ททท.จับมือ 40 องค์กรจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทและสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวททท. จัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
เป็นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ ขยายผลสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติ
ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อยกระดับ "แบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชน"
ประเดิมประกาศผล 25 ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ 100 ชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.ห้อง Ballroom1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
สนง.ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB)
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
บริษัทพีทีทีโกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน บริษัททัวร์ สมาคมด้านการท่องเที่ยว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำงานด้านชุมชนกว่า 40 องค์กร

ผนึกกำลังร่วมมือจัดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทและสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานพึ่งพาตนเองได้
ภายใต้นโยบายของรัฐ
ที่มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของชาติในยามที่ประเทศไทยมีความจำเป็น
ที่จะต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในจากสภาวะการที่กต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า
การจัดประกวดในครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดประกวดรางวัลท่องเที่ยวชุมชนครั้งประวัติศาสตร์
ที่บูรณาการทำงานร่วมกันจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 40 องค์กร
จากวันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563 ทุกชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการคัดสรร
พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และปิดท้ายด้วยการให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตเพื่อให้ได้ผลตัดสินที่เป็นเอกฉันท์รอบด้านครบทุกมิติ

รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
จึงเป็นรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกชุมชนอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ชนะจากการประกวดครั้งนี้ นอกจากจะได้รับโล่รางวัลแล้วยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์
เป็นการต่อยอดขยายผลทางการตลาดและขายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อต่างๆ มากมาย
รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Airbnb อีกด้วย

ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมการประกวดในครั้งนี้
จะทำให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนได้ทั้งในระดับประเทศ
และขยายผลสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง

การจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ประเภทรางวัล คือ
1. ประเภทสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท มี 5 สาขารางวัล ดังนี้
1) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)
2) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)
3) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)
4) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)
5) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)
2. ประเภทสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มี 5 สาขารางวัล ดังนี้
1) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง
2) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
4) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย
5) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย
นอกจากนี้ ภายในงานได้ประกาศผลรายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด ได้แก่
· หมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท จำนวน 25 ชุมชน (แบ่งตามสาขาๆ ละ 5 ชุมชน)
· หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 100 ชุมชนรายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ของแต่ละ ประเภทสาขา มีดังนี้

1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)
- วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
- วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
- กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
- ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

2. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
- ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร
- กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

3. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)
- โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่
- บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง
- ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
- ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

4. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
- ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
- วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)
- ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
- ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
- ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี
- วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยองรายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดการประกวดสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ของแต่ละประเภทสาขา มีดังนี้

1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

- ชุมชนนาตีน จังหวัดกระบี่
- ชุมชนบ้านบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
- ชุมชนจักสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
- ชุมชนบ้านเมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่
- ชุมชนบ้านเขากอบ จังหวัดตรัง
- ชุมชนบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี
- ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่
- ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร
- ชุมชนบ้านนาสะแบง จังหวัดยโสธร
- ชุมชนบ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี
- ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
- ชุมชนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
- ชุมชนบ้านบึงไม้ (รากไม้ตกแต่ง) จังหวัดสระบุรี
- ชุมชนบ้านชัยอุดม จังหวัดสุโขทัย
- ชุมชนหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
- ชุมชนบ้านยางทอง จังหวัดอ่างทอง
- ชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า (งานจักสาน) จังหวัดอ่างทอง
- ชุมชนบ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ

2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ชุมชนเมืองลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ชุมชนบ้านสรรพยา จังหวัดชัยนาท
- ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี
- ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน
- ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน
- ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก
- ชุมชนบ้านทองหลาง จังหวัดพิษณุโลก
- ชุมชนบ้านร่องใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี
- ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดลำพูน
- ชุมชนบ้านผาหนาม จังหวัดลำพูน
- ชุมชนบ้านกุดป่อง จังหวัดเลย
- ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
- ชุมชนบ้านริมคลอง (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) จังหวัดสมุทรสงคราม
- ชุมชนบ้านทับทิมสยาม จังหวัดสระแก้ว
- ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ชุมชนบ้านโคกน้อย จังหวัดอุดรธานี

3. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

- ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร
- ชุมชนบ้านน้อย จังหวัดขอนแก่น
- ชุมชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กลุ่มชุมชนบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง
- ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม
- ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา
- ชุมชนบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ชุมชนซอยสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี
- ชุมชนบ้านบาลา จังหวัดนราธิวาส
- ชุมชนบ้านนากอ จังหวัดนราธิวาส
- ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน
- ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์(กาแฟ) จังหวัดน่าน
- ชุมชนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี
- ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม (กาแฟ) จังหวัดลำปาง
- ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย จังหวัดสกลนคร
- ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา
- ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
- ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ
- ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
- ชุมชนบ้านสหกรณ์(เกลือ) จังหวัดสมุทรสาคร

4. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

- ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
- ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดขอนแก่น
- ชุมชนบ้านสันทางหลวง (ไทยอง) จังหวัดเชียงราย
- ชุมชนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง
- ชุมชนบ้านพิมาน (ภูไท) จังหวัดนครพนม
- ชุมชนบ้านดู่นอก จังหวัดนครราชสีมา
- ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา
- ชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
- ชุมชนบ้านวังหอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน
- ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
- ชุมชนบ้านลานข่อย จังหวัดพัทลุง
- ชุมชนบ้านบางหวาน จังหวัดภูเก็ต
- ชุมชนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต
- ชุมชนบ้านป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ชุมชนบ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร
- ชุมชนบ้านสระโบสถ์ จังหวัดราชบุรี
- ชุมชนบ้านศรีดอนมูล จังหวัดลำปาง
- ชุมชนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน
- ชุมชนบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย
- ชุมชนบ้านกุดจิ จังหวัดสกลนคร
- ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา
- ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
- ชุมชนบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
- ชุมชนบ้านหนองกุงพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู
- ชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ จังหวัดอุดรธานีสำหรับการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท จะดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน
กล่าวคือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงานจะร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสิน
และในขณะเดียวกัน ททท. ยังได้ให้ความสำคัญกับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมโหวตเลือกสุดยอดชุมชน
และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 2 ด้าน
ดังนี้จากคะแนนพิจารณาของกรรมการ 70% และ คะแนนโหวตจากนักท่องเที่ยว 30%
โดย ททท.จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ในวันที่ 27 กันยายน 2563
ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day
และในส่วนของรางวัลสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัล ในช่วงปลายปี 2563 นี้ต่อไปอีกด้วยขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 22 กรกฎาคม 2563
Last Update : 3 ธันวาคม 2563 0:47:24 น. 21 comments
Counter : 977 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณเริงฤดีนะ, คุณกะว่าก๋า, คุณTui Laksi, คุณnonnoiGiwGiw, คุณhaiku, คุณSleepless Sea, คุณtoor36, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณmultiple, คุณSweet_pills, คุณSai Eeuu, คุณสองแผ่นดิน, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณtuk-tuk@korat, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณหอมกร, คุณวลีลักษณา, คุณน้อยหน่ากะสาลี่, คุณnewyorknurse


 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ตอนนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมมือกัยกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาให้ได้
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับ
เพราะสร้างรายได้หลัก
ให้กับประเทศเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:27:22 น.  

 
ขอสนับสนุน ไทยเที่ยวไทย กันเถอะ ค่ะ
ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากบล็อกคุณอุ้ม
ดีมากๆเลยคร้า ขอบคุณค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 22 กรกฎาคม 2563 เวลา:9:26:19 น.  

 
สนับสนุนค่ะพี่อุ้ม
อยากไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนเรย
เกี่ยวไหม..


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 22 กรกฎาคม 2563 เวลา:10:39:00 น.  

