center>
สถาบันสิริกิติ์ร่วมกับ ททท. จัดงาน มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินมี

สถาบันสิริกิติ์ร่วมกับ ททท. จัดงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสถาบันสิริกิติ์ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย”
(Miracle of the Arts of the Kingdom) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565ก็นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ
ผู้อานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายอภิวัฒน์ ทับทิมโต
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยานายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์
รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชื่นชมมรดกทางหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย ผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกโดยช่างสถาบันสิริกิติ์
ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดง และอาหารชาววัง
ปลุกแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ
Thai Royal & Local Experienceสถาบันสิริกิติ์ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย”
(Miracle of the Arts of the Kingdom)
ระหว่างวันที่ 12-14 , 20–21 และ 27–28 สิงหาคม 2565
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน
โดยภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เผยแพร่
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นมรดกทางหัตถศิลป์และเป็น Soft Power of Thailand อันทรงคุณค่า
สอดรับกับทิศทางและแนวทางการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของ ททท.
อีกทั้งยังช่วยสร้างความภูมิใจให้แก่ช่างศิลป์และท้องถิ่น

และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และก่อให้เกิดรายได้ทุกระดับในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวและสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” (Miracle of the Arts of the Kingdom) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
“สืบสาน งานหัตถศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความรุ่งเรืองของงานหัตถศิลป์
มรดกทางศิลปะของไทย ในรูปแบบเรียบ หรู งดงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับประสบการณ์และเรื่องราว
ความเป็นไทยอันงดงาม นำไปสู่แรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Thai Royal & Local Experience
ที่มีความหมายและคุณค่ามากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิการแสดงโขนกลางแปลง โดยมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก เช่น การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์
ศิลปะการต่อสู้สำนักพุทไธสวรรย์กิจกรรมสาธิตงานหัตถศิลป์ โดยช่างสถาบันสิริกิติ์
ได้แก่ ถมทอง คร่ า ปักผ้า จักสานไม้ไผ่ลายขิด จักสานย่านลิเภา
และจักสานย่านลิเภาสอดปีกแมลงทับ รวมถึงการทอผ้าไหมแพรวา

ร่วมกิจกรรม DIY ทำบุหงาและสกรีนถุง
ผ้า
ชมการสาธิตและจำหน่ายสินค้าอาหารชาววัง
โดยโรงเรียนช่างมือในวัง (หญิง) และการแสดงจากศิลปิน อาทิ
ศรราม น้ำเพชร เก่ง ธชย ประทุมวัน ธีร์ ไชยเดช สุเมธ องอาจ ก้อง สหรัถ กานต์ ทศน และ ตรี ชัยณรงค์

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
และอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และในวันที่ 13–14, 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2565
สามารถเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีวิทยากรน าชม แบ่งเป็น 3 รอบเวลา
โดยผู้จัดงานได้มีบริการรถบัสรับส่งฟรีส าหรับประชาชนทั่วไป
เพื่อเข้าร่วมงานมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย
แบ่งออกเป็นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่) - พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
อยุธยา - พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามรอบเวลาที่กำหนด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page :
Thailand Festival
หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวบผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดิน ผลงานสถาบันสิริกิติ์
โดยเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้คัดเลือกจากงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าจนถือเป็น
ศิลปวัตถุของแผ่นดิน จากฝีมือ
ของช่างสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา น ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ทรงตั้ง
พระราชหฤทัยให้มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานตั้งแต่เริ่มท าในระยะแรกๆ จนถึงผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก
(Masterpiece) ที่ช่างสถาบันสิริกิติ์รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ด้วยสองมือลูกหลานชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน ไม่มีแบบ
ไม่มีพิมพ์ ไม่มีหุ่น ผลงานบางชิ้นใช้เทคนิคที่มีรากฐานจากศิลปะไทยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา และหลายชิ้น
ถูกสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคที่คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร

ขอขอบคุณ

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ
ผู้อานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม
หัวหน้างานภาคกลาง 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Create Date : 12 สิงหาคม 2565
Last Update : 19 สิงหาคม 2565 1:51:19 น. 7 comments
Counter : 1045 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณJohnV, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณhaiku, คุณเริงฤดีนะ, คุณmultiple, คุณกะว่าก๋า


 
มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย
อเมซิ่งไทยแลนด์ สมชื่องานเลยค่ะ
ภาพที่ 2 สวยงามวิจิตรมากค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 สิงหาคม 2565 เวลา:13:28:06 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
บล็อกนี้ รวบรวม ศิลป์แผ่นดิน ไว้มากมาย สวยงาม
ทรงคุณค่ามาก ๆ จ้ะ ถ่ายรูปมาได้สวยงาม ไปเที่ยวเอง
ถ่ายรูปเอง ไม่ได้สวยอย่างนี้แน่นอน
มีโอกาสจะตามรอยไปชมของจริง จ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 12 สิงหาคม 2565 เวลา:20:50:54 น.  

 
ศิลปะไทยสวยงามมากๆครับ


โดย: JohnV วันที่: 12 สิงหาคม 2565 เวลา:23:08:43 น.  

 
งานหัตถศิลป์ในงาน "มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย"
งดงามมากค่ะคุณอุ้ม
ในงานยังมีกิจกรรม DIY สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอีกด้วย
น่าชมมาก ภาพสวยมากค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 12 สิงหาคม 2565 เวลา:23:32:32 น.  

 


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 สิงหาคม 2565 เวลา:11:10:32 น.  

 
ระดับช่าง สถาบันสิริกิติ์ นี่ ถ้าสมัยโบราณ
ก็ต้องเรียกว่า ช่างหลวงแล้วละครับ
ฝีมือระดับหนึ่งในแผ่นดิน ผลงานแต่ละอย่างแต่ละชิ้น ที่นำมาแสดงนี่
แค่เห็นก็ ถือว่าเป็นบุญตาแล้วละครับโดย: multiple วันที่: 13 สิงหาคม 2565 เวลา:13:30:36 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

น่าไปเดินชมงานมากๆเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 สิงหาคม 2565 เวลา:5:59:30 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 118 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2565
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
12 สิงหาคม 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.