ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๖
นามสกุลพระราชทาน-จ..๖


๑๗๒๕ จารุภุมมิก Cha^rubhummika นายร้อยโทพัฒน์ ประจำกองพยาบาลที่ ๕ บิดาชื่อแช่ม ปู่ชื่อพุ่ม 29/10/14

๒๙๕๕ จารุมณี Cha^rumani นายร้อยตำรวจโทหิศร ผู้บังคับกองตำรวจภูธรนครไชยศรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อก้ว 8/3/15

๔๓๔๓ จารุมะกร Cha^rumakara รองผู้กำกับตรีศุข ครูใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเหล็ง 20/2/17

๑๐๗๒ จารุมาศ Cha^ruma^s จ่าจิตรสรไกร (แฉ่ง) กรมพระตำรวจ กับนายร้อยตรีพร้อม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี นายร้อยพร้อมเป็นบุตรจ่าจิตรสรไกรๆ เป็นบุตรขุนบุรินทร (ทองคำ) 5/3/13

๓๑๖๔ จารุมิลินท Cha^rumilinda หลวงจำนงบุรี (เกษ) นายอำเภอพาหุรัด จังหวัดพระนคร บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อพึ่ง 10/6/16

๐๕๘๕ จารุโยธิน Cha^ruyodhin นายร้อยตรีคำ ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๐๓๑๓ จารุรัตน Cha^ruratna หลวงชำนิบรรณาคม (มา) นอกราชการ กระทรวงธรรมการ กับพระศรีสังขกร* (ตาด) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณฃ้าหลวงพิเศษ กระทรวงยุติธรรม หลวงชำนิเป็นบิดาพระศรีสังขกร บิดาหลวงชำนิ ชื่อนายเพชร์ทอง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาศรีสังกร

๔๐๙๖ จารุโรจนะ Cha^rurochana นายแปลก กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อทองคำ บิดาชื่อเรือง 3/2/17

๓๗๙๑ จารุฤกษ์ Cha^ruriksh พลเสือป่าโต๊ะ ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ มณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อโหมด ปู่ชื่อหมี 28/2/16

๒๗๔๙ จารุวณิช Cha^ ruvanija ขุนวิเศษดรุณกิจ (บ้วนเฮง) อาจารย์โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ทวดชื่อทอง ค้าขาย 7/11/15

๒๖๐๔ จารุวรรณ Cha^ruvaina นายเรือโทอรุณ นายเวรหนังสือ กรมยุทธโยธา ปู่ชื่อทอง 10/10/15

๑๘๑๕ จารุวัชร Cha^ruvajra นายเรือโทเหมือน นายเวรบาญชีพล กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อขุนพิทักษ์พลไกร (เอี่ยม) ปู่ชื่อเพ็ชร์ 17/12/14

๓๗๕๔ จารุวัฒนะ Cha^ruvadhana ราชบุรุษพุฒ รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๔๖ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อทอง 3/2/16

๑๕๐๓ จารุวัต Cha^ruvata นายร้อยโทเฮง ครูสอนวิชาคำนวณวิธี ณ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อทอง 6/7/14

๑๙๔๑ จารุวัสตร์ Cha^ruvastra ว่าที่นายร้อยตรีชิต ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อโหมด 10/3/14

๐๙๒๘ จารุวิจิตร Cha^ruvichitra หลวงวรรณวาดวิจิตร (ทอง) ช่างเขียน กรมรองงาน กระทรวงวัง 17/1/13

๓๗๘๖ จารุวิเศษ Cha^ruvisesha พลเสือป่าเจ๊ะมู รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลปัตตานี ทวดชื่อเส็ง 8/2/16

๐๗๗๗ จารุศร Cha^rusara นักเรียนนายร้อยสำรองราชการวงษ์ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า กับนายวาด (บิดา) นายวาดเป็นบุตรนายโหมดๆ เป็นบุตรพระสิทธิศร 28/11/13

๓๔๘๖ จารุศังข์ Cha^rusankha นายร้อยโทแถม กรมทหารบกช่างที่ ๒ ปู่ชื่อพยง บิดาชื่อขุนเทพภักดี (สง) 14/10/16

๐๔๙๒ จารุศิริ Cha^rusiri ขุนภูมีสวามิภักดิ์ (ตาด) กรมมหาดเล็ก 11/8/13

๐๗๗๔ จารุศิลา Cha^rusila^ นายร้อยตรีหมอ ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับนายเนตร (บิดา) ทวดคือพระยาสุรบดินทร (ทองอิน) ปู่คือพระยาประชาชีพบริบาล (ศิลา) 28/11/13

๑๔๒๖ จารุศุกร Charusukra นายเจริญ มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อนายทองอยู่ บิดาชื่อนายด่อน 4/5/14

๓๓๑๙ จารุเศ์รณี Cha^rusreni ขุนประชาราชธนารักษ์ (สาย) คลังจังหวัดตาก ปู่ชื่อทองศรี บิดาชื่อขุนบัณฑิต (สาหร่าย) 22/7/16

๓๗๓๕ จารุเศวต Cha^rusvrta พลเสือป่าเกลื่อน กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ทวดชื่อพระอินทอักษร (ทอง) ปู่ชื่อขุนประจักษ์ (เผือก)

๒๙๓๒ จารุสภา Cha^rusabha ขุนภิรมย์เวชศาสตร์ (เอก) แพทย์ประจำเมืองสมุทรสาคร ทวดชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อทับ 8/3/15

๔๕๓๖ จารุสมิต Cha^rusmita ขุนอักษรโสภณ (แย้ม) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อยิ้ม 22/6/18

