กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก
๑. พระองค์เจ้าหญิงอรุณ
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๕ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗
เจ้าจอมมารดาน้อย(ธิดาพระยาพินาศอัศคี)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๘๑ ปี

๒. พระองค์เจ้าหญิงสำอาง
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๑๖๙
เจ้าจอมมทารดาคุ้มใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๒๓๑ พระชันษา ๖๓ ปี

๓. พระองค์เจ้าชายสว่าง
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดางิ้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ พระชันษา ๔๕ ปี

๔.พระองค์เจ้าหญิงอัมพร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน อ้าย ขึ้น ๒ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีฉลูนพศกจ.ศ. ๑๑๗๙ พระชันษา ๓ ปี

๕. พระองค์เจ้าหญิงสังวาล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒ พระชันษา ๖๕ ปี

๖. พระองค์เจ้าชายกำภู
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาคำ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๖๐ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล กำภู

๗. พระองค์เจ้าชายกัมพล
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาตานี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๒ เมื่อปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ พระชันษา ๗ ปี

๘. พระองค์เจ้าชายอุทัย
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๙ แรม ๗ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดางิ้ว สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๓๓ ปี

๙. พระองค์เจ้าชายเกสรา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๘ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาคุ้มเล็ก
ใรชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอานุภาพพิศาล
สิ้นพระชน์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๕๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล เกสรา

๑๐. พระองค์เจ้าชายเนตร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน๑๒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีชาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๑๙๖ พระชันษา ๑๗ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าชายขจร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ำปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒
เจ้าจอมมารดานิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวัพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๑๙๖ พระชันษา ๑๕ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าชายอิศราพงศ์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒
ในพระองค์เจ้าหญิงดาราวดี(พระธิดาในกรมพระราชวังบวรฯรัชกาลที่ ๑)
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑๐ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ พระชันษา ๔๓ ปี
ทรงเป็นตันสกุล อิศรศักดิ์

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงอัมพา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๕ ค่ำปีมะเส็งตรีศก จ.ศ.๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาฉิม(สิงหฬ)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะแมเบญจสกจ.ศ. ๑๑๘๕ พระชันษา ๓ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายนุช
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล อนุชะศักดิ์

๑๕. พระองค์เจ้าแฉ่ง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดางิ้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีมะโรงฉสก จ.ศ. ๑๒๐๖ พระชันษา ๒๓ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๑๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖
เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๑๘๙ พระชันษา ๔ ปี

๑๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ อุตรสาฒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาสัปตศกจ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาฉิม(สิงหฬ)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๑๘. พระองค์เจ้าชายเริงคนอง (พระองค์เจ้าชายป๊อก)
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๑๙๑
เจ้าจอมมารดาเอม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล นันทิกดิ์

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงบรรเจิด (พระองค์กำพร้า)
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๑๙๑
เจ้าจอมมารดาภู
ได้เป็นพระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๑๔ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖ พระชันษา ๕๖ ปี

๒๐. พระองค์เจ้าชายอินทวงศ์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลูเอกศกจ.ศ. ๑๑๙๑
เจ้าจอมมารดาพัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗ พระชันษา ๒๗ ปี


ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก ๑๕ พระองค์
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว ๕ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๒๐ พระองค์


ตำนานวังหน้าครั้งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ


....................................................................................................................................................


Create Date : 16 มีนาคม 2550
Last Update : 16 มีนาคม 2550 11:50:30 น. 0 comments
Counter : 1280 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com