เรื่องขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด
สวัสดีค่ะมาถึงบทที่หลาย ๆ คนอาจจะร้องอัยย่ะ แล้วนะคะ เพราะพุทธวจนตอนนี้ พระพุทธองค์ทรงลงลึกไปในมรรคมีองค์แปด ท่านที่สงสัยเรื่องการนั่งวิปัสสนากัมมัฎฐานก็จะได้ทราบที่มาที่ไปของการนั่งสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นเลยทีเดียว ค่อย ๆ อ่านนะคะ อย่าใจร้อน ถ้าอ่านครั้งเดียวไม่เข้าใจก็อ่านทบทวนใหม่หลาย ๆ ครั้ง แล้วจะร้องอ๋อ เข้าใจมากขึ้น เพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างละเอียดพอสมควรทีเดียว สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยค่ะ ปะป้าอ่านแล้วก็ยังนึกนิยมอยู่ในใจว่า พระพุทธเจ้าของเราทรงพระปรีชานัก สมแล้วที่เป็นพระศาสดาเอกของโลก ศาสนาพุทธของเรายอดเยี่ยมจริง ๆ จะว่าบ้าศาสนาก็ยอมรับล่ะค่ะ ฮ่าๆๆๆ
เรื่องขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด

ภิกษุทั้งหลาย

ก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้น

เป็นอย่างไรเล่า ?

คือหนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ นี้เอง,


องค์แปดคือ :-

ความเห็นชอบ, ความดำริชอบ,

การพูดจาชอบ, การงานชอบ,

การเลี้ยงชีพชอบ, ความเพียรชอบ,

ความระลึกชอบ, ความตั้งใจมั่นชอบ
ภิกษุทั้งหลาย

ความเห็นชอบเป็นอย่างไร ?ภิกษุทั้งหลาย


ความรู้ในทุกข์, ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์, ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์,

ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อันใด,

นี้เราเรียกว่า
สัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลาย

ความดำริชอบเป็นอย่างไร ?ภิกษุทั้งหลาย


ความดำริในการออกจากกาม, ความดำริในการไม่พยาบาท,

ความดำริในการไม่เบียดเบียน, นี้เราเรียกว่า สัมมาสังกัปปะภิกษุทั้งหลาย

การพูดชอบเป็นอย่างไรเล่า ?ภิกษุทั้งหลาย


การเว้นจากการพูดเท็จ, การเว้นจากพูดยุให้แตกกัน,

การเว้นจากการพูดหยาบ, การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ,

นี้เราเรียกว่า สัมมาวาจาภิกษุทั้งหลาย

การงานชอบเป็นอย่างไร ?ภิกษุทั้งหลาย

การเว้นจากการฆ่าสัตว์, การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้,

การเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย, เราเรียกว่า สัมมากัมมันตะภิกษุทั้งหลาย

การเลี้ยงชีพชอบเป็นอย่างไร ?ภิกษุทั้งหลาย


อริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาชีพเสีย สำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพ,

นี้เราเรียกว่า สัมมาอาชีวะภิกษุทั้งหลาย

ความเพียรชอบเป็นอย่างไร ?ภิกษุทั้งหลาย


ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร

ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้น

แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังไม่บังเกิด;


ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร

ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว;

ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต

ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด;

ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์

ความเจริญ ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว,

นี้เราเรียกว่า สัมมาวายามะภิกษุทั้งหลาย

ความระลึกชอบเป็นอย่างไร ?ภิกษุทั้งหลาย


ภิกษุในศาสนานี้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่,

มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม

มีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้;

เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่,

มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส มึวามรู้สึกตัวทั่วพร้อม

มีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้;

เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่,

มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส มึวามรู้สึกตัวทั่วพร้อม

มีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้;

เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่,

มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส มึวามรู้สึกตัวทั่วพร้อม

มีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้,

นี้เราเรียกว่า สัมมาสติภิกษุทั้งหลาย

ความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไร ?ภิกษุทั้งหลาย


ภิกษุในศาสนานี้ เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย เพราะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

ย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่;

เพราะวิตกวิจารรำงับลง, เธอเข้าถึง ฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน

ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิ แล้วแลอยู่;

เพราะปีติจางหายไป, เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุข

ด้วยนามกาย ย่อมเข้าถึงฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า

“ เป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม “ แล้วแลอยู่;

เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน,

เธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่ อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่;

นี้เราเรียกว่า สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลาย


นี้เราเรียกว่า อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์


 

Create Date : 02 มีนาคม 2558
19 comments
Last Update : 2 มีนาคม 2558 9:40:32 น.
Counter : 208 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะปอป้า...

ค่อยๆอ่านตามที่ปอป้าแนะนำค่ะ..

จะพยายามปฏิบัติตามนะคะ..

 

โดย: อ้อมแอ้ม IP: 49.230.173.155 2 มีนาคม 2558 9:59:28 น.  

 

สวัสดีค่ะปอป้า...

ค่อยๆอ่านตามที่ปอป้าแนะนำค่ะ..

จะพยายามปฏิบัติตามนะคะ..

 

โดย: อ้อมแอ้ม IP: 49.230.173.155 2 มีนาคม 2558 9:59:49 น.  

