0 comments
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นและไวรัสโคโรนา kae+aoe
(20 ก.พ. 2563 08:26:26 น.)
8 ก.พ. 63 มาฆบูชา วันเสาร์เราก็เรียน kae+aoe
(20 ก.พ. 2563 08:40:14 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ 246 แสดงออกถึงความรัก kae+aoe
(10 ก.พ. 2563 13:02:00 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด