กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
 

ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก

๑. พระองค์เจ้าชาย(แฝด)
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
จอมมารดาหม่อมหลวงปริก (ในราชสกุลเจษฎางกูร)
สิ้นพระชนม์ในปีประสูติ

๒. พระองค์เจ้าชาย(แฝด)
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
จอมมารดาหม่อมหลวงปริก
สิ้นพระชนม์ในปีประสูติ

๓. พระองค์เจ้าหญิงปฐมพิสมัย
ประสูติเมื่อวัพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔
จอมมารดากรุด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๓ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๑๗ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๔. พระองค์เจ้าชายวิไลยวรวิลาศ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำปีมะเส็งสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
จอมมารดาเข็ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์เดือน ๓ แรม๒ ค่ำ ปีชวดยังเป็นสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๙๑ พระชันษา ๖๑ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วิไลยวงศ์

๕. พระองค์เจ้าชายกาญจโนภาสรัศมี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
จอมมารดาปรกเล็ก(ธิดานายทับวงศ์ ณ นคร กับคุณหญิงเวก)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นไชยชาญบวรยศ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๘๒ พระชันษา ๕๑ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล กาญจนะวิชัย

๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อเดือน ๘ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
จอมมารดาเวก
สิ้นพระชนม์ในปีนั้น

๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อเดือน ๑๑ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
จอมมารดาละม้าย
สิ้นพระชนม์ในปีนั้น

๘. พระองค์เจ้าหญิงภัททาวดีศรีราชธิดา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๔ ค่ำ ปีมะแทตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓
จอมมารดาเลี่ยมเล็ก(ธิดานายสุดจินดา(พลอย ชูโต) กับคุณละโว้)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ แรม ๓ ค่ำ ปีกุนเอกศก จ.ศ.๑๒๖๑ พระชันษา ๒๙ ปี

๙. พระองค์เจ้าชายกัลยาณประวัติ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะเเมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓
จอมมารดาเลี่ยมใหญ่
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๓ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๘๙ พระชันษา ๕๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล กัลยาณะวงศ์

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงธิดาจำรัสแสงศรี
ประสูติเมื่อวัเสาร์ เดือน อ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓
จอมมารดาเขียวใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๙ แรม ๑๒ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ พระชันษา ๒๗ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงฉายรัศมีหิรัญพรรณ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนยี่ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเเมตรีศก จ.ศ.๑๒๓๓
จอมมารดาปุ้ย(ธิดาพระยาพระราม(แสง) กับท่านปุก)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๙๐ พระชันษา ๕๗ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อเดือน ๙ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
จอมมารดาเวก
สิ้นพระชนม์ในปีนั้น

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงกลิ่นแก่นจันทรารัตน์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
จอมมารดาจั่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๔๑๘ พระชันษา ๔ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายสุทัศนนิภาธร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
จอมมารดาหม่อมหลวงนวม(ธิดาหม่อมราชวงศ์เนตร ปาลกะวงศ์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๒๘๐ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สุทัศนีย์

๑๕. พระองค์เจ้าชายวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๑๑ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
จอมมารดาป้อม(ธิดาพระยาพระราม(แสง) กับท่านปุก)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย แรม ๔ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๐๔ พระชันษา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วรวุฒิ

๑๖. พระองค์เจ้าชายโอภาสไพศาลรัศมี
ปรสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
จอมมารดาหม่อมราชวงศ์กลีบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ พระชันษา ๒๙ ปี

๑๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
จอมมารดาอิน
สิ้นพระชนม์ในปีนั้น

๑๘. พระองค์เจ้าหญิงอัปสรศรีราชกานดา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๙ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
จอมมารดาต่วน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๗ค่ำ ปีมะส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๗๙ พระชันษา ๔๔ ปี

๑๙. พระองค์เจ้าชายรุจาวรฉวี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีจอฉศ จ.ศ. ๑๒๓๖
จอมมารดาสมบุญ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชัษา ๖๑ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล รุจจวิชัย

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงเทวีวิไลยวรรณ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนสัปศก จ.ศ. ๑๒๓๗
จอมมารดาสุ่นใหญ่(ในสกุล ภมรมนตรี)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อปีมะเส็งจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๐๔ พระชันษา ๖๗ ปี

๒๑. พระองค์เจ้าชายวิบูลยพรรณรังษี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
จอมมารดาเขียวเล็ก)ธิดาพระยาจำนงไกรสร(รุ่ง))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ข้น ๔ ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๗๐ พระชันษา ๓๓ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วิบูลยพรรณ

๒๒. พระองค์เจ้าชายรัชนีแจ่มจรัส
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
จอมมารดาเลี่ยมเล็ก
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๓๐๗ พระชันษา ๖๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล รัชนี

๒๓. พระองค์เจ้าชายไชยรัตนวโรภาส
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
จอมมารดาปรกใหญ่(ธิดาพระยาพระราม(แสง) กับท่านปุก)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๖ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ พระชันษา ๒๒ ปี

๒๔. พระองค์เจ้าหญิงวิมลมาศมาลี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๘ ค่ำ ปีชวดอัฐสก จ.ศ.๑๒๓๘
จอมมารดาจั่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๐ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๘๓ พระชันษา ๔๖ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงสุนทรีนาฏ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๖ แรม ๔ ค่ำปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
จอมมารดาสุ่นเล็ก

๒๖. พระองค์เจ้าหญิงประสาทสมร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๔
จอมมารดายิ้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิย์ เดือน ๙ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๓๐ ปี

๒๗. พระองค์เจ้าชายบวรวิสุทธิ์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๙ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๕
จอมมารดาสอาด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีจอโทศกจ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๒๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วิสุทธิ

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงกมุทมาลี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๙ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
จอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ(ในสกุล อิศรางกูร)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๗๓ พระชันษา ๒๘ ปี

๒๙. พระองค์เจ้าหญิงศรีสุดาสวาดิ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีวอกฉสก จ.ศ. ๑๒๔๖
จอมมารดาแข
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำปีจออัฐศก จงศ. ๑๓๐๘ พระชันษา ๖๒ ปีประสูติก่อนอุปราชภิเษก ๓ พระองค์
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว ๒๖ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๒๙ พระองค์


ตำนานวังหน้าครั้งกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ


....................................................................................................................................................
 

Create Date : 16 มีนาคม 2550   
Last Update : 16 มีนาคม 2550 11:58:37 น.   
Counter : 1634 Pageviews.  


ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติเมื่อก่อนบวรราชาภิเษก

๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียสัปตศก จ.ศ. ๑๑๙๗
เจ้าจอมมารดาเอม (ธิดาเจ้าสัวบุญมี) ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาเป็นเจ้าคุณจอมมารดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำปีระกานพศก จ.ศ. ๑๑๙๙
เจ้าจอมมารดามาลัย (ธิดาคุณหญิงสุด)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓. พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศ (ยอช วอชิงตัน)
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯพระราชทานนามใหม่ว่า "พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งประยุรยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร"
ในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ
ในรัชกาลที่ ๕ ได้รับอุปราชาภิเษกเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ทิวงคตในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๔๘ ปี

๔. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๒ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์----

๕. พระองค์เจ้าหญิงดวงประภา(พระองค์ตุ้ย)
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดามาลัย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะแมสัปตศก จ.ศ. ๑๒๕๗ พระชันษา ๕๘ ปี

๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดาตาด
สิ้นพระชนม์----

๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ.๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดาใย
สินพระชนม์----

๘. พระองค์เจ้าหญิงบุบผา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์----

๙. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดาบาง
สิ้นพระชนม์----

๑๐. พระองค์เจ้าชายสุธารส(พระองค์วัน)
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๐๒
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สุธารส

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงสุดาสวรรค์(พระองค์ปุก)
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือ ๙ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๐๒
เจ้าจอมมารดามาลัย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๒ค่ำ ปีชวดจัตวาศก พระชันษา ๗๓ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าชายวรรัตน์(พระองค์โตใหญ่)
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดาเกศ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๖๘ พระชันษา ๖๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วรรัตน์

๑๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จงศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดาบัว

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงตลับ
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดากลีบ

๑๕. พระองค์เจ้าชายปรีดา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ปีขาลจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๐๔
เจ้าคุณจอมมารดาเอม

๑๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๐๖
เจ้าจอมมารดาบาง

๑๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๐๖
เจ้าจอมมารดาเพื่อน

๑๘. พระองค์เจ้าชายภาณุมาศ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม(ธิดาหลวงมหาวิสูตรโกษษ(เกษม))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๙ แรม๓ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
ทรงเป็นต้นสกุล ภาณุมาศ

๑๙. พระองค์เจ้าหัสดินทร์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาหนู
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๔๒ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล หัสดินทร

๒๐. พระองค์เจ้าชายเนาวรัตน์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ ปีชาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒ พระชันษา ๔๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล เนาวรัตน์

๒๑. พระองค์เจ้าชายเบญจางค์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาเพื่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๓๒ ปี

๒๒. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะเเมนพศก จ.ศ. ๑๒๐๙
เจ้าจอมมารดาด๊า

๒๓. พระองค์เจ้าชายยุคล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดาแย้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๗ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๕
ทรงเป็นต้นสกุล ยุคนธรานนท์

๒๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีวอดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดากลีบ

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงราษี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดาเยียง
สิ้นพระชนม์ในรีชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๖๑ พระชันษา ๕๒ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
สิ้นพระชนม์----

๒๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาด๊า

๒๘. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเท้ย
สิ้นพระชนม์----

๒๙. พระองค์เจ้าชายกระจ่าง
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเพื่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๒๘ ปี

๓๐. พระองค์เจ้าหญิงวงจันทร์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ บูรพสาฒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีจอโทศก ๑๒๑๒
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันสาร์ เดือน ๕ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๗๘ พระชันษา ๖๗ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าชายวัชรินทร์
ประสูติเมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดาตาด
สิ้นพระชนม์----

๓๒. พระองค์เจ้าหญิงจำเริญ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ อุตาสาฒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๕๘ ปี

๓๓. พระองค์เจ้าหญิงถนอม
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ แรม ๑๔ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดาพัน(ธิดาเจ้าตั้ว โอรสพระเจ้าธรรมเทวงศ และท้าวศรีสัจจานุรักษ์(น้อย))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๓๗ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๓๔. พระองค์เจ้าชายโตสินี(พระองค์โตเล็ก)
ประสูติเมื่อวันเสาร์เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๗๗ พระชันษา ๖๕ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล โตษะณีย์

๓๕. พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณวงศ์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดขลิบ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวรวัฒนสุภากร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๑ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก ๑๒๗๕ พระชันษา ๖๑ ปี

๓๖. พระองค์เจ้าชายนันทวัน
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๘ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดาหนู
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๓๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล นันทวัน

๓๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดาจัน
สิ้นพระชนม์----

๓๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๓๙. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาพลับ
สิ้นพระชนม์----

๔๐. พระองค์เจ้าชายวัฒนา
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย แรม ๕ ค่ำ ปีขาลฉศก
เจ้าจอมมารดาลำพู
สิ้นพระชนม์----

๔๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๔๒. พระองค์เจ้าหญิงภัควดี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาพลอย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๓๐๒

๔๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาช้อย(ธิดาพระยานครราชสีมา(เมฆ ณ ราชสีมา))
สิ้นพระชนม์----

๔๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๔๕. พระองค์เจ้าหญิงวรพักตร์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๕ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาส่วน(ธิดาพระยามณเฑียรบาล(บัว))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖ พระชันษา ๓๐ ปี

๔๖. พระองค์เจ้าหญิงวิลัยทรงกัลยา
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๗ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาขลิบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖ พระชันษา ๓๐ ปี

๔๗. พระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉม
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาวสีดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระชันษา ๙๐ ปี

๔๘. พระองค์เจ้าหญิงประโลมโลก
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ แรม ๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาแก้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๓ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๖๒ พระชันษา ๔๕ ปี

๔๙. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาพลับ
สิ้นพระชนม์----

๕๐. พระองค์เจ้าชายพรหเมศ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมมารดาพรหมา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๓๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล พรหเมศ

๕๑. พระองค์เจ้าหญิงโศกส่าง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน ๑๐ ขึ้น ๕ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาหงส์
สิ้นพระชนม์----

๕๒. พระองค์เจ้าหญิงพิมพับสรสร้อย
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาวันดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อววันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชันษา ๗๐ ปี

๕๓. พระองค์เจ้าชายจรูญโรจน์เรืองศรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาช้อย
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็ กรมหมื่จรัสพรปฏิภาณ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๐ พระชันษา ๕๒ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล จรูญโรจน์

๕๔. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๕๕. พระองค์เจ้าชายสนั่น
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาอ่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๕๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สายสนั่น

๕๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาช้ย
สิ้นพระชนม์----

๕๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
เจ้าจอมมารดาสายบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐ พระชันษา ๖ วัน

๕๘. พระองค์เจ้าหญิงสอางองค์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ่น ๑๕ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาวันดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ขึ้น ๖ ค่ำ ปีจอจัตวาศก พระชันษา ๖๓ ปีประสูติก่อนบวรราชาภิเษก ๓๓ พระองค์
ประสูติเมื่อบวรราชาภิเษกแล้ว ๒๕ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๕๘ พระองค์


ตำนานวังหน้าครั้งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว


....................................................................................................................................................
 

Create Date : 16 มีนาคม 2550   
Last Update : 16 มีนาคม 2550 11:54:44 น.   
Counter : 1848 Pageviews.  


ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก
๑. พระองค์เจ้าหญิงอรุณ
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๕ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗
เจ้าจอมมารดาน้อย(ธิดาพระยาพินาศอัศคี)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๘๑ ปี

๒. พระองค์เจ้าหญิงสำอาง
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๑๖๙
เจ้าจอมมทารดาคุ้มใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๒๓๑ พระชันษา ๖๓ ปี

๓. พระองค์เจ้าชายสว่าง
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดางิ้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ พระชันษา ๔๕ ปี

๔.พระองค์เจ้าหญิงอัมพร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน อ้าย ขึ้น ๒ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีฉลูนพศกจ.ศ. ๑๑๗๙ พระชันษา ๓ ปี

๕. พระองค์เจ้าหญิงสังวาล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒ พระชันษา ๖๕ ปี

๖. พระองค์เจ้าชายกำภู
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาคำ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๖๐ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล กำภู

๗. พระองค์เจ้าชายกัมพล
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาตานี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๒ เมื่อปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ พระชันษา ๗ ปี

๘. พระองค์เจ้าชายอุทัย
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๙ แรม ๗ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดางิ้ว สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๓๓ ปี

๙. พระองค์เจ้าชายเกสรา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๘ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาคุ้มเล็ก
ใรชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอานุภาพพิศาล
สิ้นพระชน์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๕๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล เกสรา

๑๐. พระองค์เจ้าชายเนตร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน๑๒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีชาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๑๙๖ พระชันษา ๑๗ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าชายขจร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ำปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒
เจ้าจอมมารดานิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวัพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๑๙๖ พระชันษา ๑๕ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าชายอิศราพงศ์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒
ในพระองค์เจ้าหญิงดาราวดี(พระธิดาในกรมพระราชวังบวรฯรัชกาลที่ ๑)
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑๐ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ พระชันษา ๔๓ ปี
ทรงเป็นตันสกุล อิศรศักดิ์

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงอัมพา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๕ ค่ำปีมะเส็งตรีศก จ.ศ.๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาฉิม(สิงหฬ)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะแมเบญจสกจ.ศ. ๑๑๘๕ พระชันษา ๓ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายนุช
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล อนุชะศักดิ์

๑๕. พระองค์เจ้าแฉ่ง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดางิ้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีมะโรงฉสก จ.ศ. ๑๒๐๖ พระชันษา ๒๓ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๑๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖
เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๑๘๙ พระชันษา ๔ ปี

๑๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ อุตรสาฒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาสัปตศกจ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาฉิม(สิงหฬ)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๑๘. พระองค์เจ้าชายเริงคนอง (พระองค์เจ้าชายป๊อก)
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๑๙๑
เจ้าจอมมารดาเอม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล นันทิกดิ์

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงบรรเจิด (พระองค์กำพร้า)
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๑๙๑
เจ้าจอมมารดาภู
ได้เป็นพระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๑๔ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖ พระชันษา ๕๖ ปี

๒๐. พระองค์เจ้าชายอินทวงศ์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลูเอกศกจ.ศ. ๑๑๙๑
เจ้าจอมมารดาพัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗ พระชันษา ๒๗ ปี


ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก ๑๕ พระองค์
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว ๕ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๒๐ พระองค์


ตำนานวังหน้าครั้งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ


....................................................................................................................................................
 

Create Date : 16 มีนาคม 2550   
Last Update : 16 มีนาคม 2550 11:50:30 น.   
Counter : 1159 Pageviews.  


ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก

๑. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาสำลี(พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)
สิ้นพระชนม์แต่ทรงพระเยาว์ในรัชกาลที่ ๑

๒. พระองค์เจ้าชายประยงค์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาน่วม
ในรัชกาลที่ ๒ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นธิเบศร์บวร
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนธิเบศร์บวร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
ทรงเป็นต้นสกุล บรรยงกะเสนา

๓. พระองค์เจ้าหญิงประชุมวงศ์
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๔. พระองค์เจ้าชายปาน
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาน่วม
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สภาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอมรมนตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๕. พระองค์เจ้าหญิงนัดดา
ประสูติเมื่อปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๑๕๘
ในเจ้าจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙ พระชันษา ๖๑ ปี

๖. พระองค์เจ้าขนิษฐา
ประสูติเมื่อปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐
เจ้าจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ แรใ ๕ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘

๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑
เจ้าจอมมารดาน่วม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๘. พระองค์เจ้าชายพงศ์อิศเรศ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือ ๑๒ แรม ๒ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒
เจ้าจอมมารดาสำลี
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๗๕ ปี

๙. พระองค์เจ้าหญิงสุวรรณ
ประสูติเมื่อปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓
เจ้าจอมมารดาก้อนทอง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๐.พระองค์เจ้าชายไม้เทศ
ประสูติเมื่อปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔
เจ้าจอมมมารดาเหมใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๑๑. พระองค์เจ้าชายภุมริน
ประสูติเมื่อปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
ทรงเป็นต้นสกุล ภุมรินทร

๑๒. พระองค์เจ้าหญิงอำพัน
ประสูติเมื่อปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕
เจ้าจอมมารดาปิ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุทธ เดือน ๓ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ.๑๒๔๓ พระชันษา ๗๙ ปี

๑๓. พระองค์เจ้าชายภุมเรศ
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอมเรศรัศมี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
ทรงเป็นต้นสกุล อมเรศ

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงนฤมล
ประสูติเมื่อปีชวดฉศก จ.ศ.๑๑๖๖
เจ้าจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒


ประสูติเมื่อเสด็จดำรงพระยศเป็นพระบัณฑูรน้อย
๑๕. พระองค์เจ้าหญิงงาม
ประสูติเมื่อปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘
เจ้าจอมมารดาก้อนทอง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๖. พระองค์เจ้าชายเสือ
ประสูติเมื่อปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘
เจ้าจอมมารดาน่วม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล พยัคฆเสนา

๑๗. พระองค์เจ้าชายใย
ประสูติเมื่อปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๑๖๙
เจ้าจอมมารดาศิลา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕
ทรงเป็นต้นสกุล รังสิเสนา

๑๘. พระองค์เจ้าชายกระต่าย
ประสูติเมื่อปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๑๗๐
เจ้าจอมมารดาน่วม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๙. พระองค์เจ้าชายทับทิม
ประสูติเมื่อปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐
เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงมณฑา
ประสูติเมื่อปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑
เจ้าจอมมารดาน่วม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๒๑. พระองค์เจ้าชายฤกษ์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑
เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
ทรงผนวชเป็นสามเณรมาแต่ในรัชกาลที่ ๒
ในรัชกาลที่ ๓ ได้เป็นพระราชาคณะ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ฯ
ต่อมาเมื่อปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓ ได้ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเป็น สมเด็จกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ฯ ที่สมเด็จพระมหาสังฆปรินายก ทั่วทั้งพระราชอาณาเขต
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๘๔ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๒๒. พระองค์เจ้าชาย(แฝด)
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๒๓. พระองค์เจ้าหญิง(แฝด)
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๒๔. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาศิลา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงปทุมเมศ
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
สิ้นพรีชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๗๙ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าเกสร
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาปิ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๗. พระองค์เจ้าชายชุมแสง
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
ทรงเป็นต้นสกุล สหาวุธ

๒๘. พระองค์เจ้าสาททิพากร
ประสูติเมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒
เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๙. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาม่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓๐. พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม
ประสูติเมื่อปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดานิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๑๓ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๖๘ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดานก(ภายหลังได้เป็นท้าวสมศักดิ์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๒. พระองค์เจ้าชายยุคันธร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์
ทรงว่าการกรมทหารในญวน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒ พระชันษา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ยุคันธร

๓๓. พระองค์เจ้าชายสีสังข์
ประสูติเมื่อปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
ทรงเป็นต้นสกุล สีสังข์

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงดวงจันทร์
ประสูติเมื่อปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕
เจ้าจอมมารดาศรี(ธิดาเจ้าเวียงจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕

๓๕. พระองค์เจ้าชายรัชนิกร
ประสูติเมื่อปีจอฉศก จ.ศ. ๑๑๗๖
เจ้าจอมมารดาพลับ(จินตรา)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล รัชนิกร

๓๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีจอฉศก จ.ศ. ๑๑๗๖
เจ้าจอมมารดาม่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓๗. พระองค์เจ้าชายทัดทรง
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาแจ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีระกาฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖

๒๘. พระองค์เจ้าชายรองทรง
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาภู่(อิเหนา)
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
ทรงกำกับโรงทอง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึน ๑๒ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
ทรงเป็นต้นสกุล รองทรง

๓๙. พระองค์เจ้าชายสุดวอน
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดามี(บุษบา)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๔๐. พระองค์เจ้าหญิงสุด (บางแห่งว่า สุดศาลา)
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาม่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก ๑๔ พระองค์
ประสูติเมื่อเสด็จดำรงพระยศพระบัณฑูรน้อย ๗ พระองค์
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว ๑๙ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๔๐ พระองค์


ตำนานวังหน้าครั้งกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์


....................................................................................................................................................
 

Create Date : 16 มีนาคม 2550   
Last Update : 16 มีนาคม 2550 11:47:27 น.   
Counter : 1244 Pageviews.  


ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก

๑. เจ้าฟ้าพิกุลทอง
ประสูติเมื่อปีระกานพศก จ.ศ. ๑๑๓๙
เจ้าศิริรจจา (น้องพระเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่)เป็นพระมารดา
ในรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีสุนทร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒ พระชันษา ๓๔ ปี

๒. พระองค์เจ้าชายลำดวน
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๑๔๑
เจ้าจอมมารดาขะ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ พระชันษา ๒๕ ปี

๓. พระองค์เจ้าหญิงเกสร
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๑๔๑
เจ้าจอมมารดาแก้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๔. พระองค์เจ้าชายอินทปัต
ประสูติเมื่อปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๑๔๑
เจ้าจอมมารดาตัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ พระชันษา ๒๔ ปี

๕. พระองค์เจ้าชายก้อนแก้ว
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จ.ศ.๑๑๔๓
เจ้าจอมมารดาล่า
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๖. พระองค์เจ้าชายช้าง
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๑๔๓
เจ้าจอมมารดาปุย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๗. พระองค์เจ้าหญิงดวงจันทร์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๑ ค่ำ ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาฉิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕

๘. พระองค์เจ้าชายอสุนี
ประสูติเมื่อปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาขำ
ในรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเสนีเทพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
ทรงเป็นต้นสกุล อสุนี

๙. พระองค์เจ้าหญิงโกมล
ประสูติเมื่อปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาแก้วศาลาลอย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงบุนนาค
ประสูติเมื่อปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดามา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๑. พระองค์เจ้าดาราวดี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๖ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดาน้อย
ทรงเป็นพระชายาในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙

๑๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดาสุวรรณา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงโกสุม
ประสูติเมื่อปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดาพ่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร
ประสูติเมื่อปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๑๔๘
เจ้าจอมมารดานักองค์อี(พระธิดาสม้เด็จพระนารายณ์ราชา เจ้ากรุงกัมพูชา)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๑๕. พระองค์เจ้าหญิงปัทมราช
ประสูติเมื่อปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๑๔๙
เจ้าจอมมารดานุ้ย(ธิดาเจ้าพระยานคร(พัฒน์ ณ นคร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๒ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗

๑๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๑๔๙
เจ้าจอมมารดาฉิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๑๗. พระองค์เจ้าชายมั่ง
ประสูติเมื่อปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๕๐
เจ้าจอมมารดาเกด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๘. พระองค์เจ้าชายสิงหราช
ประสูติเมื่อปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๕๐
เจ้าจอมมารดาล่า
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ เมื่อวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงกลัด
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดามีใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงฉิมพลี
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดางิ้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๑. พระองค์เจ้าชายสังกะทัต
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดฉิม
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนรานุชิต
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนนรานุชิต
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘
ทรงเป็นต้นสกุล สังขทัต

๒๒. พระองค์เจ้าหญิงแก้ว
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดาแจ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๒๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดานักองค์เภา(พระธิดาสมเด็จพระนารายณ์ราชา เจ้ากรุงกัมพูชา)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๒๔. พระองค์เจ้าหญิงสุดาอับสร
ประสูติเมื่อปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาเพ็ง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงลมุด
ประสูติเมื่อปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาน้อย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจ้นทร์ เดือน ๙ขึ้น ๕ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖

๒๖. พระองค์เจ้าชายบัว
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๓ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดาศรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
ทรงเป็นต้นสกุล ปัทมสิงห์

๒๗. พระองค์เจ้าหญิงปุก
ประสูติเมื่อปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดานักองค์เภา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงดุษฎี
ประสูติเมื่อปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดาเสม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ บูรพาสาฒ แรม ๑๐ ค่ำปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ พระชันษา ๗๑ ปี

๒๙. พระองค์เจ้าชายสุก
ประสูติเมื่อปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดาเอม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๓๐. พระองค์เจ้าชายเพ็ชรหึง
ประสูติเมื่อปีฉลูบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕
เจ้าจอมมารดาชู
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๑. พระองค์เจ้าหญิงวงศมาลา (บางแห่งออกพระนามว่า พระองค์เจ้าหญิงวงศ์กษัตริย์)
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕
เจ้าจอมมารดานักองค์อี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๓๒. พระองค์เจ้าหญิงนิลวัตถา
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕
เจ้าจอมมารดาน้อย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓

๓๓. พระองค์เจ้าหญิงกำพร้า
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาบับเภา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงกลิ่น
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาภู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๓๕. พระองค์เจ้าหญิงรุ่ง
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาพลับจีน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาล้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๗. พระองค์เจ้าชายนพเก้า
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗
เจ้าจอมมารดาสวน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๓๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗
เจ้าจอมมารดาตุ๊
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓๙. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๑๕๘
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๔๐. พระองค์เจ้าชายสุด
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๑๕๙
เจ้าจอมมารดาน้อย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๔๑. พระองค์เจ้าชายเณร
ประสูติเมื่อปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒
เจ้าจอมมารดาไผ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล นีรสิงห์

๔๒. พระองค์เจ้าชายหอย
ประสูติเมื่อปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒
เจ้าจอมมารดาตานี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๔๓. พระองค์เจ้าชายแตน
ประสูติเมื่อปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓
เจ้าจอมมารดาตานี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก ๖ พระองค์
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว ๓๗ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๔๓ พระองค์ตำนานวังหน้าครั้งกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท


....................................................................................................................................................
 

Create Date : 16 มีนาคม 2550   
Last Update : 17 กันยายน 2550 11:33:31 น.   
Counter : 2083 Pageviews.  


1  2  3  

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com