จะเลือกทางไหนตามใจเจ้าคิดทางที่เปลี่ยนชีวิตข้างหน้า หรือทาง
เปิดงานแล้ว! Thailand Biennala,Korat 2021 งานแสดงศิลปกรรมนานาชาติ “เซิ้งสิน...ถิ่นย่าโม”วันที่ 10 ธันวาคม 2564
เปิดงานแล้ว! ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช 2021 งานแสดงศิลปกรรมนานาชาติ “เซิ้งสิน...ถิ่นย่าโม"


คลิกที่นี่ย้อนไปอ่านตอนที่ 1 ชมงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale, Korat 2021 ที่จังหวัดนครราชสีมาการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง
และมีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน

2. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาในงานมหกรรรมศิลปะนานาชาติ (Thailand Biennale, Korat 2021)

โดยมี Ms.Yuko hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ EXCUSIVE Director
พร้อมด้วย Mr.Seiha Kurosawa และทีมภัณฑารักษ์ชาวไทย
คือ นายธวัชชัย สมคง และดร.วิภาช ภูริชานนท์จากซ้ายไปขวา
Ms. Yuko Hasegawa เป็นหัวหน้าภัณฑารักษ์ หรือ EXCUSIVE Director

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

นายธวัชชัย สมคง
หนึ่งในทีมภัณฑารักษ์ Co-Curator โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 Ms. Yuko Hasegawa เป็นหัวหน้าภัณฑารักษ์
หรือ EXCUSIVE Director
จึงจัดเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะที่จะพาผู้ชมเข้าไปรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อมองปัญหาจากภายในสู่ภายนอก
และมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อสถานการณ์
อีกทั้งชักชวนให้ตั้งคำถามเพื่อหาทางออกด้วยแนวทางใหม่ๆ
นอกจากนี้ยังมุ่งให้เกิดการเยียวยาทางจิตใจของผู้ชมผลงานศิลปะ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน Undiscovering sensible capital และ detox
อันหมายถึง "ทุน" ที่คนในพื้นที่อาจยังมองไม่เห็นแต่ศิลปินเป็นผู้เข้าไปค้นพบ
และสามารถนำมาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการรักษา เยียวยา และนำไปสู่การพัฒนาทั้งทางวัตถุและทางจิตใจของคนในพื้นที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว! เมื่อเย็นวันที่ 10 ธันวาคม 2564
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ได้มีการเปิดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่ 2 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ โคราช 2021
“เซิ้งสิน...ถิ่นย่าโม"
พร้อมให้ยลโฉมผลงานของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 25 ประเทศ
เข้าร่วมแสดง 53 ชิ้นงาน
ใน 3 พื้นที่แสดง อ.เมือง-ปากช่องและ อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นายธวัชชัย สมคง
หนึ่งในทีมภัณฑารักษ์ Co-Curator โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2
Thailand Biennale, Korat 2021
เปิดเผยว่า
Thailand Biennala ได้ถูกกำหนดให้เกิดตามโครงการเมืองศิลปะ 3 จังหวัด
ในคราวที่แล้วได้มีการจัดที่จังหวัดกระบี่
เป็นการทำงานร่วมกับชุมชน
ศิลปินต่างชาติจะต้องมาศึกษาวิถีชีวืต วัฒนธรรม และทุนทางวัฒนธรรมต่างๆ ของเมืองนั้น
ทำงานร่วมกับชาวบ้านหรือศิลปินท้องถิ่น
นำเอาทรัพยากรของจังหวัดนั้นๆ นำมาคิดและสร้างเป็นผลงานของตน
นั่นคือ "ประโยชน์"
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะให้ชาวต่างจังหวัดที่จะเข้าถึงงานร่วมสมัย
ดังนั้น Thailand BIennala จะเป็นจุุดหมายแรกที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ และก็ให้มุมของศิลปะรวมสมัยเปิดขึ้น
เป็นจุดเล็กๆ ที่จะทำให้รู้สึกว่าศิลปะนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว
หยิบเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมต่างๆ เข้ามาทำงาน
และเป็นภาษาที่สื่อสารได้ถึงกันและกัน

จากกระบี่เ่คลื่อนตัวมาที่โคราชตามโครงการเมืองศิลปะ
ซึ่งโครงการเองก็มีทุนทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ทางทีมภัณฑารักษ์คราวที่แล้วเป็นคนจีน
ซึ่งคนปัจจุบันก็คือคุณ Yuko Hasegawa ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก
แล้วได้มอง "โคราช" เห็นทุนทางวัฒนธรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นทุนทางธรรมชาติ ทุนที่เป็นมนุษย์ และวิถีชีวิตต่างๆ
ได้กำหนด "ไซด์" ของงานที่จะต้องติดตั้งอยู่ 4-5 จุด
และค่อยๆ ทำงานกับทีมภัณฑารักษ์อีกโดยคุ ณ Yuko Hasegawa เป็น EXCUSIVE Director เป็นผู้ดูภาพรวมใหญ่
และทำงานร่วมกับทีมภัณฑารักษ์ไทย
ซึ่งมีผม ธวัชชัย สมคง และดร.วิภาช ภูริชานนท์ และ Mr.Seiha จากประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในทันทีจากการแลกเปลี่ยนกัน
และมุมมองของภัณฑารักษ์ไทยและภัณฑารักษ์ญี่ปุ่นที่มองผ่านไปยังโคราช
เราเห็นว่าอะไรที่นาสนใจ ศิลปินคนไหนที่เหมาะกับงานประเภทนี้
เราได้คัดเลือกศิลปินมาประมาณ 50 กว่าท่าน
แบ่งเป็นศิลปินคนไทยบางกลุ่ม
เราเองเราคิดว่าศิลปินไทยที่ถูกคัดเลือกเขาเหมาะสมกับงานครั้งนี้กับหัวข้อครั้งนี้
เซิ้งสิน...ถิ่นย่าโม” ที่ทางคุณยูโกะได้อธิบาย Concept ไปแล้ว
เราพยายามว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่เข้ามาด้วย
และศิลปินที่มีชื่อเสียงได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับศิลปินระดับนานาชาติ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางทีมภัณฑารักษ์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรบางอย่าง
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

งาน Thailand Biennale, Korat 2021 ในครั้งนี้ ทำออกมาได้ผลอย่างน่าพอใจ
เราสังเกตจากตัว Thailand Biennale เองที่เปรียบเสมือนไข่ดาวของเทศกาลงาน
กิจกรรม Event ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโคราช
ไม่ว่าจะเป็น INTERNATIONAL PAVILION ที่อำเภอปากช่อง
และกลุ่มแกลลอรี่ต่างๆ แล้วก็นิทรรศการต่างๆ หรือ Event ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เปรียบเสมือนความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจของกลุ่มศิลปินในท้องถิ่นได้จัดงานคู่ขนานกัน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากเป็นการรวมตัวกันทำงาน สร้างความหลากหลายให้ศิลปะได้หลายประเภทแล้ว
ศิลปินบางประเภทก็สามารถเชื่อมต่อกับคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
สามารถที่จะสนับสนุนให้กับโครงการ Thailand Biennale ได้ยืนอยู่อย่างสง่างาม
ผมเองผมหวังว่างานไซด์แปซิฟิคอาจจะดูเหมือนว่ายากนิดหนึ่ง
แต่ว่า
ถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาแนวความคิด
เราจะเห็นได้ว่า มีการเชื่อมต่อกับเรื่องพื้นที่
ทุนทางวัฒนธรรม, การทำงานร่วมกับชาวบ้าน
นี่เป็นหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เราเรียนรู้โลกของศิลปะร่วมสมัย
ผมขอเชิญชวนทุกคนครับ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
มาเป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองการเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2
Thailand Biennale, Korat 2021
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข

งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564-31 มีนาคม 2565
รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน
ภายใต้แนวคิด “Butterflies Frolicking on the mud”
ในชื่อภาษาไทย “เซิ้งสิน...ถิ่นย่าโม”
โดยมีศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 25 ประเทศ
เข้าร่วมสร้างสรรค์แสดงผลงานจำนวน 53 ชิ้นงาน

ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนพาเหรดบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงศักยภาพของเมืองศิลปะอย่างยิ่งใหญ่ 7 ขบวน
ประกอบด้วย ริ้วขบวนที่ 1 เอกองค์อัครศิลปิน
“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
ริ้วขบวนที่ 2 สิริศิลปิน “พระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ ศิลปินของแผ่นดิน”
ริ้วขบวนที่ 3 ชาติพันธุ์โคราช “เมืองกล้าแม่หญิง ท้องถิ่นศิลปะ”
ริ้วขบวนที่ 4 ประเพณีแห่เทียนพรรษา “ศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานด้านประติมากรรม”
ริ้วขบวนที่ 5 วิถีลุ่มน้ำลำตะคอง “แตกต่างแต่กลมกลืน ความหลากหลายของวัฒนธรรม”
ริ้วขบวนที่ 6 วิถีลุ่มน้ำมูล“อารยะแซ่ซ้อง ศิลปะขอมแห่งนครชัยวรมัน”
ริ้วขบวนที่ 7“ปรากฏการณ์ ถิ่นศิลป์เบียนนาเล่ มหานครแห่งอีสาน

ทั้งนี้ จะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
และจัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับงานควบคู่กันไปต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน
อาทิ การแสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยศิลปินท้องถิ่น
บริเวณคูเมือง กำแพงเมืองเก่า ตรงข้ามวัดศาลาลอย

มีการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 3 เมืองศิลปะ
ได้แก่ กระบี่ เชียงราย นครราชสีมา ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลกศิลปะ มีอิสระในตัวเอง”
รวม 300 ผลงาน ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

มีกิจกรรม Passport ชมงานชิงรางวัล จากศิลปินระดับนานาชาติ
การจัดแสดงลานศิลปวัฒนธรรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์
และการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “Butterflies Frolicking on the Mud : Engendering Sensible Capital”
และการประกวดเรียงความและภาพถ่าย “เบียนนาเล่ของฉัน ณ โคราช” ฯลฯ
จึงขอเชิญชวนมาร่วมเพื่อผลักดันให้ จ.นครราชสีมาก้าวสู่การเป็น “เมืองศิลปะระดับโลก” ด้วยความภาคภูมิใจ โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.thailandbiennale.org /


แมวโคราชอีกตัวที่อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประติมากรรมร่วมสมัย “ราชสีมาสาธร”
เป็นผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์โดยอาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
มีขนาดความกว้าง 300 เซนติเมตร และความสูง 600 เซนติเมตร

ใช้เทคนิคการเชื่อมโลหะ ประกอบไปด้วยการดัด เจาะ ตัด ฉลุ แผ่นโลหะ
ที่มีความหนาของแผ่นเหล็ก 9 มิลลิเมตร
ประกอบชิ้นส่วนและทำสีทอง สีทองแดง และสีเงิน
โดยมีประติมากรรม “ราชสีมาสาธร” ขนาดเล็ก จำนวน 50 ดอก
ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดอบรมเยาวชน นักศึกษาจากหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อให้ทราบเทคนิคจากศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญ
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประติมากรรม ศึกษาดูงาน
ตามโครงการอบรมปฏิบัติการงานประติมากรรมสร้างอัตลักษณ์โคราชเมืองศิลปะ
มาประดับเป็นส่วนหนึ่งของผลงานประติมากรรมร่วมสมัย

แมวนางงาม (QueenCat)
โดยศิลปินร่วมสมัย อ.กฤช งามสม
ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากรูปทรงของแมวโคราช
ที่มีความพลิ้วไหวงดงามเหมือนร่างกายผู้หญิง


เป็นแมวที่เคยได้รับชนะเลิศเรื่องความสง่างามมาแล้วทั่วโลก
จึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปทรงแมวสวมมงกุฎนางงามขนาดใหญ่ผลงานชิ้นนี้ทําจากวัสดุสแตนเลสขัดเงา
เพื่อสะท้อนสภาพแวดล้อมและท้องฟ้า
อยู่ในท่วงท่าตระคลุบจับก้อนเมฆ
โยงไปถึงความเชื่อเรื่องการขอฟ้าขอฝนในวัฒนธรรมความเชื่อของคนอีสาน
ให้เป็นประติมากรรมแมวขนาดใหญ่สะท้อน ความภาคภูมิใจชาวโคราช
ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2
Thailand Biennale, Korat 2021
จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565สถานที่ตั้งประติมากรรม "แมวนางงาม" โดยศิลปินร่วมสมัย อ.กฤช งามสม
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางภาวนา ประจิตต์
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทบ สำนักงานนครราชสีมา
เปิดเผยว่า
ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
จังหวัดนครราชสีมามีงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นคือ
งานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021
เป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัยซึ่งมีผลงานของศิลปินชาวไทยและศิลปินชาวต่างชาติ
ซึ่งศิลปินต่างชาติมี 53 ท่าน จาก 25 ประเทศ
จะมีผลงานศิลปะนำแสดงใน 3 อำเภอด้วยกันคือ
อำเภอพิมาย, อำเภอเมืองและอำเภอปากช่องที่หอศิลป์พิมานทิพย์
ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชของเรา
มีงานแสดงผลงานศิลปะตลอดระยะเวลา 4 เดือน

นอกจากชมงานแล้วช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของโคราช
สามารถที่จะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เชื่อมโยงทั้งจังหวัดและมีดอกไม้
มีปฏิทิน "หนาวนี้ที่โคราช" ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้
ขอเชิญชวนมาเที่ยวชม จะไปพักที่ไหน จะไปทานข้าวที่ไหน เดินทางอย่างไร
สามารถสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทร.044 213 666 หรือโทร.044 213 030
หรือเพจเฟชบุ๊ค ททท.สำนักงานนครราชสีมาดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
เปิดเผยว่า
ในนามของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
การที่เรามีงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021
เป็นความภาคภูมิใจของคนโคราช
ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมให้พวกเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในงานครั้งนี้
สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่ให้ประชาชนคนโคราชเอง
สร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนัก
ในการที่เราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนั้นว่าเป็นอย่างไร
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
เพราะหากนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021
เมื่อเกิดความประทับใจแล้วเมื่อเขากลับไปที่บ้านเมืองของเขา
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ
เขาก็จะกลับมาเยือนโคราชอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สาม

เพราะฉะนั้นวันนี้ในนามของจังหวัดนครราชสีมา
ในนามของประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
ทุกภาคส่วนของพวกเรา
เราทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เรามีการประชุมทุกอาทิตย์ก่อนจะถึงวันนี้
รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนตื่นตัวลุกขึ้นมาพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางเข้ามายังโคราชของเรา

วันนี้ขอเรียนเชิญทุกๆ ท่าน
มาชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2564-31 มีนาคม 2565
เป็นเวลา 4 เดือน สามารถมาเยี่ยมชมผลงานศิลปะ
เพราะแต่ละจุดที่มีการแสดงผลงานนั้นๆ มีถึง 3 อำเภอด้วยกัน
คือ อำเภอเมือง มีหลายพื้นที่ด้วยกันหลายจุด, อำเภอปากช่อง รวมถึงอำเภอพิมาย
ทุกเส้นทางเรา "ปักหมุด"
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในผลงานศิลปะจะได้เดินทางไปชมได้อย่างไม่หลงทาง
สามารถเดินทางไปชมได้ตามจุด
ที่ทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
รวมทั้ง ททท.
เราได้ออกสำรวจและปักหมุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ได้เดินตามเส้นทาง Thailand Biennale, Korat 2021มม

ขอขอบคุณ

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร
รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมศิลวัฒนธรรมร่วมสมัย

นางรพีพร คล่องธนาคม
เลขานุการกรมฯ

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ (ชช.)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

และขอบน้ำใจ
น้องแบ๊งค์-น้องปุ๊ก-น้องแกง-น้องฝ้าย-น้องเบียร์
และผู้ปิทองหลังพระทุกท่านนะคะเพลง: โคราช / พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
BเพG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
Create Date : 12 ธันวาคม 2564
Last Update : 20 ธันวาคม 2564 7:40:29 น. 25 comments
Counter : 1881 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณทนายอ้วน, คุณเริงฤดีนะ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกิ่งฟ้า, คุณสองแผ่นดิน, คุณlovereason, คุณhaiku, คุณKavanich96, คุณmcayenne94, คุณkae+aoe, คุณกะว่าก๋า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณSertPhoto, คุณmultiple, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณNoppamas Bee, คุณนกสีเทา, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณคนเคยผ่านมหาสมุทร, คุณชีริว, คุณnewyorknurse


 
เป็น Project ที่ดีมากๆ
ไปเที่้ยวกันๆ

ย่ามของชำร่วยสวยเก๋ๆ

คิดถึงๆน้าหมู..
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงๆกลับคืนโดยเร็ววัน


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 ธันวาคม 2564 เวลา:8:31:36 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม มาเที่ยวด้วยค่ะ งานยิ่งใหญ่สวยงามมากค่ะโดยเฉพาะขบวนพาเหรดชมเพลินเลยค่ะ
คิดถึงโคราขพี่กิ่งเคยไปอยู่โคราชสมัยเรียนครูค่ะ

โหวตค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 12 ธันวาคม 2564 เวลา:17:30:07 น.  

 
น่าสนใจครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 12 ธันวาคม 2564 เวลา:23:04:58 น.  

 
สวัสดีค่าพี่อุ้ม
โคราชนุ่นไปครั้งเดียว ได้ไหว้ย่าโมแล้วด้วย ไม่เสียเที่ยวเลยค่ะ ดีใจมาก
งานนี้ดีจังเลยค่ะ จัดที 4 เดือน น่าไปมาก งืออ ไกลจัง โควิดก็ไม่หายสักที
ไม่รู้จะมีเวียนมาภาคใต้บ้างมั้ยนะคะ น่าไปดูมากเลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับข่าวค่ะพี่อุ้ม

นุ่นได้รับของพี่อ้อส่งให้แล้วค่ะ ขอบคุณพี่อุ้ม พี่อ้อม พี่อ้อมากๆ เลยค่า ของน่ารักๆ ทั้งนั้นเลย มีน้ำพริกคุณรินด้วย อิอิ

ขอบคุณมากๆ ค่าโดย: lovereason วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:0:39:16 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:5:09:59 น.  

 
ตอนเด็กไชอบไปชมขบวนแห่ค่ะ ยังไม่เคยไปโคราชสักครั้ง ต้องไปบ้างแล้วค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:9:22:44 น.  

 
ชอบแมวนางงามมากๆ ค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:11:30:48 น.  

 
ขอให้งานประสบควาสำเร็จ
มีคนเที่ยวเยอะๆนะครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:12:01:43 น.  

 
แวะมาดูภาพเล่าเรื่องครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:15:06:10 น.  

 
ไม่ชวน
แล้วไอ้โจรคนนั้น
ใครหุหุ


โดย: SertPhoto วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:15:06:45 น.  

 
โอ้ งานใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะครับนี่

ดูแล้ว concept ดี เค้าว่างานศิลปะไม่มีเชื้อชาติ และชนชั้น สามารถสื่อถึงกันได้หมด ชอบแมวนางงามมาก
หน้าตาหน้ารัก ตาแป๋วแหววดี อยากได้ไปตั้งที่บ้าน อิอิ

แต่พอดูดีๆ โห ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยเชียวนะครับ 555โดย: multiple วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:15:39:20 น.  

 
โคราชมีอะไรดี ๆ เยอะเลย
มีหมี่โคราช แล้วยังมีแมวโคราชอีกนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:16:39:07 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ
ตามมาเที่ยวต่อ
ชอบรูปปั้นแมวครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 13 ธันวาคม 2564 เวลา:21:20:51 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 ธันวาคม 2564 เวลา:6:21:33 น.  

 
น่าตามไปดูมาก็ค่ะ


โดย: Noppamas Bee วันที่: 14 ธันวาคม 2564 เวลา:12:03:35 น.  

 
เป็นข่าวสาร
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
ชอบแมวโคราช


โดย: นกสีเทา วันที่: 14 ธันวาคม 2564 เวลา:12:07:17 น.  

 
ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม
ขอบคุณโคราช
ขอบคุณคุณยูโกะ
ขอบคุณทีมภัณฑารักษ์ไทย
รังสรรค์งานศิลปะได้อลังการสุดสุด
ดีใจแทนคนโคราช
แล้วถ้าไม่มาดู out


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 14 ธันวาคม 2564 เวลา:12:12:39 น.  

 
ต้องหาโอกาสไปชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติบ้างละครับ


โดย: คนเคยผ่านมหาสมุทร วันที่: 15 ธันวาคม 2564 เวลา:7:45:10 น.  

 
ตามไปเที่ยวด้วยคนค่ะ


โดย: peaceplay วันที่: 15 ธันวาคม 2564 เวลา:8:25:47 น.  

 
ทุกๆความทุกข์
แล้วมันจะผ่านไปจริงๆครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 ธันวาคม 2564 เวลา:13:20:42 น.  

 
น่ามาชมงานศิลปะ
ต้องมาโคราชสักวัน


โดย: นกสีเทา วันที่: 15 ธันวาคม 2564 เวลา:14:48:58 น.  

 
เป็นงานศิลปะที่ต้องมาชม


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 15 ธันวาคม 2564 เวลา:23:00:33 น.  

 
อยากไปโคราชครับ ไปกิน Sip Cocoa เคยมาขายยุดยาหนนึง ชอบมาก
อาทิตย์ก่อนเที่ยวลำตะคลอง ยังไม่ถึงโคราช


โดย: ชีริว วันที่: 15 ธันวาคม 2564 เวลา:23:05:45 น.  

 

งานสวยงาม
อยากไปเที่ยวจัง


โดย: newyorknurse วันที่: 16 ธันวาคม 2564 เวลา:5:23:11 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 ธันวาคม 2564 เวลา:6:18:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2564
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
12 ธันวาคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.