คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
ธันวาคม 2561
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
space
space
7 ธันวาคม 2561
space
space
space

ภาษาไทยสำคัญไฉนภาษาไทยสำคัญไฉน 

"ภาษาไทยสำคัญไฉน"  เป็น โจทย์ตะพาบ กิโลเมตรที่ 217
 เป็นโจทย์ที่ ฉันเป็นคนตั้งเอง ค่ะ 
ความในใจและจุดประสงค์ที่ตั้งโจทย์นี้ขึ้นมา  ฉันมีความหวังลึก ๆใน
ใจว่า ให้เพื่อนชาวบล็อกได้แสดงออก
ถึงความสำคัญของภาษาไทยในเรื่องใดก็ได้ และให้บทความดังกล่าว
ของเพื่อนชาวบล็อกได้เผยแพร่ไปยังสื่อ
ต่าง ๆ กระตุ้นให้คนที่เข้ามาอ่านได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย
และเป็นการให้คนที่ใช้ภาษาไทยผิด ๆ ในสื่อต่าง ๆ 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย เพื่อจะได้แก้ไขพฤติกรรมที่
ชอบใช้ภาษาไทยผิด ๆ จะได้ใช้ให้ถูกต้อง ค่ะ 

"ภาษาไทยสำคัญไฉน"  หัวข้อนี้ ฉันจะเน้นถึงความสำคัญของ
ภาษาไทย ของเราเท่านั้น ฉันเชื่อว่า ทุกภาษาในโลกนี้
เจ้าของภาษานั้น ๆ ต่างก็ต้องเห็นความสำคัญในภาษาของตนทั้งนั้น
เช่นเดียวกับภาษาไทยของคนไทยเรา
เราทุกคนก็ต้องเห็นว่า ภาษาไทยของเราสำคัญ เช่นกัน 
แล้วสำคํญอย่างไรล่ะ ฉันขอยกตัวอย่างมาให้เห็นความสำคัญ ดังนี้ 

เมื่อทุกคนเห็นแท่งศิลาแท่งนี้ คงรู้จักกันดีนะคะ นี่คือ หลักศิลาจารึก
หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหง
ได้จารึก ความเป็นมาของภาษาไทย ซึ่งจารึกไว้ว่า พ่อขุนรามคำแหง
ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย เมื่อปี พ.ศ.1826 
ตามที่เราได้เรียนประวัติวรรณคดีกันมา
นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสำคัญของภาษาไทย ค่ะ 

ก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงจะทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย นั้น เรื่องราว
ต่าง ๆ เราจะใช้การเล่าต่อ ๆ กันมา  ใช้วิธีจดจำ
เรื่องราวต่าง ๆ เล่ากันรุ่นต่อรุ่น เราเรียกลักษณะนี้ว่า วรรณคดีมุขปาฐะ

เช่น


ต่อมา เมื่อพ่อขุนรามคำแหงทรงคิดประดิษฐ์
อักษรไทยขึ้นมา  ทำให้คนไทยสามารถบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านประวัติศาศตร์ เรื่องวรรณคดีที่แต่งขึ้น
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เราเรียกลักษณะนี้ วรรณคดีลายลักษณ์
อักษร นี่เป็นความสำคัญของภาษาไทย
ประการที่ 1 นั่นคือ ภาษาไทยช่วยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ บันทึก
บันเทิงคดี วรรณคดี เป็นหลักฐานที่ชัดเจน 
สามารถที่จะสืบทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของชาติไทยเราไปสู่รุ่นลูก รุ่น
หลานและรุ่นต่อ ๆ ไป ในการศึกษาเรื่องราวที่บันทึกไว้
เช่น 


ความสำคัญของภาษาไทยในลำดับต่อไป(2) คือ ภาษาไทย ถือเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยเรา แสดงให้เห็นถึงว่า
เราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง ถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่า
อย่างยิ่งของคนไทย ของประเทศไทย 
เรามีภาษาประจำชาติใช้ ไม่ต้องไปอาศัยภาษาของต่างชาติใช้ 
เหมือนบางประเทศในโลกนี้ 

ความสำคัญของภาษาไทยประการที่ 3 ประเด็นนี้ ฉันคิดว่า เป็นเรื่อง
ที่สำคัญมาก นั่นคือ เราใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ของคนในชาติด้วยกัน ทั้งในชีวิตประจำวันและการติดต่อตามหน่วย
ราชการต่าง ๆ การใช้ภาษาไทยของเราเอง
ในการสื่อสารระหว่างคนไทยด้วยกัน  ทำให้เกิดความเข้าใจกัน เกิด
ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ของคนในชาติ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้การติดต่อกิจการ 
งานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
การดำรงชีพของคนในสังคม อยู่กันอย่างสันติสุข ที่เราเรียกว่า พูด
ภาษาเดียวกัน นั่นเอง 

ความสำคัญของภาษาไทยประเด็นที่ 4 คือ  เราใช้ภาษาไทยของ
เราเป็นเครื่่องมือในการต่อยอดความรู้ต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี  ดังตัวอย่างในสมัย รัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านได่ส่ง
พระราชโอรสหลายพระองค์ ไปศึกษาต่อยัง
ประเทศต่าง ๆ ที่เจริญทางด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม และนำ
ความรู้ที่ไปศึกษากลับมา แปลเป็นภาษาไทย
ให้คนไทยได้ศึกษาหาความรู้ ได้พัฒนาทัดเทียมประเทศต่าง ๆ ทาง
ซึกโลกตะวันตก ทำให้คนไทยเรามีความสามารถ
ทางด้านวิชาการสมัยใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันนี้ 

นอกจากนี้ ความสำคัญของภาษาไทยดังกล่าวมาข้างต้นแล้วภาษาไทย
 ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี  สุนทรียภาพ โดยบันทึกด้วยภาษาไทยที่ไพเราะ
 ในรูปของ วรรณคดีไทย ที่มีการใช้ภาษาไทย
ที่มีความสุนทรียภาพ โดยการเลือกสรรคำ ซึ่งในภาษาไทยของเรามีคำ
ให้เลือกหลากหลาย มากมาย เรียกว่า
มีความร่ำรวยในการสร้างคำขึ้นมาใช้ได้หลากหลายวิธี อันเนื่องมาจาก
ภาษาไทยของนั้น เป็นภาษาใน
ตระกูลคำโดด จึงสามารถสร้างคำขึ้นใช้ได้มากมาย เช่น สร้างโดยวิธี
ประสมคำ ตัวอย่าง เช่น โรงเรียน น้ำค้าง
สร้างโดยการซ้อนคำ เช่น บ้านเรือน  ถ้วยชาม  สร้างโดยการใช้วิธี
สมาส  เช่น ประวัติศาสตร์  แพทยศาสตร์ สร้างโดยวิธีสนธิ 
เช่น วิทยาลัย  มุนินทร์ เป็นต้น

คำเหล่านี้  สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรัก
 ความโศกเศร้า ความตื่นเต้น การชมความงามทั้งตัวบุคคล
ทั้งความงามของธรรมชาติ ลองอ่านบทร้อยกรอง ต่อไปนี้ ค่ะ 

สงสารใจ ใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยนิ่ง

วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว

เหมือนถูกกายกำบังกักขังใจ

ใจจึงได้ดิ้นรนทุกหนทาง

จากเรื่อง วารีดุริยางค์ ของ อ.เนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 


เราจะเห็นความงามของภาษาไทยในกลอนแปด บทนี้ได้ว่า กวี

ได้เลือกใช้คำภาษาไทยง่าย ๆ ไม่มีศัพท์ยากที่ต้องแปล

แต่ใช้กลวิธีการใช้คำซ้ำ  และใช้จังหวะของเสียงในแต่ละวรรค  สร้าง

อารมณ์ให้คนอ่าน ได้จินตนาการ เห็นภาพของ

จิตใจมนุษย์ที่ว้าวุ่น ไม่ได้หยุดนิ่งทั้งกลางวันกลางคืน  ใช้อุปมาการ

เปรียบเทียบว่า หัวใจนั้นถูกกักขังเป็นทุกข์


เนื้ออ่อนแต่ชื่อ        เนื้อน้องฤาอ่อนทั้งกาย

ใครต้องข้องจิตชาย     ไม่วายนึกตรึกตรึงทรวง

บทชมปลา จากเรื่อง กาพย์เห่เรือ ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ 

กาพย์ยานี บทนี้ แสดงถึงความเป็นอัจริยะในการเลือกสรรคำมาใช้

ของเจ้าฟ้ากุ้งเป็นอย่างยิ่ง  ทรงเลือกใช้คำไทย

แบบง่าย ๆ  ซ่อนความหมายโดยนัยให้คนอ่านเห็นภาพ  เห็นความ

สัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างเจ้าฟ้ากุ้งกับสนม

ของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจน  โดยใช้ภาษาไทยที่สุภาพบอก

ความโดยนัยแก่คนอ่านได้อย่างชัดเจน 


ที่ยกตัวอย่างมานี้  เป็นเสน่ห์ของภาษาไทยของเรา  ถ้าท่านผู้อ่านมี

โอกาสได้อ่าน ได้ศึกษาวรรณคดีไทย

หรือวรรณกรรมที่เป็นร้อยแก้วก็ดี  เราจะเป็นเสน่ห์ความงามของ

ภาษาไทยของเราว่า  มีความสวยงาม มีความวิจิตรพิสดาร

ในการสื่อความหมายได้อย่างดี  

ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ฉันได้ยกมาเป็นตัวอย่างให้

เห็นถึงความสำคัญของ ภาษาไทยของเรา เพื่อที่เรา

ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา  เจ้าของมรดกภาษาไทย จะได้ช่วยกันรักษา 

 ช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งการเขียน

การอ่าน  และการใช้หลักภาษา  ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ ภาษาไทย

ของเรา จะได้ธำรงคงอยู่คู่คนไทยของเรา  

และเราจะได้มีวันภาษาไทย  คือ 29  กรกฎาคม  ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ได้แสดง

ให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยของเรา  จึงขออัญเชิญพระราช

ดำรัส ของพระองค์มาประกอบงานเขียนของฉัน ค่ะ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า...

        “...เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…” ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ … สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี


จากพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านที่ยกมานี้   จะช่วยเพิ่มน้ำหนัก

ให้คนไทยเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ

ของภาษาไทยของเราได้เป็นอย่างดี  นะคะ  ฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ต่อไปเราจะเห็น การใช้ภาษาไทยของคนไทยเรา

จะใช้กันได้ถูกต้องยิ่งขึ้น  เพื่อจะได้ช่วยกันรักษา ภาษาไทยของเรา

ได้อยู่ยั้งยืนยงชั่วกาลนาน ค่ะ 

Create Date : 07 ธันวาคม 2561
Last Update : 8 ธันวาคม 2561 14:54:15 น. 45 comments
Counter : 1607 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณmambymam, คุณtoor36, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณmastana, คุณNior Heavens Five, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณ**mp5**, คุณtuk-tuk@korat, คุณชีริว, คุณhaiku, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณตะลีกีปัส, คุณเกศสุริยง, คุณอุ้มสี, คุณmcayenne94


 
สวัสดียามเย็นครับ อาจารย์สุ
มาอ่านตะพาบของอาจารย์ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับ
ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ในวรรณคดีไทย ล้วนไพเราะ
ทำงานหลวง เมื่อก่อน รับงานเซ็นชื่อรับงาน ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร(เป็นหนังสือราชาการ)
แต่ยุค 4.0 สั่งงานทางไลน์ ทางเฟซ เที่ยงคืน ตี 1 ตี 2 ส่งงานที่เสร็จทางไลน์ เฟซ
ระเบียบแบบแผนที่ดีกำลังจะหายไป
ภาษาที่นำมาใช้ในไลน์ ในเฟซ ในอินเตอร์เน็ต ก็ผิดเพี้ยนมากขึ้นทุกวัน

วันนี้ ตั้งแต่ตี 5 ฝนตกหนัก และ ช่วงกลางวัน ฝนตกๆหยุดๆทั้งวัน
ที่กรุงเทพ ฝนตกหรือเปล่าครับ
ฝนตกมาพร้อมกับอากาศเย็น รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:17:47:23 น.  

 
ขอบพระคุณค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:19:02:50 น.  

 
สมัยนี้โรงเรียนบางแห่งไม่ได้เรียนแบบสะกดคำ แต่เรียนแบบท่องคำ เช่น

เยี่ยม สมัยผมเรียนแบบสะกดคำอย่างนี้ ยอ-เยีย-มอ-เยียม-ไม้เอก -เยี่ยม
แต่สมัยนี้บางโรงเรียนเขาสอนแบบนี้ เอ-ยอ-อี-ไม้เอก-ยอ-มอ -เยี่ยม

ซึ่งผลกระทบที่ตามมา เด็กบางคนสะดกคำไม่เป็นครับ ผิดจากที่เคยเรียนมานิดเดียวอ่านไม่ออกทันที


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:19:04:51 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับอาจารย์
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ
ผมภูมิใจจริงๆครับ ที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้ใช้ภาษาไทย โดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศเหมือนบางประเทศในโลกนี้
โหวตครับ


โดย: Nior Heavens Five วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:19:08:06 น.  

 
วันนี้ได้ความรุ้เกี่ยวกับภาษาไทยเยอะเลยค่ะ
หนูภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีภาษาเป็นของตัวเอง
สมัยนี้คนใช้ภาษาแบบผิดๆเยอะมาก เห็นแล้วเศร้าใจ
อยากให้ใช้กันอย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:19:30:46 น.  

 
ภาษาไทย งดงาม.. บางครั้ง ถ้าผู้เขียน เขียนติดกัน ทำเอาตีความ
ผิดบ่อย..

ผมชอบอ่านหนังสือของคุณคำพูน บุญทวี ครับครู


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:20:41:45 น.  

 
โหวตครับอาจารย์

อยู่กับก๋งและลูกอีสานผมได้อ่านทั้งสองเล่ม
แต่จะชอบอยู่กับก๋งมากเป็นพิเศษ
อาจเพราะผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยครับ
อ่านแล้วรู้สึกร่วมได้ไม่ยากเลย

เห็นด้วยกับที่อาจารย์เขียนไว้ทุกข้อ
และที่เห็นชัดเจนที่สุดในเรื่องของความสวยงามของภาษาไทย
ผมว่าซ่อนอยู่ในเนื้อเพลงลูกกรุงหรือเพลงลูกทุ่งจำนวนมากมายหลายเพลง
จังหวะของคำที่เลือกใช้ สัมผัสที่มีในเพลง
ทำให้เพลงวี ก็คือ บทกวีที่มีท่วงทำนองในตัวเองเลยครับ
นอกจากความหมายดี ยังมีสัมผัสของคำ
ทำให้เพลงนั้นๆ ไพเราะมากยิ่งขึ้นครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:22:48:11 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:6:27:10 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิมล..

ตามมาอ่านงานตะพาบ เจ้าของโจทย์คะ

ยังไม่ได้เริ่มเขียนเลยคะ

เขียนแต่ทริปที่ไปเที่ยวมาคะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ..อากาศเริ่มแปรปรวนแล้วโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:7:21:07 น.  

 
ขอบพระคุณอาจาร์ยที่ตั้งโจทย์ให้เห็นความสำคัญ
ตลอดจนมุมมองของBloggerในปัจจุบัน

เพิ่งกลับมาจากเชียงรายค่ะ
ไปถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

เลยส่งงานช้าไป
เพิ่งปั่นๆๆเสร็จตะกี้นี้ (เช้าวันปั่นๆจักรยานกัน)
9 ธค. 2561โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:7:36:02 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับ


โดย: **mp5** วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:10:23:40 น.  

 
เห้นภาษามาเลย์ และเวียดนามแล้วรู้สึกดีที่เรามีภาษาไทยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:14:17:49 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

จริงๆผมมาหัดเขียนบทกวีตอนอายุมากแล้วครับ
ผมเห็นเด็กๆในบล็อกอายุน้อยๆเขียนกลอนกันเก่งมาก
เขียนแบบถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์
เห็นแล้วก็ทึ่งครับ
เพระาผมเขียนตามหลักการเขียนแบบนี้ไม่ได้เลย 555

จะดีหน่อยก็คือ ผมฝึกเขียนทุกวันครับ
มากน้อยก็เขียนๆๆๆๆเก็บไว้
ผมไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านการเขียน
จึงต้องทดแทนด้วยการฝึกครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:20:06:09 น.  

 
อาการดีขึ้นแล้วนะครับอาจารย์

เข้าใจว่าก่อนประดิษฐ์ลายสือไทย คนแถบสุวรรณภูมิใช้อักษรของมอญและขอมโบราณมาก่อนครับ
และลายสือไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการทางอักษร มาเป็นไทยอยุธยา และมาเป็นอักษรไทยทุกวันนี้ แต่ทั้งลายสือไทย มอญ และขอมโบราณมีจุดกำเนิดร่วมกันในสุวรรณภูมิคือมาจากอักษรปัลลวะ ในขณะเดียวกันลายสือไทยก็แตกลูกหลานสายอื่นออกไปเป็นอักษรไทยเวียดและลาวด้วย

เรื่องใช้ภาษาที่มีคนใช้แค่ชาติเดียวในโลกอาจเป็นความภาคภูมิใจ แต่ทำให้เกิดกำแพงในการสื่อสารกับต่างภาษาขึ้นมาเหมือนกันครับ ยังดีบ้านเราเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างแดนมาตั้งแต่โบราณ ญี่ปุ่นนี่เรื่องสื่อสารหนักกว่าเรามาก

ชอบประเด็นเรื่องภาษาทำให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันครับ nationalization เพิ่งถูกทำให้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและเป็นรูปธรรมเมื่อ 60 กว่าปีมานี้เอง สมัยจอมพล ป. ที่บังคับให้ไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยใต้ ยกเลิกการใช้ภาษาถิ่น และบังคับให้เรียนภาษาไทย ถึงจะเป็นการกดขี่ที่มีแรงต่อต้านจากท้องถิ่นในยุคนั้น แต่ก็ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว มีปัญหาด้านชนเผ่าน้อยกว่าเพื่อนบ้านอย่างพม่าครับ

ร้องกรองของไทยไพเราะมากจริงๆ หรือเพราะเป็นภาษาของเราด้วยก็ไม่รู้นะครับ แต่ผมอ่านไฮกุของญี่ปุ่นหรือโคลงของฝรั่งยังไงก็ไม่อิน


โดย: ชีริว วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:22:50:58 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:6:25:30 น.  

 
สวัสดีค่ะอจ.
มาอ่านต่ะพาบของอจ.ค่ะ
ได้อ่านรายละเอียด ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยค่ะ

เห็นด้วยกับอจ.ด้วยค่ะ
ที่อจ.เขียนว่่า (ซี่งเดี๊ยวนี้มีภาษาไทยแบบแปลกๆเยอะเลยค่ะ)
" ฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ต่อไปเราจะเห็น การใช้ภาษาไทยของคนไทยเรา
จะใช้กันได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ช่วยกันรักษา ภาษาไทยของเราได้อยู่ยั้งยืนยงชั่วกาลนาน ค่ะ "
โดย: newyorknurse วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:8:35:41 น.  

 
บางประเทศไม่มีภาษาเป็นของตัวเองนะคะ เราโชคดีจริงๆ


โดย: kae+aoe วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:16:43:46 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ตอนที่ผมหัดเขียนกลอนใหม่ๆ
มีศิลปินแห่งชาติมาช่วยติชมงานให้ด้วย
เลยยิ่งขยันเขียนเลยครับ 555

ตอนนั้นบล็อกแก๊งคนเล่นเยอะมาก
คนเขียนกลอนเก่งๆก็เยอะมาก
ผมได้น้องๆที่เขียนกลอนเก่งๆช่วยสอน
ถือเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:18:10:22 น.  

 
โจทย์นี้เหนื่อยเลยค่ะทั้งที่พยายามเขียนง่ายๆแล้ว
อ่านเอนทรี่นี้ของอาจารย์แล้วก็คิดได้ด้วยว่า ภาษาไทย
ทำให้มีหนังสืออ่านเยอะเลยนะคะ ไม่งั้นรอมุขปาฐะ
อย่างเดียวคงตกเทร็นด์ไปเยอะเลย อาจไม่ได้รู้จัก
ก.สุรางคนางค์ ทมยันตี 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ก.ศยามานนท์
และอีกมากมาย อดอ่านวรรณกรรมดีๆอีกด้วยนะคะ

เมื่อคืนเข้ามาอ่านแล้วก็ง่วงมากๆ เลยหนีกลับไปนอนก่อน
เดี๋ยวนี้ถ้าง่วงแล้วต้องรีบนอน ถ้าเผลอทำอะไรต่อไปอีก
จนหายง่วงแล้วจะง่วงอีกยาก

ขอบคุณที่ไปอ่านของะี่และโหวตให้ค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:20:38:11 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ต้องขอบคุณอาจารย์มาก ๆ นะคะสำหรับคำพรวันเกิดที่เป็นมงคลยิ่ง
ขอให้พรดี ๆ เหล่านั้นย้อนคืนมาให้อาจารย์หลายร้อยหลายพันเท่าเลยค่ะ ^_^
และต้องขอบคุณมากที่แวะไปชมนิทรรศการ ๙ เหนือเกล้าฯ และโหวตให้
ไปชมแล้วเก็บภาพไว้เป็นปีแล้ว เพิ่งจะได้ฤกษ์อัพบล็อก
ดีใจที่อาจาร์ยชอบบล็อกที่อัพนะคะ โหวตให้ค่า ^_^


โดย: haiku วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:22:19:53 น.  

 

สวัสดีค่ะอจ.
ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อกนะคะ


โดย: newyorknurse วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:3:21:31 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:6:06:24 น.  

 
งานวันวิชาการ ครูเหนื่อยสุดๆ ค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:8:22:33 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์^^
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่แชร์ให้อ่านค่ะ


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:13:17:23 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมชอบมองหาอะไรแปลกๆในการถ่ายภาพครับอาจารย์
เวลาไปเทัี่ยวจึงมีนิสัยแบบนี้ด้วย
คือชอบสังเกต
หาอะไรที่คนอื่นไม่สังเกต
เป็นความสนุกที่ผมชอบครับ
เหมือนเราตั้งโจทย์ให้ตัวเองเลย
ว่าจะหามุมมองแปลกๆในการถ่ายภาพได้ยังไงโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:18:52:42 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
มาอ่านงานเขียนตะพาบภาษาไทยสำคัญไฉนของอาจารย์ค่ะ
โดยโจทย์นี้มุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ อ่านแล้วเข้าใจ
ต้นกำเนิดของภาษาไทย เหมือนได้ย้อนกลับไปเรียนวิชาวรรณคดีไทย
และร้อยกรองในภาษาไทยค่ะ

สำหรับภาษาไทยที่ถือกำเนิดขึ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหง
ถ้าไม่ท่านคงไทยจะสือสารด้วยภาษาอะไรในตอนนี้
ทั้งความงามร้อยแก้วและร้อยกรองการที่จารึกไว้
ยังสถิตย์อยู่ในจิตใจคนไทยทุกคน

สำหรับร้อยกรองไม่วาจะเป็น โคลงฉันท์กาพกลอน
ล้วนเป็นความสามารถและความงดงามของภาษาไทยจริงๆค่ะ
และการที่จะสัมผัสได้ถึงอรรถรสความงามของร้อยกรองนั้นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางอารมณ์หรือจินตนาการของผู้เขียน
ที่ต้องการถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน ความลึกล้ำ และคุณค่าทางความรู้สึก
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้อ่านแต่ละคน แต่โดยภาพรวมแล้ว
ความสวยงามของภาษาไทยเป็นความรู้สึกสวยงามในจิตใจคนไทยเสมอค่ะ

ถึงแม้ว่าภาษาไทยจะไม่ใช่ภาษาหลักของการสื่อสารบนโลก
แต่ภาษาไทยก็มีความงามในใจคนไทยทุกคน โดยการใช้ภาษา
อาจจะต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน แต่ทั้งนี้ตามที่อาจารย์
กล่าวไว้ในบทความนี้"ทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาไทยของเราเพื่อจะได้ช่วยกันรักษาภาษาไทยของเรา
ได้อยู่ยั้งยืนยงชั่วกาลนาน"

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ที่กรุณาแก้ไขคำผิดที่บล็อกให้แพมบ่อยๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ฝันดีค่ะ


โดย: mastana วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:20:56:55 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

อ่านข้อเขียนของอาจารย์แล้ว
ภาษาไทยนั้นสำคัญฉะนี้ค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:22:04:43 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ธันวาคม 2561 เวลา:6:26:30 น.  

 
แอบไปเที่ยวเวียตนามมาเสีย5-6วัน พอกลับมาเป็นไข้นิดหน่อยเจอฝนที่เวียตนามเกือบทุกวันเลยค่ะ วันนนี้ค่อยยังชั่วขึ้นเลยแวะมาทักทายให้หายคิดถึงกัน คุณครู สบายดีนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
อุ้มสี Review Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เกศสุริยง วันที่: 12 ธันวาคม 2561 เวลา:10:24:33 น.  

 
สวัสดีค่ะครู มาทักทายยามค่ะค่ะ
และชวนครูไปชมดอกไม้กันค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 12 ธันวาคม 2561 เวลา:17:53:14 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจทักทายนะคะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 12 ธันวาคม 2561 เวลา:20:05:08 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นรับมาจากจีนจริงๆครับ
มาดามเขียนอ่านภาษาจีนได้
ไปญีปุ่่นเธอก็อ่านภาษาคันจิของญี่ปุ่นได้ครับ
ช่วยได้เยอะจริงๆ

ศาลเจ้านี้เน้นสีแดงกับดำเป็นหลักเลยครับอาจารย์
สีสันสวยงามแต่เสียดายที่คนเยอะไปหน่อยครับ
แทบไม่ได้ถ่ายภาพดีดีเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ธันวาคม 2561 เวลา:20:06:58 น.  

 
ดีใจที่อาจารย์อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ (หรือป่านนี้หายแล้วยังนิ?)

ที่เล่าเรื่องอักษรลายสือไทยแปลงจากอักษรอื่นๆ ผมเลยคิดว่าก่อนหน้าที่จะมีลายสือไทย คนไทยก็เขียนด้วยตัวหนังสือของภาษาอื่นอยู่แล้ว มากกว่าบอกเล่าปากต่อปากครับ สมัยเรียนที่ครูมักสอนว่าก่อนพ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทยถือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึกก็คงไม่ใช่
แต่ถึงจะมีอักษรเป็นของชาติตัวเองแล้ว การเขียนหนังสือก็ยังคงจำกัดในกลุ่มขุนนางหรือพระสงฆ์ เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันที่ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนขาดการบันทึกเรื่องราวจากมุมมองสามัญชนไปด้วย แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมี-ไม่มีตัวอักษรใช้ของกลุ่มคนเลยครับ แม้จะเป็นในรัฐเดียวกันก็ตาม

ขอบคุณที่แวะมาเที่ยวกรีซด้วยกันครับอาจารย์
คอมแฮ้งก์ปกติเกิดจาก RAM ไม่พอการทำงานของเครื่องในช่วงนั้นๆครับ เช่น เปิดไว้หลายโปรแกรม ถ้าคอม RAM ต่ำๆอย่างโน้ตบุ๊คที่ผมใช้ทีทำงานแค่พิมพ์เร็วๆก็แฮ้งก์แล้ว
อาจลองตรวจสอบว่ามีโปรแกรมไหนกิน source เครื่องเยอะๆ หรือเพิ่ม RAM ให้คอมดูครับ


โดย: ชีริว วันที่: 12 ธันวาคม 2561 เวลา:23:01:46 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 ธันวาคม 2561 เวลา:6:15:11 น.  

 
สวัสดีค่ะครู
เทียนฝรั่งดอกคล้ายแพงพวนค่ะ แต่สวยกว่า
ดอกใหญ่กว่าด้วยค่ะ
ขอบคุณครูที่แวะชมด้วยกันค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 13 ธันวาคม 2561 เวลา:10:13:52 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
มิใช่หวงแต่ห่วงใย Travel Blog ดู Blog
ravio Education Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Cartoon Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
simplyusana Klaibann Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

แวะมาปรบมือให้ครู
ชอบโจทย์มากค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 ธันวาคม 2561 เวลา:10:20:29 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ขอบพระคุณค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 13 ธันวาคม 2561 เวลา:15:19:02 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

โอ้โห...อาจารย์ออกบ้าน 6 โมงเช้า
ได้ตรวจ 10 โมง
รอนานมากจริงๆครับ
อยากให้ รพ. ปรับปรุงความรวดเร็วในการให้บริการจริงๆครับ

น้ำตาลของอาจารย์ 105
ถือว่าไม่สูงนะครับ
ของผมตรวจล่าสุด 108 หมอบอกว่าระวังนะ
ปริ่มๆแล้ว 555
ฝั่งพ่อผมเป็นเบาหวานกันทุกคนเลยครับ
ดังนั้นหมอเลยกำชับให้ผมระวังเรื่องเบาหวานมากๆ
ทุกวันนี้ก็ลดหวานไปเยอะเลยล่ะครับ

ปล. ผมไม่ทราบความหมายของหมาจิ้งจอกเลยครับ
จริงๆในกูเกิ้ลมีครับ
แต่ผมอ่านเฉพาะประวัติเสาโทริอิสีแดงเท่านั้นครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 ธันวาคม 2561 เวลา:21:17:41 น.  

 
ถ้ามีเวลา ขอเชิญอาจารย์ไปตรวจการบ้านที่บ้านด้วยนะคะ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mcayenne94&month=13-12-2018&group=37&gblog=160


โดย: mcayenne94 วันที่: 13 ธันวาคม 2561 เวลา:22:26:32 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 ธันวาคม 2561 เวลา:6:22:29 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ไปตรวจการบ้าน
และแก้ไขคำผิด โม้ไว้ยืดยาวยังเขียนผิดจนได้
กะทัดรัด คราวนี้จำแม่นเลยค่ะ
รับรองอจ.จะไม่เห็นเขียนคำนี้ผิดอีกค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 14 ธันวาคม 2561 เวลา:11:07:32 น.  

 
ขอบคุณที่อาจารย์แวะไปเยี่ยม
และห่วงใยสุขภาพพี่นะคะ
ช่วงนี้อากาศดูว่าไม่ค่อยดีเพราะ
นอกจากจะไม่เย็นตามที่ควรแล้ว
หลายๆช่วงก็ร้อนกว่าปกติด้วย
อาจารย์ก็รักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ
หวังว่าหวัดจะหายดีแล้วด้วยค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 14 ธันวาคม 2561 เวลา:11:56:52 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ประเทศจีนผมยังไม่เคยสังเกตเลยครับอาจารย์
ไปกับทัวร์
เน้นความเร็วมากๆ 555
แต่ญี่ปุ่นเน้นเดิน ไปเอง
เลยมีเวลาได้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวครับ

โรงพยาบาลรัฐในเชียงใหม่
ก็ต้องรอคิวแรกๆแต่เช้าเลยครับ
บางคนไปตี 5 ได้ตรวจ 9โมง
รอนานมาก
แล้วถ้าต้องตรวจหลายอย่าง ผมว่าใช้เวลาเป็นวันเลย
เสียเวลามากๆครับ
ถ้าเราปรับระบบให้รวดเร็วขึ้นได้
จะดีมากๆเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 ธันวาคม 2561 เวลา:13:53:09 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 ธันวาคม 2561 เวลา:6:34:00 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ผมชอบวัดเก่าๆ หรือไม่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
จีนนี่ผมก็ชอบมากครับ แต่ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้ว
เพราะมาดามกลัวเรื่องห้องน้ำนี่ล่ะครับ 555

มาดามเคยไปจีนกับผมแค่ครั้งเดียวคือ จิ่วจ้ายโกวครับ
เจอห้องน้ำแบบโบราณเข้าไป
เล่นเอาเธอเข็ดไปเลย 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 ธันวาคม 2561 เวลา:12:01:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

BlogGang Popular Award#19


 
อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space