NIA จับมือพันธมิตรสร้าง “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” รวมพลัง “พลิกฟื้นประเทศ…ด้วยนวัตกรรมไทย”สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย
ระดมความร่วมมือหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ
มาร่วมกันสร้าง เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย
เพื่อก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการ พลิกฟื้นประเทศ...ด้วยนวัตกรรมไทย
โดยร่วมกันเป็นผู้แทนในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม
เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความตื่นตัว และความภาคภูมิใจในนวัตกรรมฝีมือคนไทย
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความชำนาญระหว่างกัน ล่าสุดมีเครือข่าย 73 องค์กร
ที่ตอบรับและพร้อมจะขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือ
การก้าวสู่อันดับ 1 ใน 30 ของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก
ภายในปี 2573 และนำประเทศไทยก้าวเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กล่าวว่า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่เหมาะสม การกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และยืดหยุ่นในการปฏิบัติ
โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุวาระการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy)
ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหลักของ อว.
ในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนวัตกรรม
การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ในส่วนกลาง
แต่ยังขยายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปยังภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า
สำหรับแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย ที่ NIA ได้ริเริ่มขึ้นนี้
เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการพลิกฟื้นประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤต และเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ
สร้างมุมมองใหม่ของประเทศไทยที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
ที่มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยในครั้งนี้
ถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้การกำหนดนโยบาย การดำเนินงาน และการสื่อสารด้านนวัตกรรมไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ชาติแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)”ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
กล่าวว่า
จากวิกฤตปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น กับดักรายได้ปานกลาง ต้นทุนการผลิตสูง
การแข่งขันทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ห่วงโซ่อุปทานของโลกกำลังเปลี่ยนไป ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ทั้งการเข้าถึงบริการของรัฐ การเข้าถึงด้านดิจิทัล ด้านการศึกษา และปัญหาสิ่งแวดล้อม
อาทิ PM 2.5 ปัญหาน้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำท่วม ฯลฯ
ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ซึ่ง NIA เชื่อว่า “นวัตกรรม” จะเป็นทางออกในการพลิกฟื้นประเทศจากวิกฤต
จึงต่อยอดแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย
ภายใต้แนวคิด พลิกฟื้นประเทศ…ด้วยนวัตกรรมไทย
โดยมุ่งเน้นให้คนไทยเห็นความสำคัญในการร่วมกัน “พลิกธุรกิจให้รอด”
จากการนำนวัตกรรมมาพลิกโมเดลธุรกิจ “พลิกชีวิตให้สุข”
จากการนำนวัตกรรมมาพลิกแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ “พลิกสิ่งแวดล้อมให้ดี”
จากการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม”

แพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม”
โดยวางกรอบการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่
1) จุดยืนนวัตกรรมประเทศไทย
ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยอยู่ใน 30 อันดับแรกของดัชนีนวัตกรรมโลก ภายในปี 2573
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

2) ดีเอ็นเอนวัตกรรมประเทศไทย
ที่มุ่งสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ไทยรังสรรค์คุณค่าใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นใน 7 ด้าน

3) เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย
ด้วยการสร้างให้เกิดพันธมิตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำของประเทศ
ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ

4) แดชบอร์ดนวัตกรรมประเทศไทย
โดยมีเป้าหมายให้เกิดข้อมูลนวัตกรรมประเทศไทย ที่มีการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรมของประเทศ
ที่มีความหลากหลายจากทุกภาคส่วน

การเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” ในวันนี้
มีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม
และทำให้คนไทยและชาวต่างชาติรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เป็นนวัตกรรม
เพื่อการใช้ชีวิตที่ประณีต
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา
และสมาคมธุรกิจ
ซึ่งขณะนี้มีองค์กร 73 แห่ง ที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งจะร่วมมือกันใน 3 ด้าน ได้แก่
1) เป็นผู้แทนประเทศในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม
ผ่านกิจกรรมความร่วมมือกันในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การลงนาม ความร่วมมือ การจัดสัมมนานวัตกรรม การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม

2) สร้างการรับรู้และความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย
ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดความตื่นตัวและสนใจ
นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยมาใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความชำนาญระหว่างกัน ผ่านความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ด้านนวัตกรรมทั้งแนวกว้างและแนวลึกระหว่างหน่วยงานในเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยผู้สนใจดูนวัตกรรมไทยที่น่าภาคภูมิใจได้ที่ https://www.innovationthailand.org
หรือ FB : Innovation.THA
และสามารถดูข้อมูลความรู้ การให้บริการนวัตกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็นประโยชน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและใช้ประโยชน์นวัตกรรมอย่างแพร่หลาย ได้ที่
https://data.nia.or.thขอขอบคุณ
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
หมายเหตุ : ภาพอาจไม่คมชัดเท่าที่ควร เพราะเป็นการแถลงข่าวทางออนไลน์Create Date : 07 กันยายน 2564
Last Update : 12 กันยายน 2564 20:41:46 น. 18 comments
Counter : 1278 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเจ้าการะเกด, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณStand by bowky, คุณSertPhoto, คุณนกสีเทา, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmultiple, คุณปรศุราม, คุณlovereason, คุณTui Laksi, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณnewyorknurse, คุณเริงฤดีนะ, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณNoppamas Bee, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณSweet_pills, คุณKavanich96


 

เป็นการรวมพลัง
เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทย
ด้วยนวัตกรรมไทย
เป็นโครงการที่เยี่ยมยอดนะคะ
ลุย
ขอบคุณพี่อุ้มที่แจ้งข่าวค่ะ


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:14:58:00 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีครับ


โดย: SertPhoto วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:15:09:57 น.  

 
ปรบมือกับโครงการดีดีค่ะ


โดย: นกสีเทา วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:15:20:44 น.  

 
ขอชื่นชมโครงการดี ๆ แบบนี้เลยครับ พรุ่งนี้มาใหม่ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:17:05:36 น.  

 
โอ้ ดูเป้าหมายและนโยบายแล้ว ก็ต้องบอกว่างานยากไม่ใช่น้อย
ก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับ

ขอบคุณที่แวะไปฟังเพลงด้วยกันนะครับโดย: multiple วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:18:38:16 น.  

 
ตัวโครงการน่าสนใจครับพี่อุ้ม
แต่การตั้งเป้าหมายนานเป็น 10 ปี
ก็ยากอยู่
เพราะนวัตกรรมมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
เปลี่ยนกันแทบจะทุกวินาที

รัฐมนตรีดูแล้วท่าทางคงอยู่ไม่นานด้วย
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด
เกรงว่านโยบายก็เปลี่ยนไปตามเจ้ากระทรวงด้วยน่ะครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:18:49:42 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - พระที่นั่งไอยสวรรค์พิทยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน อยุธยา ครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:19:47:12 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อุ้ม
ขอบคุณสำหรับข่าวนวัตกรรมใหม่ค่ะ ไม่ได้ตามข่าวก็เลยได้รู้ไปด้วยค่ะ
เอาจริงๆ แล้วคิดว่าค่อนข้างนานและยาวไกลมากจริงๆ ไม่รู้อนาคตเลย หวังว่าทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงและดีอย่างที่คิดค่ะ
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะพี่อุ้ม


โดย: lovereason วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:21:36:49 น.  

 
ขอบคุณข่าวสารใหม่ๆ
ทันเหตุการณ์ค่ะคุณอุ้ม


โดย: Tui Laksi วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:22:25:20 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

เป็นโครงการที่ดีเลยนะครับ
และผมชอบแสงสี โทนบนเวทีจังเลย

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:0:39:57 น.  

 
สน


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:4:49:39 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:6:29:57 น.  

 
โครงการดีๆ น่าสนับสนุนมากครับ ต้องทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจเยอะเลยครับหลังโควิด


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:11:43:36 น.  

 
น่าจะยากอยู่ นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ยิ่งสภาวะถดถอยของประเทศด้วย งานช้างครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:13:04:41 น.  

 
ความคิดเป็นตัวสร้างทุกสิ่งจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:19:26:55 น.  

 
สวัสดี ยามเย็น จ้ะ น้องอุ้มสี
มารับข่าวสารใหม่ ๆ จากอุ้มจ้ะ
ถือว่าเป็นโครงการที่ดี นวัตกรรม
ใหม่ ๆ แสดงให้เห็นถึงความก้าว
หน้าของประเทศ
โหวดหมวด ข่าวเด่นประเด็นดัง

จำได้จ้ะ ครั้งแรกที่ได้รับเชิญ
ไปงานบล็อกแก๊ง กำลังเดินและถามชื่อร้านกาแฟที่จัดงานอยู่
อุ้มคงได้ยินที่ครูถาม เลยหันมา
ตอบและชวนไปงานด้วยกัน ซึ่ง
ได้นั่งสามล้อไปที่ร้านกาแฟที่จัด
งานด้วย ครูจำได้ ยังคิดในใจว่า
น้องคนนี้อัธยาศัยดีจัง อิอิ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 8 กันยายน 2564 เวลา:20:34:00 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะคุณอุ้ม


โดย: Sweet_pills วันที่: 9 กันยายน 2564 เวลา:0:32:51 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 9 กันยายน 2564 เวลา:5:07:57 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 119 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
 
กันยายน 2564
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
7 กันยายน 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.