ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ต
นามสกุลพระราชทาน-ต


๑๘๔๒ ตปาคม Tapa^gama พันจ่าเอกหมัด เรือพระที่นั่งมหาจักรี บิดาชื่อคบ ปู่ชื่อมา 20/12/14

๒๖๒๑ ตมะวิโมกษ์ Tamavimoksha รองอำมาตย์โท ขุนเจริญสมบัติ (วอน) คลังเมืองสมุทสาคร บิดาชื่อหมอก ปู่ชื่อรอด 10/10/15

๔๕๐๑ ตมัสปาณ Tamasapa^na ว่าที่นายร้อยตรีจาบ พนักงานคลังเงิน กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทวดชื่อหมอก ปู่ชื่อปาน 6/6/18

๓๓๓๒ ตมิศานนท์ Tamisananda ขุนเวชธนพิทักษ์ (มลิ) สมุห์บาญชีโรงเรียนราชแพทยาลัย ปู่ชื่อตะมิ 30/7/16

๔๘๗๗ ตยัคคานนท์ Tayagga^nanda รองอำมาตย์ตรีกี้ แพทย์กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อเตียก 5/4/19

๕๐๗๓ ตยังคชวนะ Tayangajavana พลเสือป่าชุน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเตียงวัด 31/5/19

๕๑๑๖ ตยังคสุนทร Tayangasundara ขุนนรนิติผดุงการ (พัฒน์) นายอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ปู่ทวดชื่อเตียง บิดาชื่อสุ่น 14/6/19

๕๗๕๗ ตยังคะกนก Tayangakanaka นายร้อยตำรวจตรีบัว กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเตียง บิดาชื่อขุนนทฤชากร (ทองคำ) 15/12/19

๒๒๘๒ ตยางคานนท์ Taya^ngananda รองอำมาตย์โท ขุนภัทผลการี (บุญศรี) สรรพากรเมืองสงขลา 7/6/15

๔๖๗๙ ตริตะจันทร์ Tritachandra นายร้อยโทเกษ กรมทหารบกราบที่ ๙ 26/10/18

๒๖๖๑ ตรุษะลักษณ์ Tarushalakshna นายร้อยเอก ขุนระงับรณการ (นวม) นายทหารกองหนุน กองพลที่ ๖ ปู่ชื่อกรด บิดาชื่อหลวงรีถอาสา (เหมือน) ทหารบก 25/10/15

๔๒๗๐ ตรุษานทท์ Tarusasha^nanda นายทองคำ กองอัยการมณฑล
สุราษฎร์ ปู่ชื่อตรุษ 12/12/17

๐๘๑๒ ตฤณานนท์ Trina^nanda นายร้อยตรีโมรา สัสดีเมืองสิงห์บุรี ปู่ชื่อแพรก 6/12/13

๔๒๕๗ ตฤษณานนท์ Trishna^nanda มหาดเล็กวิเศษนัดดา ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง กับนายกุหลาบ ปู่ และนายชาย บิดา ทวดชื่อตริส 8/12/17

๕๘๕๓ ตวณานนท์ พลพรานชิต ประจำกรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ นายต่วน (บิดา) ปู่ชื่อจันทร์ ทวดชื่อพุ่ม 1/2/20

๒๖๕๐ ตะนุลานนท์ Tanulananda ขุนนรผลรถกรรม (เบี้ยวเล็ก) เจ้าพนักงานสถานีอุตรดิฐ กรมรถไฟหลวงสายเหนือ สกุลฝรั่งชื่อ ดาเนียล 17/10/15

๒๘๙๒ ตะปานนท์ Tapa^nanda รองผู้กำกับลูกเสือเพ็ชร์ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ ราชบุรี ปู่ชื่อตะ 14/2/15

๕๔๔๒ ตังกานนท์ Tanka^nanda พลเสือป่าสุก กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายคล้อย บิดา 29/6/19

๒๖๘๕ ตังคณะสิงห์ Tanganasinha รองอำมาตย์โทบุญมาก ผู้พิพากษา
ศาลเมืองนนทบุรี บิดาชื่อตังเซง 25/10/15

๑๖๘๔ ตังคณานนท์ Tangana^nanda นายร้อยโททองสุก ครูสอนวิชาเลข ในโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อตั๊ง 11/10/14

