ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ชู 5 ชุมชนภาคกลางจัด Workshop ในโครงการ “เรียนนอกห้อง ท่องชุมชน”นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เปิดเผยว่า
โครงการ “เรียนนอกห้อง ท่องชุมชน”
มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชน
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็ก
ผ่านประสบการณ์การทํากิจกรรม Workshop
ภายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคกลาง
เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มาเรียนรู้กิจกรรมร่วมหกับคุณพ่อคุณแม่
จะได้เชื่อมความสัมพันธ์ทางสังคม
เพราะเด็กจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องไปทำงานนอกบ้าน
จะได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน

ในเรื่องของตัวชุมชนเองเขาจะได้รับการพัฒนาในเรื่องการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทางโฮมสเตย์ไทรน้อยยินดีที่จะต้อนรับเด็กเด็กๆ ที่มากับครอบครัวอีกด้วย
มาทำขนม มาทำกิจกรรมร่วมกัน
มีการท่องเที่ยวเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องของมาเที่ยวชมาสวนผลไม้ มีทั้งข้าวโพด

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการทำขนมไทย ประเภทพื้นถิ่น อาทิ
ขนมทองเอก ขนมเสน่ห์จันทร์ เป็นขนมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเด่นชัดในเรื่องของขนมไทยเป็นที่นิยมตลอดมา

สำหรับในส่วนโครงการเราจัดเป็นทริปตัวอย่าง 5 ทริปด้วยกัน
สําหรับ 5 ชุมชนภาคกลางที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนนําร่อง
ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.อยุธยา
กิจกรรมการทํา “ขนมทองเอกและขนมเสน่ห์จันทร์” ขนมไทยมงคลที่น้อยคนจะรู้จัก
2. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี
กิจกรรมการทํา “ว่าวจุฬา” การละเล่นไทยและศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก
3. วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ชุมชนนางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมการทํา “น้ำตาลมะพร้าว” ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่กําลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา
4. ชุมชนนิเวศน์สันติวนา จ.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเรียนรู้วิธี“ปลูกผักออร์แกนิค” ตั้งแต่ขั้นตอนการสํารวจแปลงผัก เตรียมดิน ปุ๋ ยอินทรีย์
จนลงมือ ปลูกต้นกล้าด้วยตนเอง
5. กลุ่มพัฒนาอาชีพทําดินสอพอง จ.ลพบุรี
กิจกรรมการทํา “ไข่เค็มดินสอพอง” เรียนรู้และลงมือผลิตดินสอพอง หยอดดินสอพอง พร้อมเรียนรู้
การทําไข่เค็มดินสอพองแสนอร่อย

โดยนำน้องๆ เด็กๆ มาเป็นตัวลื่อทำในสิ่งเก่าๆ ให้ฟื้นตัวกลับขึ้นมา
อย่างเช่นที่จังหวัดลพบุรีเราก็จัดกิจกรรมทำไข่เค็มดินสอพอง
ครอบครัวพากันไปเก็บไข่มาทำกันทั้งครอบครัว แล้วมาทำส่วนผสม เพื่อที่จะทำให้เป็นไข่เค็ม

ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลักษณะเด่นของพื้นที่เป็นเรื่องน้ำตาลมะพร้าว ก็จะมีการแปรรูปให้เป็นเรื่องของขนม
มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของฃน้ำตาลมะพร้าว หลากหลายหลายชนิด

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมศักยภาพด้านสังคม อาทิ
ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ
อีกทั้ง ททท. ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว
ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
การเดินทางท่องเที่ยวเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
ผ่านการเดินทางท่องเที่ยว
และเป็นการกระตุ้นรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน
อันจะนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ผุดไอเดียกระตุ้นการท่องเที่ยวครอบครัว
ชู 5 ชุมชนภาคกลางจัด Workshop ในโครงการ “เรียนนอกห้อง ท่องชุมชน”
เน้นการใช้เวลาครอบครัวสุดสัปดาห์ร่วมกัน พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการ “ เรียนนอกห้อง ท่องชุมชน” เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากแนวคิด Community Based Tourism
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะถูกกําหนดทิศทางโดยชุมชน อาทิ
อิงจากวิถีชีวิต วัตถุดิบหรือผลผลิตในชุมชน งานประเพณีพื้นถิ่น
ทําให้ชุมชนมีบทบาทความเป็นเจ้าของในการจัดการดูแล และเกิดความยั่งยืนในการสานต่อ
โดยในโครงการนี้ได้คัดเลือก 5 ชุมชนภาคกลางนําร่อง เพื่อร่วมออกแบบ Workshop สําหรับเด็กอายุ 3 -10 ปี
โดยเน้นกิจกรรมที่ “เล่นสนุก เรียนกระชับ ลงมือทําจริง”
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดกลุ่มครอบครัว ที่มีความใส่ใจ
ในการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวนายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
เปิดเผยว่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เราดูแลพื้นที่รับผิดชอบก็คือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี

ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยความที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
สามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับ หรือว่ามาแบบพักค้างคืนระยะสั้นหนึ่งคืนสองคืนสามคืน
เรามีกิจกรรมต่างๆ ไว้รองรับ
นอกจากไหว้พระ ชมโบราณสถาน แต่งชุดไทยสวยๆ ถ่ายรูปกับโบราณสถานแล้ว
เรายังมีชุมชนที่น่ารักๆ ในหลายพื้นที่
ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัว
จะมีกิจกรรมที่สามารถได้กระทำร่วมกัน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว
เด็กๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
อย่างชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านไทรน้อยแห่งนี้
มีกิจกรรมเรื่องของการทำอาหาร ทำขนมไทยโบราณ กิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ถ้าน้องๆ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร
อาจจะไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านไทย ซึ่งผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก

นอกจากชุมชนนี้เรายังมีหลายชุมชนด้วยกัน
อย่างเช่น ชุมชนเกาะเกิด จะมีเรื่องการทำขนมโบราณ
อาทิ ข้าวเม่า เป็นการทำขนมแบบอื่นซึ่งสามารถเลือกทำกิจกรรมได้
หากมาท่องเที่ยวที่อำเภอเสนา
ชุมชนลานจระเข้ก็ยังเป็นคนนิยมอยู่เป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
การใช้เรือในการเป็นพาหนะเดินทางท่องเที่ยวในการนำชมเรือกสวนไร่นา
สามารถนำพืชผักที่ปลอดสารพิษในสวนในคลองนำมาปรุงอาหารจะได้อรรถรสไปอีกแบบ

นโยบายที่ทางท่านผู้บริหารให้มา
โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ที่ประเทศยังประสบความยากลำบากกับโควิด-19
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเราหายไป
ตอนนี้เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยตลาดคนไทยเที่ยวไทยบ้านเรากันเอง
ที่นอกจากท่องเที่ยวภายในตัวจังหวัดแล้ว
ก็ให้กระจายลงไปในชุมชนที่ท่านผู้บริหารให้นโยบายมาจะเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียน
สร้างอาชีพ จึงพยายามผลักดันและเชี่ยมโยงกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรายังมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนเล็กๆ ที่ล้อมรอบตัวเมืองอยุธยา
ใช้ระยะเวลาไม่นานที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร
นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัว
ที่เด็กอยากจะเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้บุตรหลานของท่าน
ได้มีโอกาสสัมผัสวิถีของความเป็นไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีหลายชุมชนที่น่ารักๆ
ที่เปิดพร้อมที่จะต้อนรับการมาเยี่ยมเยือน มาทดลองทำกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกันกับชาวบ้านที่เขาเป็นองค์ความรู้จริงๆ พื้นบ้าน
อย่างเช่นชุมชนโฮมสเตย์บ้านไทรน้อยแห่งนี้
หรือว่าชุมชนรางจระเข้, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะเกิด ฯลฯ
มีอีกหลายชุมชนที่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
ไม่ว่าท่านจะเลือกเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็สามารถติดต่อมายังศูยนย์ประสานงานของชุมชนได้
หรือถ้าติดขัดเรื่องข้อมูลอย่างไร
สอบถามมายังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
จะให้บริการข้อมูลข่าวสาร โทร.035246076-7
ติดต่อสอบถามได้ไม่มีวันหยุดในเวลาราชการครับ


โครงการ “เรียนนอกห้อง ท่องชุมชน”
เป็นโครงการร่วมจัดระหว่าง ททท.ภูมิภาคภาคกลาง และบริษัท ราโบร่า จํากัด
โดยมุ่งเน้นแนวคิด Community Based Tourism
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชน
มีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน มาเป็นหลักในการจัดโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนภาคกลาง โดยนําธรรมชาติและกิจกรรมชุมชนมาเป็นจุดสนใจ
2. เพื่อยกระดับคุณค่าของชุมชน ผ่านกลยุทธ์การตลาดช่องทางตลาดใหม่ เช่น
การจัด One day work shop สําหรับเด็ก
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัย 3 -10 ปี
เกิดการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
และก่อให้เกิดการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว
สิทธิพิเศษสําหรับทุกครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเรียนนอกห้อง...ท่องชุมชน

สําหรับครอบครัวที่สนใจ สามารถเช็คตารางเวลา และสํารองที่นั่ง Workshop ได้ทาง https://www.classcandy.net
โดยค่าใช้จ่ายสําหรับ Workshop อยู่ในราคา 300 –500/ท่าน
โดยครอบครัวที่ต้องการห้องพัก สามารถจองห้องพักราคาพิเศษได้ที่
https://www.traveligo.com/outingnlearningพิเศษสําหรับทุกครอบครัวที่จอง Workshop ใน
โครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
จะได้รับ Voucher จากศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรค็อกพิท (Cockpit)
ในการตรวจสภาพรถฟรีทันทีทุกสาขา

ขอขอบคุณ
โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์และปรางทิพย์เดย์แคร์ ฟันเนเรียม สนามเด็กเล่นในร่ม
ขนาดใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพ โรงเรียนสอนภาษา i-Genuis Kids สาขาไอคอนสยาม
เว็บจองที่พัก TraveliGO.com มติชน Academy
และโครงการ Thailand Village Academy
ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเรียนนอกห้องท่องชุมชนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ https://www.เรียนนอกห้องท่องชุมชน.comขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 22 สิงหาคม 2563
Last Update : 10 ธันวาคม 2563 2:59:29 น. 21 comments
Counter : 899 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณRananrin, คุณSleepless Sea, คุณสองแผ่นดิน, คุณThe Kop Civil, คุณhaiku, คุณtoor36, คุณนกสีเทา, คุณmultiple, คุณเริงฤดีนะ, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณวลีลักษณา, คุณnonnoiGiwGiw, คุณNoppamas Bee, คุณKavanich96, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณkae+aoe, คุณtuk-tuk@korat, คุณทนายอ้วน


 
เรียนนอกห้อง ท่องชุมชน ... โครงการดี ๆ น่าสนุกค่ะ เด็ก ๆ คงชอบนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 สิงหาคม 2563 เวลา:17:13:43 น.  

 
ดีครับ องค์การท่องเที่ยวโหมระดมบล๊อกเกอร์ สื่อทางเน็ต ประชาสัมพันธ์ให้คน รู้จักแหล่งกับที่น่าดู น่ากิน น่าพัก.

คงช่วยให้ ชาวบ้าน ร้านค้ามีรายได้เพิ่มอีก


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 22 สิงหาคม 2563 เวลา:17:50:38 น.  

 
โครงการดีดี
ก็อยากให้ภาครัฐสนับสนุน
ให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนเลยนะครับพี่อุ้ม
การเรียนรู้เกิดได้ในทุกที่ทุกแห่งเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 สิงหาคม 2563 เวลา:19:00:08 น.  

 
เรียนรู้จากนอกห้องเรียนดีที่สุดแล้วครับ มันเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 23 สิงหาคม 2563 เวลา:0:07:02 น.  

 

โครงการที่ดีมากๆค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 23 สิงหาคม 2563 เวลา:0:55:24 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ


โดย: นกสีเทา วันที่: 23 สิงหาคม 2563 เวลา:1:52:56 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 สิงหาคม 2563 เวลา:7:21:22 น.  

 
ของดีๆ วิถีไทย มีอยู่ทุกชุมชน
หยิบเอามา ทำเป็นกิจกรรมแบบนี้ ดีต่อทุกฝ่าย

โดยเฉพาะ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่เล็กๆ ไม่งั้นโตขึ้น
เป็นอยู่ 2 อย่างคือร้องเพลงกะเต้นcover นะครับ555โดย: multiple วันที่: 23 สิงหาคม 2563 เวลา:8:29:34 น.  

 
ใจละลายตรงขนมหวานนั่นแหละค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 23 สิงหาคม 2563 เวลา:21:02:29 น.  

 
เป็นโครงการกิจกรรมที่ดีมากค่ะ


โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:1:07:56 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:3:26:33 น.  

 
ถ้า"ฝัน"เป็นจริงได้สำเร็จ
ถุงกอล์ฟถุงเก่าและแก่
คงจะได้ลากไปด้วยกันให้ทั่วไทยเอย


โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:4:03:35 น.  

 
เมืองไทยมีอะไรให้เที่ยวมากมาย
...
การรณรงค์ให้เที่ยวแบบรักษาสิ่งแวดล้อม
น่าทำมากๆนะครับ


โดย: wicsir วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:7:11:11 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:7:27:25 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
อ่านโครงการนำร่องเที่ยวภาค
กลางทั้ง 5โครงการ ดีจัง ไม่ไกล
จากกรุงเทพฯ เด็ก ๆ ที่จะไป
ทัศนศึกษา จะได้ไปเช้าเย็นกลับ
ได้ เป็นโครงการที่น่าสนับสนุน
เป็นอย่างยิ่ง จ้ะ
โหวดหมวด ท่องเที่ยว


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:9:28:40 น.  

 
ขอบคุณความรู้นี้ค่ะ
น่าไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:10:11:15 น.  

 
เล่มนี้เหมาะมากสำหรับวัยรุ่น
หรือผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลวัยรุ่นครับพี่อุ้ม
อย่างหมิงช่วงนี้เป็นวัยรุ่น
ผมก็ต้องศึกษาข้อมูลไว้สอนลูก
ไว้คุยกับลูกครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:11:41:27 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:15:11:26 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปนะครับ


โดย: Sleepless Sea วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:18:04:24 น.  

 
ทักทายยามเย็น


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:18:41:37 น.  

 
ตามพี่อุ้มไปเที่ยวด้วยคนคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 24 สิงหาคม 2563 เวลา:20:41:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#17


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2563
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
22 สิงหาคม 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.