กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
 

สารบัญค้นเรื่องในรัตนโกสินทร์ ๒๒๕

รัตนโกสินทร์ ๒๒๕ ยินดีต้อนรับ
- รัตนโกสินทร์ ๒๒๕ ยินดีต้อนรับ COMMENT ที่นี่ครับ
- สารบัญคันเรื่อง

เพชรพระมหามงกุฎ
- เจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค)
- สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลทิพยวดี
- เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว.คลี่ สุทัศน์)
- เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ ๕
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
- เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทรารชุน)
- สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
- เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขุนพลแก้ว
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พระราชหัตถ์ขวา)
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พระราชหัตถ์ซ้าย)
- พระครูวัดฉลอง
- พระยาพฤฒาธิบดีศรีสัตยานุการ (อ่อน โกมลวรรธนะ) เปรียญ
- เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ)
- เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
- เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
- พระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ (โพธิ)
- เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต)
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
- พระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู่ สุวรรณบาตร)
- คนดีเมืองเหนือ
- เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว.อรุณ ฉัตรกุล)
- เจ้าพระยาอภัยราชา (โรลังยัคมินส)
- กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
- คุณพุ่ม บุษบาท่าเรือจ้าง
- เจ้าพระยาพระคลัง(หน) กับสมบัติอมรินทร์คำกลอน
- พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ ๕
- พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
- พระสุนทรโวหาร (ภู่) อาลักษณ์ขี้เมา
- กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
- กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
- กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
- พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
- ชิต บุรทัต
- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (นายช่างใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์)
- ม.ร.ว.โต จิตรพงศ (คู่พระบารมีนายช่างใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์)

แผ่นดินทอง
- ว่าด้วยยศเจ้านาย
- หนังสือหอหลวง
- พระราชกรัณยานุสรณ์
- ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม
- ว่าด้วยตำนานสามก๊ก
- ค้นเมืองโบราณ
- ศึกหินดาดลาดหญ้า
- ศึกพม่าที่ท่าดินแดง
- ศึกพม่าที่นครลำปางและป่าซาง
- ศึกเมืองทวาย
- ศึกคราวตีเมืองพม่า
- ตำนานกรุงศรีอยุธยา
- ภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา
- แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
- แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
- แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
- แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย
- พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน
- แรกมีโรงพยาบาลในเมืองไทย - ศิริราชพยาบาล
- แรกมีอนามัยในเมืองไทย
- จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ ปีมะโรงสัมฤทธิศก
- แผ่นดินพระร่วง
- ตำนานอากรบ่อนเบี้ยและหวย
- ตำนานเงินตรา
- อั้งยี่
- สมเด็จพระปิยมหาราช
- สร้างพระบรมรูปทรงม้า
- โรงเรียนมหาดเล็กหลวง
- ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ เมื่อแผ่นดินสยามร้องไห้
- ด่านพระเจดีย์สามองค์
- ตำหนักทองที่วัดไทร
- พระราชมรดกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
- เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓
- ว่าด้วยลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ
- เมื่อแผ่นดินทรงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ พระองค์
- เสด็จตรวจราชการมณฑลอีสาน มณฑลอุดร ตอนที่ ๑
- เสด็จตรวจราชการมณฑลอีสาน มณฑลอุดร ตอนที่ ๒
- เหตุเกิดเมื่อศักราช ๙๐๗ พระเทียรราชาได้ราชสมบัติ
- ว่าด้วยมูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม
- ตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
- ประกาศขนานนามพระพุทธปฏิมากรประจำรัชกาล
- ประกาศพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
- อธิบายเรื่องวรรณยุกต์
- กำเนิดหัวเมืองในมณฑลอีสาน ตอนที่ ๑
- กำเนิดหัวเมืองในมณฑลอีสาน ตอนที่ ๒
- กำเนิดหัวเมืองในมณฑลอีสาน สรุป
- เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๕
- อธิบายเรื่องพระมหาอุปราช
- ศึกถลาง
- ศึกเจ้าอนุเวียงจันทน์
- ตำนานพระโกศ
- ประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้คำนำหน้าชื่อชนต่างๆ
- คำให้การเฒ่าสา เรื่องหนังราชสีห์
- พระราชปุจฉาอันเป็นมูล "พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ"
- เปรียบนามสกุลกับชื่อแซ่
- พระบรมราชาธิบายเรื่อง ตั้งกรมเจ้านาย
- "กรมสมเด็จ" กับ "สมเด็จกรม"
- แผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรฐมหาราช
- คำให้การชาวอังวะ
- ลักษณะการศึกษาของเจ้านายแต่โบราณ
- ตำนานการที่ไทยเรียนภาษาอังกฤษ
- รับทูตฝรั่งครั้งกรุงรัตนโกสินทร์
- บรรดาศักดิ์ "เจ้าคุณ" ฝ่ายผู้หญิง
- พระราชหัตถเลขาอันเป็นมูลเหตุที่ตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ
- วินิจฉัยประเพณีแต่งงานอย่างโบราณ
- วิจารณ์ว่าด้วยหนังสือ “พราหมณศาสตร์ทวาทสพิธี”
- อธิบายตำนานรำโคม
- อธิบายเรื่องพระบาท
- ร.ศ. ๑๑๒
- กรุงศรีอยุธยา ครั้งบ้านเมืองดี
- สำเภาเจดีย์ที่วัดยานนาวา
- ว่าด้วยตำนานการเดินทางของฝรั่งมาสู่สยาม และมูลเหตุที่รับเป็นไมตรี
- แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
- อำแดงเหมือน กับ นายริด
- คำให้การหัวพันห้าทั้งหกในศึกฮ่อ
- ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร
- ว่าด้วยหน้าที่และพระอัธยาศัยในกรมพระราชวังบวรฯ กรุงรัตนโกสินทร์
- ว่าด้วยประเทศสยามในจดหมายเหตุจีน
- พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเสวยราชย์
- พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนเสวยราชย์
- พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. ๑๐๘
- จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรจนถึงสวรรคต
- เรื่องทรงเที่ยวกลางคืน พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ตำนานพระแก้วมรกต
- ตำนานการสอบพระปริยัติธรรม
- ว่าด้วยตำนานเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ภาคแรก บ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ
- ภาคที่ ๒ ทรงกู้บ้านเมือง
- ภาคที่ ๓ ทรงแผ่อาณาเขต

พระราชสกุลในกรุงรัตนโกสินทร์
- ราชสกุลในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
- ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
- ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

เที่ยวเมืองพระร่วง
- ภาคที่ ๑ ระยะทางเสด็จ และถนนพระร่วง
- ภาคที่ ๒ ภูมิสถานกรุงสุโขทัย กับจารึกศิลา
- ภาคที่ ๓ เชลียง ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก
- ภาคที่ ๔ ระยะทางเสด็จกลับ อุตรดิตถ์ ลับแล ทุ่งยั้ง พิชัย พิษณุโลก สระหลวง

ตำนานวังหน้า
- ตอนที่ ๑ ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์
- ตอนที่ ๒ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท
- ตอนที่ ๓ กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
- ตอนที่ ๔ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
- ตอนที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ตอนที่ ๖ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

ความทรงจำ ในสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
- ตอนที่ ๑ เริ่มเรื่องประวัติ พ.ศ. ๒๔๐๕-๒๔๑๑
- ตอนที่ ๒ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อก่อนเสวยราชย์ พ.ศ. ๒๓๔๓ - ๒๓๙๔
- ตอนที่ ๓ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสวยราชย์แล้ว พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑
- ตอนที่ ๔ เรื่องเมื่อเปลี่ยนรัชกาล
- ตอนที่ ๕ เสด็จไปต่างประเทศครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๑๗

อธิบายเรื่องธงไทย
- บทนำเรื่องธงไทย
- หมวดธงประจำพระองค์
- หมวดธงแผ่นดิน
- หมวดธงประจำกอง
- หมวดธงตำแหน่ง
- หมวดธงหมายยศ

ตำนานภาษีอากร
- ตราประจำกระทรวงการคลังและกรมสรรพากร
- ตำนานภาษีอากร
- ตำนานการเก็บค่านา
- ตำนานอากรค่าน้ำ
- ตำนานอากรสวนใหญ่
- ตำนานอากรรักษาเกาะ
- ตำนานภาษีฝิ่น
- ตำนานภาษีถั่วงาปลาทู

บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
- พระบรมธาตุ
- ขุนหลวงตากบ้าหรือ
- การสร้างพระบรมรูปพระเจ้าแผ่นดินไทย
- การเรียกนามพระเจ้าแผ่นดิน
- โลหปราสาทวัดราชนัดดา
- สร้างกรุงศรีอยุธยา
- กรมนาฬิกาและทุ่มโมง
- คำว่า "มหาราช"
- เงินตราสยาม
- เฟิ้สท์คิงและสกันด์คิง
- ศาลาสหทัยสมาคม
- สร้างวัดพระเชตุพน
- การสร้างพระโต
- มนุษย์พวกจาม
- พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
- หลักเมือง
- สถานที่ประหารชีวิตในกรุงเทพฯ
- พระพิมพ์ดินดิบ
- ตึกพระเจ้าเหา
- การวินิจฉัยเมืองโบราณ
- วัดสุวรรณดาราราม
- การบรรจุพระอัฐิและพระบรมอัฐิ
- คำว่าโอรส ราชบุตร หน่อพระพุทธเจ้า
- การสร้างนครวัดจำลอง
- พระอาจารย์ขรัวอินโข่ง
- พระนิรันตราย
- เหตุที่วัดพระเชตุพนเป็นที่ตั้งกระบวนแห่ต่างๆ
- มูลเหตุแห่งความหายนะของพะม่า
- สวมเสื้อเข้าเฝ้า

"สารคดีที่น่ารู้" พระนิพนธ์ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
- พระประวัติหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
- ความสนุกในพระบรมมหาราชวัง
- ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร
- ภูเขาทอง
- เสาชิงช้า
- พระเมรุกลางเมือง
- สุนทรภู่
- นามสกุล
- นางแก้ว
- เรื่องอำแดงเทียบ
- ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ เมื่อแผ่นดินสยามร้องไห้
- ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ เมื่อแผ่นดินสยามร้องไห้
- ห้องดำรง
- นำนักเรียนราชินีเที่ยวห้องดำรง

พระจอมเกล้า - พระจอมปราชญ์
- ตอนที่ ๑ เมื่อทรงพระเยาว์
- ตอนที่ ๒ ราชสมบัติสมควรกับพระบารมีในกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
- ตอนที่ ๓ สมเด็จพระมหาธรรมราชา และธรรมยุติ
- ตอนที่ ๔ ประกาศพระพุทธศาสนา
- ตอนที่ ๕ ปลายแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศาภิบาล
- เทศาภิบาล ตอนแรก อธิบายตำนานเทศาภิบาล
- เทศาภิบาล ตอนที่ ๑ เสนาบดี
- เทศาภิบาล ตอนที่ ๒ ราชการมหาดไทย
- เทศาภิบาล ตอนที่ ๓ ปรับราชการมหาดไทย
- เทศาภิบาล ตอนที่ ๔ ราชการหัวเมือง
- เทศาภิบาล ตอนที่ ๕ กรมขึ้นมหาดไทย
- เทศาภิบาล ตอนที่ ๖ ตั้งมณฑลเทศาภิบาล


....................................................................................................................................................

ทุกท่านที่ประสงค์จะ COMMENT คลิกที่นี่ ครับ

และทุกท่านที่ประสงค์จะนำเนื้อหาใน Blog นี้ไปเผยแพร่ต่อไป
Blog รัตนโกสินทร ๒๒๕ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
"วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด"
 

Create Date : 10 มิถุนายน 2550   
Last Update : 29 เมษายน 2553 1:10:20 น.   
Counter : 6487 Pageviews.  


รัตนโกสินทร์ ๒๒๕ ยินดีต้อนรับ

............................................................................................................


Blog นี้เกิดขึ้นด้วยความมือบอนแท้ๆ
แต่ก็ตั้งใจที่จะรวบรวมเรื่องในโต๊ะประวัติศาสตร์ ที่ได้เคยนั่งคัดมา
แต่ความตั้งใจนั้น ไม่เคยแสดงผลสักที จนกระทั่งมือบอน
ทำให้ท้าย Login เกิดเป็นราคีขึ้น จะไม่ทำอะไรเลยก็ไม่เข้าท่า
จึงต้องดิ้นรนแก้ไข และได้ความช่วยเหลือจากพี่นิค NickyNick
แนะนำการจัดการ Blog ที่ละขั้นที่ละตอน จนปรากฏผลอย่างที่เห็น
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ในส่วนของเนื้อหาเป็นการ Copy และ Paste มาจากโต๊ะประวัติศาสตร์
ในแต่ละกระทู้ มีเพื่อนๆ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและสอกเเทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ
เป็นประโยชน์มาก อีกทั้งยังสนุกกับการได้พูดคุย เล่นหัวกัน
ซึ่งกระทู้ต่างๆ เหล่านั้นได้ทำ Link ไว้ในส่วนท้ายทุกเรื่องแล้ว
ขอขอบพระคุณเพื่อนทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างกระทู้เหล่านั้นไว้ด้วยครับ

และในท้ายนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาแวะเข้ามาเยี่ยม
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับทุกท่าน สู่ "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว"


คลิกที่ " _ comment " มุมล่างขวาของกรอบ เมื่อต้องการ comment ครับ


............................................................................................................
 

Create Date : 15 มีนาคม 2550   
Last Update : 16 มีนาคม 2550 11:17:50 น.   
Counter : 3489 Pageviews.  กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com