ไปนั่งฟัง กทปส. แถลงข่าวถึงยุทธศาสตร์ 5 ปีพร้อมการจัดสรรทุนประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 12.00 น.
ล้อหมุนออกเดินทางด้วยรถตู้เพื่อเพราะมีการแถลงข่าวของ กทปส.
หรือเรียกชื่อเต็มๆ ว่า
"กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ" หรือเรียกกันสั้นๆ ง่ายๆ ติดปากว่า กทปส.โดยมีการจัดแถลงข่าวกัน ณ โรงแรม วิรันดา รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีซึ่งเป็นการแถลงข่าวเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ กทปส.ในแนวทาง
และการใช้งบประมาณ
เพื่อให้ทราบว่าจะใช้งบประมาณอย่างไรบ้างอย่างคุ้มค่าและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
อันจะเป้นการพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิผลโดยในวันนี้ที่ทาง กทปส. จัดให้มีการงานแถลงข่าวขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแถลงถึงรายละเอียดของการจัดการดำเนินงานตลอดทั้งชี้แจงถึงการใช้งบประมาณในปี 2561 ในปีหน้า
ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมฟัง ตลอดทั้งภาครัฐภาคเอกชน แสดงถึงความโปร่งใส
หากเห็นว่าอย่างไรไม่เหมาะสมหรือสงสัยประการใดสามารถสอบถามทาง กทปส. จะได้อธิบายให้ตรงประเด็นตอบข้อสงสัย
เพื่อจะได้แก้ไขให้ชัดเจนก่อนที่จะประกาศใช้จริงในปี พ.ศ. 2561 น่ะค่ะกทปส. เดินหน้าพัฒนาภาพรวมของประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในอนาคตที่ก่อให้เกิดการผลักดัน
และจุดประกายการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และภาคธุรกิจโดยมีการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี
เพื่อสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
เป็นการเตรียมจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาทเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบ SMEs วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
มีการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเรา
มาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน กทปส.ซึ่งคุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงหลักในการขอรับทุนว่า

มีการขยายโอกาสสำหรับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม
จะมีโอกาสเข้ามายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้
ตลอดจนได้ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เพื่อจัดสรรเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งหลักเกณฑ์นั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
และอยู่ระหว่างการจัดส่งเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ซึ่งตรงกับพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(พรบ. กสทช. ฉบับที่ 2)

ผลจากการปรับปรุง พรบ.องค์กร กสทช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ภายหลังที่ พรบ. กสทช. ฉบับที่ 2
ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
และพรบ. ฉบับจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของกองทุนฯ

"เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่ แทนมาตรา 52(6) เดิม
ซึ่งกำหนดให้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้กระทรวงการคลัง
สามารถยืมเงินกองทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ"ต่อจากนั้นคุณนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กทปส. กล่าวเสริมดังนี้
สำหรับการปรับเปลี่ยน มาตรา 52
ที่กำหนดให้เงินกองทุนใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52
ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามมาตรา 50
ซึ่งแต่เดิมไม่ได้กำหนดให้สามารถใช้เงินกองทุนได้ในทุกวัตถุประสงค์

โดยมีการเพิ่มเติมมาตรา 50 ในวรรคห้า ที่กำหนดให้ในการดำเนินการตามแผนการ
เพื่อให้มีบริการพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามวรรคหนึ่ง
ให้ กสทช. มีอำนาจมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนแทนได้

ในกรณีเช่นนั้นให้ กสทช. โอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม
และที่กำหนดไว้ตามวรรคสี่
ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการต่อไป”สำหรับการจัดสรรเงินกองทุนในปีพ.ศ. 2561
ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินการจัดสรรเงินกองทุนประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็น ทุนเปิดกว้าง จำนวน 300 ล้านบาท
ทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 670 ล้านบาท
ทุนต่อเนื่องสำหรับโครงการที่เคยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
จำนวน 30 ล้านบาท
และการสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 500 ล้านบาท
โดยมีกรอบหัวข้องานวิจัยที่มุ่งเน้นให้การส่งเสริมและสนับสนุนในปีพ.ศ. 2560
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาเพื่อมุ่งขับเคลื่อนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นตอบสนองกับ Thailand 4.0 อย่างชัดเจนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.
เป็น หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช.
มุ่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินการให้ประชาชน
ให้ได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน
โดยได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์เพื่อชุมชน จากทั้ง 3 ภูมิภาค
โดยมุ่งหวังให้เกิดการกระจายงานด้านระบบการสื่อสาร
พัฒนาระบบดิจิตอลในระดับท้องถิ่น
และสร้างงานภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในประเภทบริการชุมชนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
จึงต้องมีการสร้าง ร่างแบบแนวคิดกันขึ้นมา

