เชิญมาชมงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale, Korat 2021 ที่จังหวัดนครราชสีมานายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่า
กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ
จังหวัดนครราชสีมา จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021
ซึ่เงป็นงานศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งที่ 2 ของไทย ที่จัดขึ้นต่อจากกระบี่เมื่อปี 2018 ที่ ผ่านมา
โดยการจัดงานครั้งนี้ยังคงจุดเด่นของการแสดงงานในรูปแบบของศิลปะเฉพาะที่
Site-specific
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นบนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นสำคัญ
ซึ่งงาน Thailand Biennale, Korat 2021 มีี Mrs.Yuko Hasegawa เป็น EXCUSIVE Director
พร้อมทั้งมีภัณฑารักษ์ชาวไทยและชาวญึ่ปุ่น
คือ Mr.Seiha Kurosawa และทีมภัณฑารักษ์ชาวไทย
คือ นายธวัชชัย สมคง และดร.วิภาช ภูริชานนท์

การจัดแสดงศิลปะครั้งนี้เป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะที่จะพาผู้ชมเข้าไปรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อมองปัญหาจากภายในสู่ภายนอก
และมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อสถานการณ์
อีกทั้งชักชวนให้ตั้งคำถามเพื่อหาทางออกด้วยแนวทางใหม่ๆ
นอกจากนี้ยังมุ่งให้เกิดการเยียวยาทางจิตใจของผู้ชมผลงานศิลปะ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน Undiscovering sensible capital และ detox
อันหมายถึง "ทุน" ที่คนในพื้นที่อาจยังมองไม่เห็นแต่ศิลปินเป็นผู้เข้าไปค้นพบ
และสามารถนำมาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการรักษา เยียวยา และนำไปสู่การพัฒนาทั้งทางวัตถุและทางจิตใจของคนในพื้นที่

งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564-31 มีนาคม 2565
รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน
ภายใต้แนวคิด “Butterflies Frolicking on the mud”
ในชื่อภาษาไทย “เซิ้งสิน...ถิ่นย่าโม”
โดยมีศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 25 ประเทศ
เข้าร่วมสร้างสรรค์แสดงผลงานจำนวน 53 ชิ้นงาน

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021
เป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ จังหวัดนครราชสีมา
จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021 ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นการจัดแสดงผลงานในพื้นที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย อำเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งการจัดแสดงผลงานศิลปะนานาชาติ ในครั้งนี้
มีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแสดงผลงาน
จำนวน ๕๓ คน จาก ๒๕ ประเทศการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง
และมีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน

๒. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๓.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาในงานมหกรรรมศิลปะนานาชาติ (Thailand Biennale, Korat 2021)

โดยมี Ms.Yuko hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
พร้อมด้วย Mr.Seiha Kurosawa และทีมภัณฑารักษ์ชาวไทย
คือ นายธวัชชัย สมคง และดร.วิภาช ภูริชานนท์แนวคิดของการจัดงาน “SOCIAL COMMON CAPITAL”
คือ ทุนจำนวน ๓ ทุน ที่ได้จากความหลากหลายของจังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ ทุนทางธรรมชาติทุนทางระบบ(สถาบันการศึกษา)
และทุนทางโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบหรือโครงสร้างทางกายภาพที่จำเป็น ต่อชุมชน) โดยศิลปินจะดีท๊อกซ์ผ่านการนำงานด้านศิลปะมาเยี่ยวยา
ในช่วงของสถานการณ์โควิค-19 จนเกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย แนวคิดนิทรรศการศิลปะ
“Butterflies Frolicking on the Mud : Engendering Sensible capital”
โดย MS.YUKO HASEGAWA
ARTISTIC DIRECTOR OF THAILAND BIENNALE, KORAT 2021กิจกรรมหลัก โดย กระทรวงวัฒนธรรม
1.การจัดแสดงผลงานศิลปะของชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งศิลปะถาวรและกึ่งถาวร จาก 25 ประเทศ จำนวน 53 ราย
ประกอบด้วย
1.1. อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้แก่
Art gallery and exhibition, สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)
สวนสัตว์นครราชสีมา, ลานอนุสวรีย์ท้าวสุรนารี
TK ข้างวัดพายัพ
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และวัดพายัพ จำนวน 41 ผลงาน

1.2.อำเภอพิมาย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย กุฏิฤาษี
และบริเวณหอนาฬิกา จำนวน 12 ผลงาน

1.3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”
ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง

จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Nature reigns Supreme in the World.Art is having freedom in one self” ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง – นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

2. Sloestitch Studio/กลุ่มศิลปินชาวไทย สร้างสรรค์ผลงานด้วยสีย้อมธรรมชาติ 3.Yantor/กลุ่มศิลปินชาวญี่ปุ่น ชื่อผลงาน Village Traces ศิลปินทำงานร่วมกับชุมชนคึมมะอุ-สวนหม่อน เพื่อออกแบบเสื้อผ้า collection ของ Thailand Biennale, Korat 2021 ๕. Mr.Federico Herrero/ศิลปินชาวคอสตาริกา จิตรกรรมฝาผนังจากภูมิทัศน์ของพิมายในปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยง
ภูมิทัศน์ภายในและภายนอก

4.Ms.Shilpa Gupta/ศิลปินชาวอินเดียมีแนวคิดที่จะเปลี่ยน
แปลงห้องสมุดท้องถิ่นด้วยเรื่องเล่าที่สร้างขึ้นใหม่
๗.Ms.Charlotte Dumas/ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์นำเสนอผลงานศิลปะจัดวางเกี่ยวกับความ สัมพันธ์ระหว่างสัตว์และผู้คน ในสังคมร่วมสมัยชื่อภาษาไทย “เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม”
หมายถึง
คำว่า เซิ้ง เป็นภาษาอีสานที่แสดงถึงความรื่นเริง ความสุข ความมีชีวิตชีวา
ซึ่งเชื่อมโยงกับลักษณะของผีเสื้อ
คำว่า สิน เป็นคำพ้องเสียงกับ ศิลป์ หมายถึง ทุนที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
คำว่า ถิ่นย่าโม เป็นการระบุเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่จัดงาน
กล่าวคือ จังหวัดนครราชสีมา และยังเป็นการเชิดชูท้าวสุรนารี หรือย่าโม
วีรสตรีผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวโคราช

ผีเสื้อในสายตาของหลายๆคนเป็นดั่งความสวยงามที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ
กลับกันนั้นภาพจำของ “โคลน” เป็นสิ่งสกปรก
และเต็มไปด้วยความเลอะเทอะ
หากแต่กว่าที่ผีเสื้อจะเติบโตและโบยบินอย่างงดงามสู่สายตา
เพื่อสร้างความสวยงามให้กับธรรมชาตินั้น
ต้องผ่านขั้นตอนการเติบโตตามวัฏจักร
โดยมี “แอ่งดินโคลน” เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผีเสื้อเติบโตได้อย่างงดงาม
ซึ่งสองสิ่งนี้สามารถอยู่ร่วมกันและยังเยียวยาซึ่งกันและกันให้อยู่รอดปลอดภัย
แอ่งดินโคลนจะกลายเป็นพื้นที่ให้ผีเสื้อได้ชะล้างพิษในตัวเอง
และรับน้ำดื่มกับแร่ธาตุ เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายหล่านั้นที่จะเติบโตเป็นผีเสื้อที่สวยงาม

