ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๒
นามสกุลพระราชทาน-จ..๒


๕๕๔๑ จันทนภุมมะ Chandanabhumma ขุนบำรุงสุงกากร (กิมแตง) กรมศุลกากร 26/7/19

๕๒๖๙ จันทนมัฎฐะ Chandama^ttha นายร้อยตำรวจตรีแอ๊ว กรมตำรวจพระนครบาล และนายเกลี้ยง บิดา ปู่ชื่อจัน 29/6/19

๐๙๗๑ จันทนรัตน Chandanaratana นายร้อยเอก หลวงพิไชยเสนา (วัน) สารวัดกองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อแก้ว 12/2/13

๓๕๙๔ จันทนฤกษ์ Chandanariksha รองอำมาตย์ตรีสมบุญ กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อหมี 3/12/16

๕๒๗๙ จันทนลาช Chandanala^ja นายร้อยตำรวจตรีขาว กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อขุนเทพสุวรรณ (ลา) บิดาชื่อขุนอินทร์ (จัน) 29/6/19

๐๖๒๐ จันทนศิริ* Chandanasiri นายร้อยเอกศิริ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พันพรหมราช (จัน) เป็นปู่ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จันทนะศิริ"

๕๕๕๒ จันทนสิงห์ Chandanasinha รองอำมาตย์ตรี ขุนพินิจกิจจากร (จอน) สมุหบาญชีอำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี ปู่ทวดชื่อสิงห์ 26/7/19

๑๒๙๗ จันทนสุต Chandanasuta หลวงบำรุงรัตนบุรี (กิมบี๊) ผู้ช่วยเจ้ากรมทะเบียน กระทรวงนครบาล บิดาชื่อจีนจันบุ่นค้ำ 15/4/14

๑๐๙๐ จันทนเสถียร Chandanasthira นายลบ ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลราชบุรี บุตรนายจันทน์ หลานนายมั่น 6/3/13

๒๕๗๖ จันทนะกนิษฐ Chandanakanishtha นายเรือโทพุ่ม ต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ บ้านแพ บิดาชื่อจั่น ปู่ชื่อน้อย 3/10/15

๑๖๒๕ จันทนะจินดา* Chandanachinta หลวงพิทักษ์ภูธร (จ่าง) นายอำเภอกงไกรลาศ มณฑลพิศณุโลก ปู่ชื่อหลวงณรงค์ (นวน) ปู่ทวดชื่อหลวงอาจ (จีน) 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษา "จันทนจินดา"

๓๕๑๙ จันทนะดิลก Chandanatilaka พันเด็กชาโทเฟื่อง กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ปู่ชื่อจัน ทวดชื่อเจิม 30/10/16

๕๔๒๑ จันทนะเปลิน Chandanapelin นายหมู่ตรีเปลี่ยน กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อพระเมธ (จั่น) 29/6/19

๔๔๖๖ จันทนะผะลิน Chandanaphalin ขุนพร้อมพิทยคุณ (ล้วน) ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อจั่น 20/5/18

๖๓๕๕ จันทนะพิศาล Chandanabisala พลเสือป่าพิศาล ประจำหมวด ๑ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อคล้าย บิดาชื่อจันทร์ 19/8/22

๐๗๗๕ จันทนะพืช Chandanabi^ja นายร้อยตรีวัน ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับนายสุ่น (บิดา) นายสุ่นเป็นบุตรนายลูกจันทน์ 28/11/13

๕๕๗๔ จันทนะโพธิ Chandanabodhi ขุนอนุมัติราชกิจ (ปลื้ม) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๔๕๔๒ จันทนะภัค Chandanabhag ขุนชำนาญยานยนต์ (ไข่) พนักงานพระแสงต้น กระทรวงวัง ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อปริก 26/6/18

๕๗๖๓ จันทนะมาฬก Chandanamalaka นายหมู่ตรีบุษย์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อมา บิดาชื่อจัน 15/12/19

๖๒๔๔ จันทนะวรรธนะ Chandanavardhana พลเสือป่าเจริญ ประจำหมู่ ๑ หมวด ๔ กองร้อยที่ ๖ กองพันที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุพรรณบุรี ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อจัน 1/1/21