๔๘๕๒ ตัณฑกนก Tandakanaka ขุนมานิตประชากร (กิมเสง) แพทย์กรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อตันกวย 5/4/19

๒๓๖๙ ตัณฑโกไศย Tandakosaya หลวงบริวิตร์หัตถกรรม (เอี่ยม) ผู้รั้งคมนาคมแสารวัดไปรษณีย์โทรเลขเมืองตรัง ปู่ชื่อตัน บิดาชื่อต่วน 11/7/15

๔๘๓๖ ตัณฑวรรธนะ Tandavardhana หลวงเจริญราชกิจ (ตันเทียนเฮี้ยง) กรมการพิเศษจังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อพระเจริญราชกิจ (ตัณซื้อ) แซ่ตัน 5/4/19

๒๓๙๓ ตัณฑศรี Tandasri รองอำมาตย์โท หลวงธุระภาคพาหะกิจ (อิน) สารวัดไปรษณีย์โทรเลขมณฑลชุมพร ปู่ทวดชื่อจีนตันเฮง 20/7/15

๒๕๔๖ ตัณฑสินธุ Tandasindhu รองอำมาตย์เอก หลวงพิศาลพาหน์ชล (ตันเฮงฮวด) เจ้าพนักงานตรวจการทะเบียนเรือหัวเมือง กรมเจ้าท่า ทวดชื่อตันซินก๊ก 26/9/15

๑๔๔๑ ตัณฑเสน Tandasena นายร้อยโทฮกหลุย ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารบกราบที่ ๔ แซ่ตั้น 1/6/14

๐๖๕๙ ตัณฑเสรษฐี Tandasreshthi พระพิบูลย์พัฒนากร (ตัน ยู่ กุ่ย (ช้อย)) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล แซ่ตัน 21/9/13

๒๓๔๙ ตัณฑะจินนะ Tandachinna หลวงพจนวิจิตร (ตันเซ่งอุย) กรมการพิเศษเมืองระนอง แซ่ตัน 1/7/15

๔๕๖๑ ตัณฑะตะนัย Tandatanaya รองอำมาตย์ตรีขื้น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 5/7/18

๓๘๗๕ ตัณฑะเตมีย์ Tandatemi^ya นายร้อยโทนวม กรมทหารบกพาหนะ กองทัพน้อยทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อตัน บิดาชื่อฉ่ำ 3/3/16

๓๑๖๖ ตัณฑะประภา Tandaprabha^ ขุนสรรสุรพล (เปรม) นายอำเภอพระราชวัง จังหวัดพระนคร ปู่ชื่อตัน บิดาชื่อแสง 10/6/16

๔๖๘๕ ตัณฑะผะลิน Tandaphalin รองอำมาตย์ตรีดำ ครูช่างเขียน โรงเรียนเพาะช่าง ปู่ชื่อตัน 3/11/18

๓๒๑๔ ตัณฑะวณิช Tandavanija พระพิไสยสรรพกิจ (มาไว) พี่ กับหลวงพิทักษ์ชินประชา (มาเสียง) น้อง กรมการพิเศษจังหวัดภูเก็ต แซ่ตัน 27/6/16

๓๒๑๕ ตัณฑะเวส Tandavesa หลวงอำนาจนรารักษ์ (ยกกวด) กรมการพิเศษจังหวัดภูเก็ต แซ่ตัน 27/6/16

๒๗๘๓ ตัณฑะหงส์ Tandahansa ขุนสมัคเลขา (เทียนฮี้) กรมรถไฟหลวงสายเหนือ ทวดชื่อตัน 12/12/15
๓๖๘๙ ตัณฑัยย์ Tandayya หลวงอร่ามสาคารเขตร (ตันเพ็กฮวด) กรมการพิเศษจังหวัดภูเก็ต บิดาชื่อหลวงสาคารเขต (ตันเงินเจ้า) ปู่ชื่อตันม้าเอว ทวดชื่อตันเอียงฉ้อ 19/1/16

๔๐๖๓ ตัณฑากาศ Tanda^kasa หลวงเจนจีนอักษร (สุดใจ) หอสมุดสำหรับพระนคร แซ่ตัน ทวดชื่อเหม็ง ปู่ชื่องือ บิดาชื่อเท 20/6/17