ซึ่งแนวคิดในการจัดทำโครงการต้นแบบทีวีชุมชน
ได้เกิดขึ้นแล้วใน 3 พื้นที่ คือ มูลนิธิสื่อสร้างสุข (จังหวัดอุบลราชธานี)
พะเยาทีวีชุมชน (สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา)
และโครงการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง (มูลนิธิรักษ์ไทย)

นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวในการออกแบบทีวีชุมชนที่มีพื้นฐานจากท้องถิ่น
สามารถผลิตผลงานด้วยตัวของชุมชนเอง
ก่อให้เกิดโมเดลทีวีชุมชนที่หลากหลาย
สามารถนาเอาจุดดีของแต่ละที่มาเชื่อมประสานกันได้
นับเป็นโครงการต้นแบบโทรทัศน์ชุมชนถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ กสทช.
ที่ผ่านกลไกกองทุนฯ
ที่ต้องการผลักดันการให้มีบริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ กสทช.ซึ่งคุณสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข
ผู้ได้รับการสนับสนุน โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า

ทีวีชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายเสียงของประชาชนในพื้นที่
และต้องการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยเนื้อหาหลักที่ออกอากาศจะเป็นเนื้อหาที่ได้จากการสำรวจของประชาชน
อาทิ ข่าวท้องถิ่น ราคาพืชผล พยากรณ์อากาศ ข่าวอุบัติเหตุ การ์ตูน เพลง

ช่องทางในการออกอากาศ คือ วีเคเบิ้ลทีวี, ทีวีออนไลน์, Facebook Live หรือ Youtube
ซึ่งอนาคตกำลังวางแผนเจรจากับ ThaiPBS และ NBTในการออกอากาศทางทีวีดิจิตอลภาคพื้นที่
ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันได้มีการต่อยอดสร้างความยั่งยืน
ให้กับสถานีต้นแบบ คือ การรับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ
การส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนในรูปแบบ E-Commerce

ซึ่งแนวคิดทั้งหมดหวังให้เกิดการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อันจะสร้างระบบการสื่อสารที่ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
และพัฒนาเพื่อยกระดับจังหวัดให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
สร้างมูลค่างานด้านระบบทีวีชุมชนตุณประสาร สถานสถิตย์
จากมูลนิธิรักษ์ไทย
ผู้ได้รับการสนับสนุน โครงการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง (เสื้อน้ำเงิน)
คุณสุชัย เจริญมุขยนันท (เสื้อสีดำ)
เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข
ผู้ได้รับการสนับสนุน โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
คุณขัยวัฒน์ จันธมา (เสื้อสีแดง)
สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา
ผู้ได้รับการสนับสนุน โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน "พะเยาทีวี"

นับเป็นการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีให้กับสังคมชุมชนห่างไกลได้อย่างยั่งยืน
โดยทั้ง 3 โครงการนี้ นับเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบโทรทัศน์ชุมชน
ยุทธศาสตร์สำคัญของ กสทช.
ที่ผ่านกลไกจากกองทุนฯ ที่ต้องการผลักดันการให้มีบริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศ
อันเป็นหน้าที่ของ กสทช. ตามกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โครงการการมอบทุนในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาสื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงขอขอบคุณ : กทปส.
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
 

Create Date : 22 สิงหาคม 2560
47 comments
Last Update : 20 กันยายน 2560 9:22:26 น.
Counter : 598 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSai Eeuu, คุณก้นกะลา, คุณสองแผ่นดิน, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณhaiku, คุณPear_Plean, คุณchon CH, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณGorjai Writer, คุณtoor36, คุณmambymam, คุณnewyorknurse, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณชมพร, คุณหอมกร, คุณtuk-tuk@korat, คุณThe Kop Civil, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเนินน้ำ, คุณkae+aoe, คุณTui Laksi, คุณชีริว, คุณพันคม, คุณRinsa Yoyolive, คุณเกศสุริยง, คุณคนบ้านป่า, คุณกิ่งฟ้า, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณInsignia_Museum, คุณSweet_pills, คุณSakormaree, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณกาปอมซ่า

 

คนไม่เยอะนะคะ การประชุมนี้ แต่คาดว่าจะได้ประโยชน์สูงสุด

 

โดย: Sai Eeuu 22 สิงหาคม 2560 18:30:49 น.  

 

ว้าว ไปที่ วีรันดาพัทยาด้วย ทะเลสระว่ายน้ำเค้าสวยมากๆเลยนะค่ะ (วันนี้โหวตหมดแล้วเดี๋ยวพรุ้งนี้มาโหวตให้นะค่ะ)

 

โดย: Pear_Plean 22 สิงหาคม 2560 18:38:41 น.  

