happy memories
Group Blog
 
<<
กันยายน 2556
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
9 กันยายน 2556
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๕๓
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto

"ทริปสัญจร กลางใจเมืองเก่าพระนคร”

สรรพ์สารศิลป์ ครั้งที่ ๑๐/๒

แลหลังพระนคร เยือนยลศิลป์โบราณสถาน ย่านกลาง “บางกอก”

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖


๐๘.๐๐ น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณศาลาภายในศาลหลักเมือง ลงทะเบียนและรับเอกสาร (มีร้านกาแฟ Amazon จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอยู่ด้านข้างศาลหลักเมืองติดกับกระทรวงกลาโหม)

๐๘.๓๐ น. รำลึกเรื่องราวความเป็นมาอันน่าสนใจของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และการขยายตัว ของพระนครในรัชสมัยต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สำคัญในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ สักการะพร้อมสืบค้นว่า เหตุใดเสาหลักเมืองจึงมี ๒ ต้น พร้อมฟังหลากเรื่องน่ารู้ของเทพารักษ์ อันศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษาพระนคร ณ ศาลหลักเมือง และร่องรอยเส้นทางรถรางสายเก่าแก่(ถนนตก-หลักเมือง)ที่หลงเหลือถึงปัจจุบัน

๐๙.๓๐ น. ออกเดินเท้าเลียบแนวถนนสนามไชย มุ่งสู่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ ๔ ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดธรรมยุตใกล้พระบรมมหาราชวัง

และเป็นวัดคู่พระนครตามโบราณราชประเพณี ชมศิลปกรรมที่งดงามแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์แบบพระราชนิยม นมัสการ”พระพุทธสิหังคปฏิมากร” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อจำลองขึ้นจากพระพุทธสิหิงค์ มีพุทธลักษณะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ พร้อมชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนและการทอดพระเนตรสุริยุปราคาซึ่งหาชมได้ยาก

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันหลากรสตามอัธยาศัย ณ แพร่งภูธร

๑๓.๓๐ น. ฟื้นความหลังพร้อมทัศนาร่องรอยความเจริญที่ยังคงหลงเหลือถึงปัจจุบันของกลุ่มวัง ๓ แพร่ง ซึ่งในอดีตคือที่ประทับของพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในบริเวณกลุ่มวัง อาทิ สุขุมาลอนามัย วังแพร่งนราฯ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ต้นราชสกุล”วรวรรณ” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของ “โรงละครปรีดาลัย” อันเลื่องชื่อ ซุ้มประตูวังกรมหลวงสรรพศาสตร์ศุภกิจ ฯลฯ

๑๕.๐๐ น. ลัดเลาะเข้าตรอกนาวา ชมเรือนไม้ประดับลวดลายขนมปังขิงที่หาชมได้ยาก มุ่งสู่เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) ศาสนสถานอันเก่าแก่คู่พระนคร ทัศนา “เสาชิงช้า” สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร พร้อมสักการะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเหล่าทวยเทพอันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมชมกระดานโล้ชิงช้าที่ใช้ในพระราชพิธีตรียัมปวาย พิธีโบราณอันสำคัญ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงให้การอุปถัมภ์

๑๖.๐๐ น. ชมวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกที่ตั้งเด่นเป็นสง่ากลางพระนคร แฝงด้วยนัยของการปกครองยุคต้นแผ่นดิน สักการะ “พระศรีศากยมุนี” พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หล่อด้วยสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมศิลปะอันงามเป็นเลิศที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาในพระศาสนาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๑๗.๐๐ น. แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและเปี่ยมด้วยความประทับใจ

*กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นำชมโดย : จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (นัท) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

อัตราค่าร่วมกิจกรรม ท่านละ๕๐๐บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑


รับจำนวนจำกัดระเบียบในการเข้าชมสถานที่

๑. กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ซึ่งไปเข้าเยี่ยมชม ซึ่งเป็นศาสนสถานและสถานที่ราชการหลายแห่ง (ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลสถานที่ให้เข้าชมในกรณีที่สวมกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นหรือเสื้อแขนกุดมาร่วมกิจกรรม)

๒. กรุณาปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ทุกแห่งที่เข้าไปเยี่ยมชม เช่น ไม่ล่วงล้ำและถ่ายภาพบางพื้นที่ ถ้าไม่ได้รับอนุญาต

๓. ในอาคารเทวสถานไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ


การสำรองเข้าร่วมสัญจร รับจำนวนจำกัด

๑. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขา สุขุมวิท ซอย ๗๑ ในนาม นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๗๑-๒๘๓๕๑๑-๕ ภายใน วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

๒. เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์หรือส่ง SMS ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมที่ โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑ หรือทางกล่องข้อความ(inbox)ในเฟซบุ๊ค นัท จุล

โดยระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก อีเมล์แอดเดรส และชื่อในเฟซบุ๊ค เพื่อความสะดวกในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมให้ท่านทราบต่อไป และเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเนื่องจากถ้าโอนเงินมาแล้ว แต่ไม่ยืนยันการโอนเงิน ผู้จัดกิจกรรมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดโอนมาและเป็นจำนวนกี่ท่าน ) กรุณานำสลิปรายการโอนเงินมาให้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของท่าน รวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้ โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม หากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

๔.รับเฉพาะผู้สนใจชาวไทย


ภาพและข้อมูลจากเวบ
บล็อกโอเคเนชั่น

"การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ ๓o”


คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ ๓o “ปฐมบท”ของ อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวาระครบรอบ ๗o ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันศิลป์ พีระศรี)


พิธีเปิดเวลา ๙.oo น. โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร


การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ ๓o “ปฐมบท”ในวาระครบรอบ ๗o ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ : ๑๕ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ทุกวันจันทร์ – เสาร์) หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา : ๑o.oo – ๑๘.oo น.
สถานที่ : PSG Art Gallery
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : o๒-๒๒๑-๓๘๔๑ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com
กินรี / ศิลปิน: อังคาร กัลยาณพงศ์


"พบคอลเลคชั่นงานศิลป์สุดอลังการ @ FRAME & GALLERIA”


FRAME & GALLERIA แกลเลอรีศิลปะชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ขอเชิญผู้รักศิลปะและนักสะสมทุกท่าน พบกับคอลเลคชั่นงานศิลปะร่วมสมัยสุดอลังการ ของสุดยอดจิตรกรไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อาทิ อังคาร กัลยาณพงศ์ , ประเทือง เอมเจริญ , สวัสดิ์ ตันติสุข, ดำรงค์ วงศ์อุปราช, สันต์ สารากรบริรักษ์, ธงชัย รักปทุม และ สมพงษ์ อดุลย์สารพัน


ติดต่อสอบถามได้ที่ >> FRAME&GALLERIA
๔, ๔/๑, ๔/๒ เซ็นทรัลเวิร์ด, ชั้นที่ ๔. C412, ถนนราชดำริ., ปทุมวัน, กรุงเทพฯ ๑o๓๓o Thailand
โทรศัพท์/แฟกซ์: o๒-๒๕๕-๖๕o๕ มือถือ: o๘๓-๒๒๑-๑๑oo contact@frameandgalleria.com

ผู้หญิงตาเพชร / ศิลปิน อังคาร กัลยาณพงศ์

แห่เทียน / ศิลปิน: เฉลิม นาคีรักษ์

แข่งเรือ / ศิลปิน: สวัสดิ์ ตันติสุข

จักรวาล / ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ

มองข้ามหลังคา / ศิลปิน: ดำรงค์ วงศ์อุปราช

ดอกไม้ในแจกัน / ศิลปิน: สันต์ สารากรบริรักษ์

หมู่บ้านชาวประมง / ศิลปิน: ธงชัย รักปทุม

หนาวสุดท้าย / ศิลปิน: สมพงษ์ อดุลย์สารพันภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"ล ม ห า ย ใ จ ชี วิ ต (Breath of Life)”


นิทรรศการแสดงเดี่ยวภาพเขียนสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ ของ เพชร เชิดกลิ่น ศิลปินชาว จ.สุรินทร์ ผู้มีความผูกพันกับช้าง ในวันที่ ๗ กันยายน – ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มายาซีเคร็ต แกลเลอรี (บ้านสีลม) สีลมซอย ๑๙ กรุงเทพฯ โทร o๒-๖๓๕-๒๒๘๘, o๘๔-๓๘๖-๗๒๗๒


เปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น.ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค arteyeviewnew
'ผลผลิต พิสดาร'


"ศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปินรุ่นเยาว์ ๒๕๕๖”


ได้ชมกันแล้ว สำหรับหน้าตาผลงานศิลปะที่ถูกรับเลือกให้ได้รับรางวัลเวทีประกวด ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้ง ๕๙ และ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ แต่ก่อนที่ผลงานชิ้นจริงจะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงให้ชม ณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖


ล่าสุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัด ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลให้ทราบกันล่วงหน้า ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งปีนี้ ไม่มีผลงานศิลปะชิ้นใดที่ามควรค่าแก่การได้รับรางวัล 'เหรียญทอง' ศิลปกรรมแห่งชาติ มีแต่เฉพาะที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน,รางวัลเหรียญทองแดงเท่านั้น และรางวัลพิเศษซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย


ขณะที่รางวัล ศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ รางวัลซึ่งถูกแบ่งเป็น รางวัลเหรียญทอง 'ศิลป์ พีระศรี,เหรียญเงิน 'ศิลป์ พีระศรี' และรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ มีผลงานศิลปะถูกคัดเลือกให้รับครบทุกรางวัล ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า หลังจากที่คลิป “เราอาจจะตายเพราะการกิน” ได้มีออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คให้คนได้เข้าใจถึงความน่ากลัวของระบบ การเกษตรแบบพันธสัญญา


ผลงานศิลปะชื่อ 'ผลผลิต พิสดาร' ซึ่งถูกรับคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลเหรียญทอง 'ศิลป์ พีระศรี ของ 'ศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์' ก็คืออีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากศิลปินรุ่นใหม่คนหนึ่งที่อยากแสดงออกให้สังคมได้ทราบว่า พวกเขาและเธอได้กำลังตะหนักและตื่นตัวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องปากท้องของตัวเองอยู่ไม่น้อย


“ปกติหนูเป็นคนที่ชอบทำอาหารกินเอง เวลา เห็นโฆษณาเกี่ยวกับอาหารหลายๆอย่างตามสื่อ ว่าสามารถปรุงรับประทานได้ทันดี รวดเร็ว ฉับไว บางครั้งก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า เราแทบไม่ได้ทราบถึงส่วนประกอบหรือกระบวนการผลิตที่แท้จริงของมันเลย ว่ามันทำจากอะไรบ้างหรือทำอย่างไร ซึ่งผลงานของหนูได้รับแรงบันดาลใจมากจากกระแสบริโภคนิยม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรมพืชผัก และผลไม้ ที่ขณะนี้พัฒนาไปไกลมาก”

จิรนัน์ จุลบท กับ บุญศรี เจริญยิ่ง และ ยามีล๊ะ หะยี
อีกสองศิลปินใหม่ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙ ประเภทจิตรกรรมจิรนันท์ จุลบท ศิลปินรุ่นใหม่วัย ๒๕ ปี เจ้าของผลงานกล่าว ซึ่งผลงานศิลปะเทคนิค 'ภาพพิมพ์ ๓ มิติ จัดวางให้แปรผันตามพื้นที่' ของเธอนี้ มีรูปทรงเป็นผักและผลไม้หลายชนิด และดูพิสดารคล้ายกับชื่อของผลงานที่เธอตั้งให้ ขณะเดียวกันก็ได้ออกตัวว่า ไม่ได้ต่อต้าน การวิจัยใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา แต่ส่วนตัวอดรู้สึกกลัวไม่ได้ และตัวเธอเองในฐานะคนทำงานศิลปะ ก็ย่อมอยากจะเห็นทุกอย่างในโลกนี้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุง หรือสร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจขึ้นมาอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเกิดขึ้นภายใต้ความปลอดภัยของมนุษย์ทุกคน

'ระนาบแสงริมน้ำ หมายเลข ๒' ผลงานของ บุญศรี เจริญยิ่ง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙ ประเภทจิตรกรรมผลผลิต พิสดาร โดย จิรนันท์ จุลบท จะถูกจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งในของผลงานศิลปะที่ได้รางวัลอื่นๆใน นิทรรการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้ง ๕๙ และ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ ๔-๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนที่นิทรรศการจะสัญจรไปจัดแสดง ในส่วนภูมิภาคอีก ๗ แห่ง ได้แก่ ชลบุรี,ปัตตานี,สงขลา,ขอนแก่น,มหาสารคาม และพิษณุโลก

ยามีล๊ะ หะยี กับผลงานชื่อ ดุนยา(โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮุ (ปรโลก)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙ ประเภทจิตรกรรมภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"มรสุมเงียบ-เสียงสะท้อนจากสายลมใต้”


ชำนิ ทิพย์มณี ช่างภาพชื่อดังของไทย จัดแสดงผลงานถ่ายภาพ “Silent Monsoon - Echoes from the Southern Wind มรสุมเงียบ – เสียงสะท้อนจากสายลมใต้” ซึ่งถ่ายทอดความจริงในมิติกึ่งฝันของแผ่นดินเกิดผ่านภาพขาวดำ สะท้อนภาพชีวิตอันเรียบง่ายและทรหดท่ามกลางภูมิทัศน์อันลี้ลับที่ให้ความรู้สึกทั้งอบอุ่นและสูญเสีย เป็นทั้งบ้านและแดนพิศวง ดวงตาหลายคู่ที่จ้องมองมาในภาพถ่ายเปรียบได้กับ ′มรสุมเงียบ’ ที่ท้าทายให้เข้าไปหาความจริงและความงามในคลื่นลมชีวิตแห่งชนบทภาคใต้ โดยจิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรท์ชื่อดังให้เกียรติเป็นบรรณาธิการในงานครั้งนี้


ผลงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม – ๓o กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตโดยจะมีงานเปิดแสดงผลงานในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม เวลา 1๑๗.๓o – ๑๙.๓o น.


ภาพและข้อมูลจากเวบ
matichon.co.th

"หน้าตาที่ถูกทำลายของผลไม้กับอินเดียนแดง”


๓๓๘ โอไอด้า แกลเลอรี่กำลังจะมีงานนิทรรศการ “หน้าตาที่ถูกทำลายของผลไม้ กับ อินเดียแดง” (Defaced Fruit with American Indians) โดยศิลปินชาวอเมริกันเดนนิส บอล์ค นิทรรศการจะถูกจัดขึ้นที่แกลเลอรี่ พระราม ๔ ตั้งแต่วันที่ ๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม

บอล์ค กล่าว “ นิทรรศการนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศที่ติดขัดระหว่างการประกาศแผนการณ์ต่อต้าน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จุดมุ่งหมายดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างกระอักกระอ่วนสภาวะหลังอาหรับสปริง (Post-Arab/Post Spring) เกี่ยวเนื่องกับ neo-retro Occupy Movementsในขณะนั้นภายในระบบของแกลเลอรี่เองก็เห็นว่าพาราฟิคชัน (para-fictions) ภาวะไฮเปอร์ของสุนทรียศาสตร์เกี่ยวเนื่อง (Hyperrelational Aesthetics) นั้นสะท้อนเข้ากับการพังทลายของเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ที่กำลังขับเคลื่อนให้เกิดการไม่ยอมรับของพลเมือง ซึ่งถือว่าเป็นความล้มเหลวที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถเดินหน้าเข้าสู่โลกที่มีทัศนติที่ถูกต้องและมีความสามารถปรับประเมินเป้าหมายอย่างตรงประเด็น”


เดนนิส บอล์ค เป็นอาจารย์ ศิลปิน นักเขียนบทความ และนักเขียนบทละคร เริ่มบทบาทตั้งแต่ช่วงปลายปี ๑๙๘o เขาเป็นหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ บอล์คเคยบรรยายและสอนในประเทศริมอ่าวอาระเบีย Università IUAV di Venezia มหาวิทยาลัยเยล และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส


บอล์ค ยังกล่าวต่ออีกว่า “ณ ๓๓๘ โอไอดาแกลเลอรี่ ผมพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อรวบรวมส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆจากช่วงเวลาร่วมของพวกเราเข้าด้วยกัน เพื่อตัดทอน ทำลายภาพลักษณ์ของสถานภาพตามกระแสปัจจุบัน หรือสุนทรียภาพของความเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ขบวนการตัดทอนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของกิจกรรมของกลุ่มอาว็อง-การ์ด ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ผมสนใจในวิถีที่เราทุกคนคงบทบาทของทั้งการเป็นผู้ดำเนินเรื่องราวและผู้ต่อต้านภายใต้การแผ่เงาของศตวรรษที่ยี่สิบตอนต้น ในขณะที่ความรู้สึกต่อต้านเผด็จการยังคงเป็นแรงที่ขับเคลื่อนกระแสท้องถิ่นของเรา สภาพการณ์นี้ตั้งค้านอยู่บนฉากที่กำลังเปลี่ยนแปลง เป็นภาพของการโอนถ่ายรูปสัญลักษณ์ซึ่งเป็นผลจากอุดมการณ์ประชาธิปไตยตะวันตก ผมสงสัยว่าความสามารถในการเข้าถึงความจริงนั้นถูกเพิ่มพูนขึ้นหรือลดทอนลงเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท่วมท้นและถูกกระตุ้นจนเกินพิกัดเช่นนี้”


เรามีความคาดหวังต่องานศิลปะ เพราะศิลปะเคยเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จอันสูงส่งและความผิดพลาดในการเป็นมนุษย์คำถามที่มีอยู่คือ ศิลปะยังสามารถที่จะช่วยให้เราทำความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อยู่หรือไม่


บอล์คได้มีการแสดงนิทรรศการอย่างกว้างขวาง รวมถึงนิทรรศการสำรวจของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน มิลวอกี (๒oo๙) สิ่งพิมพ์: particles + waves with plausibility (2006), Colin de Land, American Fine Arts (2008) and Dennis Balk/1890-2090 (2010)


และในครั้งนี้ เป็นนิทรรศการการแสดงเดี่ยวครั้งที่สามในกรุงเทพของ “บอล์ค”

เชิญเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ วันที่ ๖ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖


ภาพและข้อมูลจากเวบ
eduzones.com

"ณ บึงบัว”


ความงามของดอกบัว ที่อยู่ในบึงมีเสน่ห์น่ามอง ทั้งสีสัน ลีลา และจังหวะการซ้อนทับของใบบัว ทำให้ดอกบัวได้แสดงค่าความงามของตัวเองได้อย่างเต็มภูมิ ทั้งยังให้คติธรรมถึงความงดงามแห่งพุทธิปัญญา ที่เจิดจรัสท่ามกลางสภาวะอันมืดมน

เพียงเราเพียรบ่มเพาะดอกบัวให้เบ่งบานในใจ ในสังคม ประเทศชาติ จรรโลงโลกด้วยธรรม ผ่อนคลายความเร่งร้อนที่กำลังเป็นอยู่บนโลกใบนี้ เพื่อ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข


วัตถุประสงค์ของนิทรรศการในครั้งนี้
๑. เพื่อเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์โดยจิตรกรไทยสู่สาธารณะ
๒. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และความคุ้นเคย ระหว่างประชาชนกับงานศิลปะ
๓. ให้ผู้ชมงานได้แง่คิดกับชีวิตอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจลืมเลือนไป ผ่านมุมมองของจิตกร
๔. เพื่อจำหน่ายผลงานศิลปะ โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่งานสาธารณะกุศล


ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓o น. ร่วมชมผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิคและสีน้ำมันบนผ้าใบ จำนวนประมาณ ๓o ชิ้น


นิทรรศการ : “ณ บึงบัว” (At a Lotus Pond)
ศิลปิน : กฤษณะ ชวนคุณากร
วันที่ : ๒๔ ตุลาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๒ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : o๘๓-๒๔๖-๕o๒๖ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

‘ความงามสีเทา’ ‘Grey Beauty’


นิทรรศการศิลปะ ‘ความงามสีเทา’ ‘Grey Beauty’
โดยศิลปิน ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑ - ๓o กันยายน ๒๕๕๖
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น.
สถานที่ แกลเลอรีเอ็น ถนนวิทยุศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานแนวแฟนตาซี และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากเวทีการประกวดศิลปกรรมชั้นนำมากมาย จนผลงานงานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง กับนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ ๒ ที่ได้แสดงจุดยืน การยืนยันตัวตนของศิลปิน “ความงามสีเทา – Grey Beauty” ผลงานจิตรกรรมพื้นที่สีเทาที่จะเป็นดั่งสะพานเชื่อมการรับรู้ สะท้อนมุมมองในเพศสภาพ ความเข้าใจในความเป็นจริง สร้างสรรค์ด้วยทักษะของการวาดแนวเหมือนจริง (Realistic) ผสานจินตนาการแบบแฟนซี (Magical) อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมเผยความงามให้เราได้เข้าถึงอย่างหมดเปลือก ในความงามของชีวิตมนุษย์ภาพและข้อมูลจากเวบ
portfolios.net
fineart-magazine.com

ศิลปะของ 'ชารากุ' ศิลปินสมัยเอโดะ บุก 'ราชดำเนิน'