 

อัยย่ะ อัยย่ะ


แล้วสัมมาคารวะอ่ะแม่ แม่ ไม่เข้ากลุ่มกะเค้าด้วเหรอ !!!

 

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา 2 มีนาคม 2558 11:25:35 น.  

 

สัมมาโหวตสิครับบล็อกดีดีอย่างนี้ อิอิ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา 2 มีนาคม 2558 11:26:24 น.  

 

ไลค์และโหวตก่อนเลยครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

แล้วค่อยตามอ่าน เพิ่งกลับมาขากบ้านป่า
บ้านกรุงก็ยุ่งได้ใจ

 

โดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) 2 มีนาคม 2558 16:51:35 น.  

 

สวัสดีต้นเดือนที่เหงาๆค่ะคุณปอป้า อิอิ


 

โดย: ญามี่ 3 มีนาคม 2558 11:39:31 น.  

 


อุ .. พี่ปอป้า ..

ไม่น่าชวน ไปกินเตี๋ยว ให้ ใจพี่ป๋องต้อง ขุ่น เล้ยยย ..

จุดปุ๊บ .. ติดปั๊บ ..

แต่ .. งานอยู่ในมือ .. อีก ..

1 2 3 4 5 ..

เฮ้อ .. มะรุ..
เอานี่ไปก่อน นะคะ Darling ..
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
 

โดย: foreverlovemom 3 มีนาคม 2558 15:09:49 น.  

 

สวัสดีครับคุณปอป้า

วันนี้ อ.เต๊ะ มาจัดโหวตให้ก่อนนะครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog


 

โดย: multiple 3 มีนาคม 2558 18:35:40 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ปอป้า
หายหน้าไปบ้าง ก็ไปสะกิดนะคะ
งานหลวงงานราษฎร์ยุ่งเหยิง
คิดถึงเช่นกัน รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: pantawan 3 มีนาคม 2558 20:06:34 น.  

 

แม้จะรู้ว่ายากในการปฏิบัติ แต่คงไม่ยากจนเกินไปถ้าจะพยายาม ความจริงเรื่องนี้เราเรียนกันมากตั้งแต่สมัยมัธยมเลย แต่ยอมรับว่าบางข้อก็ปฏิบัติได้ยากจริงๆ โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีแต่ความวุ่นวาย (แก้ตัวนะเนี่ยะ)

+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 3 มีนาคม 2558 23:40:48 น.  

 

สวัสดีวันใหม่ครับ

 

โดย: ก้อนเงิน 4 มีนาคม 2558 1:05:34 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ญามี่ 4 มีนาคม 2558 9:00:47 น.  

 

สาธุ รับวันมาฆะบูชาค่ะ

 

โดย: เริงฤดีนะ IP: 110.168.232.16 4 มีนาคม 2558 9:10:07 น.  

 

สวัสดีค่ะปอป้า


ขอรับรสแห่งธรรมในวันพระใหญ่ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ร่มไม้เย็น 4 มีนาคม 2558 10:08:57 น.  

 


คิดถึง พี่ปอป้า จุง ..

ทางนี้ พิมพ์จนนิ้วหงิก แล้ว ..

 

โดย: foreverlovemom 4 มีนาคม 2558 12:44:30 น.  

 

ลำปาง หนูไปวัด 3 วัด มีพระพุทธรูปโดนขัง ทั้ง 3 วัดเลยค่ะ

พี่ปอป้าคะ แวะมา...ก็ดีใจมากแล้วค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 4 มีนาคม 2558 17:56:09 น.  

 

อริยมรรคแปด นี่ทีแรก อ.เต๊ะมาอ่านดู ก้ทำท่าจะเข้าใจ

พออ่านซ้ำ เริ่มงง ขนาดแค่อ่านยังมึนแล้ว นี่
คิดว่า ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิบัติหรอกนะครับ 555

ปล.วันนี้ อ.เต๊ะ พยายามจะไปทำบุญวัดใกล้บ้าน
โอ้โห ผู้คนมากมาย ล้านแปดจริงๆ
อ.เต๊ะ ยอมลงทุนขับรถไกลไปอีกวัดนึงร่วม 20โล

ถึงมีโอกาสเข้าไปทำบุญได้นะครับ
ทุกวันนี้นี่ เราต้องแย่งชิงกันทุกเรื่องเลยนะครับ ไม่เว้นแม้กระทั่ง การทำบุญ

 

โดย: multiple 4 มีนาคม 2558 18:49:49 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

 

โดย: กะว่าก๋า 5 มีนาคม 2558 6:41:47 น.  

 

ยังอีกนาน กว่าคุณปอป้าจะอาวุโสเท่าพ่อ
และแม่ของผม ชีวิตก็ย่อมจะเปลี่ยนแปรไป
ตามเวลา ถึงวันนั้นคุณปอป้าอาจไม่ต้องอยู่
แค่กับหว่าหวา ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ
ต้องมีเวลาได้รับผลตอบแทน

ขอบคุณสำหรับไลค์ โหวต และคอมเม้นท์
ดีๆนะครับ ขอให้คุณปอป้าได้มีชีวิตทั้งใน
วันนี้และในบั้นปลายที่สงบสุขด้วย

 

โดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) 5 มีนาคม 2558 11:03:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 33 คน [?]
ปอป้า พรหมญาณี
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2558
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
2 มีนาคม 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.