กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ประสูตินอกเศวตฉัตร

๑. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
ไม่ปรากฏพระนาม สิ้นพระชนม์แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

๒. สมเด็จเจ้าฟ้าชาย
ไม่ปรากฏพระนาม สิ้นพระชนม์แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

๓. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
พระนามเดิมว่า "ฉิมใหญ่" บางแห่งออกพระนามว่า หวาน แต่จารึกที่พระโกศอัฐิออกพระนามว่า "เจ้าครอกฉิมใหญ่" ได้ถวายตัวเป็นชายาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงเป็นพระมารดา สมเด็จเจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้า อภัยธิเบศร์ รับกรมเป็น กรมขุนกระษัตรานุชิต
สมเด็จเจ้าฟ้าฉิมใหญ่ สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๑๔๑

๔. สมเด็จเจ้าฟ้าชายฉิม
คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๑๒๙ ที่อัมพวา สมุทรสงคราม
สวรรคตเมื่อวันพุธ เดือน ๘ แรม๑๑ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ.๑๑๘๖ พระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา ทรงราชสมบัติ ๑๖ ปี

๕. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแจ่ม
(ในพระราชนิพนธ์ ประชุมราชาธิบายในรัชกาลที่ ๔ ออกพระนามว่า "เจ้าฟ้าหญิงเเจ่มกระจ่างฟ้า")
ประสูติเมื่อปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๑๓๒
ในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ พระชันษา ๓๘ ปี

๖. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
ไม่ปรากฏพระนาม สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี

๗. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุ้ย
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะโรงเบญจศก จ.ศ. ๑๑๓๔
ในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์
ในพ.ศ. ๒๓๕๐ โปรดเกล้าฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวง และโปรดฯให้รับพระบัณฑรูน้อย
ในรัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯพระราชทานอุปราชาภิเษก เป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
สวรรคตในรัชกาลที่ ๒ เมื่อวันพุธ เดือน ๘ อุตราสาท ขึ้น ๓ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ พระชนมายุ ๔๕ พรรษา ทรงวังหน้า ๘ ปี

๘. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
ไม่ปรากฏพระนาม สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี

๙. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเอี้ยง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๑๓๙
ในรัชกาลที่ ๑ พระราชทานพระนามใหม่ว่า "เจ้าฟ้าประไพวดี" (แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกพระนามว่า "ประภาวดี")
ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ ในรัชกาลที่ ๑ โปรดฯสถาปนาเฉลิมพระยศขึ้นเป็น กรมหลวงเทพวดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๒ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ พระชันษา ๔๗ ปี

(สมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง ๙ พระองค์นี้ ประสูติแต่สมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินีทั้งสิ้น)

๑๐. พระองค์เจ้าชายกล้าย
ประสูติเมื่อปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๑๔๐ แผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
ในเจ้าจอมมารดาภิมสวน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑


ประสูติเมื่อเสด็จปราบดาภิเษกแล้ว

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม
ประสูติเมื่อปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาปุย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๒. พระองค์เจ้าชายทับทิม
ประสูติเมื่อปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาจัน
ในรัชกาลที่ ๒ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕ โปรดเกล้าฯเฉมิมพระยศขึ้นเป็น กรมหมื่นอินทรพิพิธ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๖ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ พระชันษา ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล " อินทรางกูร"

๑๓. พระองค์เจ้าหญิง
ไม่ปรากฏพระนาม ประสูติเมื่อปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๑๔๖
เจ้าจอมมารดาดวง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ แต่ยังทรงพระเยาว์

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงผะอบ
ประสูติเมื่อปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๑๔๖
เจ้าจอมมารดาภิมสวน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๑๕. พระองค์เจ้าหญิงพลับ
ประสูติเมื่อปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดาคุ้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีขาลสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๘ พระชันษา ๘๒ ปี

๑๖. พระองค์เจ้าชายอภัยทัต
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๙ แรม ๓ ค่ำ ปีมะเส็งสัปศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว(ธิดาพระยาจักรี เมืองนครศรีธรรมราช)
เมื่อทรงพระเยาว์ ออกพระนามเรียกกันว่า "พระองค์เสือ"
ในรัชกาลที่ ๑ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๑๖๙ โปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเทพพลภักดิ์
ในรัชกาลที่ ๒ ทรงว่ากรมคชบาล
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯให้เลื่อนขึ้นเป็นกรมหลวง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๑๙๙ พระชันษา ๕๒

๑๗. พระองค์เจ้าชายอรุโณทัย
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่(ธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี)พัฒน์ ณ นคร)
ในรัชกาลที่ ๑ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๑๖๙ โปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นศักดิ์พลเสพ
ในรัชกาลที่ ๒ ทรงว่ากรมพระกลาโหม
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯพระราชทานอุปราชาภิเษก ขึ้นเป็น กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ
ทิวงคตเมื่อวันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๙๔ พระชนมายุ ๔๘ พรรษา ทรงวังหน้า ๘ ปี

๑๘. พระองค์เจ้าชายทับ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๑๔๘
เจ้าจอมมารดาน้อย
ในรัชกาลที่ ๒ ทรงสถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นจิตรภักดี กำกับกรมช่างสิบหมู่ กรมช่างหล่อ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม๑๐ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗ พระชันษา ๓๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล " ทัพพะกุล"

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงธิดา
ประสูติเมื่อปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๑๔๙
เจ้าจอมมารดาเอม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐ พระชันษา ๕๒ ปี

๒๐. พระองค์เจ้าชายคันธรส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๑๔๙
เจ้าจอมมารดาพุ่ม(ธิดาเจ้าพระยาวิเศษสุนทร(นาค นกเล็ก))
ในรัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อวันอังคาร เดือนยี่ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ พระชันษา ๓๐ ปี

๒๑. พระองค์เจ้าหญิงจงกลณี
ประสูติเมื่อปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๕๐
เจ้าจอมมารดาตานี(ธิดาเจ้าพระยามหาเสนา(บุนนาค))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๒. พระองค์เจ้าชายสุริยา
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๑ ค่ำปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่
ในรัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นรามอิศเรศ ว่าราชการความรับสั่งแลพความฎีกา
ในรัชกาลที่ ๓ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๙๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนรามอิศเรศ
ในรัชกาลที่ ๔ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓ โปรดฯให้เฉลิมพระยศ เป็น กรมพระรามอิศเรศ สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศ์ภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุลยเดชบดินทร์ นรินทรบพิตร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๗ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ.๑๒๑๖ พระชันษา ๖๖ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล "สุริยกุล"

๒๓. พระองค์เจ้าหญิงเกสร
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดาปะทุมา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๔. พระองค์เจ้าหญิงมณฑา
ประสูติเมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๒
เจ้าจอมมารดานิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีเดือน๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ พระชันษา ๗๒ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงมณี
ประสูติเมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๒
เจ้าจอมมารดาอู่(ธิดาพระยาเพ็ชรบุรี)บุญรอด))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๒๖. พระองค์เจ้าหญิงดวงสุดา
ประสูติเมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๒
เจ้าจอมมารดาน้อย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๒๗. พระองค์เจ้าหญิงจักรจั่น
ประสูติเมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๒
เจ้าจอมมารดาอิ่ม(ธิดาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์(กุน รัตนกุล) ภายหลังได้เป็นท้าววรจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๘. พระองค์เจ้าชายวาสุกรี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๒
เจ้าจอมมารดาจุ้ย(ธิดาพระราชาเศรษฐี ต่อมาได้เป็นท้าวทรงกันดาล)
ทรงผนวชเป็นสามเณรในปีจอจัตวาศก และศึกษาอนู่ในสำนักสมเด็จพระวันรัต(แก้ว) วัดพระเชตุพนฯ
ในรัชกาลที่ ๒ ปีมะเมียโทศก ทรงผนวชและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็นพระราชาคณะที่ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัตติยวงศ์
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯให้เป็นเจ้าคณะกลาง
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯให้รับมหาสมณุตมาภิเษก เป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุตคตขัตติยวงศ์ ฯ
ในรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนคำนำพระนามเป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุตคตขัตติยวงศ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๘ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๔ พระชนมายุ ๖๔ พรรษา

๒๙. พระองค์เจ้าชายฉัตร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๕ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๒
เจ้าจอมมารดาตานี
ในรัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ทรงว่ากรมคชบาล
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้กำกับกรมท่า และกรมมหาดไทย ต่อมาได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๑๙๒ พระชันษา ๔๐ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล " ฉัตรกุล"

๓๐. พระองค์เจ้าชายสุริยวงศ์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดานวล
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าสถาปนาเป็น กรมหมื่นสวัสดิวิไชย
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงพิเศษตรีสวัสดิสุขวัฒนวิไชย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย แรม ๒ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕ พระชันษา ๖๓ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าหญิงอุบล
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาทอง(ธิดาท้าวเทพกระษัตรี เมืองถลาง)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓๒. พระองค์เจ้าหญิงฉิมพลี
ประสูติเมื่อปรีกุน ตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดางิ้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อ วันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙ พระชันษา ๖๗ ปี

๓๓. พระองค์เจ้าชายไกรสร
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว
ในรัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น กรมหมื่นรักษ์รณเรศ กำกับกรมสังฆการี
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวง
สิ้นชีพในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย แรม ๓ ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๒๑๐ อายุ ๕๗ ปี

๓๔. พระองค์เจ้าชายดารากร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น กรมหมื่นศรีสุเทพ กำกับกรมช่างสิบหมู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ พระชันษา ๕๗ ปี

๓๕. พระองค์เจ้าชายดวงจักร
ประสูตอเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๖ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จุลศักราช ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดาปาน
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ กำกับกรมช่างหล่อ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๐๘ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล "ดวงจักร"

๓๖. พระองค์เจ้าหญิงศศิธร
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาฉิมแมว(ธิดาท้าววรจันทร์(แจ่ม))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๗. พระองค์เจ้าหญิงเรไร
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗
เจ้าจอมมารดาป้อม(ธิดาพระยารัตนจักร(หงส์ทอง))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๓๘. พระองค์เจ้าหญิงกระษัตรี
ประสูติเมื่อปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๑๕๘
เจ้าจอมมารดานวม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ พระชนม์ ๒๐ ปี

๓๙. พระองค์เจ้าหญิงจันทบุรี
ประสูติเมื่อปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐
เจ้าจอมมารดาทองสุก(พระธิดาเจ้านันเสน พระเจ้าเวียงจันทน์)
ในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
ในรัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯให้เป็น พระราชชายานารี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐ พระชันษา ๔๑ ปี

๔๐. พระองค์เจ้าชายสุทัศน์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ บุรพาสาฒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ เมื่อทรงพระเยาว์เรียกกันว่า "พระองค์โต"
เจ้าจอมมารดากลิ่น(ธิดาพระยาพัทลุง(ขุน))
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น กรมหมื่นไกรสรวิชิต กำกับกรมสังฆการี กรมธรรการ และกรมอาลักษณ์ และคลังเสื้อหมวก
สิ้นพระชนม์ในชกาลที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียนพศก จ.ศ. ๑๒๐๙ พระชันษา ๔๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล "สุทัศน์"

๔๑. พระองค์เจ้าหญิงสุภาธร
ประสูติเมื่อปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐
เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๔๒. พระองค์เจ้าหญิงสุด
ประสูติเมื่อปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑
เจ้าจอมมารดาฉิมใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓


ประสูตินอกพระมหาเศวตรฉัตร ๑๐ พระองค์ ประสูติเมื่อเสด็จปราบดาภิเษกแล้ว ๓๒ พระองค์ รวม ๔๒ พระองค์
พระราชประวัติ คลิกที่นี่ ครับ


....................................................................................................................................................


Create Date : 16 มีนาคม 2550
Last Update : 16 มีนาคม 2550 9:34:33 น. 0 comments
Counter : 1349 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com