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถ.ราชดำเนินกลาง กลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากกิจกรรม ถนนศิลปะราชดำเนิน (Art Street @ Ratchadamnoen) จะกลับมาสร้างสีสันบริเวณหน้าหอศิลป์ฯดังเช่นเคย อาทิ กิจกรรมสาธิตวาดภาพลายเส้น, สาธิตวาดภาพจิตรกรรม, สาธิตงานประติมากรรม และ สาธิตศิลปะการแสดง จากศิลปินจากหลากหลายสาขาที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำการแสดงทุกๆสัปดาห์ คือในช่วงเย็นย่ำ (เวลา ๑๖.oo - ๒o.oo น.) ของวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้ - ๒๙ กันยายน


ระหว่างนี้ยังเป็นคิวของหลายนิทรรศการ ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ นิทรรศการ “ผลงานออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทย" พ.ศ. ๒๕๔๕- ปัจจุบัน,นิทรรศการ “อีโคมูฟ รวมพลังนักสร้างสรรค์ขยับเมือง” ซึ่งเป็นผลงานออกแบบเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, นิทรรศการ “โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ๒๕๕๖” ,นิทรรศการศิลปะ “หนึ่งต่อหนึ่ง” โครงการ การศึกษารูปแบบทางศิลปะเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนยั่งยืน :กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนเมืองราชบุรี” และนิทรรศการ In Amsterdam with Chavalit Soemprungsuk ของศิลปินรุ่นใหญ่ วัย ๗๔ ชวลิต เสริมปรุงสุข ผู้ไปใช้ชีวิตและทำงานศิลปะภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นานถึง ๕o ปี


รวมถึงอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นนชอบงานศิลปะของญี่ปุ่น เพราะเป็นนิทรรศการที่มี งานภาพพิมพ์แกะไม้, ภาพโปสเตอร์, ภาพวาด, งานเซรามิค และงานศิลปะร่วมสมัยอื่น ๆ ของญี่ปุ่น มารวมอยู่ในนิทรรศการเดียว นั่นคือ นิทรรศการ Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artist's ซึ่งจัดแสดงผลงาน ภาพพิมพ์แกะไม้ ผลงานของ โทะขุไซ ชารากุ ศิลปินคนสำคัญของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ แต่ผลงานของชารากุที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ เป็นผลงาน รีโปรดักชั่น จำนวน ๒๘ ชิ้น ที่ สถาบันภาพพิมพ์ไม้อาดาจิ ของญี่ปุ่น ได้ทำขึ้นใหม่ จากผลงานต้นแบบของชารากุ ที่เป็นรูปหน้าตัวละครเอกของละครคาบูกิ


นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการเดียวกัน ยังจัดแสดง 'ภาพโปสเตอร์ซึ่งล้อเลียนผลงานของชารากุ' จำนวน ๒๘ ชิ้น ซึ่งนักออกแบบกราฟฟิก ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อวาระครบรอบ ๒oo ปีของชารากุ รวมไปถึงผลงานงานศิลปะอีก ๒๓ ชิ้น ที่มีทั้ง ภาพเขียน, ประติมากรรม, เซรามิคและภาพพิมพ์แกะไม้ ผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยการผสมผสานแนวคิดและการแสดงออก ซึ่งมีที่มาจาก 'งานภาพพิมพ์แกะไม้ต้นฉบับของชาราขุ' หลังจากที่ผู้จัดคือ สศร. และ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้เชิญ ศ.ฮิโรชิ คาชิวางิ อาจารย์และนักวิจารณ์งานออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปะมุซาชิโนะ ผู้เป็นภัณฑารักษ์ของนิทรรศการนี้ มาบรรยายพิเศษให้ผู้สนใจได้ฟังไปแล้วเมื่อวันเปิดนิทรรศการปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา


นิทรรศการ Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artist's ยังจะเปิดให้เข้าชมไปจนถึง วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑o.oo - ๑๙.oo น. (หยุดวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ สอบถาม โทร.o๒-๔๒๒ -๘๘๓๗ (สศร.) และ o๒-๖o๘-๕๖o-๓ (เจแปนฟาวน์เดชั่น)


รู้จัก...โทะขุไซ ชารากุ ศิลปินคนสำคัญของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ โทะขุไซ ชะราขุ เป็นศิลปินที่ทำงานภาพพิมพ์แกะไม้ หรือ 'อุคิโยะ-เอะ' ในภาษาญี่ปุ่น บางท่านสัณนิษฐานว่าเขาคือ ไซโต้ จูโรเบย์ นักแสดงละครโนห์และเป็นข้ารับใช้ของตระกูลอาวะผู้อาศัยอยู่ที่ฮัชโชโบริในเมืองเอโดะ แต่ยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอที่จะสนับสนุนทฤษฎีนี้ ภายในระยะเวลาเพียงสิบเดือนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๓๓๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๓๓๘ ชารากุได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมากกว่า ๑๔o ชิ้น ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพของนักแสดงละครคาบูกิ หรือ เคียวเง็น ส่วนที่เหลือเป็นรูปนักกีฬาซูโม่หรือนักรบ ในจำนวนนี้ภาพขนาดใหญ่จำนวน ๒๘ ชิ้น ที่แสดงภาพใบหน้าครึ่งตัวของนักแสดงละครคาบูกิที่ใช้สีอย่างสวยงามบนพื้นไมก้าสีดำ ซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นอย่างยิ่งในงานของชารากุ

ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

“เมมโมนิกอส: - ศิลปะ ความทรงจำในสิ่งทอร่วมสมัย”