 
สวัสดีครับ
เมืองไทยยังมีที่เที่ยว
สวยๆอีกเยอะนะครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 22 กรกฎาคม 2563 เวลา:16:59:32 น.  

 
ช่วงนี้ช่วยกันเที่ยวได้ก็ต้องช่วยกันครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 กรกฎาคม 2563 เวลา:23:15:26 น.  

 
โอ้ๆ โอ้ น่าไปเที่ยวทั้งนั้นเลย
ของดีบ้านเราแยะ ที่เที่ยวก็หลากหลายแบบ ยิ่งมีรางวัล การันตีแบบนี้ น่าไปมากๆเลยนะครับโดย: multiple วันที่: 23 กรกฎาคม 2563 เวลา:5:37:30 น.  

 
หมู่บ้านท่องเที่ยวน่าเที่ยวมากค่ะคุณอุ้ม
การจัดการประกวดทำให้รู้จักหมู่บ้าน OTOP มากขึ้น
ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 23 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:09:59 น.  

 
สวัสดีครับพี่
ขอโทษที่ไม่ได้เข้ามานานเลยครับ
พี่ขยันมากๆครับ555
ผมไม่ค่อยถนัดใช้ครับ ต้องเข้ามาทำในโน๊ตบุคคครับพี่
โดย: สมาชิกหมายเลข 5722835 วันที่: 23 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:02:03 น.  

 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงานด้วย น่าชื่นชมค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 23 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:53:28 น.  

 
รอใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันอยู่ครับ


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 24 กรกฎาคม 2563 เวลา:12:24:32 น.  

 
ระยะนี้คงมีภาพ ผู้ใหญ่เปิดงาน
ไปก่อน

รอดูภาพคนไปเที่ยวมาโพสต์ภาพกับเรื่องราว ตลุยจริงต่อครับ

ตอนนี้ลุ้น คนไทยเที่ยวในไทย
คนเที่ยวก็ได้ คนท้องถิ่นก็ได้ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:6:47:55 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:8:47:16 น.  

 
ท่องเที่ยวดี
เศรษฐกิจก็จะดีตามนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:12:43:07 น.  

 
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ช่วงนี้ต้องไทยเที่ยวไทยกันหละค่ะโดย: หอมกร วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:16:29:00 น.  

 
น่าไปเที่ยวมากเลยค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:46:38 น.  

 
แต่ละที่น่าไปทั้งนั้นเลยค่ะ เห็นรูปแล้วชวนอยากไป เพลงประกอบก็น่ารักจัง

เมืองไทยนี่มีที่ให้ไปเที่ยวเยอะมาก มากจนไม่รู้ว่าทั้งชีวิตจะมีโอกาสได้ไปทุกที่ไหม ก็แหม สวยทุกที่อะเนอะ นี่ก็กำลังคุยกับที่บ้านเลยค่ะว่าไปที่ไหนกันดี


โดย: น้อยหน่ากะสาลี่ วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:11:22 น.  

 
กลับมาอีกรอบ เพิ่งเห็นจากบล็อกคุณว่าเพิ่งผ่านวันเกิดคุณอุ้มมา สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณอุ้ม ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ไหว้พระ 5 วัดรับปีเกิด เป็นสิริมงคลกับชีวิตที่สุดเลยค่ะ

ปล. ชอบเอี๊ยมคุณอุ้มมากค่ะ


โดย: น้อยหน่ากะสาลี่ วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:20:38 น.  

 
ขอบคุณครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 26 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:30:00 น.  

 

อยากมาเที่ยวเมืองไทยจัง


โดย: newyorknurse วันที่: 27 กรกฎาคม 2563 เวลา:3:50:05 น.  

 
มาชวนไปกินอาหารที่เมืองสุพรรณกันครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 27 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:45:39 น.  

 
ขอบคุณคุณอุ้มสำหรับกำลังใจค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 28 กรกฎาคม 2563 เวลา:0:50:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#17


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2563
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
22 กรกฏาคม 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.