ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๔
นามสกุลพระราชทาน-จ..๔


จันทรสนธิ* Chandrasandhi นายร้อยโทพร้อม กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อนายจั่น บิดาคือนายร้อยเอก หลวงสารภัณฑ์วิสุทธิ์ (เชื่อม) 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จันทร์สนธิ"

๕๗๘๒ จันทรสมาน Chandrasaman หลวงสมานศุขพรรค (แปะ) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อจัน 25/6/20

๑๓๗๐ จันทรสาฃา Chandrasa^kha พระยาศศิวงษ์ประวัติ (เมฆ) จางวางอำเภอมุกดาหาร ทวดชื่อพระจันทรสุริยวงษา (กิ่ง) 25/4/14

๐๕๓๘ จันทรสูต Chandrasu^ta จมื่นรัตโกษา (จวง) ปลัดกรม กรมพระราชกุศล (ศุภรัต) กระทรวงวัง บุตรหมื่นจำนงสมบัติ (จัน) 23/8/13

๐๐๕๑ จันทรเสน Chandrasen ขุนประจิตร์ธัญญาหาร (หรั่ง) มหาดเล็ก กองครัวเฃ้าต้น เป็นหลานเจ๊สัวติ๊ด แซ่จัน 19/6/13

๑๙๙๗ จันทรหฤทัย Chandraharidaya พลเสือป่าสุข กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อใจ 12/3/14

๓๙๙๒ จันทระเปารยะ Chandrapaurya หลวงโชติกรรมกรณีย์ (โชติ) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ทวดชื่อพระพิเรนทรเทพย์ (จันทร) ปู่ชื่อชอัม 2/6/17

๖๒๑๓ จันทรัคคะ Chandaragga นักเรียนแพทย์เสือป่าเยี่ยม ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายยอด (บิดา) ปู่ทวดชื่อเรมนโด ปู่ชื่อจันทร์ 17/12/21

๑๓๒๒ จันทรากาศ Chandraka^sa นายร้อยเอก ขุนวิเศษสรเพลิง (หวาด) ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อนายร้อยตรีแจ้ง 17/4/14

๑๒๑๗ จันทรางศุ Chandra^nsu พระภิรมย์บุรีรัฐ (ทอง) ปลัดมณฑลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มณฑลร้อยเอ็ด* ทวดชื่อจีนจั่น 30/3/13 * ผู้ว่าราชการเมืองอุไทยธานี

๖๒๙๐ จันทราจล Chandra^chala พลราชนาวีเสือป่าอาบ พลอาณัติสัญญา กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีจันธ์ ปู่ทวดชื่อจันทร ปู่ชื่อคง บิดาชื่อเกิด 25/3/21

๕๘๘๗ จันทรานนท์ Chandra^nanda พลเสือป่าแข กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อพ่วง ปู่ชื่อทอง 1/2/20

๓๓๙๔ จันทราภัย Chandrabhaya หลวงผดุงแดนสวรรค์ (เยื้อน) นายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ปู่ชื่อจันทร บิดาชื่อหลวงอภัยพิทักษ์ (เฉย) 28/8/16

๓๖๔๙ จันทราภา Chandrabha นายร้อยโททิม กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗ บิดาชื่อขุนบรรหารวรอัถ (จัน) ปู่ชื่อพา 17/12/16

๔๗๘๕ จันทราภิรมย์ รองอำมาตย์โท พระนครคุณูปถัมภ์ (แจ่ม) กรมการจังหวัดอ่างทอง ปู่ชื่อหมื่นภิรมย์อักษร (จัน) 5/4/19

๒๘๔๙ จันทรามระ Chandra^mara พลเสือป่าชุม กองร้อยที่ ๒ เมืองลพบุรี มณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อจันทร์ ปู่ชื่ออ่ำ 14/2/15

๔๓๓๕ จันทรายุ Chandra^yu รองผู้กำกับตรีปรุง ครูโรงเรียนวัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ปู่ชื่อจันทร 18/7/17

๑๐๐๖ จันทรารมย์ Chandra^ramya นายร้อยโทต๋อง แทนสมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อชื่น 13/2/13

๑๕๔๒ จันทรินทร์ Chandrundra นายร้อยโทเคลิ้ม ครูสอนวิชาสามัญ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่ออินทร์ 21/7/14

๓๓๑๗ จันทรินทุ Chandrindu ขุนธนานุกูล (คำ) พนักงานคลังและผู้จัดการสุรายาฝิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทวดชื่อจั่น ปู่ชื่ออิน 30/7/14

๕๖๗๖ จันทรุจานนท์ Chandruchananda นายร้อยตรีสมบุญ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖ 9/8/19

๕๑๓๖ จันทรุเบกษา Chandrupeksa ขุนทัณฑการพินิจ (เฉื่อย) กองมหันตโทษ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนสิทธิจางวาง (จัน)

จันทเรนทร์ Chandarendra นายจ่านิตย์ (ปลื้ม) กรมชาวที่ ปู่ชื่อพันพรหมราช (จันทร์) บิดาชื่อนายร้อยเอกอิน 25/4/14

๑๓๗๑ จันทโรจวงศ์ Chandrochavansa พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร) จางวางเมืองพัทลุง (พี่) หลวงจักรานุชิต (พิน) น้อง ปู่ชื่อพระยาราชวังเมือง (จัน) ซึ่งว่าเป็นบุตรเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ (อู๋) 25/4/14