๐๒๐๒ ตัณฑิกุล Tandikul หลวงอาณัติจีนประชา* (ตันเง๊กกุ่ย) พนักงานโรงยาฝิ่นหลวง ฉะเชิงเทรา มณฑลปราจิณบุรี 6/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอาณัติจีนประชา

๕๔๔๔ ตันตยานนท์ Tantaya^nanda พลเสือป่าแผน กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อพระพิราบ (สง่า) 29/6/19

๑๐๒๓ ตันตระมาน Tamtrama^na นายร้อยโทอิ่ม ประจำกองโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม หลานขุนนาเวศภิบาล (ตัน) 20/2/13

๖๔๓๒ ตันตริยานนท์ Tantriyananda นายประดิษฐ์ ผู้ช่วยนายเวรกรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อตันก๊กเหลียง บิดาชื่อตันเต็งหยง 1/8/25

๕๕๒๗ ตันตาคม Tantagama หลวงจำนงพลศักดิ์ (นวน) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ทวดชื่อเจียง แซ่ตัน 26/7/19

๕๓๔๙ ตันตานนท์ Tanta^nanda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีหลง แพทย์กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อตัน 29/6/19

๑๓๐๐ ตันยุวรรธนะ Tanyuvardhana หลวงสาราจินากร (เฮ้าตี๋) ผู้บังคับการในกรมไปรษณีย์โทรเลข แซ่ตัน 15/4/14

๐๘๒๒ ตาตยานนท์* Ta^tya^nanda นายร้อยเอกชิต ปลัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี กับนายป๋อย (บิดา) นายป๋อยเป็นบุตรนายตาด 10/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ตาตะยานนท์"

๐๒๐๙ ตาตะนันทน์ Ta^tanandana พระพิทักษ์มานพ* (ต่วน) หัวหน้าพนักงานแลผู้ดูการสถานที่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จมื่นรัตกัมพล (ตาด) เป็นบิดา 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาพิทักษ์นันทนิกร ปลัดบัญชาการกรมมหรศพ

๒๔๕๐ ตาตะสมิต Ta^tasmita นักเรียนทำการนายร้อยรัตน์ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ บิดาชื่อตาด ปู่ชื่อแย้ม 22/8/15

๒๒๒๘ ตาตะสิงห์ Ta^tasinha นายติ่ง กองคลังวรภาชน์ บิดาชื่อตาด ทวดชื่อสิงห์ 7/5/15

๑๕๐๔ ตาตะสุต Ta^tasuta นายร้อยโทชิต ครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อตาด 6/7/14

๐๖๑๔ ตาปนานนท์ Ta^pana^nanda นายร้อยเอกศุข นายเวรกรมปลัดทัพบก กระทรวงกระลาโหม บิดาชื่อตาบ 21/9/13

๖๐๐๙ ตาปสนันทน์ Ta^pasanandana นายหมู่ลูกเสือเอกกิมป๊อ กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี 11/6/21

๑๖๒๖ ตามรภาค Ta^marabha^ga หลวงรักษ์วรผล (ผุด) สรรพากรเมืองพิจิตร ปู่ทวดชื่อนาก 25/9/14

๕๔๕๖ ตามรสิริ Ta^mrasiri นายหมู่เอกทองแดง กรมเสือป่ารักษาดินแดนร้อยเอ็จ ปู่ชื่อสิม บิดาชื่อเสียน 29/6/19

๑๔๔๓ ตามรสุวรรณ Ta^mrasuvarna นายร้อยเอกพ่วง ปลัดกรมทหารบกราบที่ ๑๘ ทวดชื่อนาก ปู่ชื่อทองCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 20:57:43 น.
Counter : 1573 Pageviews.

0 comments
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)
5.6ปี งานวันเด็กกรุ๊บกริ๊บ ณ มน
(30 ม.ค. 2563 11:11:38 น.)
16 ม.ค. 63 วันครู เที่ยว Big C kae+aoe
(29 ม.ค. 2563 08:57:00 น.)
6 ม.ค. 63 เปิดเรียนแล้วจร้า ป่วยนิดหน่อย kae+aoe
(22 ม.ค. 2563 16:49:16 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด