กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติวังนอก

๑. พระองค์เจ้าชายกระวีวงศ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาหงิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ พระชันษา ๑๐ ปี

๒. พระองค์เจ้าหญิงใหญ่
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีระกาสัปศก จ.ศ. ๑๑๘๗ พระชันษา ๑๕ ปี

๓. พระองค์เจ้าหญิงวิลาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๕ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ.๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาบาง
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นเป็น กรมหมื่นอับสรสุดาเทพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗ พระชันษา ๓๕ ปี

๔. พระองค์เจ้าชายดำ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๗ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ พระชันษา ๖ ปี

๕. พระองค์เจ้าหญิงดวงเดือน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓ พระชันษา ๖๒ ปี

๖. พระองค์เจ้าชายศิริวงศ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาทรัพย์)ธิดาพระอักษรสมบัติ(หม่อมทับ) และท่านผ่อง)
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ทรงเป็นพระบิดาสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินีในรัชกาลที่ ๔ (ซึ่งเป็นพระราชมารดาในรัชกาลที่ ๕)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑ พระชันษา ๒๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ศิริวงศ์

๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาจาด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ พระชันษา ๑๐ ปี

๘. พระองค์เจ้าชายลักขณานุคุณ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาบาง
ทรงมีธิดาคือหม่อมเจ้าโสมนัส ในรัชกาลที่ ๔ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ที่พระอรรคมเหสี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๖ ค่ำ ปีมะแมสัปตศก จ.ศ. ๑๑๙๗ พระชันษา ๒๔ ปี

๙. พระองค์เจ้าหญิงกมุท
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งตรีศก .ศ.๑๑๘๓ พระชันษา ๙ ปี

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงมาลี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๑๗๖
เจ้าจอมมารดาแย้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือนยี่ ขึ่น ๘ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙ พระชันษา ๔๔ ปี

๑๑.พระองค์เจ้าชายโกเมน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ.๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาเฟือง
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๒ ค่ำ ปีระกาตรีศก พระชันษา ๔๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล โกเมน

๑๒. พระองค์เจ้าชายคเนจร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ กำกับกรมช่างมุก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๒๔๐ พระชันษา ๖๔ ปี

๑๓. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ บุรพาสาฒ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาน้อยลาว(ธิดาอุปราชเวียงจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ พระชันษา ๗ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายงอนรถ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาจาด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒ พระชันษา ๓๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล งอนรถ

๑๕. พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมมารดาน้อยเอม
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ทรงกำกับกรมช่างสิบหมู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ บุพาสาฒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๖๐ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ลดาวัลย์

๑๖.พระองค์เจ้าหญิงเงินยวง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีกุนสัปศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดายี่สุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๖๔ ปี

๑๗. พระองค์เจ้าหญิงเสงี่ยม
ประสูติเมื่อเดือน ๔ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาจัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีฉลูเอกศก พระชันษา ๗๕ ปี

๑๘. พระองค์เจ้าหญิงพงา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาเขียว(ธิดากรมขุนสุนทรภูเบศร์(เรือง สุนทรกุล ณ ชลบุรี)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ พระชันษา ๔๑ ปี

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงแสงจันทร์
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๖๓ ปี

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงนิเวศน์
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๖๐ พระชันษา ๘๓ ปี

๒๑. พระองค์เจ้าชุมสาย
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่(ธิดาหลวงอนุชิตพิทักษ์(ทองอยู่)คือสมเด็จพระวันรัต วัดระฆัง องค์ที่ถูกถอดในรัชกาลที่ ๑)
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นราชสีหวิกรม
ในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๑๐ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน กำกับกรมช่างศิลาและกรมช่างสิบหมู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ พระชันษา ๕๓ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ชุมสาย

๒๒. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ ในปีฉลูนั้นเอง

๒๓. พระองค์เจ้าหญิงสุบงกช
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาน้อยลาว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๔ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓ พระชันษา ๖๗ ปี

๒๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐ พระชันษา ๒ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงเลขา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๒ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๓๒ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าลม่อม
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
ได้ทรงทำนุบำรุงเลี้ยงดูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแต่ยังทรงพระเยาว์ เพราะพระราชชนนีที่สิ้นพระชนม์ไปนั้นทรงเป็นพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดากัน
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๖ โปรดฯให้เลื่อนกรมและพระนามขึ้นเป็น พระบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้เปลี่ยพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
สวรรคต*ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกอัฐศก จ.ศ. ๑๒๕๘ พระชันษา ๗๙ ปี

*โปรดฯให้ใช้คำว่าสวรรคต และพระราชทานพระลองทองใหญ่และเศวตฉัตร ๗ ชั้น เนื่องจากทรงรักทรงเทอดทูนยกย่องเสมอด้วยพระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง

๒๗. พระองค์เจ้าชายเปียก
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ.๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาเหม็น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗ พระชันษา ๓๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ปิยากร

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงเกศนี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๓๑ ปี

๒๙. พระองค์เจ้าชายอุไร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๒ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาเขียว
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ กำกับกรมแสงและกรมช่างศิลา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล อุไรพงศ์

๓๐. พระองค์เจ้าหญิงกินรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ.๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาฉิม(ธิดาพระยาสีหราช(เมือง))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๒๕๖ พระชันษา ๗๖ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๒ ค่ำปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาอ่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ พระชันษา ๑ ปี

๓๒. พระองค์เจ้าชายอรรณพ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอุดมรัตนราษี กำกับกรมสังฆการีและธรรมการ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๒ แรม ๖ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล อรณพ

๓๓. พระองค์เจ้าหญิงเล็ก
ประสูติเมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ.๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ พระชันษา ๓ ปี

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงพวงแก้ว
ประสูติเมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดายี่สุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๒๙ ปี

๓๕. พระองค์เจ้าหญิงประไพพักตร์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๕๔ ปี

๓๖. พระองค์เจ้าหญิงฉวีวรรณ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาฉิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๖๕ ปี

๓๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม(ธิดาเจ้าอนุเวียงจันทน์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่
สิ้นพระชนม์เมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ พระชันษา ๒ ปี


ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว

๓๙. พระองค์เจ้าชายลำยอง
แระสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ.๑๑๘๖
เจ้าจอมมารดาวัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล ลำยอง

๔๐. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดอน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๕ ค่ำ ปีจอสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗ พระชันษา ๕๑ ปี

๔๑. พระองค์เจ้าหญิงนรลักษณ์
ประสูติเมื่อปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔ พระชันษา ๓๗ ปี

๔๒. พระองค์เจ้าชายเฉลิมวงศ์
ประสูติเมื่อปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่(ธิดาเจ้าพระยานคร(น้อย ณ นคร)และท่านผู้หญิงอิน)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชัน ๒๕ ปี

๔๓. พระองค์เจ้าหญิงจามรี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาปุก(ธิดาเจ้าพระยาพิพิธ(สน สนธิรัตน)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิยต์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๖๔ ปี

๔๔. พระองค์เจ้าหญิงกฤษณา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาหุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖ พระชันษา ๓๙ ปี

๔๕. พระองค์เจ้าชายอมฤตย์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๙ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาแก้ว(ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมาธิราช(บุญรอด บุณยรัตพันธุ์))
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยกำกับกรมอักษรพิมพการ
ในรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกำกับกรมหมอนวด หมอยา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปผีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒ พระชันษา ๔๔ ปี

๔๖. พระองค์เจ้าชายสุบรรณ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาขำ
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกฉศก พระชันษา ๕๙ ปี

๔๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาเจ๊ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๙๐ พระชันษา ๒ ปี

๔๘. พระองค์เจ้าสิงหรา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาคล้าย
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๖๕ พระชันษา ๗๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สิงหรา

๔๙. พระองค์เจ้าชายชมพูนุช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุรนพศก จ.ศ. ๑๑๘๙
เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเจริญผลพูลสวัสดิ์
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน
ได้ทรงกำกับราชการกรมมหาดเล็ก ช่างกระดาษ ช่างเขียนผู้หญิง และคลังพิมานอากาศ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๖ ค่ำปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๖๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ชมพูนุช

๕๐. พระองค์เจ้าชายจินดา
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๑๘๙
เจ้าจอมมารดาพลับ(ธิดาพระยาอินทราทิศ(จุ้ย))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๒๓ ปี

๕๑. พระองค์เจ้าหญิงบุตรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ บูรพาสาฒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๙๐
เจ้าจอมมารดาอึ่ง(ธิดาเจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต กัลยาณมิตร) ในรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นท้าวสมศักดิ์)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา อาทิอักษรวรรคศรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๘๐ ปีประสูติวังนอก ๓๘ พระองค์
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร ๑๓ พระองค์
รวม ๕๑ พระองค์พระราชประวัติ คลิกที่นี่ ครับ


....................................................................................................................................................


Create Date : 16 มีนาคม 2550
Last Update : 16 มีนาคม 2550 9:52:53 น. 0 comments
Counter : 2033 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com