ภัณฑารักษ์ชาวญี่ปุ่น โยชิโกะ วาดะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ “ชิโบริ” ที่กลายเป็นตำนานและตำราสำหรับผู้สนใจด้านสิ่งทอทั่วโลก โยชิโกะ อิวาโมโต้ วาดะ ได้คัดสรรและรวบรวมผลงานของศิลปิน ๒๙ คน จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกมาร่วมงานอย่างมากมาย ผลงานที่ศิลปินแต่ละท่านจะนำมาแสดงล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งอิทธิพลต่อพวกเขา ทั้งยังเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปถึงวัสดุที่พวกเขาเลือกใช้ และกระบวนการผลิตผลงานของศิลปินแต่ละคนอีกด้วย เป็นนิทรรศการศิลปะที่สำรวจสิ่งทอร่วมสมัยในระดับโมเลกุล จัดขึ้นที่หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ o๒-๖๑๒-๖๗๔๑ หรือ //www.jimthompsonartcenter.orgภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"ข้าม ‘สะพานศิลป์สู่ถิ่นนิพพาน’ กับ ‘ศิลปินอเมริกันทุนฟุลไบรท์’ ผู้ศรัทธาพุทธศาสนา”


ศิลปินอเมริกันทุนฟุลไบรท์ผู้ศรัทธาพุทธศาสนา ขอสวนโมกข์กรุงเทพทำสะพานธงยักษ์ข้ามไปนิพพาน ถวาย ๑oo ปีสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลองพระชันษา ๑oo ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้ ถือเป็นวาระมหามงคลอันสำคัญยิ่งและเป็นครั้งแรกหนึ่งเดียวที่สมเด็จพระญาณสังวรฯ เจริญพระชนมายุถึง ๑oo ปี


มิเน็ท ลี มะงาฮัส (Ms. Minette Lee Mangahas) ศิลปินชาวอเมริกันผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright) จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand - United States Educational Foundation: TUSEF) ซึ่งได้เดินทางมาทำโครงการศึกษาวิจัยด้านศิลปะในประเทศไทย และได้เข้าร่วมกิจกรรมภาคภาษาอังกฤษที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เป็นลำดับ ด้วยเธอมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและประเทศไทยจึงได้ชักชวนเพื่อนศิลปินเพาะช่างมาร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะจัดตั้งครั้งพิเศษที่แฝงธรรมแก่สาธารณชน ในชื่อ Ten Thousand Bridges หรือ สะพานศิลป์สู่ถิ่นนิพพาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านในภาคใต้ของประเทศไทย มะพร้าวนาฬิเกร์ ตามอรรถาธิบายของพุทธทาสภิกขุ


เนื้อหาบทเพลงนี้แสดงถึงการก้าวข้าม ทะเลขี้ผึ้ง ไปยังต้น มะพร้าวนาฬิเกร์ ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวอันเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือการบรรลุธรรมเข้าถึงพระนิพพาน โดยศิลปินได้ถ่ายทอดความหมายอันลึกซึ้งของบทเพลงพื้นบ้าน สู่งานศิลป์ในรูปแบบสมัยใหม่ขนาดใหญ่ภายใต้เทคนิคการนำเสนอที่สร้างแรงดึงดูดความสนใจ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานนี้ผ่านสะพานธงขนาดใหญ่ ๑o๘ ผืน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมานสามัคคีและสันติภาพ


เป็นงานศิลปะจัดตั้งกลางแจ้งแฝงธรรมประดับผืนธงเหนือผืนน้ำ (Open Air Art Installations) จากองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผ่านอาคารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ข้ามทะเลสาบใหญ่ของสวนรถไฟ - วชิรเบญจทัศ ไปยังเกาะกลางน้ำที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์พิเศษ นาฬิเกร์ เพื่อสมมติให้เป็นแดนนิพพานที่ชาวพุทธพึงมุ่งมาดปฏิบัติเพื่อไปให้ถึง


นิทรรศการศิลปะจัดตั้งกลางแจ้งแฝงธรรมนี้ สวนโมกข์กรุงเทพจะจัดควบคู่ไปกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นภาวนาสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม (นิพพาน) เปิดเข้าชมได้ทุกวัน เวลา o๙.oo - ๑๘.oo น. ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑o ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเปิดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา o๙.oo - ๑๘.oo น.ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"โลกที่ฉันฝัน”


หอศิลป์ ๑๑๖ ยินดีนำเสนอนิทรรศการ ภาพพิมพ์อะคลิลิคสื่อผสม “โลกที่ฉันฝัน” (The World I Dream In) ของ ลิซา โมเสส ประสบการณ์การเต้นและดนตรีของฉันมีความสำคัญอย่างมากต่องานศิลปะของฉัน


ฉันรักในการเคลื่อนไหว และการสร้างสรรค์ลวดลายการเต้นของร่างกาย รวมทั้งสัตว์ต่างๆ อาทิ นก ช้าง และยีราฟ ฉันผสมผสานจินตนาการระหว่างดนตรี และการเต้น ลงไปในธรรมชาติที่มีความหลากหลาย รวมทั้งจักรวาลจากรูปภาพของกลุ่มดาวกาเล็กซี่ในกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) ซึ่งเปรียบเสมือนงานในรูปแบบของคอลลาจ (Collage) และเป็นแนวคิดหลักสำหรับงานแสดงนิทรรศการในครั้งนี้


