องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวจัดงาน Green & Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เปิดเผยว่า
สำหรับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา "GREEN & CLEAN โรงเรียนสีเขียวปีที่ 4"
มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ
อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเยาวชนนิสิตนักศึกษาเกิดการตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
และลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งผลกระทบของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษทางน้ำ
และยังเป็นพื้นที่แสดงผลงาน แนวความความคิดทางนวัตกรรม
การสร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน
เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้แก่สถาบันการศึกษา
ครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบ
ในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ำคูคลอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ เด็กเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ได้มาร่วมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา "GREEN & CLEAN โรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔"
ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการที่น่าสนใจแล้ว
เรายังเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ที่กล้าแสดงออกถึงแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ซึ่งงานนี้จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ณ แจ้งวัฒนะฮอล์ล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายซึ่งหากจะไม่สะดวกที่จะมาชมงานด้วยตนเอง
จะสามารถชมออนไลน์ได้ทางเฟชบุ๊ค GREEN & CLEAN โรงเรียนสีเขียว
มาร่วมให้กำลังใจเด็กๆ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี(สถานี ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดงานแถลงข่าว
จัดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา "Green & Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่ ๔" ตามโครงการคลองสวยน้ำใส
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำพระราชปณิธานในการสืบสาน
รักษา และต่อยอดโครงการฯ, เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเกิดความตระหนักในด้านการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
และภาวะมลพิษทางน้ำ, เพื่อเป็นพื้นที่แสดงผลงานแนวความคิด นวัตกรรม การสร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน
เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา
สู่การเป็นต้นแบบในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะแม่น้ำคูคลอง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นางสุจิตรา โตตาบ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ บริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
และดร. อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี มาร่วมแถลงในงานนี้ด้วยนางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนางสุจิตรา โตตาบ
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ บริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
กล่าวว่า
โครงการคลองสวยน้ำใสเกิดขึ้นมาก่อน
จากนั้นนายกธงชัย นายธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
และ ผอ.อุดร นายอุดร ระโหฐาน
ผู้อำนวยการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้พูดคุยกันกับทางสมาคมโรงเรียนอกชนจังหวัดนนทบุรี
คำว่า "สิ่งแวดล้อม" ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะคูคลอง
"การจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา"
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบโจทย์ศตวรรษที่ ๒๑
ประกอบกับท่านนายก อบจ.นนทบุรีมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการวางเรื่องระบบการศึกษาค่อนข้างกว้างไกล
และเห็นคุณค่าว่าจังหวัดนนทบุรีและจนไปถึงประเทศชาติจะต้องพัฒนา
และจุดประกายที่เยาวชนก่อน
และเราอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จะต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เยาวชนในสถานการศึกษาตั้งแต่เด็กเล็ก
เราก็เลยมาคุยกันว่าในศตวรรษที่ ๒๑ จะมีเรื่องของ "GREEN & CLEAN"

ซึ่งคำว่าสิ่งแวดล้อมนี้จะประกอบไปด้วย
ทั้งสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดพื้นที่ของการเรียนรู้ของเด็ก
สิ่งแวดล้อมกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศ, น้ำ, อาหาร
อะไรทุกๆ อย่างที่อยู่รอบตัว
รวมไปถึงสิ่งที่เราใช้แล้วที่เป็นเรื่องของ vest ต่างๆ
เราจะจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะ
บ้านเมืองและประเทศชาติก็จะได้มีระเบียบเรียบร้อยละน่าอยู่อาศัย
มีผลถึงคุณภาพชีวิต จึงเกิดเป็นโครงการ "GREEN & CLEAN" ขึ้น

และในสภาวะสองปีที่ผ่านมามีสภาวะเรื่องของโควิด-19
เราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่เฉยๆ เราไม่ทำอะไร
ยิ่งจะทำให้ทุกอย่างถดถอยยิ่งจะทำให้ทุกอย่างถดถอยและโดยเฉพาะกับเด็ก
เรายิ่งต้องทำในเมื่อเรามีโครงการ "GREEN & CLEAN" ซึ่งตอบโจทย์อยู่แล้ว
ท่านนายกธงชัย นายธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
และ ผอ.อุดร นายอุดร ระโหฐาน
ผู้อำนวยการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ได้มอบหมายให้ "โรงเรียนเอกชน" เป็นแม่งานในการขับเคลื่อน
เราก็เลยคิดในเรื่ิองวิธีการใหม่ๆ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามา
แล้วทุกคนเรียนรู้ได้แม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ครูอาจารย์แม้แต่เด็กๆ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้
โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่รวมตัวกันเยอะๆ
การจำกัดคนที่จะเข้ามาในงานนี้เราสามารถทำได้
ส่วนการนำเสนอผลงานของโรงเรียนต่างๆ เราก็สามารถทำได้ดังเดิม

และต้องขอบคุณมากๆ ที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงว่า
"เราเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันเป็นความร่วมมือ"
เพราะฉะนั้นภายในงานเราจะเห็นถึงความร่วมมือของโรงเรียน
ของท้องถิ่นนั่นคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนเอกชน, วิทยาลัยอาชีวะที่เข้ามาร่วมมือกัน
ความร่วมมือนี้จุดประกายเกิดเป็น passion ที่ทำให้เกิด "การระเบิดจากภายใน"
ตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เพราะฉะนั้นเวทีนี้จะเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ
และเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ขับเคลื่อนไปแล้วจะได้นำมาขยายผลให้เกิดการผลักดันทุกภาคส่วน
ให้เราช่วยกันที่จะสร้างเยาวชนได้เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
เกิดการรักท้องถิ่น รักธรรมชาติ รักสุขภาพต่อไปดร. อมรา ปฐภิญโญบูรณ์
อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรีนายอุดร ระโหฐาน
ผู้อำนวยการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สส

ขอขอบคุณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เพลง โลกสวยด้วยมือเรา : ค่าย GMM
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2565
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2565 8:06:09 น. 20 comments
Counter : 1648 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณSertPhoto, คุณlovereason, คุณNoppamas Bee, คุณเจ้าการะเกด, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณนกสีเทา, คุณStand by bowky, คุณสองแผ่นดิน, คุณกะว่าก๋า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณThe Kop Civil, คุณInsignia_Museum, คุณtoor36, คุณmultiple, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณSweet_pills, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ


 
มาเจิมๆๆ
ให้โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 4


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:9:23:54 น.  

 
พี่อุ้มรับงานใหญ่ รักษ์โลกดีเลยครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:10:42:10 น.  

 
เป็นโครงการที่ดีมากๆครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:14:20:06 น.  

 
เป็นโครงการที่ดีค่ะ
มีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะโดย: NENE77 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:14:28:09 น.  

 
เป็นโครงงาน
เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมครับ


โดย: SertPhoto วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:02:34 น.  

 
สวัสดีค่าพี่อุ้ม
ขอบคุณสำหรับข่าวโครงการดีๆ ค่ะ
เห็นกระเป๋าที่พี่อุ้มถ่ายมาน่ารักจัง นุ่นชอบกระเป๋าที่สานจากวัสดุเหลือใช้ เท่ดีนะคะ ไอเดียดีด้วยค่ะ น่ารัก กระเป๋าเพนท์ก็สวยดี
ขอบคุณพี่อุ้มมากๆ ค่า
นุ่นหายแล้วค่ะ เพิ่งจะได้อัปบล็อกเล่าเรื่อยเปื่อยกะจะบันทึกไว้ด้วยค่ะ อิอิ


โดย: lovereason วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:16:15 น.  

 
พี่อุ้มรีวิวดี
จนอยากไปร่วมงาน


โดย: Noppamas Bee วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:22:30 น.  

 
กระเป๋าสวย


โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:55:00 น.  

 
น่าไปร่วมงานนะคะ


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:22:06:40 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก


โดย: นกสีเทา วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:23:23:28 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:6:06:12 น.  

 
เห็นภาพ/ข่าวข้างบนแล้ว..
ก็ต้องทำหน้าที่ไปเรื่อย ๆ

แนวคิดนั้น จะทำให้คนร่วมมือทำได้อย่างไรนี่ซิ.. หนัก
เช่น คลองน้ำใสสะอาด..
ผมนึกถึง ท่อระบายน้ำจาก
ถนนในบ้าน ซอยจากถนนใหญ่.. (น่าจะมีที่กรองไขมันน้อยมากแทบจะไม่มี) น้ำที่เทลงไป ก็ลงคลองทำให้น้ำดำ สกปรก.. ส่วนไม่ทิ้งเศษชิ้นโต ๆ คงทำได้บ้าง..
ดูแล้วเป็นงานใหญ่นะครับ
ในการจะแก้ไข ระบบน้ำเสีย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:7:26:28 น.  

 
หนังสือเล่มนี้
20 ปีแล้ว
แต่เนือ้หาก็ยังคงร่วมสมัยอยู่เลยครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:10:32:52 น.  

 
ถ้ามีโครงการแบบนี้ทั่วประเทศ ผมว่ายอดเยี่ยมเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:11:59:17 น.  

 
แนวคิดดีครับ ก็ต้องดูกันล่ะว่าจะส่งเสริมกันมากน้อยแค่ไหน จริงๆ หลักง่ายๆ ที่ไม่ต้องสอนเด็กคือ ทำให้เด็กดู แล้วเด็กจะเรียนรู้จากการทำของผู้ใหญ่ เหมือนข้ามทางม้าลายน่ะแหละ หรืออย่างการลดจำนวนการใช้รถยนต์ของผู้ใหญ่ ก็เป็นตัวอย่างได้แล้ว


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:31:40 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:6:37:27 น.  

 
โครงการดี แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับ

กระเป๋า กระเช้า ใช้ของเหลือใช้มาทำใหม่ สวยงามเลยนะครับโดย: multiple วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:14:00:04 น.  

 
โลกสวยด้วยมือเรา ช่วย ๆ กันนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:14:39:36 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม
ฟังเพลงแล้วนึกถึงคอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์สมัยนั้นเลยครับ

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบล็อกและส่งกำลังใจนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:18:56:55 น.  

 
โครงการดีจังค่ะคุณอุ้ม


โดย: Sweet_pills วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:0:55:05 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 119 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2565
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
10 กุมภาพันธ์ 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.