 

สวัสดีจ้า..
โหวตจ้า..

 

โดย: ก้นกะลา 22 สิงหาคม 2560 19:47:02 น.  

 

โครงการดีมากครับ พี่อุ้ม

 

โดย: สองแผ่นดิน 22 สิงหาคม 2560 22:00:31 น.  

 

โหวตครับพี่อุ้ม

ขนาดชื่อย่อยังยาวเลยครับ 555
ก็หวังว่าจะเป็นหน่วยงานดีดีที่คอยสนับสนุน
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 22 สิงหาคม 2560 22:26:09 น.  

 

เข้าบล็อกลำบากมากเลยค่ะ ขึ้นแบบนี้ตลอด
"ขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
กรุณารอสักครู่ แล้วพยายามเข้าใหม่อีกครั้ง"

กทปส. ต้องประชาสัมพันธ์เยอะ ๆ หน่อยนะคะ
ไม่คุ้นหูเลยค่ะ แหะ ๆ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 22 สิงหาคม 2560 23:38:21 น.  

 

น่าสนุกนะคะ เพราะได้เติมความรู้ไปด้วย

 

โดย: chon CH 23 สิงหาคม 2560 4:12:51 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 23 สิงหาคม 2560 6:28:53 น.  

 

น่าสนใจครับ

 

โดย: หนุ่มร้อยปี (หนุ่มร้อยปี ) 23 สิงหาคม 2560 9:54:33 น.  

 

มาอัพเดทค่ะ

อย่างนี้ใครที่จะทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพก็ดีเลยนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Beauty Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 23 สิงหาคม 2560 10:20:57 น.  

 

สวัสดีครับ คุณ อุ้ม

 

โดย: พายุสุริยะ 23 สิงหาคม 2560 21:32:08 น.  

 

มาโหวตให้กับกิจกรรมดีๆค่ะพี่อุ้ม

 

โดย: Gorjai Writer 24 สิงหาคม 2560 9:32:48 น.  

 

แนวคิดดีแต่จะทำได้หรือไม่นั้นต้องดูกันต่อไป การ์ตูนน่าจะยากหน่อย ทำเองก็ใช่ว่าจะถูกนะ

ในเรื่องช่องทางออกกาศในสภาพปัจจุบันเทรนการรับชมข่าวสารของผู้คนเปลี่ยนไปมาก ในส่วนของช่องทางออนไลน์พอไหว แต่ช่องทางปกติ ถ้าหวังพึ่ง TPBS หรือ NBT อย่างเดียวคงลำบากนะครับ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 24 สิงหาคม 2560 21:53:02 น.  

 

เป็นหน่วยงานที่น่าสนใจ น่าสนับสนุนค่ะ

 

โดย: mambymam 25 สิงหาคม 2560 6:26:09 น.  

 

ขอเกาะไปกับพี่อุ้มด้วย หัวข้อน่าสนใจค่ะ

 

โดย: sawkitty 25 สิงหาคม 2560 14:18:26 น.  

 


น่าสนใจค่ะ

โหวดค่ะ

 

โดย: newyorknurse 27 สิงหาคม 2560 5:15:47 น.  

 

ตามพี่อุ้มมาฟังด้วยคนค่า

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 27 สิงหาคม 2560 18:32:09 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Business Blog ดู Blog

 

โดย: ชมพร 28 สิงหาคม 2560 2:14:15 น.  

 สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 28 สิงหาคม 2560 6:42:49 น.  

 

อุ้มสี Diarist ดู Blog
ถ้าคุณอุ้มไม่หยิบมาเขียนบล็อก
จะไม่มีใครรู้จักหน่วยงานนี้เลยจ้า

 

โดย: หอมกร 28 สิงหาคม 2560 7:49:29 น.  

 

 

โดย: tuk-tuk@korat 28 สิงหาคม 2560 10:32:30 น.  

 

ตามมาอบรมด้วยครับพี่

 

โดย: The Kop Civil 28 สิงหาคม 2560 11:17:33 น.  

 

ขอบคุณครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 28 สิงหาคม 2560 12:42:42 น.  

 

ไม่คุ้นหน่วยงานนี้เลยค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 28 สิงหาคม 2560 17:58:08 น.  

 

อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

แวะมาอ่าน ฟังความคืบหน้าของ
หน่วยงานนี้ครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 29 สิงหาคม 2560 5:46:48 น.  

 อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 29 สิงหาคม 2560 6:16:23 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะพี่อุ้ม

 

โดย: blog pu 29 สิงหาคม 2560 10:05:22 น.  

 

ไปแถลง ตจว.ถือโอกาสท่องเที่ยวพักผ่อนไปด้วยเลย

 

โดย: เนินน้ำ 29 สิงหาคม 2560 13:04:54 น.  