๒๐๗๗ จันทนะเวส Chandanavesa นักเรียนทหารกระบี่จวง กรมโขนหลวง บุตรนายจัน พ่อค้า

๒๗๗๘ จันทนะสมิต Chandanasmita ขุนอนุสาสน์วินิจ (เจ๊ก) ครูโรงเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อยิ้ม 12/12/15

๕๒๓๘ จันทนะสาร Chandanasara นายร้อยตำรวจตรีแก่นจันทร์ กรมตำรวจพระนครบาล 14/6/19

๔๖๕๗ จันทนะสุคนธ์ Chandanasugandha ขุนสุธนปฏารักษ์ (สอน) กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อกลิ่น 18/10/18

๐๒๙๖ จันทนะเสวี Chandanasevi พระวิชิตชลธาร (จั่น) เจ้ากรมรองงาน กระทรวงวัง 13/7/13

๔๗๔๗ จันทนะโสตถิ์ Chandanasotthi ว่าที่รองผู้กำกับตรีเจิม ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อจอน 3/2/18

๐๘๘๕ จันทนากร Chandanakara นายตำรวจโท จ่าชำนิทั่วด้าน (อิน) นายเวรสมุหพระตำรวจ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อเจ้าจ่อม เมืองเวียงจันทน์ 20/12/13

๔๕๑๒ จันทนาคม Chandana^gama นายร้อยตำรวจเอก ขุนนครอุปการ (ปุย) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดพิศณุโลก ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อมา 12/6/18

๒๓๒๘ จันทนานนท์ Chandanananda รองอำมาตย์โท หลวงพินิจอักษร (ท้วม) กรมการพิเศษเมืองภูเก็ต บุตรนายนวล 27/6/15

๕๒๔๔ จันทนินทร Chandanindara นายร้อยตำรวจตรีจวง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อจัน บิดาชื่ออิน 14/6/19

๓๖๔๓ จันทนินทุ Chandanindu เด็กชาถิ่น กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสัน 11/12/16

๕๕๓๕ จันทนิยมานนท์ Chandaniyama^nanda ขุนอมรสมบัติ (โปง) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๕๘๘๐ จันทปุณณานนท์ Chandapunna^nanda นายหมู่ตรีช้อย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจั่น บิดาชื่อปุ่น 1/2/20

๖๓๒๗ จันทพิมพะ Chandabimba รองอำมาตย์เอก หลวงประจำคดี (บัวรศ) ประจำกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อหลวงราชภักดี (จันสี) ปู่ชื่อพิม บิดาชื่อหลวงราชาภักดี (พิกุล) 3/6/22

๑๐๙๗ จันทรกนิษฐ Chandrakanishtha นายร้อยโทแช่ม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อจัน ทวดชื่อเล็ก 6/3/13

๒๕๗๑ จันทรกานตานนท์ Chandraka^nta^nanda นายร้อยเอก ขุนสุริยาสัตย์ (อ๊อด) ปลัดกรมทหารราบที่ ๙ ทวดชื่อพระพรหมยกระบัตร (จัน) ปู่ชื่อหลวงนรา (แสง) 3/10/15

๐๕๔๙ จันทรคุปต์ Chandragupta ขุนทิพสมบัติ (จวง) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๓๓๔๓ จันทรจามร Chandracha^mara หลวงสรรค์สิทธิกิจ (เทียม) นายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพ็ชร ทวดชื่อจัน ปู่ชื่อภู่ 31/7/16

๕๐๐๘ จันทรจารุ Chandracha^ru พลเสือป่าน้อม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลบวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจันทร์ 24/5/19

๐๗๖๕ จันทรโชติ Chandrajoti นายพันเอก พระกรีธาพลธิบดี (จ่าง) เสนาธิการกองทัพที่ ๓ ราชองครักษ์เวร ปู่ชื่อจันทร


Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 16:28:37 น.
Counter : 1245 Pageviews.

0 comments
ฟุตบอลนัดพิเศษ : เชียงใหม่เอฟซี VS คอนซาโดเล ซัปโปโร JinnyTent
(13 ก.พ. 2563 10:15:13 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด