กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร

๑. พระองค์เจ้าหญิงผ่อง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๘ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์แข(ธิดาหม่อมนก พึ่งบุญ ในหม่อมไกรสร)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๑๔ พระชันษา ๗๕ ปี

๒. พระองค์เจ้าหญิงศรีวิลัยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
ในเจ้าคุณจอมมารดาแพ(ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค) ในรัชกาลที่ ๖ ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยูรวงศ์)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนสุพรรณภาควดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๖๖ พระชันษา ๓๗ ปี


ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร

๓. พระองค์เจ้าชายอิศรวงศ์วรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
เจ้าจอมมารดาแสง(ธิดาพระยาไชยวิชิต(ช่วง กัลยาณมิตร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ.๑๒๓๔ พระชันษา ๓ ปี

๔. พระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ ปฐมาสาฒ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดาสุด(ธิดาพระยาสุรินทรราชเสนี(จัน กุสุมลจันทร์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๘๘ พระชันษา ๕๕ ปี

๕. สมเด็จเจ้าฟ้าชาย
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ ปฐมาสาฒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๔ พระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นพระมารดา(พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ และเจ้าจอมมารดาจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๖. พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดาตลับ(ธิดาพระยาเวียงในนฤบาล(หรั่ง เกตุทัต))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาล ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๓๙ ปี

๗.พระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตนราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๒ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดามรกฎ(ธิดาเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง(เพ็ง เพ็ญกุล))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเมียโทศก พระชันษา ๕๘ ปี

๘. พระองค์เจ้าหญิงจันทราสรัทวาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
พระมารดาคือหม่อมเจ้าเสาวภาคนารีรัตน์(ในรัชกาลที่ ๕โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน (ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรม กรมหมื่นภูมินทร์ภักดี และจอมมารดาจีน)
ในรัชกาลที่ ๕ ปีชวด พ.ศ.๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติรัตนกุมารี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฯ กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ (เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๗ พระชันษา ๓๓ ปี

๙. พระองค์เจ้าหญิงอรพินทุ์เพ็ญภาค
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย(ธิดาหม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๖๓ ปี

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงสุวพักตร์วิไลยพรรณ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๙๒ พระชันษา ๕๗ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงเยาวมาลย์นฤมล
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีระกาเบญจสก จ.ศ. ๑๒๓๕
พระมารดาคือหม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาค(ในรัชกาลที่ ๕ สถาปนาขึ้นเป็นพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัคนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัลยา ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี จอมมารดาจีน)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสวรรคโลกลักษณาวดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ พระชันษา ๓๗ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๙ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาอ่วม(ธิดาพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์(ยิ้ม พิศลยบุตร))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ ที่สมุหมนตรี
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลัง และเป็นนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และเป็นกรรมการสภาการคลัง
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงเป็นสภานายกแห่งสภาการคลัง
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงเป็นอภิรัฐมรตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ ที่นครปารีส เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะเเมตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชันษา ๕๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร

๑๓. พระองค์เจ้าชายนภางค์นิพัทธพงศ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๓ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
สิ้นพระชนน์ในรัชกาลที่ ๖ ที่นครปารีส เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล รพีพัฒน

๑๕. พระองค์เจ้าชายประวิตรวัฒโนดม
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าจอมมารดาแช่ม(ธิดาพระยามหาอำมาตย์(ชื่น กัลยาณมิตร)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นปราจิณกิติบดี
ทรงรั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง เป็นทรงรับราชกาชในกรมราชเลขานุการ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
ทรงเป็นเวสนาบดีตำแหน่งราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ เป็นสมุหมนตรี
วสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๒ ค่ำ ปีมะเเมเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑ พระชันษา ๔๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ประวิตร

๑๖. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีกุน จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าจอมมารดาเจิม

๑๗. พระองค์เจ้าหญิงบัณฑวรรณวโรภาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๑๗ ปี

๑๘. พระองค์เจ้าชายจิรประวัติวรเดช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๖ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
เจ้าจอมมารดาทับทิม (ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ ดปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช
ทรงเป็นนายพลเอก ราชองครักษ์ ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อยขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ได้เลื่อนขึ้นเป็น จอมพลทหารบก และดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จิรประวัติ

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงบีเอตริศภัทรายุวดี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๓๘ ปี

***ในเลาะวังของจุลลดา ภักดีภูมินทร์ กล่าวว่า พระนามของท่านเป็นภาษาฝรั่ง เลียนมาจากพระนามเจ้าหญิง พระชายาของเจ้าชายพระองค์หนึ่งมี่เสด็จเข้ามาเป็นพระราชอาคันตุกะในเวลานั้น***

๒๐. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๒๓๙
ในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงรัตนโกสินทร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือนยี่ แรม ๑ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ.๑๒๘๔ พระชันษา ๔๖ ปี

๒๑. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิส อดิศรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรสมมติเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริย์ขัตติยสันตติวงศ์ อุกฤษฐพงศ์วโรภโตสุชาต ธัญญลักษณวิลาสวิบุลยสวัสดิ์ สิริวัฒนราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗แรม ๑๒ ค่ำ ปีขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระนามตามจารึกสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส อดิศวรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรสมมติเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริย์ขัตติยสันตติวงศ์ อุกฤษฐพงศ์วโรภโตสุชาต ธัญญลักษณวิลาสวิบุลยสวัสดิ์สิริวัฒนราชกุมาร มุสิกนาม" ตามตำแหน่งยศสมเด็จพระหน่อพุทธเจ้า
สวรรคตในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๒๕๖ พระชันษา ๑๗ ปี

๒๒. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันมากุมารีรัตน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒ พระชันษา ๓ ปี

๒๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี

๒๔. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณวิจิตร นริศรราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๑๐ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๘ โปรดฯให้สถาปนาพระอัฐิเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระเทพนารีรัตน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์เดือน ๑๐ ขึ้น๙ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๑๐ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงเจริญศรีชนมายุ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๗๘ พระชันษา ๓๘ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๙ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาบัว(เป็นชาวบ้านบางเขน ไม่ปรากฏบรรพบุรุษ)

๒๗. สมเด็จเจ้าฟ้าชายอิศริยาลงกรณ์ บรมนริศรสมมติเทวราช จุฬาลงกรณ์นาถปรมางกูร สมบูรณ์อุกฤษฐศักดิ์ อุภโตปักษ์วิสุทธิพงศ์ มหามกุฎราชรวิวงศ์ ลักษณสมบัติขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
ในสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑ พระชันษา ๒๑ วัน

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงประเวศวรสมัย
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน อ้าย แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาทับทิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๓๐๖ พระชันษา ๖๕ ปี

๒๙. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

๓๐. สมเด็จเจ้าฟ้า
สิ้นพระชนม์ในพระครรภ์ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

๓๑. พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
เจ้าจอมมารดาโหมด(ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ได้เป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เป็นนายพลโท แล้วเลื่อนขึ้นเป็นนายพลเอก ราชองครักษ์ ตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ โปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
สิ้พระชนม์ในรัชกาลที่ ๖เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๔๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล อาภากร

๓๒. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบรมนราธิราช จฬาลงกรณนาถราชวโรรส มหาสมมติขัตติยพิสุทธิ์ บรมมกุฎสุริยสันติวงศ์ อดิศัยพงศ์วโรภโตสุชาต คุณสังกาศวิมลรัตน์ ทฤฆชนม์สวัสดิขัตติยราชกุมาร
พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเทพทวาราวดี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตามตำแหน่งสมเด็จหน่อพุทธเจ้า
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ทรงได้รับราชสมบัติสนองพระบรมชนกนาถ เป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๖ แห่งจักรีบรมวงศ์
เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ ๑๖ พรรษา

๓๓. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน์ ขัติยราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓ พระชันษา ๔ เดือน

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงศศิพงประไพ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาจันทร์(ธิดาพระยาราชสัมภารากร(เทศ))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๓ ค่ำ ปีจอฉศก พระชันษา ๕๓ ปี

๓๕. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาสาย(ธิดาพระวิสูตรโกษา(นุ่ม))
อยู่ได้หนึ่งวันสิ้นพระชนม์

๓๖. สมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์ ดิลกจันทรนิภาพงศ์ มหามกุวงศ์นราธิราช จุฬาลงกรณนาถราชวโรรส อดุลยยศอุภโตพงศ์พิสุทะ นรุตมรัตนขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนมไหสูริยสงขลา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๔ เมื่อเสด็จกลับจากศึกษาต่างประเทศและได้เฝ้าสมเด็จพระบรมชนกนาถที่เมืองนครสวรรค์ โปรดฯให้เปลี่ยนนามกรมเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต
ทรงเป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งเสนาธิการทหารบก แล้วเลื่อขึ้นเป็นนายพลเรือโท ราชองค์รักษ์ ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต
ทรงเป็นนายพลเรือเอก แล้วเป็นจอมพลเรือ ราชองครักษ์ เป็นจอมพลตำแหน่งเสนาธิการทหารบก เป็นอุปนายกแห่งสภากาชาดสยาม
ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระนครสวรรค์วรพินิต
โปรดเกล้าฯให้เป็นอภิรัฐมนตรี ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงย้ายมาเป็นเสนาบดีกระทรงมหาดไทยเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕
เสด็จแปรนิวาสสถานไปประทับที่ชวา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในพ.ศ. ๒๔๗๕
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗ พระชันษา ๖๓ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล บริพัตร

๓๗. พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
ประสูตอเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาเรือน(ธิดาพระยาสุนทรบุรี(สว่าง สุนทรศาลทูล))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๙๘ พระชันษา ๕๕ ปี

๓๘. พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาวาด(ธิดานายเสถียรรักษา(เที่ยง กัลยาณมิตร)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ได้ทรงงานด้านการทหารจนเลื่อนขึ้นเป็น นายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลและเป็นจเรการช่างทหารบก
ในรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นนายพลโท ราชองครักษ์ ตำแหน่งแม่ทัพน้อย
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทรงกำกับารก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๙๘ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชกุล ฉัตรชัย

๓๙. สมเด็จเจ้าฟ้าเพ็ชรุตม์ธำรง นริศวงศ์เทวราช วโรภโตชาตพิสุทธิ์ รัตนบุรุษจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรส อดุลยยศวิสุทธิกษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๓ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๗ ปี

๔๐. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสมมติวงศ์วโรทัย ศตสมัยมงคลเขตร บรมนฤเบศร์จักรีวงศ์ จุฬาลงกรณนาถนรินทร์ สยามินทรราชวโรรส อุกฤษฐวรยศอุภัยปักษ์ วิสุทธิศักดิ์อรรควิมลรัตน์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีธรรมาราชธำรงค์ฤทธิ์
โปรดเกล้าฯให้ทรงกำกับกรมมหาดเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีนเอกศก จ.ศ. ๑๒๖๑ พระชันษา ๑๘ ปี

๔๑. พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก
เจ้าจอมมารดามรกฎ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๕๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๑๓ ค่ำ ปีระกาเอกศก พระชันษา ๒๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล เพ็ญพัฒน

๔๒. พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
เจ้าจอมมารดาโหมด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔ พระชันษา ๕ เดือน

๔๓. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจักรพงศภูวนาถ นริศรราชมหามกุฎวงศ์ จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาสอุภัยปักษ์ อรรควรรัตย์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๙ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมขุนพิษณุโลกประชานาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ทรงเป็นจอมพลทหารบก เสนาธิการทหารบก ราชองครักษ์
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้สถาปนาพระเกียรติยศเป็น สมเด็จพระอนุชาธิราช พระราชทานเศวตฉัตร ๕ ชั้น
เสด็จทิวงคตที่เมืองสิงคโปร เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๘๒ พระชนมายุ ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จักรพงศ์

๔๔. พระองค์เจ้าชายยุคลทิฆัมพร บดินทรเทพยนิพัทธ์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในหม่อมเจ้าสาย(ซึ่งโปรดฯสถาปนาขึ้นเป็น พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ในรัชกาลที่ ๗ โปรดฯสถาปนาขึ้นเป็น พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา(ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหมื่นภูมินทรภักดี))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร จุฬาลงกรณ์ราชรวิวงศ์ อุภัยพงศพิสุทธิ์ วรุตโมภโสชาต บรมนฤนาถราชกุมาร กรมขุนลพบุราดิศร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนลพบุรีราเมศวร์
ทรงเป็นขเหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้เป็นนายพลโทราชองครักษ์ สมุหมนตรี ตำแหน่งอุปราชมณฑลปักษ์ใต้
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๓ โปรดฯให้เป็นอภิรัฐมนตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔ พระชัษา ๕๐ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ยุคล

๔๕. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๔๔
ใสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๔๖. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีมะแมเบญจศก จ.ศ.๑๑๔๕
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๔๗. พระองค์เจ้าชายวุฒิไชยเฉลิมลาภ
ปีสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาทับทิม
พ.ศ. ๒๔๔๐ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือที่อังกฤษ ต่อมาดำรงพระยศเป็นนายพลเรือ ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือชายทะเล
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๗ โปรดฯให้เลื่อนเป็นนายพลเรือเอก ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ และเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค่ำปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๓๐๙ พระชันษา ๖๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล วุฒิชัย

๔๘. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๗๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระปิตุจฉา เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๐๐ พระชันษา ๕๔ ปี

๔๙. พระองค์เจ้าชายดิลกนพรัฐ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกสร(ธิดาเจ้าน้อยมหาพรหมและเจ้าอุบลวรรณนา)
ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงศึกษาจบดอกเตอร์วิทสตาตส์ วิสเซนชัฟท์ จากเยอรมันแล้ว โปรดฯให้รับราชการเป็นอำมาตย์เอก เจ้ากรมพลัมภัง กระทรวงมหาดไทย
ในนรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี
ต่อมาทรงเลื่อนขึ้นเป็นมหาอำมาตย์ตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๗๔ พระชันษา ๒๙ ปี

๕๐. พระองค์เจ้าหญิงนภาจรจำรัสศรี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉสก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในพระวิมาดาเธอ ฯ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๖ ปี

๕๑. พระองค์เจ้าชายสุริยงประยุรพันธุ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๗คำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาโหมด
เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากอักฤษแล้ว โปรดฯให้รับราชการจนได้เป็นมหาอำมาตย์ตรี ตำแหน่งอธิบดีโรงกษาปณ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
ในรัชกาลที่ ๖ ได้เลื่อตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ตรวจการกรมศิลปกร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑
ทรงเป็นต้นราชสกุล สุริยง

๕๒. พระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๙๖ พระชันษา ๕๐ ปี

๕๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๕๔. พระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ปรฐมาสาฒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาอ่อน(ธิดาพระยาสุรพันธุ์พิสุทธ(เทศ บุนนาค)และท่านผู้หญิงอู่)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาเบญศก จ.ศ. ๑๒๙๕ พระชันษา ๔๘ ปี

๕๕. พระองค์เจ้าหญิงมาลินีนพดารา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ปฐมาสาฒ แรม ๕ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
ในพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖ พระชันษา ๓๙ ปี

๕๖. พระองค์เจ้าหญิง(แฝด)ประภาพรรณพิไลย
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาพร้อม(ธิดาพระยาพิษณุโลกาธิบดี(บัว))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๑๐ พระชันษา ๖๓ ปี

๕๗. พระองค์เจ้าหญิง(แฝด)ประไพพรรณพิลาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาพร้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๑ ปี ๓ เดือน

๕๘. พระองค์เจ้าชายรังสิตประยูรศักดิ์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๗ โปรดฯให้สถาปนาเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนชัยนาทนเรนทร
ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๙๓ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ฯ
ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๙๕ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๓๑๒ พระชนมายุได้ ๖๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล รังสิต

๕๙. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณฑ์ สรรพวิสุทธิ์มหุดิมงคล อเนกนภดลดารารัตน์ สมันตบริพัตรวโรกาส อดิศรราชจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรส วิสุทธิสมมตวโรภโตปักษ์ อุกฤษฐศักดิ์ อัครวรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๖ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๒ ปี ๖ เดือน

๖๐. พระองค์เจ้าหญิงนิภานภดล
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๙ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘
ในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น เจ้าฟ้า
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเพิ่มขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยราชนารี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ ที่ชวา เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชันษา ๔๙ ปี

๖๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๖๒. พระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๒ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙
เจ้าจอมมารดาวง(ธิดาพระยาอัครราชนาถภักดี(เนตร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒ พระชันษา ๓ ปี

๖๓. พระองค์เจ้าชาย
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙
เจ้าจอมมารดาอ่อน

๖๔. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๖๕. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๖๐ พระชันษา ๑๑ ปี

๖๖. พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
เจ้าจอมมารดาแส(ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์(ดิศ โรจนดิศ))
สิ้นพระชนม์ใรชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐ พระชันษา ๓ เดือน

๖๗. พระองค์เจ้าชายสมัยวุฒิวโรดม
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
เจ้าจอมมารดาพร้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๑ ปี ๓ เดือน

๖๘. พระองค์เจ้าชายอิศริยาภรณ์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร(ธิดาหม่อมเจ้าสวาดิ สนิทวงศ์ โอรสในกรมหลวงวงศาธิราชสนิท)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือ ๑๑ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๕ ปี

๖๙. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

๗๐. พระองค์เจ้าหญิงอาทรทิพยนิภา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
เจ้าจอมมารดาชุ่ม(ธิดาพระมงคลรัตน์(ช่วง ไกรฤกษ์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๒๐ พระชันษา ๖๙ ปี

๗๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
ในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

๗๒. สมเด็จเจ้าฟ้าชายอัษฎางค์เดชาวุธ วิสิฏฐวิสุทธิลักษณโสภณ อุบัติดลกาลนิยม ปฐมปริวัตรรัตนโกสินทรศก ศตสาธกอัษโฎดดร สถาพรมงคลสมัย นราธิปไตยบรมนาถ จุฬาลงกรณ์ราชวโรรส อดุลยยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภโตปักษ์วิสุทธิกษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้สถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครราชสีมา
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้ลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมา
ต่อมาได้เป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการกองพล
ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายพลเรือเอก ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ
เสด็จทิวงคตในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันจันทร์เดือน ๓ แรม ๒ ค่ำปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖
โปรดฯให้สถาปนาพระอิสริยยศเมื่อทิวงคตแล้ว ขึ้นเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช

๗๓. พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
พระราชชายา เจ้าดารารัศมี(ธิดาพระเจ้านครเชียงใหม่ เจ้าอินทรวิยานนท์ และเจ้าทิพเกสร ณ เชียงใหม่)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๔ ปี

"ฉันผิดไปแล้ว ลูกเขาควรจะเป็นเจ้าฟ้า"

๗๔. พระองค์เจ้าหญิงอัพภันตรีปชา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
เจ้าจอมมารดาแส
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๙๖ พระชันษา ๔๕ ปี

๗๕. พระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๓ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
เจ้าจอมมารดาอ่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖

๗๖. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
เจ้าจอมมารดาพร้อม

๗๗. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีฉลู จ.ศ. ๑๒๕๑
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๗๘. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
เจ้าจอมมารดาพร้อม

๗๙. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
เจ้าจอมมารดาเกษร

๘๐. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
ในสมเด็จพระสรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

๘๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๘๒. พระองค์เจ้าหญิงทิพยาลังการ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
เจ้าจอมมารดาแส
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระชันษา ๔๒ ปี

๘๓. พระองค์เจ้าหญิงสุจิตราภรณี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ แรม ๑๓ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒
เจ้าจอมมารดาชุ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๖ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๘๐ พระชันษา ๒๙ ปี

๘๔. พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดาพร้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือนยี่ขึ้น ๑ ค่ำ ปีจอจัตวาศก พระชันษา ๙๑ ปี

๘๕. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม

๘๖. สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณ์นรินทรวรางกูร สมบูรณ์เบญจพรสิริสวัสดิ์ ขัตติยวโรภโตสุชาต คุณสังกาศเกียรติประกฤษฐ ลักษณวิจิตรพิสิษฐบุรุษ ชนุตมรัตนพัฒนศักดิ์ อัครวรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๖ โปรดฯให้สถาปนาเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๖ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๒๙๑ พระชนมายุ ๔๓ พรรษา
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๒ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติยศพระศพขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๗๗ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็น สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์
ในรัชกาลที่ ๙ พงศ. ๒๕๑๔ โปรดฯให้เฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทรงเป็นต้นราชสกุล มหิดล

๘๗. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดาเหม(ธิดาพระยาธรรมสารนิติ(พลับ อมาตยกุล))

๘๘. พระองเจ้าชายอนุสรสิริประสาธน์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๙ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดามหม่อมราชวงศ์เกสร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๖๒ พระชันษา ๑๐ ปี

๘๙. พระองค์เจ้าหญิงลวาดวรองค์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำปีมะโรงยังเป็นจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๓
เจ้าจอมมารดาเลื่อน(ธิดาพระนรินทราภรณ์(ลอย นิยะวานนท์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕ พระชันษา ๑ ปี ๖ เดือน

๙๐. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑาธุชธราดิลก สยามาธิปกปรมินทรจุฬาลงกรณราชวโรรส อดิศัยยศอุภัยชาติพิสุทธิ์ ไทวปายนุตมศักดิ์ อดุลยลักษณวิลาส มหามกุฎราชพงศานุพัทธ วิวัฒนผลพรพิสิษฐ มหิศรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ โปรดฯให้ตั้งพระราชพิธีโสกันต์ แลโปรดฯให้สถาปนาเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๓๒ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จุฑาธุช

๙๑. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม

๙๒. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
เจ้าจอมมารดาอ่อน

๙๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๙ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว(ธิดาหม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา ในกรมหมื่นภูบานบริรักษ์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษาเดือนเศษ

๙๔. พระองค์เจ้าหญิงมัณฑณาภาวดี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔
เจ้าจอมมารดาเหม(ธิดาพระยาธรรมสารนิติ(พลับ อมาตยกุล))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๔ โปรดฯให้เปลี่ยนพระนามเป็น เหมวดี ตามนามเจ้าจอมมารดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๓๔ พระชันษา ๗๙ ปี

๙๕. พระองค์เจ้าชายอุรุพงศ์รัชสมโภช
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕
เจ้าจอมมารดเลื่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๗๑ พระชันษา ๑๗ ปี

๙๖. สมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์ ชเนศรมหาราชาธิราชจุฬาลงกรณนาถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธิ์ มหามกุฎราชพงศบริพัตร บรมขัตติยมหารัชฎาภิษิญจพรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร
พระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๔๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสนองสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ปีฉลูสัปศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พ.ศ. ๒๔๖๘
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎร์ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชทานรัฐธรรมนูญ
ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ เสด็จประเทศอังกฤษ
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ทรงสละราชสมบัติ
เสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๓๐๓ ตรงกับวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระชนมพรรษา ๔๘ พรรษา

๙๗. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕ พระชันษา ๘ วัน
ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ๒ พระองค์
ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว ๙๕ พระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสิ้น ๙๗ พรองค์


พระราชประวัติ คลิกที่นี่ และ ที่นี่ ครับ


....................................................................................................................................................


Create Date : 16 มีนาคม 2550
Last Update : 29 มีนาคม 2550 18:17:38 น. 7 comments
Counter : 1739 Pageviews.  
 
 
 
 
โอ้ว คุณกัมม์มีบล็อกด้วยหรอครับ ผมพึ่งทราบ

ตามอ่านในห้องประวัติศาสตร์มานาน
 
 

โดย: I will see U in the next life. วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:12:00:27 น.  

 
 
 
คุณกัมม์ขอเรียนถามได้ไหมครับ

อยากถามถึงลำดับสันติวงศ์ ถ้านับต่อจากพระองค์เจ้าทีปังกร เอาเฉพาะคนที่ยังทรงมีชีวิตทุกวันนี้ คือใครหรอครับ

ขอบคุณครับ
 
 

โดย: I will see U in the next life. วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:12:05:33 น.  

 
 
 
สวัสดีครับ คุณ I will see U in the next life.
ลำดับการสืบสันตติวงศ์ มีลำดับดังนี้ครับ
กฏหมายดอสคอม //www.kodmhai.com/m4/m4-1/H117/m1-8-9.htmlหมวด 4 ว่าด้วยลำดับชั้นผู้ควรสืบราชสันตติวงศ์

มาตรา 8 ถ้าหากว่ามีเหตุอันไม่พึงปรารถนา คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตลงโดยมิได้ทรงสมมุติพระรัชทายาทไว้ก่อน ท่านว่าให้เป็นหน้าที่ ท่านเสนาบดีอัญเชิญเสด็จเจ้านายเชื้อพระบรมราชวงศ์พระองค์ที่ 1 ในลำดับสืบพระราชสันตติวงศ์ ดังได้แถลงไว้ใน

มาตรา 9 ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ สนองพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่ได้เสด็จสวรรคตลงแล้วนั้นต่อไป แต่ผู้ที่จะอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เช่นนี้ต้องมิใช่ผู้ที่ตกอยู่ในเกณฑ์ ยกเว้นที่ปรากฏอยู่ ใน มาตรา 11 และ มาตรา 12 แห่งกฎมณเฑียรบาลนี้

มาตรา 9 ลำดับชั้นเชื้อพระบรมราชวงศ์ซึ่งจะควรสืบราชสันตติวงศ์ ได้นั้น ท่านว่าให้เลือกตามสายตรงก่อนเสมอ ต่อไม่สามารถจะเลือกทางสายตรง ได้แล้ว จึงให้เลือกตามเกณฑ์ที่สนิทมากและน้อย

เพื่อให้สิ้นสงสัย ท่านว่าให้วางลำดับสืบราชสันตติวงศ์ไว้ดังต่อไปนี้

(1) สมเด็จหน่อพุทธเจ้า

(2) ถ้าแม้ว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าหาพระองค์ไม่แล้ว ให้อัญเชิญ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จหน่อพุทธเจ้าและพระอัครชายาของสมเด็จ หน่อพุทธเจ้าพระองค์นั้นขึ้นทรงราชย์ หรือถ้าพระราชโอรสพระองค์ใหญ่หา พระองค์ไม่แล้ว ก็ให้อัญเชิญพระราชโอรสพระองค์รอง ๆ ต่อไปตามลำดับ พระชนมายุ

(3) ถ้าแม้ว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าหาพระองค์ไม่แล้ว และไร้พระราช โอรสของท่านด้วย ก็ให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 ในสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอัครมเหสี

(4) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 หาพระองค์ ไม่แล้ว แต่ถ้ามีพระโอรสอยู่ ก็ให้อัญเชิญพระโอรส โดยอนุโลมตามข้อความใน ข้อ 2 แห่งมาตรานี้
(5) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระอัครมเหสี หาพระองค์มิได้แล้ว และไร้พระราชโอรสของท่านด้วย ก็ให้อัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่น ๆ ในสมเด็จพระอัครมเหสี หรือพระโอรส ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้น ๆ สลับกันไปตามลำดับ โดยอนุโลมตาม ข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งมาตรานี้

(6) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระอัครมเหสีหาพระองค์ ไม่แล้ว และพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนั้น ๆ ก็หาไม่ด้วยแล้ว ให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระมเหสีรองถัดลงไปตามลำดับชั้น พระอิสริยศแห่งพระมารดา หรือถ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอหาพระองค์ไม่แล้ว ก็ให้อัญเชิญพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนั้น ๆ สลับกันตามลำดับ โดยอนุโลมตามข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งมาตรานี้

(7) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระมเหสีรองหาพระองค์ ไม่สิ้นแล้ว และพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนั้น ๆ ก็หาไม่ด้วยแล้ว ให้อัญเชิญพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่มีพระชนมายุมากที่สุด หรือถ้าพระเจ้า ลูกยาเธอพระองค์นั้นหาพระองค์ไม่แล้ว ก็ให้อัญเชิญพระโอรสพระองค์ใหญ่ของ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้น แต่ถ้าแม้ว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่มีพระชนมายุ มากที่สุดนั้นหาพระองค์ไม่แล้ว และพระโอรสของท่านก็หาไม่ด้วยแล้ว ก็ให้อัญเชิญพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่มีพระชนมายุถัดลงมา หรือพระโอรสของ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้น ๆ สลับกันไปตามลำดับ โดยอนุโลมตามข้อความ ในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งมาตรานี้

(8) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไร้พระราชโอรสและพระราชนัดดา ท่านว่าให้อัญเชิญสมเด็จพระอนุชาที่ร่วมพระราชชนนีพระองค์ที่มีพระชนมายุถัดลง มาจากพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์

(9) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระอนุชาพระองค์ที่ควรได้ทรงเป็นทายาทนั้นหา พระองค์ไม่เสียแล้ว ท่านว่าให้อัญเชิญพระโอรสของสมเด็จพระอนุชาพระองค์นั้น ตามลำดับ โดยอนุโลมตามข้อความในข้อ 2 แห่งมาตรานี้

(10) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระอนุชาพระองค์ใหญ่หาพระองค์ไม่แล้ว และ พระโอรสของท่านก็หาพระองค์ไม่อีกด้วย ท่านว่าให้อัญเชิญสมเด็จพระอนุชา ที่ร่วมพระชนนีพระองค์ที่ถัดลงมาตามลำดับพระชนมายุ หรือพระโอรสของสมเด็จ พระอนุชาพระองค์นั้น ๆ สลับกันไปตามลำดับ โดยอนุโลมตามข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งมาตรานี้

(11) ถ้าแม้สมเด็จพระอนุชาร่วมพระชนนีหาพระองค์ไม่สิ้นแล้ว และพระโอรสของสมเด็จพระอนุชานั้น ๆ ก็หาไม่ด้วยแล้ว ท่านว่าให้อัญเชิญ สมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชาต่างพระชนนี หรือพระโอรสของสมเด็จ พระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชานั้น ๆ สลับกันไปตามลำดับ โดยอนุโลมตาม ข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 แห่งมาตรานี้

(12) ถ้าแม้สมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชาต่างพระชนนีก็หา พระองค์ไม่สิ้นแล้ว และโอรสของสมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชานั้นก็หา ไม่ด้วยแล้ว ท่านว่าให้อัญเชิญพระเจ้าพี่ยาเธอและพระเจ้าน้องยาเธอ หรือพระโอรสของพระเจ้าพี่ยาเธอและพระเจ้าน้องยาเธอตามลำดับสลับกัน โดยอนุโลมตามข้อความในข้อ 7 แห่งมาตรานี้

(13) ต่อเมื่อหมดพระเจ้าพี่ยาเธอและพระเจ้าน้องยาเธอ อีกทั้งหมด พระโอรสของท่านนั้น ๆ แล้วไซร้ ท่านจึงให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ หรือพระโอรสและเชื้อสายของท่านพระองค์นั้น ตามลำดับแห่งความสนิทมากและน้อย โดยอนุโลมตามข้อความที่กล่าวมาแล้ว ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 12 แห่งมาตรานี้


 
 

โดย: กัมม์ วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:13:08:17 น.  

 
 
 
ผมเห็นในกระทู้หนึ่ง เคยลงไว้นะครับ สมัยที่ ร.7 ทรงสละพระราชสมบัติ ก็มีการลิสต์ไว้ใครต่อใคร

เท่าที่ผมจำได้ก็มี

ร.8 ----> ร. 9 ------> ทูลกระหม่อมบริพัตร

ผมก็เลยสงสัยนะครับเนื่องด้วยว่าเจ้าสมัยนี้มีเพียงไม่กี่พระองค์ เลยสงสัยว่าถ้าถัดจากพระองค์เจ้าทีปังกรไปแล้ว จะต้องย้อนกลับไปดูสายบริพัตรใช่ไหมครับ ซึ่งคิดว่าก็มีชั้นหม่อมเจ้าหลงเหลืออยู่

ไม่ทราบว่าผมเรียงดังนี้พอถูกต้องไหมครับ คุณกัมม์
 
 

โดย: I will see U in the next life. วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:15:12:31 น.  

 
 
 
สวัสดีอีกครั้งครับ คุณ I will see U in the next life

ความจริงแล้ว.....
เรื่องการสืยสันตติวงศ์เป็นเรื่องที่ยังไม่สมควรพูดกันนะครับ
เราทุกคนต่างปรารถนาให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


แต่เอาเถิดครับ....

ตามกฎมณเฑียรบาลข้อ ๑๓ ในมาตรา ๙
"ให้ลำดับตามความสนิทมากและน้อย"

ก็เป็นเรื่องของอนาคต
สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า กับพระองค์ที
ยังจะทรงพระเจริญอีกยาวนาน....ครับ
 
 

โดย: กัมม์ วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:16:24:58 น.  

 
 
 
อะครับ

อันนี้ก็เข้าใจครับ คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึง ตั้งแต่พระองค์ทีปังกรประสูตินี้ผมไม่สงสัย ผมสงสัยไปในช่วงที่ยังไม่ทรงประสูตินะครับ

ซึ่งตอนนั้นผมว่าราชสำนักคงกังวลไม่น้อย เพราะช่างคล้ายกับราชวงศ์ญี่ปุ่น (ซึ่งในที่สุดก็มีองค์รัชทายาทเป็นชายทั้งคู่)

 
 

โดย: I will see U in the next life. วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:17:37:23 น.  

 
 
 
ราชสกุลหลายสกุลยังคงมีเชื้อสายจนถึงปัจจุบันนะคะ
 
 

โดย: grippini วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:18:29:57 น.  

Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com