กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก

๑. เจ้าฟ้าพิกุลทอง
ประสูติเมื่อปีระกานพศก จ.ศ. ๑๑๓๙
เจ้าศิริรจจา (น้องพระเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่)เป็นพระมารดา
ในรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีสุนทร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๑๗๒ พระชันษา ๓๔ ปี

๒. พระองค์เจ้าชายลำดวน
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๑๔๑
เจ้าจอมมารดาขะ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ พระชันษา ๒๕ ปี

๓. พระองค์เจ้าหญิงเกสร
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๑๔๑
เจ้าจอมมารดาแก้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๔. พระองค์เจ้าชายอินทปัต
ประสูติเมื่อปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๑๔๑
เจ้าจอมมารดาตัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ พระชันษา ๒๔ ปี

๕. พระองค์เจ้าชายก้อนแก้ว
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จ.ศ.๑๑๔๓
เจ้าจอมมารดาล่า
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๖. พระองค์เจ้าชายช้าง
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๑๔๓
เจ้าจอมมารดาปุย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๗. พระองค์เจ้าหญิงดวงจันทร์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๑ ค่ำ ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาฉิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕

๘. พระองค์เจ้าชายอสุนี
ประสูติเมื่อปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาขำ
ในรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเสนีเทพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
ทรงเป็นต้นสกุล อสุนี

๙. พระองค์เจ้าหญิงโกมล
ประสูติเมื่อปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาแก้วศาลาลอย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงบุนนาค
ประสูติเมื่อปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดามา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๑. พระองค์เจ้าดาราวดี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๖ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดาน้อย
ทรงเป็นพระชายาในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙

๑๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดาสุวรรณา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงโกสุม
ประสูติเมื่อปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๑๔๗
เจ้าจอมมารดาพ่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร
ประสูติเมื่อปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๑๔๘
เจ้าจอมมารดานักองค์อี(พระธิดาสม้เด็จพระนารายณ์ราชา เจ้ากรุงกัมพูชา)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๑๕. พระองค์เจ้าหญิงปัทมราช
ประสูติเมื่อปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๑๔๙
เจ้าจอมมารดานุ้ย(ธิดาเจ้าพระยานคร(พัฒน์ ณ นคร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๒ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗

๑๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๑๔๙
เจ้าจอมมารดาฉิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๑๗. พระองค์เจ้าชายมั่ง
ประสูติเมื่อปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๕๐
เจ้าจอมมารดาเกด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๑๘. พระองค์เจ้าชายสิงหราช
ประสูติเมื่อปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๕๐
เจ้าจอมมารดาล่า
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ เมื่อวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงกลัด
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดามีใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงฉิมพลี
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดางิ้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๒๑. พระองค์เจ้าชายสังกะทัต
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดฉิม
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนรานุชิต
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนนรานุชิต
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘
ทรงเป็นต้นสกุล สังขทัต

๒๒. พระองค์เจ้าหญิงแก้ว
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑
เจ้าจอมมารดาแจ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๒๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดานักองค์เภา(พระธิดาสมเด็จพระนารายณ์ราชา เจ้ากรุงกัมพูชา)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๒๔. พระองค์เจ้าหญิงสุดาอับสร
ประสูติเมื่อปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาเพ็ง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงลมุด
ประสูติเมื่อปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓
เจ้าจอมมารดาน้อย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจ้นทร์ เดือน ๙ขึ้น ๕ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖

๒๖. พระองค์เจ้าชายบัว
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๓ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดาศรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
ทรงเป็นต้นสกุล ปัทมสิงห์

๒๗. พระองค์เจ้าหญิงปุก
ประสูติเมื่อปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดานักองค์เภา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงดุษฎี
ประสูติเมื่อปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดาเสม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ บูรพาสาฒ แรม ๑๐ ค่ำปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ พระชันษา ๗๑ ปี

๒๙. พระองค์เจ้าชายสุก
ประสูติเมื่อปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔
เจ้าจอมมารดาเอม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๓๐. พระองค์เจ้าชายเพ็ชรหึง
ประสูติเมื่อปีฉลูบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕
เจ้าจอมมารดาชู
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๑. พระองค์เจ้าหญิงวงศมาลา (บางแห่งออกพระนามว่า พระองค์เจ้าหญิงวงศ์กษัตริย์)
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕
เจ้าจอมมารดานักองค์อี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๓๒. พระองค์เจ้าหญิงนิลวัตถา
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕
เจ้าจอมมารดาน้อย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓

๓๓. พระองค์เจ้าหญิงกำพร้า
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาบับเภา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงกลิ่น
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาภู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๓๕. พระองค์เจ้าหญิงรุ่ง
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาพลับจีน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖
เจ้าจอมมารดาล้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๗. พระองค์เจ้าชายนพเก้า
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗
เจ้าจอมมารดาสวน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

๓๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗
เจ้าจอมมารดาตุ๊
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓๙. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๑๕๘
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๔๐. พระองค์เจ้าชายสุด
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๑๕๙
เจ้าจอมมารดาน้อย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๔๑. พระองค์เจ้าชายเณร
ประสูติเมื่อปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒
เจ้าจอมมารดาไผ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล นีรสิงห์

๔๒. พระองค์เจ้าชายหอย
ประสูติเมื่อปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒
เจ้าจอมมารดาตานี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑

๔๓. พระองค์เจ้าชายแตน
ประสูติเมื่อปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓
เจ้าจอมมารดาตานี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก ๖ พระองค์
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว ๓๗ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๔๓ พระองค์ตำนานวังหน้าครั้งกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท


....................................................................................................................................................


Create Date : 16 มีนาคม 2550
Last Update : 17 กันยายน 2550 11:33:31 น. 0 comments
Counter : 2304 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com