รายได้ส่วนหนึ่งจากงานแสดงผลงานศิลปะครั้งนี้ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเดอะโซลด์ โปรเจค เดอะโซลด์ โปรเจค เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กนิทรรศการ : “โลกที่ฉันฝัน” (The World I Dream In)
ศิลปิน : ลิซา โมเสส
วันที่ : ๑๔ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
สถานที่ : หอศิลป์ ๑๑๖ (เปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.oo - ๑๘.oo น และวันหยุดราชการ
ตั้งอยู่บนถนนเจริญเมือง ๓oo ม. ลงจากสะพานนวรัฐ ด้านขวามือ มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : o๕๓-๓o๒-๑๑๑, o๘๓-๔๗๙-๗๕๙๔
อีเมล์ : the116artgallery@gmail.com
เว็บไซต์ : See lisamosesgallery.comภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"ตะลึงนาม”


ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก โดย DCXIX จะกล่าวว่านิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยว FIRST STEP of DCXIX & THE GANG OF STAR ครั้งนี้ ผมต้องการแสดงถึงทัศนคติความเชื่อที่ผมมี โดยการวาดเส้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ตอบรับกับความคิด ฝึกไหวพริบรวมถึงทักษะให้รวดเร็วและเฉียบคม ส่วนภาพพิมพ์นั้นมีขั้นตอน และกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักสักคน ออกมาในรูปแบบแบบ ๒ มิติ แบ่งเป็นผลงานวาดเส้น จำนวน ๑๙ ชิ้น ภาพพิมพ์ จำนวน ๕ ชิ้น รวม ๒๔ ชิ้น และผลงาน ชิ้นเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่ง FIRST STEP เปรียบเหมือนก้าวเดินก้าวแรกของผมในเส้นทางศิลปิน!


ซึ่งย้อนไปในวันที่ ๒o กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นวันที่มนุษย์ได้ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรก?! ซึ่ง นีล อาร์มสตรอง(Neil Alden Armstrong) ซึ่งเขากล่าวประโยคนี้เมื่อเหยียบลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์ “That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.
 การก้าวเท้านี้เป็นก้าวเล็ก ๆ ของมนุษย์ ซึ่งเป็นก้าวกระโดดขนาดยักษ์ของมนุษยชาติ” และ DCXIX คือนามแฝงของผมเอง ส่วน THE GANG OF STAR คือสหายที่ผมสร้างขึ้นมาจากจินตนาการ และความเชื่อส่วนตัว ที่ผมและทุกคนล้วนสงสัยนั่นคือผลงานที่ผมพยายามสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อหาคำตอบ ก้าวเดินก้าวนี้ถือเป็นก้าวแรกที่ผมโอบอุ้มความฝันและจินตนาการสู่โลกแห่งความเป็นจริง และเป็นก้าวแรกที่ทุกคนจะได้ร่วมเดินเข้ามาสำรวจ ค้นหา และตีความ ความหมายใหม่ๆในแบบของตนเอง ที่จะเกิดขึ้นในนิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้


แนวความคิดของศิลปิน

ความกว้างใหญ่ของท้องฟ้า บรรยากาศอันลึกลับน่าค้นหายามราตรี ทำให้ผมตั้งคำถามถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆในอวกาศอันกว้างใหญ่ ซึ่งอาจมีรูปแบบของชีวิตที่อาจเหนือความเข้าใจของมนุษย์ จึงเป็นแรงปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผมสร้างสรรค์ผลงาน มโนภาพของรูปทรงที่เกิดขึ้นจากความคิดฝัน ได้ก่อกำเนิดขึ้นเป็นชีวิตใหม่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดูราวกับไร้กาลเวลารูปทรงที่ดูประหลาดเกิดขึ้นมาจากการที่ผมมองรูปทรงของสีที่ไหลลงบนกระดาษรวมกับประสบการณ์และทัศนคติของตนเองแต่งเติมลงไปเปรียบไดักับการมองก้อนเมฆที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามลมและตีความว่าคล้ายกับอะไร ซึ่งถือเป็นการใช้ความคิดที่สนุกกับการสร้างสรรค์อย่างไร้กฎเกณฑ์ ล่องลอย บางเบา และเพ้อฝัน


ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo น. ณ หลังแรก บาร์ บ้านเลขที่ ๑ ซ.มหรรณพ ๑ มหรรณพ สำราญราษฎร์ พระนคร กทม.พบกับคอนเสิร์ต สบาย ๆ โดย วง MENU และ วง Glass Garden ผู้โชคดีลุ้นรับของที่ระลึกฟรีไปเลย!


นิทรรศการ : ตะลึงนาม
ศิลปิน : นายเกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา
วันที่ : ๗ กันยายน – ๓o กันยายน ๒๕๕๖
สถานที่ : หลังแรก บาร์
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : o๘๙-๑๓o๖-๗oo๗, o๘๗-๖๑๗-๔๒๔๒
เฟสบุ๊ค : //www.facebook.com/dcxixworld, //www.facebook.com/hlungraakbarbangkokภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

นิทรรศการศิลปะชุด “ภาพแห่งความประทับใจ”


โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ขอเชิญชมงานนิทรรศการศิลปะชุด “ภาพแห่งความประทับใจ” ผลงานของ อ.วชิระ ก้อนทอง, ปิยะธิดา สุจริตกุล และ ศิลปินรับเชิญจากชมรมวาดภาพสีน้ำสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กลุ่มคนรักษ์ศิลป์ ระหว่างวันที่ ๑—๓๑ กรกฎาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา o๙.oo — ๒๑.oo น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น ๓ ของโรงแรมฯ รายได้จากการจำหน่ายภาพบางส่วนสมทบทุนมูลนิธิโรคมะเร็งศิริราชพยาบาล และอีกส่วนหนึ่งมอบเป็นทุน การศึกษาให้แก่นักเรียนศิลปะวิทยาลัยช่างศิลป์


“ภาพแห่งความประทับใจ” คือ ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกกว่า ๔o ภาพ ซึ่งทุกภาพเกิดจากความประทับใจในสิ่งต่าง ๆ ที่ศิลปินได้เดินทางไปพบเห็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สีสันสื่อเรื่องราวผ่านปลายพู่กันสู่ผืนผ้าใบ ซึ่งผลงานเหล่านั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากศิลปินแต่ละคนมีเทคนิคและความถนัดในการสร้างสรรค์ผลงานแตกต่างกัน อาทิ สีน้ำ สีอะคริลิค สีน้ำมัน เป็นต้น โดยจุดมุ่งหมายในการจัดแสดงงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานจิตรกรรมออกสู่สาธารณะ และ ต้องการหารายได้เพื่อสมทบทุน มูลนิธิโรคมะเร็งศิริราชพยาบาล และอีกส่วนหนึ่งมอบเป็นทุน การศึกษาให้แก่นักเรียนศิลปะวิทยาลัยช่างศิลป์


การเเสดงนิทรรศการจิตรกรรมภาพสีน้ำ สีอะคริลิคและสีน้ำมัน ชุด ''ภาพแห่งความประทับใจ'' (MOMENTS) โดย อาจารย์วชิระ ก้อนทอง และ คุณปียะธิดา สุจริตกุล และศิลปินรับเชิญจากชมรมวาดภาพสีน้ำสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์และกลุ่มคนรักษ์ศิลป์ ณ โรงเเรมอมารีวอเตอร์เกท วันที่ ๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖


จุดประสงค์ในการจัดนิทรรศการ

- เพื่อเผยเเพร่ผลงานจิตรกรรมออกสู่สาธารณะ

- เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมให้กับมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช (โทร o๒-๔๑๑-๙๙๑๖-๘)

- มอบทุนให้นักเรียนศิลปะวิทยาลัยช่างศิลป์ประวัติ อาจารย์วชิระ ก้อนทอง

- เกิดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑o
- จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยช่างศิลป์
- เป็นอาจารย์พิเศษคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- สอนจิตรกรรมสีน้ำ สีอะคริลิค กลุ่มวาดภาพสีน้ำ สนตอ.เเละ กลุ่มรักษ์ศิลป์

- การเเสดงผลงานจิตรกรรม ปี ๒๕๕๕
- เเสดงภาพจิตรกรรมสีน้ำ ณ โรงเเรมอมารีวอเตอร์เกต
- แสดงภาพจิตรกรรมสีน้ำมัน โครงการมูลนิธิรัฐบุรุษ ณ หอศิลป์เเห่งชาติประวัติคุณปียะธิดา สุจริตกุล

- เกิดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๘๕
- จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- จบประกาศนียบัตรเลขานุการจาก Queen’s Secretarial College และจบมัธยมศึกษาจาก St. Paul’s Girls School ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- จบมัธยมต้นจากโรงรียนมาแตร์ดอีวิทยาลัย
- ทำงานในตำแหน่งต่างๆกับหลายสถาบันตั้งแต่ปี ๒๕o๓ จนถึง ๒๕๕๔ จึงได้เกษียรจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- สนใจเริ่มเรียนศิลปะเมื่อปี ๒๕๔๘ กับโรงเรียน Pop Gallery หัดวาดสีอะคริลิคและสีน้ำมัน
- เมื่อมกราคม ๒๕๕๓ ได้เริ่มเรียนสีน้ำกับอาจารย์วชิระ ก้อนทอง ในกลุ่มคนรักษ์ศิลป์
- ในช่วงหลัง เริ่มวาดภาพในสไตล์ของตนเอง ส่วนมากเป็นภาพประทับใจต่าง ๆ รวมทั้งภาพ LANDSCAPE จากสถานที่ที่ได้ไปเห็นมา ทั้งสีน้ำ สีอะคริลิค และสีน้ำมัน ภาพวาดแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือการใช้จุดแบบต่าง ๆ วาดภาพสีอะคริลิค ด้วยสีที่สดใส สะดุดตา เป็นการแสดงออกด้วย pattern มากกว่าภาพเหมือนจริง

- การเเสดงผลงานจิตรกรรม ปี ๒๕๕๕
- ได้ร่วมแสดงนิทรรศการกับกลุ่มเดียวกันนี้เมื่อสิงหาคม ๒๕๕๕ภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com
เฟซบุค

" เส้น แสง และแมลงนานาพันธุ์ ”


นิทรรศการภาพถ่ายมาโคร "เส้น แสง และ แมลงนานาพันธุ์" โดยกลุ่มนักถ่ายภาพอิสระภายใต้ชื่อชมรม "เรารักมาโคร" ได้สะสมผลงานภาพถ่ายแมลงนานาชนิดจากประสบการณ์การท่องเที่ยวในแบบธรรมชาติอันสวยงามตามสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้เลนส์มาโคร พร้อมที่จะมาแสดงผลงานให้ชมมากกว่า ๓o ภาพ โดยจัดแสดง ณ บริเวณสกายล็อบบี้ ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑o.oo - ๒o.oo น. รายได้จากการจำหน่ายภาพส่วนหนึ่งจะร่วมสมทบทุนให้กับ "มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ" (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม o๒-๑oo-๑๒๓๔ ต่อ ๖๗๕๓-๕๖


ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 09 กันยายน 2556
Last Update : 9 กันยายน 2556 21:45:06 น. 0 comments
Counter : 12119 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.