happy memories
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2556
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
2 ธันวาคม 2556
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๖๙
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto

"๕๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด”


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรี ๙ ต้น อันเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณสระน้ำ หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธวัชชัย ไชยชนะ นายกสมาคม ฯ และคุณหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) อธิการบดี เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน


ในคราวเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรีเรียบร้อยแล้ว ล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอประชุม เพื่อทรงดนตรีร่วมกับ วง อ.ส.วันศุกร์ ซึ่งมีอาจารย์ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รวมอยู่ด้วย ได้แก่ อาจารย์ระพี สาคริก (นักดนตรีและโฆษก) ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล (โฆษก) และนายอวบ เหมะรัชตะ เป็นต้น


นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ๒ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ เป็นครั้งแรก และทรงเป็นกันเองอย่างที่สุด ซึ่งนับป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่การเสด็จฯ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก” และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ รวมจำนวน ๙ ครั้ง


ในวาระสำคัญ ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบ ๕๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ บุคลากร ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ” โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้


กิจกรรมภายในหอประชุม เริ่มเวลา ๑๖.๓๐ น. ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี วีดิทัศน์ ๕๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด เสวนา “เล่าขาน นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” โดย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร,ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ อ.ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ทรงโปรด โดยวงดนตรีสากล เค ยู แบนด์ และการแสดงของนิสิตชมรมนาฎศิลป์ไทย


กิจกรรมภายนอกหอประชุม เริ่มเวลา ๑๖.๓๐ น. ประกอบด้วย การเดินขบวนแถวเกียรติยศของผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะ การแสดงของวงดุริยางค์เครื่องลม เค ยู วิน ซิมโฟนี่ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสดุดีพระเกียรติ เพลงสรรเสริญพระบารมี


ภาพและข้อมูลจากเวบ
ku.ac.th

"ร่วมงานฉลอง ๘๖ พระชนมพรรษา “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์””


เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพที่กำลังจะเวียนบรรจบมาถึง ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา Celeb Online จึงอยากเชิญชวนคุณไปงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” (More than A Monarch) เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ ๑-๑o ธันวาคมนี้

โดยงานนี้ซึ่งจัดโดยสยามพารากอน ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี จะมี ๔ กิจกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระราชสถานะตามรัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์ไทย พระราชสมัญญา และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ถ่ายทอดเรื่องราวพระเกียรติคุณและพระราชสมัญญาที่พระองค์ท่านทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายตลอดมา ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปรียบเสมือนดั่งพ่อผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืน ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมิได้ทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทย ด้วยน้ำพระทัยที่พร่างพรมไปทั่วทุกหลังคาเรือน และพระปรีชาสามารถซึ่งเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาแห่งการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเช่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมิได้ทรงเป็นเพียงที่เคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าของปวงชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เท่านั้น หากแต่ในสายตาของชาวต่างชาติ พระองค์ก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งทรงได้รับการยอมรับไปทั่วโลกด้วยเช่นกัน


จัดขึ้นที่บริเวณ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ชั้น เอ็ม และไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ “อาเซียน สดุดี อัครศิลปิน” และการออกร้านจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในงานศิลปะ ทั้งในด้านดนตรี วรรณกรรม และศิลปะ จนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทย รวมทั้งประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ที่พร้อมใจกันมาร่วมเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอวัฒนธรรมในหลายมิติ ที่มีความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ มีการแสดงวงดุริยางค์สากล จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้าน และการออกร้านของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ OH I say ของนักร้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน


จัดที่พาร์ค พารากอน วันที่ ๑ - ๘ ธันวาคม และในวันที่ ๕ ธ.ค. จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “กระต่ายแห่งความเพียร” จากจิตรกรชื่อดังของอาเซียน โดยงานศิลปะกระต่ายจำนวน ๑๔ ตัว จาก ๑๒ จิตรกรอาเซียนชั้นนำ และ ๒ จิตรกรไทยระดับแนวหน้า - อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินภาพเหมือนร่วมสมัย ซึ่งทั้งหมดจะมานำเสนอประติมากรรมกระต่ายลอยตัวที่ร่วมสร้างสรรค์ ออกแบบ และวาดลวดลายในรูปแบบร่วมสมัย สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละคน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปีเถาะเป็นปีนักษัตรพระราชสมภพของพระองค์


จัดแสดงที่โถงชั้น M หน้าร้านชาแนล (Chanel)

ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในด้านดนตรี และได้รับพระราชสมัญญา อัครศิลปินนิทรรศการศิลปะการจัดสวนดอกไม้โครงการหลวงเทิดพระเกียรติ โดย โชวโกะ คาริยาซากิ (Shogo Kariyazaki) ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับโลกชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ผู้เคยสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกมาอย่างโชกโชน ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจาก “ราชวงศ์ญี่ปุ่น” ให้จัดดอกไม้ในพระราชพิธีสำคัญอยู่บ่อยครั้ง โดยเขาจะมาจัดดอกไม้ชั้นสูงของญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Celebration” ที่จะสะท้อนผลงานศิลปะที่มีชีวิตให้ออกมาในรูปแบบประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความร่มรื่นและความร่มเย็นของเมืองไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีต่อกันมายาวนาน ซึ่งไฮไลต์จะอยู่ที่การใช้ดอกไม้มงคลนานาพันธุ์ของไทย อาทิ ดอกบัว และดอกกล้วยไม้มาผสมผสานควบคู่กับดอกซากุระ ดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสื่อถึงมิตรภาพและไมตรีจิตอันดีที่มีต่อกันระหว่างสองประเทศอีกด้วย


จัดแสดงที่ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M ตั้งแต่วันที่ ๔-๘ ธันวาคม

ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในด้านดนตรี และได้รับพระราชสมัญญา อัครศิลปินนอกจากนี้ในบริเวณไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการในพระราชดำริและหน่วยราชการ อาทิ ร้านโครงการหลวง, ร้านภัทรพัฒน์, ร้านจิตรลดา, ร้านดอยคำ, ร้านสารานุกรมไทยฯ และกรมธนารักษ์ มาวางจำหน่ายให้ได้เลือกสรรอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ o๒-๖๑o-๘ooo

ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในด้านดนตรี และได้รับพระราชสมัญญา อัครศิลปิน

ภาพผลงาน_Shogo Kariyazaki ที่เคยจัดแสดง

ภาพผลงาน_Shogo Kariyazaki ที่เคยจัดแสดง

ภาพผลงาน_Shogo Kariyazaki ที่เคยจัดแสดง

กระต่ายแห่งความเพียร

กระต่ายแห่งความเพียร

กระต่ายแห่งความเพียรภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา”


มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการดนตรีและร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อวงการดนตรี โดยการจัดงาน บทเพลงแห่งแผ่นดิน โครงการ “อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา”


พบการแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์จากศิลปินและนักดนตรีชื่อดัง อาทิ วง วีทรีโอ (Vie Trio) วิทย์ AF 1 (พชรพล จั่นเที่ยง) โก้ มิสเตอร์แซคแมน บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ เครื่องดนตรีและสิ่งของอันทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหาชมได้ยาก ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ บ้านเจ้าพระยารามราฆพ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"Great Songs for the King”


เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซีคอน บางแค ร่วมกับ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการบรรเลงและขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติ จากวงดนตรีออเคสตร้า ร่วมกับ ศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ สันติ ลุนเผ่, หรั่ง ร็อคเคสตร้า และมัดหมี่ - พิมดาว พานิชสมัย พร้อมด้วยวง Big Bands ของทหาร ๓ เหล่าทัพ เปิดให้ประชาชน ชมฟรี! พร้อมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีลูกทุ่งจากเยาวชน และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตภาษีเจริญ ภายในงานตั้งแต่วันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.oo - ๑๙.oo น. ณ ลานกลาง ชั้น ๑ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค


โดยได้จำลองบรรยากาศ ลานกลางศูนย์การค้าซีคอน บางแค เป็นสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ พระที่นั่งอนันตสมาคม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานมัฆวานรังสรรค์ สวนอัมพร เพื่อให้ลูกค้า ประชาชนทั่วไปได้รับอรรถรสการฟังดนตรีอันทรงคุณค่า และประจักษ์ถึงความภาคภูมิใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทยทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีอย่างยอดเยี่ยม และเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ อาทิ เพลงความฝันอันสุงสุด, เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย, ตื่นเถิดไทย (เพลงปลุกใจ), ชะตาชีวิต โดย สันติ ลุนเผ่ เพลงรักเธอประเทศไทย, แผ่นดินของเรา, แสงเทียน, ดุจบิดา มารดร จากหรั่ง ร็อคเคสตร้า และ มัดหมี่ - พิมดาว พานิชสมัย"


ร่วมชมการเล่นดนตรี และขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงเทิดพระเกียรติ และบทเพลงปลุกใจ จากวงดนตรีป๊อปออเคสตร้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, วงดนตรีกรุงเทพไลท์ออเคสตร้า, วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียง และวง Big Bands ของทหาร 3 เหล่าทัพ เริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา ๑๕.oo- ๑๙.oo น. เปิดให้ประชาชน ชมฟรี! พร้อมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีลูกทุ่งจากเยาวชน และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตภาษีเจริญได้ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานกลาง ชั้น ๑ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค และในวันที่ ๕ ธันวาคม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยย่านฝั่งธนฯ และกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ฯ ในเวลา ๑๙.oo น. โดยพร้อมเพรียงกันภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"งานช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน”


กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ “นิทรรศการช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” การเสวนา การสาธิตงานช่างสิบหมู่ การฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมอื่นๆ พร้อมรับของที่ระลึก ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุคกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

"'ดนตรีในอุทยาน' คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า”


ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๓ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ สนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัด “คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า” ย้อนวันวานเปิดตำนานเพลงลูกกรุง ในวันอาทิตย์ที่ ๑, ๘ และ ๑๕ ธันวาคม นี้ เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ภายในงาน พบกับศิลปินลูกกรุงรุ่นใหญ่ แนวหน้าของเมืองไทย สุเทพ วงศ์กำแหง, วินัย พันธุรักษ์ , เศรษฐา ศิระฉายา พร้อมด้วย การบรรเลงดนตรีโดยวงดนตรีคุณภาพ วง “BSO Light Orchestra” ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติอันแสน ร่มรื่น รายล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่มีอายุกว่า ๑oo ปีของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ


งานนี้คอเพลงลูกกรุงสุดคลาสสิก พลาดไม่ได้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑, ๘ และ ๑๕ ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๗.oo – ๑๘.๓o น. ผู้สนใจ เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ o๑-๔๓๗-๗๗๙๙, o๒-๔๓๙-o๙o๒ , theprincessmothermemorialpark.org และ Facebook อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภาพและข้อมูลจากเวบ
naewna.com
photofairthailand.com

"ชวนเชิญซื้อบัตรอวยพรกาชาดปีใหม่ ๒๕๕๗ ”


เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ สภากาชาดไทยได้จัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ หรือส.ค.ส.กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “พระฉายาลักษณ์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นำมาจัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรปีใหม่ ขนาด ๖.๗๕ x ๔.๗๕ นิ้ว จำหน่ายในราคาโหลละ ๘๕ บาท ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

นอกจากนี้ทุกๆ ปี สภากาชาดไทยยังจัดทำบัตรอวยพรอเนกประสงค์เพื่อส่งมอบความสุขในโอกาสพิเศษต่างๆ สำหรับบัตรอวยพรอเนกประสงค์ประจำปี ๒๕๕๗ นี้ เป็นภาพชุด “สีสันพรรณไม้” (Colorful Flower) ประกอบด้วย ภาพดอกเอื้องดิน (Coutus Specious) ภาพดอกมังกรคาบแก้ว (Clerodendrum thomsoniae Balf) ภาพดอกถ้วยทอง (Solandra grandiflora Swartz) และภาพดอกไก่แดง (Aeschynanthus Hildebrandii Hemsl) ซึ่งเป็นผลงานการวาดจากอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินชื่อดัง

สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักของท่านในเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๗ หรือในโอกาสพิเศษอื่นๆ ด้วยการสั่งซื้อบัตรอวยพรกาชาด และบัตรอวยพรอเนกประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองได้ที่ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น ๒ โทร. o๒-๒๕๔–๑๓๕๔ ,o๒-๒๕๖–๔๖๒๓, o๒-๒๕o-o๓๑๑ โทรสาร. o๒-๒๕o-o๓๑๒ หรือ redcrossfundraising.org


ภาพและข้อมูลจากเวบ
redcross.or.th

นิทรรศการ "เวลาของพ่อ”


พาราไดซ์ พาร์ค สดุดีเทิดไท้ องค์ราชัน ๓o พ.ย. - ๕ ธ.ค. ๕๖ ร่วมเทิดไท้พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ "พ่อแห่งแผ่นดิน" ผ่านนิทรรศการ "เวลาของพ่อ" ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจ ลุ้นรับ "เซียมซีดำริพ่อ" จำนวนจำกัด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย บริเวณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น ๑ ,พาราไดซ์ พาร์ค

ติดต่อสอบถามโทร : o๒-๗๘๗-๑oooภาพและข้อมูลจากเวบ
thailandexhibition.com

"จินตภาพและแรงบันดาลใจจากข้าว" (Imagination and Inspiration from rice)


จินตภาพและแรงบันดาลใจจากข้าว (Imagination and Inspiration from rice)


นิทรรศการแสดงภาพจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ในหัวข้อ "จินตภาพและแรงบันดาลใจจากข้าว" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อข้าวไทย


จัดแสดงระหว่างวันที่ ๖ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วันพุธ - อาทิตย์ เวลา o๙.oo - ๑๖.oo น. (หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ณ ห้องนิทรรศการ ๑ – ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ


พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.oo น.
โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค arteyeviewnews

"โชนรามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี”


โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงนาฎศิลป์ชั้นสูง “โขน” รามเกียรติ์ ชุด“รามราชจักรี” และนิทรรศการโขน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา


เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงนาฎศิลป์ชั้นสูง “โขน” รามเกียรติ์ ชุด “รามราชจักรี” และนิทรรศการโขน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นมาต่าง ๆ ของโขน เพื่อเทิดพระเกียรติปีมหามงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้ เวลา ๑๙.๓o น. ณ บริเวณล็อบบี้ (อิมพีเรียลคลับทาวเวอร์) ของโรงแรมฯ


สำหรับการแสดงโขน รามเกียรติ ชุด “รามราชจักรี” เป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมติเทพ คือองค์พระนารายณ์ที่อวตารลงมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร การแสดงโขนก็เพื่อเชิดชูเกียรติ “พระราม” ที่รบชนะ “ทศกัณฐ์” และ “ฝ่ายอธรรม” จนมนุษย์โลกมีความสุขสงบอีกครั้ง


“โขน” เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายศตวรรษ อาจพัฒนามาจากการเล่นหนังใหญ่ ซึ่งรุ่งเรืองมากในสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา หรืออาจพัฒนามาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์ เมื่อคนดูน้อยลงจึงพัฒนามาเป็นโขน เพื่อให้คนชมสนใจ


การแสดงโขน แต่เดิมเล่นกันกลางแปลง จึงเรียกกันว่าโขนกลางแปลง แสดงบนพื้นดินหรือสนามหญ้าไม่ต้องปลูกโรงให้เล่น นิยมการแสดงตอนยกทัพ หรือเรียกในภาษาโขนว่า ตอนยกรบ โดย เล่นเรื่องรามเกียรติ์ เป็นสงครามระหว่าง พระรามกับทศกัณฑ์ หรือระหว่างธรรมะกับอธรรม การยกกองทัพของทั้งสองฝ่าย ทำได้น่าสนใจโดยถอดแบบมาจากการสงครามจริงๆ คือ เมื่อพระมหากษัตริย์สั่งให้จัดทัพ แม่ทัพนายกอง ไปสั่งให้ ไพร่พลจัดการ เตรียมรี้พล เมื่อจัดกองทัพเสร็จแล้ว แม่ทัพนายกอง จะไปตรวจความเรียบร้อย ก่อนพระมหากษัตริย์อีกครั้ง ก่อนพระมหากษัตริย์จะมาตรวจไพร่พลด้วยตนเอง ทำเหมือนกันทั้งฝ่ายพระรามและฝ่ายทศกัณฑ์ การแสดงออกของตัวโขน ได้ซ่อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยไว้อย่างมากมาย


ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งที่โทร : o๒-๒๖๑-๙ooo ต่อ ๕๙๓๘, ๕๙๔๕


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"Journy with a Paint Brush"


หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีนำเสนอนิทรรศการศิลปะ “พู่กันกับการเดินทาง” ผลงานของศิลปินสีน้ำระดับแถวหน้า สมบูรณ์ พวงดอกไม้


สมบูรณ์ พวงดอกไม้ ศิลปินหญิงวัย ๕๔ ปี เชื่อว่า เธอเกิดมาโดยมีมือข้างหนึ่งถือพู่กัน อีกข้างหนึ่งถือดินสอ ที่พร้อมจะรังสรรค์ผลงานภาพเขียนในทุกสภาวการณ์ ดังนั้นทางเลือกของอนาคตที่เหมาะสมสำหรับเธอคือ เส้นทางศิลปะ ครอบครัวของเธอโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ ไม่อยากให้เลือกเดินเส้นทางด้านนี้ แต่ผู้เป็นพ่อได้พาไปสมัครเรียนที่วิทยาเขตเพาะช่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งที่เธอเป็นเด็กต่างจังหวัดและอยู่ในช่วงชีวิตวัยรุ่น


ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมบูรณ์ พวงดอกไม้ ได้อุทิศชีวิตเพื่องานศิลปะมายาวนานกว่า ๔o ปี พู่กันกับการเดินทาง เป็นชื่อของหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี ๒oo๕ ซึ่งบันทึกผลงานต่างๆที่รวบรวมไว้เป็นส่วนสำคัญของการทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๔oo ภาพ โดยสรุป ทั้งยังเป็นชื่อของนิทรรศการที่จะนำเสนอผลงานใหม่ในช่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่อยากค้นพบเธอ หรือผู้ที่คุ้นเคยดีแล้วได้เข้าใจในตัวตนของเธอมากยิ่งขึ้น


พู่กันกับการเดินทาง โดยส่วนรวมก่อนรังสรรค์งานศิลป์ทุกครั้ง สมบูรณ์จะสังเกตุเห็นความสวยงามและความแตกต่าง โดยขึ้นอยู่กับอารมณ์และความคิดที่มุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่ถูกต้องหรือเปรียบเปรย ในทางการเรียนการสอน เธอเริ่มเรียนวาดภาพดอกไม้, ธรรมชาติ, ภูมิทัศน์และชนิดของวิชาองค์ประกอบศิลป์แบบอิมเพรสชั่นนิสม์ ก่อนที่จะพัฒนาขั้นตอนและเทคนิคที่แตกต่างออกไป รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับบุคลิกของตนเอง


สมบูรณ์จะเป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้ำและดอกไม้เป็นส่วนใหญ่ แต่นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นผลงานรวบรวม ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เดินทางไปหลายๆประเทศ เช่น นครวัด ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, ประเทศเวียดนาม เป็นต้น


ในการแสดงผลงานรวมครั้งนี้ สมบูรณ์ชี้แนวทางความคิดใหม่บางส่วน โดยนำประวัติของเรื่องราวต่าง ๆ อันน่าตื่นตาตื่นใจและแปลกใจ ที่เธอพบเจอในชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยใช้เทคนิคผสม เช่น การแข่งจักรยาน “Tour de France” ที่ประเทศฝรั่งเศส, การเดินทางบนถนนเพื่อแสวงบุญ “Saint Jacques de Compostelle” หรือ “ชีวิตการเดินทางของเพื่อน” และอื่นๆ โดยเธอหวังว่า นิทรรศการครั้งนี้ “พู่กันกับการเดินทาง” คงจะให้ประโยชน์และความเพลิดเพลินมากบ้างน้อยบ้าง สำหรับทุกท่านและผู้ที่ติดตามผลงานของเธอมาตลอด


สร้างสรรค์งานศิลป

“พู่กันกับการเดินทาง” โดยส่วนรวมก่อนรังสรรค์งานศิลป์ทุกครั้ง ดิฉันจะสังเกตเห็นความสวยงามและความแตกต่าง โดยขึ้นอยู่กับอารมณ์และความคิดที่มุ่งมั่น จะเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่ถูกต้องหรือเปรียบเปรย ในทางการเรียนการสอนดิฉันเริ่มเรียนวาดภาพดอกไม้, ธรรมชาติ, ภูมิทัศน์ และชนิดของวิชาองค์ประกอบศิลป์แบบอิมเพรสชั่นนิส ก่อนที่จะพัฒนาขั้นตอนและเทคนิคที่แตกต่างออกไป รวมถึงการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับบุคลิกของตนเอง โดยส่วนใหญ่ดิฉันจะเป็นที่รู้จักกันดี เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้ำและดอกไม้ แต่นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นผลงานรวบรวม ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เดินทางใปในหลาย ๆ ประเทศ เช่น นครวัด ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, ประเทศเวียดนาม เป็นต้น


ในการแสดงผลงานรวมครั้งนี้ ดิฉันได้ชี้แนวทางความคิดใหม่บางส่วน โดยนำประวัติของเรื่องราวต่าง ๆ อันน่าตื่นตาตื่นใจและแปลกใจ ที่พบเจอในชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์เป็นผลงานโดยใช้เทคนิคผสม เช่น การแข่งขันจักรยาน “Tour de France” ที่ประเทศฝรั่งเศส, การเดินทางบนถนนเพื่อแสวงบุญ “Saint Jacques de Compostelle” หรือ “ชีวิตการเดินทางของเพื่อน” และอื่น ๆ โดย ดิฉันหวังว่า นิทรรศการครั้งนี้ “พู่กันกับการเดินทาง” คงจะให้ประโยชน์และความเพลิดเพลินมากบ้างน้อยบ้าง สำหรับทุกท่าน และผู้ที่ติดตามผลงานของดิฉันมาโดยตลอด


ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. ประธานเปิดงาน นายสุวิทย์ สิมะสกุล อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ณ กรุงออตตาวา (แคนาดา) ณ กรุงโตเกียว ปัจจุบัน เลขาธิการสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ อุปนายกสมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ

นิทรรศการ : พู่กันกับการเดินทาง
ศิลปิน : สมบูรณ์ พวงดอกไม้
วันที่ : ๑ ธันวาคม-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๒ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : o๒-๙๙๑-๗๑๑๙, o๘๕-๑๑๒-๑๔๙๕, o๒-๒๕๙-๑๔๓๖, o๘๘-๖๖๑-13o9ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"นิทรรศการแสดงผลงาน นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๖”


นิทรรศการแสดงผลงาน นักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๖

จัดแสดงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น.

โดยมี นายเขมชาติ เทพไชย ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค arteyeviewnews
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 02 ธันวาคม 2556
Last Update : 2 ธันวาคม 2556 8:56:13 น. 0 comments
Counter : 5024 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.