๓๓๘๗ จารุสัมฤทธิ์ Cha^rusamriddhi นายร้อยตำรวจตรีเพิ่ม กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อขุนสำเร็จ 28/8/16

๔๐๔๗ จารุสิงห์ Cha^rusinha นายร้อยตรีทองคำ กรมยกระบัตร์ทหารบก ทวดชื่อพระยามหาณรงค์ (สิงทอง) 17/6/17

๑๐๐๓ จารุสิทธิ Cha^rusiddhi ว่าที่นายร้อยตรีชม ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี บุตรนายสิทธิ หลานนายเอี่ยม 13/2/13

๐๘๘๙ จารุเสถียร Charusthi^ra พระบุรีสราธิการ (เป้า) ผู้ว่าราชการเมืองสระบุรี ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่ออยู่ 23/12/13

๐๕๐๔ จารุเสน Charusen รองเสวกตรีโหมด* กระทรวงวัง 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนจำเนียรอักษร

๑๐๘๖ จารุหังสิน Cha^ruhansin ขุนนิเวศวิภัชน์ (สว่าง) หัวหน้าช่างเขียน กระทรงเกษตราธิการ ประจำการเมืองราชบุรี บุตรนายทอง หลานนายหงส์ 6/3/13

๓๓๘๙ จารุเหติ Cha^ruheti หลวงภูลผลาการ (ทองดี) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อหลวงพิบูลย์สมบัติ (ทองอยู่) ปู่ชื่อหลวงวิเศษสมบัติ (แห) 28/8/16

๐๘๕๔ จาโรทก Cha^rodaka ขุนราชสำนักนิ์จำนง (พ่วง) ปลัดกรมรักษาพระราชบางปะอิน บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อจุ้ย 15/12/13

๐๕๖๗ จิกิตศิลปิน Chikitasilpin หลวงสังวาลย์มุทธิกา (เจียก) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13

๕๓๕๗ จิตตรุทธะ Chittaruddha นายร้อยตำรวจตรีล้อม กองตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ชื่อนุด บิดาชื่อหมื่นราชชลธี (จีด) 29/6/19

๕๕๑๓ จิตตะเกษม Chittakashema นายสวัสดิ์ กรมรังวัดที่ดิน กระทรงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อจิต ปู่ชื่อเกษม 5/7/19

๐๙๘๐ จิตตะทัต Chittadatta นายร้อยโทเชย ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี บุตรหลวงราชเสวก (ทัด) ปู่ชื่อจิตร 12/2/13

๓๗๔๘ จิตตะนันทน์ Chittanandana พลเสือป่าทองใบ รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๒๑ กรุงเทพฯ ทวดชื่อสุดใจ 2/2/16

๔๐๕๔ จิตตะนิธิ Chittanidhi รองอำมาตย์โทพุ่ม ยกระบัตรศาลมณฑลพิศณุโลก ทวดชื่อใจ ปู่ชื่อริน 17/6/17

๕๘๕๕ จิตตะปุตตะ Chittaputta พลเสือป่าโปร่ง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 4/9/20

๐๒๔๑ จิตตะยโศธร Chittayasodhara นายจิตร์* (เปรียญ) มหาดเล็ก ชาวเมืองยโศธร 8/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนพินิจอักษร เลขานุการกระทรวงมหาดไทย

๕๑๔๑ จิตตะสนธิ Chittasonthi ขุนนนททัณฑ์พิทักษ์ (เชย) พธำมรงค์จังหวัดสมุทราปราการ ปู่ชื่อนายจงใจภักดิ์ (สุดจิตร์) 14/6/19

๖๒๖๖ จิตตะสิริ Chittasiri นายต่อม เสมียนโท หอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขาย กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อจิตร ปู่ชื่อสง่า บิดาชื่อดี 25/2/21

๐๐๒๙ จิตตะเสวี Chittasevi นายกวด หุ้มแพร* (จิตต์) มหาดเล็กห้องพระบรรทม 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายจ่ารง

๕๙๖๑ จิตตัคคานนท์ Chittagghananda นายร้อยตำรวจตรีจิตร์ กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาชื่อสุดใจ ปู่ชื่อทองจีน 11/6/21

๑๖๑๒ จิตตางกูร Chitta^nkura พระยาจิตวงษ์วรยศรังสี (น้อยจิตวงษ์) นายอำเภอเชียงของ มณฑลพายัพ ปู่ชื่อพระยาอุปราชจิตวงษ์ (น้อยจิตวงษา) 25/9/14

๖๓๙๖ จิตตานนท์ Chittananda นายร้อยโทเจิม กรมจเรการช่างทหารบก ปู่ทวดชื่อเจริญ ปู่ชื่อจรูญ บิดาชื่อจิต 26/8/22

๑๗๐๙ จิตตินันทน์ Chittinandana นักเรียนทำการนายร้อยกึ๋ง สำรองราชการโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม บุตรนายจิ๊ด 14/10/14

๑๓๔๖ จิตรกถึก Chitrakathika หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก) กรมราชบัณฑิต บุตรขุนมณีบุบผา (จีด) 21/4/14

๐๐๑๑ จิตรกร Chitrakara พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์) จางวางกองช่าง กรมมหาดเล็ก

Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 17:28:41 น.
Counter : 1218 Pageviews.

0 comments
26 ม.ค. 63 ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดม่วง kae+aoe
(13 ก.พ. 2563 09:40:16 น.)
25 ม.ค. 63 วันตรุษจีน งานวัดศาลาอดง kae+aoe
(12 ก.พ. 2563 08:43:52 น.)
เจเจรับประกาศนียบัตร จบ อ.3 a whispering star
(5 ก.พ. 2563 15:49:49 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด