กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมพร้อมจัดงาน "แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 28 ส.ค.-1 ก.ย.62นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 3 จากซ้าย)
พร้อมด้วย นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่ 4 จากซ้าย)
นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ซ้ายสุด)
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง (ที่ 2 จากซ้าย)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 2 จากขวา)
และนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (ขวาสุด)

ภาพจากงานแถลงข่าวจัดงาน “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์”
ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติล้านนาสู่อาเซียน
ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ ห้องนิมมานคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมยูนิมมาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน
จัดแถลงข่าวจัดงาน “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์”
ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติล้านนาสู่อาเซียน
ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
และการดำรงชีพตามวิถีชีวิตของชาติพันธุ์
ธำรงไว้เพื่ออัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญา
และคุณค่าทางวิถีชุมชนที่ดีงาม ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
เกิดความรักและหวงแหน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยต่อไปโดยมีนายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน "แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์"
ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติล้านนาสู่อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่า
การจัดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในครั้งนี้
ก็เป็นการจัดงานภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาของดีที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ใน 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
ซึ่งมีจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสิ้นจำนวน 16 กลุ่มชาติพันธุ์
ได้มีโอกาสมาแสดง
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุกมิติในเรื่องขององค์ความรู้ชาติพันธุ์ของชาติพันธุ์ใน 4 จังหวัด
มีองค์ความรู้ด้านไหน มีการเผยแพร่ความรู้ มีการแลกเปลี่ยน
นำเอาวิถีชีวิตอันดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นนำมาเผยแพร่
และสามารถที่จะต่อยอดตรงกับนโยบายของรัฐบาล
ตรงกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ฯพณฯ ท่าน รมต.อิทธิพล คุณปลื้ม
ในเรื่องของการสืบสาน รักษา ต่อยอด การเผยแพร่เรื่องอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์
ซึ่งได้ทั้งเรื่องสืบสานและได้ทั้งเรื่องรักษาและเรื่องของการต่อยอดให้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์เองที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด
และต่อยอดให้แก่ประเทศชาติเพิ่มสูงมากขึ้นครับ(จากภาพ) นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 2 จากซ้าย)
นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่ 3 จากซ้าย)
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง (ที่ 2 จากขวา)
และนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (ขวาสุด)นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดเผยว่า
ในฐานะตัวแทนผู้จัดงานและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1
จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรามีกลุ่มชาติพันธ์ประมาณ 8 กลุ่มชาติพันธุ์
แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์หรือแต่ละชนเผ่านี้มีอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองนี้
อย่างวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นลักษณะแตกต่างจากพี่น้องประชาชนทั่วไป
การแต่งกายก็แตกต่าง รวมไปถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
อาทิ มรดกทางภูมิปัญญา ความคิดความอ่าน การสอนลูกสอนหลาน เหล่านี้
อยากให้ทุกท่านพี่น้องทั่วประเทศมาสัมผัสกับการดำรงชีวิต สืบทอดวัฒนธรรมเก่าๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าได้มาสัมผัสแล้วจะพบว่ามีคุณค่าต่อการนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ด้วย
นอกนั้นจะได้รับรู้ข้อมูลทางวิชาการ เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนรำของชนชาติไทยใหญ่, ชนชาติกะเหรี่ยง
อาทิ รำไต,รำโต (เป็นการฟ้อนรำคล้ายๆ เชิดสิงโต),ฟ้อนนกกิงกะหล่า (ฟ้อนนกยูง)
รวมไปถึงมีนิทรรศการของปอยสางลอง หรือการบวชลูกแก้วการบวชเณร
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาก
เราจึงยกมาให้ได้สัมผัสที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยว่า
ในการดำเนินงานในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้
จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็น 1 ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
และเป็นจังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัด
ก็มีความยินดีที่การดำเนินงานครั้งนี้ได้คัดสรรเลือกเอาจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เรามี 25 อำเภอ และมีกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย
แล้วในขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เรามีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ในแต่ละวันแต่ละเดือนและแต่ละปี
จะมีนักท่องเที่ยวต่างๆ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน,นักท่องเที่ยวจากชาติยุโรป รวมถึงประเทศต่างๆ
ได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเข้ามาดูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ต่างๆ
ในการดำเนินงานครั้งนี้นอกจากของจังหวัดต่างๆ แล้ว จังหวัดลำปาง-แม่ฮ่องสอน-ลำพูน
แล้วในของจังหวัดเชียงใหม่เราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่แตกกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ คัดสีรรสิ่งที่ขึ้นชื่อของแต่ละอำเภอ
มาสาธิต มาถ่ายทอด และมาจำหน่ายในงานกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
การดำเนินงานครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2562
สถานที่คือหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าตลาดต้นพยอม
ก็ใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่อยากเห็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในกลุ่มของภาคเหนือตอนบน1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
อยากให้ท่านได้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และได้มาชม มาชิม มาซื้อผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
เปิดเผยว่า
ในส่วนจังหวัดลำปางมี 9 กลุ่มชาติพันธุ์ แต่ประชากรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
แต่จะมาร่วมในงานนี้จะประกอบไป 6 กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันครับ
โดยทางจังหวัดลำปางเองเราได้เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อไปส่งเสริมในวิถีชีวิต
จริงๆ แล้วตามโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานฝีมือของกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มพี่น้องไทยลื้อที่จังหวัดลำปางเป็นกลุ่มที่มีประชากรมาก
และให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดทุกเรื่องเป็นอย่างดีและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ผมคิดว่ากลุ่มไทยลื้อที่จังหวัดลำปางเขารักษษอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมาก
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่น้องไทยลื้อที่แคว้นสิบสองปันนาด้วย
ซึ่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญ
อย่างกรณีไทยลื้อที่จังหวัดลำปางเขาไปสืบค้นว่าเขามีญาติพี่น้องอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนา
แล้วนำวัฒนธรรมที่เป็นแบบล้านนาเราไปแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมของสิบสองปันนา
แล้วนำสิ่งดีดีเหล่านี้มานำเสนอในงานนี้

เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่มา เราก็จะนำมาเสนอในทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน เรื่องของเสื้อผ้า เรื่องของการแสดง
และที่สำคัญเราอยากจะส่งเสริมในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธ์
ยกตัวเรื่องของผ้ากลุ่มชาติพันธุ์เขาจะทำผ้าขึ้นมาใช้เองอยู่แล้วมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน
และเป็นที่สังเกตง่ายๆ ว่าถ้ามีลวดลายแบบนี้รูปทรงแบบนี้จะบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
แล้วเขาทอผ้าขึ้นใช้เองในชุมชนเขา
ก็จะสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา
ขณะนี้มีการประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยวัยรุ่นทั่วไป คนพื้นราบสามารถที่จะนำผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์
มาตัดให้เป็นแบบที่ตนเองต้องการ
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าจะมีการต่อยอดโดยให้ดีไซเนอร์มีชื่อเสียงนำผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์
มาออกแบบเพื่อจะประชาสัมพันธ์ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกได้รู้จัก
ลำปางก็จะนำสิ่งเหล่านี้มานำเสนอ
ที่เป็นมิติของวัฒนธรรมในกิจกรรมที่เรากำหนดรูปแบบไว้ของงานนี้นะครับนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
เปิดเผยว่า
การเสวนานี้เราส่งมา 2 กลุ่มชาติพันธุ์หลักที่มีประชากรเยอะที่สุด
นั่นก็คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน (ไทยพื้นเมือง) กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง มาเสวนา
ที่สำคัญเรามีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันผ้าทอหริภุญชัยในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
ซึ่งสถาบันผ้าทอหริภุญชัยเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่า
ในการนำเสนอมาถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนค่ะ
และนอกจากนั้นก็จะมีทานประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
มาเป็นวิทยากรหลักในการเสวนาอีกด้วย
ที่สำคัญก้คือ ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ท้องถิ่นในเรื่องของภาษา
เรามีทั้งภาษาไทยวน ภาษาไทลื้อ และภาษาไทยอง
เรียกว่า "ภาษายอง" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของคนลำพูน
ถ้าไปเที่ยวที่จังหวัดลำพูนจะได้ยินคนพูดภาษาไทยองเยอะมาก

จริงๆ แล้วหลายท่านไม่ทราบว่าชื่อเดิมของจังหวัดลำพูน
เรามียุคประวัติศาสตร์แรกเริ่มก่อนที่จะมาเป็นนครหริภุญชัยของพระนางจามเทวี
ปกครองเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ของเรา
ก็จะมียุคก่อน คือยุคประวัติศาสตร์แรกเริ่มมีชนชาวลั๋วะ และชนชาวเม็ง(มอญ)
ที่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ตรงนั้นโดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ด้าน
ประกอบไปด้วย
อาหาร, ภาพยนตร์และวิดีทัศน์, ผ้าและการออกแบบแฟชั่น, ศิลปะการต่อสู้ และการอนุรักษณ์และขับเคลื่อนเทศกาลประเพณี
โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
• กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ จาก 4จังหวัด
โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านภาษา การแต่งกาย อาหาร และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
• นิทรรศการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และจัดแสดงเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์
• การสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเป็นภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของกล่มชาติพันธุ์
• การจำหน่ายอาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ
• การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์
• สารคดีชาติพันธุ์ 4จังหวัดเกี่ยวกับด้านอาหารและเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมจึงใคร่ขอเชิญชวนมาเที่ยวชมงาน “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์”
ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติล้านนาสู่อาเซียน
ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
ณ ข่วงต้นพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณ
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
 

Create Date : 24 สิงหาคม 2562
12 comments
Last Update : 29 สิงหาคม 2562 8:00:57 น.
Counter : 725 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณเริงฤดีนะ, คุณกะว่าก๋า, คุณเนินน้ำ, คุณวลีลักษณา, คุณสองแผ่นดิน, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณTui Laksi, คุณkatoy, คุณSai Eeuu, คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtoor36, คุณhaiku, คุณkae+aoe, คุณKavanich96

 

เจิมมมค่า

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 24 สิงหาคม 2562 10:35:35 น.  

 

ถ้าอยู่ เชียงใหม่
จะไปชม
น่าสนใจๆมากๆ

 

โดย: เริงฤดีนะ 24 สิงหาคม 2562 11:44:04 น.  

 

อัพเดทข่าวสารท่องเที่ยวแและวัฒนธรรม
มาบล็อกพี่อุ้มไม่ตกเทรนด์แน่นอน

โหวตครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 24 สิงหาคม 2562 12:50:44 น.  

 

น่าไปเที่ยวงานนะคะ แต่ไกลไปหน่อยจ้า

 

โดย: เนินน้ำ 24 สิงหาคม 2562 13:51:23 น.  

 

ชอบท่าพายเรือคุณอุ้มทะมัดทะแมงมากเลยค่ะ
แอบคอยาวกะเค้าด้วยอิๆขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ

 

โดย: วลีลักษณา 24 สิงหาคม 2562 16:45:08 น.  

 

ภาคเหนือน่าเที่ยวครับ ชาวเขาเดี๋ยวนี้ไม่เขาแล้วนะครับ น่ารักๆเยอะมากๆ

 

โดย: จันทราน็อคเทิร์น 24 สิงหาคม 2562 17:27:18 น.  

 

ดีค่ะเป็นการส่งเสริมทั้งด้านวัฒนธรรมชาติล้านนา
สู่อาเซียนและการท่องเที่ยวไทยค่ะ

 

โดย: Tui Laksi 24 สิงหาคม 2562 17:40:23 น.  

 

ชอบงานเปิด ททท ภาคเหนือจัง มีการแสดงชาวเขาเสมอๆ

 

โดย: Sai Eeuu 25 สิงหาคม 2562 0:27:03 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 25 สิงหาคม 2562 6:26:49 น.  

 

มันควรส่งเสริมให้มากขึ้นล่ะนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเตรียมแผนรับมือนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 25 สิงหาคม 2562 12:10:39 น.  

 

ชอบชุดจัง

 

โดย: kae+aoe 26 สิงหาคม 2562 9:22:04 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 28 สิงหาคม 2562 4:30:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#16


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2562
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
24 สิงหาคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.