การเปรียบความงามกับความสกปรกในข้างต้น
เป็นความต้องการของภัณฑารักษ์
ที่ต้องการสื่อสารไปถึงผู้ชมผลงานให้ได้ตระหนักถึงชีวิตของมนุษย์
ที่ไม่สามารถดำเนินควบคู่กับความสวยงาม และตามความฝันเสมอไป
ในหลายๆ ครั้งอาจต้องพบเจอกับการเปรอะเปื้อนจากความทุกข์
หรือจากหลากหลายปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้
หากแต่มนุษย์จะเติบโตต่อไปได้ในอนาคตนั้น
อาจต้องยอมเปรอะเปื้อนความสกปรกของโคลนเหมือนดั่งผีเสื้อที่บินหยอกเย้ากับดินโคลน
เพื่อเรียนรู้ปัญหาจากการเปรอะเปื้อเหล่านี้
เพื่อเติบโตและมีชีวิตที่สวยงามนายมณเฑียร บุญมา : ศิลปินชาวไทย
ผู้บุกเบิกการทำงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะสื่อผสม
งานจัดวางและงานเชิงความคิดเข้าด้วยกัน Nature’s Breathผลงาน : ลมหายใจแห่งธรรมชาติ : อโรคยาศาลา
โดย Montien Boonma (นายมณเฑียร บุญมา)พิพิธภัณฑ์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งอำเภอพิมาย ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2564-31 มีนาคม 2565 เป็นเวลา 4 เดือน
การแสดงผลงานนั้นมีถึง 3 อำเภอด้วยกัน คือ อำเภอเมือง , อำเภอปากช่อง
และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผลงาน : Nature’s Breath
(ลมหายใจแห่งธรรมชาติ) : อโรคยาศาลา
ศิลปิน : Montien Boonma
ลักษณะผลงาน : เหล็ก ดินเผาและสมุนไพร ขนาด : 256 x 215 x 215 ซม.
ปีที่สร้างสรรค์ : พ.ศ. 2538 (1995)
เป็นภาพการจัดวางในงาน “The Collectors Show: Weight of History
ณ Singapore Art Museum
ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 5 พ.ค. 2556 (2013)
(อยู่ในการสะสมของดิสพล จันศิริ)

แนวคิด : อโรคยาศาลา มาจากรากศัพท์ "อโรคยา" แปลว่า ความไม่มีโรคหรือบำบัดรักษาให้หายจากโรค เมื่อรวมกับคำว่า "ศาลา" จะหมายถึง "บ้าน (ศาลา/ศาล) ที่ปราศจากโรค"

ผลงานชุด Arokhoyasala ของนายมณเฑียร บุญมา เขาได้แรงบันดาลมาจากปราสาทหรือศาลในวัฒนธรรมขอม
ที่เป็นสถานที่บำบัดเยียวยารักษาโรคผู้คนในสมัยโบราณ
ที่บำบัดทั้งร่างกายและจิตใจ
โดยเขาใช้วิธีการเรียงแบบ Carbel คือการนำหินทับต่อกันขึ้นไปจากฐานสู่ยอดแบบการสร้างปราสาทขอม
มาปรับใช้กับงานจัดวางคล้ายกับสถูปขนาดย่อม ประกอบขึ้นจากกล่องโลหะโปร่งด้วยรูพรุน
ที่เรียงทับซ้อนขึ้นไปสู่ส่วนยอด
ส่วนบนสุดของสถูปนี้จะมีรูปปอดหล่อโลหะหลายชิ้นที่เชื่อมติดกันเป็นพวง
วางกดทับลงบนยอดอย่างได้จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนัก น้ำหนักที่กดทับลงบนกล่องโลหะ
เป็นตัวที่ยึดให้โครงสร้างของสถูปทั้งหมดคงตัวอยู่ได้
นอกจากนี้ภายในกล่องโลหะเหล่านั้นยังบรรจุสมุนไพร
และรูปปอดโลหะเหล่านั้นก็ถูกเคลือบไว้ด้วยสมุนไพร
เมื่อคนดูเดินเข้าไปในสถูปนี้จะได้กลิ่นสมุนไพร

นายมณเฑียร บุญมา
กล่าวว่า
ข้าพเจ้าปราถนาที่จะให้ผลงานมีสภาพคล้ายดั่ง "อโรคยาศาล"
ที่ผู้ชมได้มาบำบัดชะล้างระงับสภาวะของจิตใจให้กลับเข้าสู่สภาวะที่เป็นธรรมชาติ
ที่สงบผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้น
ผลงานของเขาจึงเป็นเสมือนคล้ายโบสถ์,วิหาร
หรือโรงพยาบาลแห่งสติ สมาธิ พื้นที่ว่าง ขอบเขต เสียง
วัตถุและกลิ่นในสภาวะแวดล้อมของผลงานชุดนี้
คือปัจจัยสำคัญที่ข้าพเจ้าใช้กระตุ้นเร้าสภาวะสัมผัส
ของผู้ที่มาชมผลงานศิบปะของผม"
สื่อส่วนกลางจำนวน 4 ท่าน
ผลงานศิลปะดีดีสวยสวยของ Mr.Federico Herrero
เป็นศิลปินชาวคอสตาริกา ที่มีแนวคิดจากจิตรกรรมฝาผนังจากภูมิทัศน์ของพิมายในปัจจุบัน
เพื่อเชื่อมโยงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกผลงานของ Mr.Federico Herrero
ได้แนวคิดาจากจิตรกรรมฝาผนังนำมาประยุกต์ให้มีสีสัน
มองผ่านจากภูมิทัศน์ของพิมายในปัจจุบัน
เขียนลงบนฝาผนังในพิพิธภัณฑ์พิมายสำหรับในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย มี 9 ผลงาน ด้วยกัน
อย่างเช่นผลงานชิ้นนี้ นางสาวฤดี ตันเจริญ ศิลปินชาวไทย
ใช้ชื่อผลงานว่า
Kan Doenthang 2021: Coexistence
แนวคิด : สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของเครื่องประดับ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาคอีสานในยุคดึกดำบรรพ์ผลงาน Kan Doenthang 2021: Coexistence

โดยได้แนวคิดมาจากตอนช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ศิลปินได้เดินทางไปที่หมู่บ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ศิลปินได้ไปใช้ชีวิตกับชาวบ้านในชุมชนปะอาว
ที่ขึ้นชื่อเรื่องทำงานเหล็กโลหะด้วยเทคนิคแบบโบราณ
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจากบรรพชนรุ่นสู่รุ่นนับเป็นการเดินทางทั้งกายภาพและทางด้านความคิดทั้งภายนอกและภายใน
จากอดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างลงตัวและสวยงาม
มิใช่เป็นเพียงอนุรักษ์ให้คงอยู่เพียงเท่านั้น
แต่หากเป็นการเจียรไนต่อยอดทางด้านความคิด
สื่อสารให้เห็นถึงการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างผสมกลมกลืน
เป็นการสืบสานงานอาชีพได้อย่างมีมิติและสานสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างลงตัวภาพจากศิลปิน
ศิลปิน Yantor/กลุ่มศิลปินชาวญี่ปุ่น
ชื่อผลงาน Village Traces
ศิลปินทำงานร่วมกับชุมชนคึมมะอุ-สวนหม่อน
เพื่อออกแบบเสื้อผ้า collection ของ Thailand Biennale,Korat 2021ปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชมา

ขอขอบคุณ

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร
รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมศิลวัฒนธรรมร่วมสมัย

นางรพีพร คล่องธนาคม
เลขานุการกรมฯ

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ (ชช.)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

และขอบน้ำใจ
น้องแบ๊งค์-น้องปุ๊ก-น้องแกง-น้องฝ้าย-น้องเบียร์
และผู้ปิดทองหลังพระทุกท่านนะคะ

เพลง : หลานย่าโม / The Golden Song#3
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า

 Create Date : 10 ธันวาคม 2564
Last Update : 15 ธันวาคม 2564 20:09:06 น. 6 comments
Counter : 1872 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณทนายอ้วน, คุณkae+aoe, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณกะว่าก๋า, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน


 
เจิมๆๆๆ
น่าไปๆเที่ยวเมืองย่าโม

แล้วแวะเที่ยว..งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021
ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


ช่างภาพนี่
เขาเลือกออกแนวเพื่อชีวิต
Artist เข้า concept งานเน๊าะ??


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 10 ธันวาคม 2564 เวลา:7:54:12 น.  

 
โคราชเป็นเมืองใหญ่ กิจกรรมดีๆ เยอะเลยครับ แถมเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวด้วยครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 10 ธันวาคม 2564 เวลา:9:53:03 น.  

 
น่าไปค่าาา


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 10 ธันวาคม 2564 เวลา:11:58:46 น.  

 
เป็นงานที่น่าไปเดินดูมากเลยครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ธันวาคม 2564 เวลา:18:23:01 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

ขอบคุณที่นำนิทรรศการงานศิลปะมาให้ชม เปิดหูเปิดตา กันครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 10 ธันวาคม 2564 เวลา:21:15:41 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ธันวาคม 2564 เวลา:7:38:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 119 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2564
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
10 ธันวาคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.