 

อุ้มสี Diarist

ขอให้เกิดประโยชน์ ดีมากๆ นะคะ

 

โดย: kae+aoe 29 สิงหาคม 2560 13:19:59 น.  

 

สวัสดีคะคุณอุ้ม
ได้ไปเที่ยวสนุกด้วยเลยนะคะ
ได้ความรู้เพิ่มอีกคะ
ขอบคุณนะคะ

 

โดย: Tui Laksi 29 สิงหาคม 2560 19:23:33 น.  

 

ขอบคุณสำหรับโหวตค่ะ
ชอบอีโมตัวนี้ น่ารักจัง

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 30 สิงหาคม 2560 10:04:55 น.  

 

สวัสดีจ้า..
ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้า..

 

โดย: ก้นกะลา 30 สิงหาคม 2560 21:27:23 น.  

 

หะ?? ไปฟัง กปปส.?? << กทปส. เฟ้ย!
เดี๋ยวนี้หน่วยงานใหม่ๆตัวย่อเยอะๆชักจำไม่ไหว @_@

เป็นงานรวมตัวสื่อครั้งใหญ่เลยครับ

 

โดย: ชีริว 31 สิงหาคม 2560 0:02:25 น.  

 

สวัสดีวันเงินเดือนออกครับ

 

โดย: พันคม 31 สิงหาคม 2560 11:08:59 น.  

 

โอ้วว ไปวิรันด้า พัทยาด้วย
อยากไปที่นี่เลยค่า สวย ชอบๆ ติดทะเลด้วย


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Review Food Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog


 

โดย: Rinsa Yoyolive 31 สิงหาคม 2560 16:40:10 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Home & Garden Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Gorjai Writer Movie Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งแรงใจให้คุณอุ้มค่ะ

 

โดย: เกศสุริยง 31 สิงหาคม 2560 19:55:26 น.  

 

มาส่งกำลังใจค่ะ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Diarist ดู Blog
พรุ่งนี้มาอ่านนะคะ
ขอบคุณโหวตให้นุ้งด้วยค่ะ

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 31 สิงหาคม 2560 23:08:55 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 1 กันยายน 2560 6:46:36 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่อุ้ม
แวะมาขอบคุณสำหรับโหวตค่ะ

 

โดย: Gorjai Writer 1 กันยายน 2560 10:27:06 น.  

 

พี่อุ้มขอชื่อที่อยู่หลังไมค์ด้วยค่า จะส่งเวาเชอร์ร้าน Brainwake ให้ค่า

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 1 กันยายน 2560 12:55:57 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Diarist ดู Blog
พันคม Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะน้องอุ้ม พี่กิ่งตามมาฟังการแถลงข่าวด้วยค่ะ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะน้องอุ้มเก่งจังเข้าถึงสื่อต่างๆด้วยตัวเองสุดยอดค่ะพี่กิ่งโหวตให้นะคะ

พี่กิ่งขอบคุณมากนะคะที่ไปให้กำลังใจที่บล็อกค่ะ พี่กิ่งอาจจะห่างหายไปบ้างต้องขออภัยนะคะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 1 กันยายน 2560 19:15:40 น.  

 

มาทำความเขาใจกับกทปสค่ะ
สมัยนี้ตัวย่อมันเยอะ จำไม่ได้ค่ะ
โหวดนะคะอุ้ม

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 1 กันยายน 2560 19:37:24 น.  

 

ได้อ่านข้อมูลและการประชุมซึ่งน่าสนใจมากครับ
และจะจำตัวย่อของหน่วยงานนี้ว่ามาจากไหน และทำอะไร

 

โดย: Insignia_Museum 1 กันยายน 2560 22:58:16 น.  

 

อุ้มสี Diarist

วัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุนมีประโยชน์มากค่ะคุณอุ้ม

ขอบคุณคุณอุ้มสำหรับกำลังใจด้วยนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 2 กันยายน 2560 6:26:41 น.  

 

สวัสดีค่ะ..

ยินดีกับสิ่งที่ทำนะคะ

โหวตให้เลย ตามที่บอกมา

 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 2 กันยายน 2560 14:54:55 น.  

 

สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ พี่อุ้ม
บล็อกนี้เนื้อหามสเต็มมากเลยค่ะ
อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ
พึ่งรู้ว่ามีหน่วยงานนี้เพราะพี่อุ้มเลยค่ะ
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่าา

 

โดย: ann_shinchang 3 กันยายน 2560 14:56:40 น.  

 

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะพี่อุ้ม

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันนะคะ


 

โดย: กาปอมซ่า 3 กันยายน 2560 18:24:03 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#13


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
ปี พ.ศ.2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2560
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
22 สิงหาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.