๖๒๖๘ จันทโรดม Chandarotama นายอุดม เสมียนตรี หอทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อมาก บิดาชื่อจันทร์ 25/2/21

๑๗๑๖ จันทโรภาส Chandrobha^sa ว่าที่นายเรือตรีเสงี่ยม ประจำกองเรือกลชั้นที่ ๔ กรมชุมพล บิดาชื่อจัน ปู่ชื่อกระจ่าง 14/10/14

๕๗๕๓ จันทวร Chandavara นายร้อยตรีผิว กรมทหารบกพาหนะ กองทัพน้อยทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อจันทน์ บิดาชื่อวอน 15/12/19

๖๒๗๙ จันทโสตถิ Chandasotthi นายหมู่ตรีช่วง ประจำแพนกปลัดกองเสนา กองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ ปู่ทวดชื่อขุนทิพยสุภา (ทิพย์) ปู่ชื่อจันทร์ บิดาชื่อปลอด 25/3/21

๔๔๓๓ จันทะเตมีย์ Chandatemiya ขุนอนุศรเวชศาสตร์ (แพ) แพทย์ประจำจังหวัดราชบุรี บิดาชื่อจั่น ปู่ชื่อฉ่ำ 16/5/18

๕๙๕๐ จันทะยานี Chandayani ขุนภารเสข (ยา) ครูใหญ่โรงเรียนวัดโสมนัส กรุงเทพฯ บิดาชื่อเตี้ยม ปู่ชื่อจั่น 28/5/21

๔๑๙๔ จันทะวิภาต Chandavibha^ta พันจ่าเด็กชากวย ช่างไฟฟ้า กรมชาวที่ ทวดชื่อจันทร์ 29/8/17

๔๒๓๕ จันทิกานนท์ Chandikananda ขุนประกอบบรรณกิจ (จั่น) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อจันทิ บิดาชื่อขาว 13/10/17

๔๖๑๖ จันทิมะนันทน์ Chandimanandana มหาดเล็กวิเศษไทย กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อจัน 1/10/18

๓๓๑๖ จันทิมาคม Chandima^gama นายผิว มหาดเล็ก นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อมา 22/7/16

๑๑๒๔ จันทิมานนท์ Chandima^nanda นายร้อยตรีเพิ่ม ยกระบัตรกองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี กับนายฃำ (บิดา) นายฃำเป็นบุตรนายจัน 9/3/13

๔๓๓๐ จันเท์รมะ Chandrema รองผู้กำกับโทฟ้อน ครูโรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร์ ทวดชื่อจันทร 18/2/17

๔๖๖๙ จันโทปะการ Chandopakarn ขุนสิทธิรักษา (ไม้) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ปู่ชื่อจัน 26/10/18

๑๘๖๕ จัมปากะนันทน์ Champa^kanandana นายร้อยตรีอ่ำ ประจำกรมแผนที่ ทวดชื่อจำปา 20/12/14

๑๓๙๘ จัมปาสุต Champa^suta นายเรือโทบุญ กรมยุทธโยธา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อจำปา บิดาชื่อสุด 27/4/14

๓๓๗๒ จาคาภิรมย์ Cha^ga^bhiramya หลวงวิเศษกลการ (หละ) สังกัดกระทรวงทหารเรือ บิดา และขุนภิบาลโทรกิจ (ชื่น) กรมไปรษณีย์โทรเลข บุตร 28/8/16

๕๔๓๔ จาฏามระ Cha^ta^mra นายหมู่เอกถมปัศร์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา ทวดชื่อรอด 29/6/19

๕๘๖๘ จาตกะวร Chatakavara พลเสือป่าสวง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อจาด บิดาชื่อขุนศรีมงคล (วร) 1/2/20

๕๔๓๗ จาตกานนท์ Cha^taka^nanda นายหมู่ตรีเต็ม กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา ปู่ชื่อจาด 29/6/19

๐๓๖๗ จาติกรัตน Chatikaratna เจ้าหมื่นเสมอใจราช* (เจ๊ก) หัวหมื่นมหาดเล็กเวรสิทธิ์ กรมมหาดเล็ก สืบสกุลจากหลวงแก้วอายัติ (จาด) ผู้เป็นบุตรเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 15/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานิพัทธราชกิจ กรมสนมพลเรือน

๑๒๑๑ จาติกวณิช Cha^tikavanija พระอธิกรณประกาศ (หลุย) เจ้ากรมกองตระเวณ ปู่คือพระอภัยวานิช (จาด) 30/3/13

๐๙๕๘ จาติกานนท์ Cha^tika^nanda นายร้อยโทจันทร์ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี กับนายเจาะ (บิดา) บิดานายเจาะชื่อนายจาด
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 17:10:13 น.
Counter : 1512 Pageviews.

0 comments
25 ม.ค. 63 วันตรุษจีน งานวัดศาลาอดง kae+aoe
(12 ก.พ. 2563 08:43:52 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)
❋ Another Hound Café :Central Embassy : Chic & Glam Italian-Asian Twist with Seafood Champagne Bar Tui Laksi
(30 ม.ค. 2563 14:22:10 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด