คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
สิงหาคม 2562
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
space
space
12 สิงหาคม 2562
space
space
space

ไหว้
 
   ไหว้

"ไหว้"  เป็นโจทย์ตะพาบหลักกิโลเมตรที่ 234 ผู้ตั้งโจทย์ครั้ง
นี้ คือ น้องเรียวรุ้ง  ค่ะ 

"ไหว้" หรือ "การไหว้"  ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยเรา
มานมนาน  แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่า มีวัฒนธรรม "การไหว้"
มาตั้งแต่สมัยไหน มีการสันนิษฐานว่า น่าจะได้รับอารยธรรมมาจาก
ประเทศอินเดียโดยผ่านมาทางศาสนาฮินดูและพุทธ 
ซึ่งมีการพนมมือเหมือนกัน มาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อน 
สมัยก่อน คนไทยเมื่อพบกัน มักจะถามว่า "ไปไหนมา" ซึ่งต่อมา
รู้สึกว่า  การทักทายเช่นนี้ เหมือนอยากรู้อยากเห็น
เรื่องของคนที่เราทัก จึงมีคนคิดคำทักทายกัน  เมื่อพบเจอกัน ด้วย
คำว่า  "สวัสดี" ซึ่งแปลว่า " ความดี ความเจริญ
ความปลอดภัย ความเจริญรุ่งเรือง"ผู้ที่คิดและริเริ่มใช้คำว่า "สวัสดี"
ก็คือ  พระยาอุปกิตศิลปสาร  ด้วยการทักทายด้วย
คำว่า "สวัสดี" และใช้พูดประกอบกับการไหว้ 

"ไหว้" เป็นการทักทายของคนไทย  เพื่อแสดงความเคารพหรือ
สักการะสิ่งที่เราเคารพ  ด้วยการพนมมือ
เช่นเดียวกับการกระทำ อัญชลีมุทรา" ของวัฒนธรรมอินเดีย เราจึง
สัญนิษฐานว่า  การไหว้ ของเราได้รับจาก
อารยธรรมของอินเดีย   การไหว้  ถือเป็นการให้เกียรติและแสดง
ถึงความมีสัมมาคารวะซึ่งกันและกัน
ในบางโอกาส  การไหว้ ยังแสดงถึงการขอบคุณ และการขอโทษ
เช่น เมื่อผู้ใหญ่ให้ของเรา  เราก็จะต้องไหว้
และกล่าวขอบคุณผู้ให้ หรือ เมื่อเราทำผิดพลาดไป  เราก็จะต้อง
ไหว้และกล่าวคำ ขอโทษ ด้วย 
จากการที่ฉันศึกษาจากแหล่งความรู้  การไหว้นั้นประกอบด้วยกิริยา
สองส่วน  ดังนี้  
1. อัญชลี  คือ การพนมมือด้วยการนำมือ 2 ข้างมาประกบกัน
เหมือนรูปคล้ายรูปดอกบัว  ไม่แบนราบ
พนมมือแนบไว้ระหว่างอก ปลายนิ้วเฉียงพอประมาณ  ทุกนิ้วเรียง
ชิดกัน ศอกทั้งสองข้างแนบชิดลำตัว ไม่กางศอก
การไหว้ในลักษณะนี้  ใช้ในการสวดมนต์  ฟังพระธรรมเทศนา  หรือ 
ขณะที่เราสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ การฟังสวดพระอภิธรรม
2.วันทา  คือ การไหว้  ซึ่งการไหว้นั้นแบ่งเป็น 3 ระดับตามความ
สำคัญของสิ่งที่เรานับถือหรือบุคคลที่เราไหว้  ดังนี้  
1.ไหว้พระสงฆ์หรือสิ่งที่เคารพ บูชา เช่น พระรัตนตรัย การไหว้
ระดับนี้ เป็นการไหว้ที่ต้องก้มศีรษะโน้มตัวมากที่สุด
ในกรณีไม่สามารถนั่งไหว้หรือกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  ถ้าเป็น
ผู้ชาย  ให้ยืนไหว้ ยืนตรง แล้วค่อย ๆ ค้อมตัวลง
แล้วจึงยกมือเหมือนท่าอัญชลีขึ้นไหว้  ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงระหว่าง
คิ้ว  ปลายนิ้วทั้งสิบแนบจรดอยูส่วนบนของหน้าผาก 
ผู้หญิง  ให้ยืนตรง แล้วถอยเท้าข้างที่ถนัดข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหลัง
เล็กน้อย  พร้อมกับย่อตัว แล้วยกมือขึ้นไหว้ ให้หัวแม่มือ
จรดระหว่างคิ้ว  ปลายนิ้วแนบจรดอยู่ส่วนบนของหน้าผาก  หรือถ้าจะ
ไม่ถอยเท้าไปข้างหลัง  จะทำท่าเหมือนผู้ชายก็ได้การไหว้ระดับที่ 1 ไหว้พระสงฆ์  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์การไหว้ระดับที่ 1  ไหว้พระภิกษุ  พระรัตนตรัย

2. การไหว้ระดับที่  2  เป็นการไหว้ที่แสดงความเคารพผู้ใหญ่ ผู้มี
พระคุณ  ผู้อาวุโส  ญาติผู้ใหญ่ของเรา  เช่น 
ปู่  ย่า  ตา ยาย  บิดา มารดา  ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ใหญ่ที่เราเคารพ
นับถือ  การไหว้ในระดับที่ 2 นี้  ให้พนมมือ  พร้อมกับ
ค้อมศีรษะ   ให้นิ้วหัวแม่มือจรดอยู่ที่ปลายจมูกของเรา  ส่วนปลายนิ้ว
แนบอยู่ระหว่างคิ้วของเรา  

การไหว้ระดับที่ 2  ไหว้บุคคลที่เราเคารพ นับถือ ผู้มีพระคุณ

3. การไหว้ระดับที่ 3  เป็นการไหว้ของบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่มีวัยใกล้เคียง
กัน  หรือมีอาวุโสกว่าเล็กน้อย  การไหว้ในระดับนี้
คือ พนมมือไว้ที่หน้าอก แล้วยกขึ้น พร้อมกับค้อมศีรษะลง  ให้นิ้วหัว
แม่มือจรดปลายคาง  ปลายนิ้วแนบปลายจมูกของเรา การไหว้ระดับที่ 3  เป็นการไหว้ในระดับวัยที่ใกล้เคียงกันการไหว้ระดับที่ 3 วัยเท่ากัน  พนมมือที่หน้าอก แล้วค้อมหัวลงเล็กน้อย

การรับไหว้จากบุคคลที่มีอาวุโสน้อยกว่า  
การรับไหว้จากผู้อ่อนอาวุโสกว่า  เป็นมารยาทที่สำคัญ  เป็นการทำให้
ผู้ไหว้เกิดความรู้สึกดี ไม่เขินอาย  และเกิดความรู้สึกดี ๆ 
เกิดความเคารพผู้อาวุโสเพิ่มมากขึ้น  เหมือนกับได้รับการยอมรับ  การ
ต้อนรับ ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่  นั่นเอง  
การรับไหว้ของผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่า  นิยม ยกมือประนมเป็นกระพุ่ม  อยู่
ระหว่างหน้าอกหรือที่หน้า ให้ปลายนิ้วชี้
อยู่ที่ดั้งจมูก  ให้หัวแม่มืออยู่ที่คาง   ใช้สายตามองดูผู้ไหว้ด้วยความ
เมตตาปรานี  เอ็นดู หรือด้วยความปรารถนาดี

"ไหว้"  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว   ยังมีการไหว้ที่แสดงความ
เคารพ  แสดงถึงการระลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว
หรือการไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ  ความนับถือความ
ศรัทธาของแต่ละบุคคล  เช่น  การไหว้พระ  การไหว้เจ้า
การไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปของเรา  ไหว้พระแม่คงคา  ไหว้ฟ้าดิน
(ประเพณีการแต่งงานของชาวจีน ) ฯลฯ

จะเห็นว่า   ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ในลักษณะใด  ก็มีควาหมายร่วมกันอยู่
ในการไหว้ทุกตัวอย่างที่ยกมา  นั่นก็คือ  
เป็นการแสดงความรัก  ความเคารพที่คนไหว้ มีต่อสิ่งที่ไหว้เสมอ  ค่ะ

โจทย์ตะพาบ  กิโลเมตร ที่ 234  "ไหว้"  ครั้งนี้  เป็นโจทย์ที่ดี  ส่งเสริม
และทบทวนความทรงจำของคนไทยเรา
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม  แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยของประเทศไทยเรา  กระตุ้น
และปลุกจิตสำนึกให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนาธรรม
"การไหว้"  ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป ค่ะ  Create Date : 12 สิงหาคม 2562
Last Update : 13 สิงหาคม 2562 17:50:43 น. 30 comments
Counter : 3546 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณสองแผ่นดิน, คุณชีริว, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณtoor36, คุณเรียวรุ้ง, คุณmultiple, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณอุ้มสี, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณhaiku, คุณtuk-tuk@korat, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณkatoy, คุณnewyorknurse


 
โหวตครับ

มาอ่านบล็อกอาจารย์
ได้สาระความรู้เรื่องการไหว้
ดีมากๆเลยครับ
บางครั้งผมก็ยังไหว้ผิดไหว้ถูกอยู่ครับ 55โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 สิงหาคม 2562 เวลา:20:09:57 น.  

 
เข้าทางอาจารย์เลยครับโจทย์นี้ ประเทศทางแถบอินเดียก็ไหว้กันมายาวนานแล้วจริงๆ ส่วนคำว่าสวัสดีเพิ่งมีมาไม่นาน เป็นคำที่เข้าใจคิดดีนะครับ
เรื่องอัญชลี-วันทา นี่ต้องย้อนนึกไปสมัยที่อาจารย์สอนเมื่อนาาาาานมากแล้ว มไได้ยินสองคำนี้มานานมากแล้วนะเนี่ย
ในชีวิตประจำวันปกติก็ไหว้ระดับ 3 เป็นหลักเลยครับ


ช่วงนี้ผมเข้าบล็อกน้อยหน่อยนะครับ เหมือนคอมจะติดไวรัส เปิดแล้วอะไรแปลกๆเด้งขึ้นมาเพียบ ท่องเว็บไม่มันส์เบย
ขอยกไปซ่อมแป๊บ


โดย: ชีริว วันที่: 13 สิงหาคม 2562 เวลา:22:25:20 น.  

 
สวัสดีดึกครับ อาจารย์สุ
ผมเองก็ไหว้ผิดไหว้ถูกเช่นกันครับ และไม่ชอบค้อมศีรษะ
ลูกเด็กเล็กแดงมาไหว้ ก็บอกไหว้พระเถอะลูก
เด็กๆมองกันงงๆ พระอยู่ไหนหว่า55โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 13 สิงหาคม 2562 เวลา:23:11:11 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 สิงหาคม 2562 เวลา:6:10:52 น.  

 
นึกแล้วววว
คอมเม้นท์ของพี่โดนแบนแต๊ดแต๋ค่ะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 14 สิงหาคม 2562 เวลา:13:56:30 น.  

 
บล็อกเค้าแบนพี่ค่ะ เพราะมีคำไม่สุภาพด้วย
อาจารย์ต้องเปิดเข้าไปที่หน้าจัดการบล็อก
จะมีข้อความเป็นตัวแดงๆว่า มีคอมเม้นท์ถูกแบน
รอให้จัดการ อาจารย์ก็จัดการกู้ค่ะ 55โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 14 สิงหาคม 2562 เวลา:20:26:00 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ผมไม่ค่อยได้ดูละครเลยครับอาจารย์
หนังก็เลิกดูไปแล้ว
เมื่อก่อนพอลูกหลับผมชอบดูหนัง
ดูวันละเรื่อง สนุกดีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 สิงหาคม 2562 เวลา:21:43:41 น.  

 
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไหว้เท่าไหร่เลยครับ ที่ออฟฟิศคนต่างชาติเยอะ ไม่ค่อยไหว้กัน ส่วนมากเดี๋ยวนี้ที่ไหว้บ่อยจะเป็นไหว้พระมากกว่า


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 สิงหาคม 2562 เวลา:22:47:02 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 สิงหาคม 2562 เวลา:6:27:34 น.  

 
ขอบคุณค่ะอาจารย์

รุ้งก็พลอยได้รื้อฟื้นเรื่องการไหว้ 3 ระดับ ชักจะลืมเลือน

เหมือนตอนนี้จะเหลือการไหว้ระดับเดียวแล้ว

ต้องปรับปรุงตัวเองด่วนแล้ว


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 15 สิงหาคม 2562 เวลา:16:33:31 น.  

 
ภาพตัวอย่างการไหว้ ในบล้อก อ.สุ นี่ สวยงามมากเลยนะครับ

ในชีวิตจริงนานๆ อ.เต๊ะ จะเจอไหว้สวยขนาดนี้ แถมเจอทีไรมีอันต้องเสียสตางค์ทุกที เพราะคนลงทุนไหว้ขนาดนี้ มักจะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรซักอย่าง มาหาเราเสมอนะครับ

แล้วยิ่งสาวๆนี่บางทีชอบมากราบที่อกมั่ง ที่ตักมั่ง แต่ทำอะไร อ.เต๊ะ ไม่ได้นะครับ เพราะ อ.เต๊ะ โอนช้า เอ๊ย ไม่มีจะโอนครับ 555

แล้วก็ในมหาลัยนี่ เดี๋ยวนี้ นศ. ที่ไหว้ทำความเคารพ อาจารย์ก็น้อยลงมาก ยังพอมีก็ของรัฐบาล เอกชนนี่น้อยจริงๆ

นึกถึงสมัยประถม มัธยม ยังมีหัวหน้าห้อง เคยบอกนำ นักเรียนกราบ ตอนอาจารย์ สอนเสร็จ ไม่รู้เดี๋ยวนี้จะยังมีอยู่มั้ยนะครับโดย: multiple วันที่: 15 สิงหาคม 2562 เวลา:19:36:10 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

วันนี้ที่บ้านก็ไหว้เจ้าครับ
ไหว้เสร็จช่วงสายๆ

เดี๋ยวนี้ไหว้ง่ายๆครับ
ไหว้ตามเศรษฐกิจเลย 555

ไหว้สาบารมีใช้บ่อยทางเหนือครับอาจารย์
ส่วนใหญ่ใช้กับพิธีด้านศาสนา
แต่ผมลองตีความให้เข้ากับการค้นพบพุทธจิตในตนเองครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 สิงหาคม 2562 เวลา:20:21:59 น.  

 
โอเล่มือแข็งค่ะครู ไม่ไห้วใครง่ายๆจนแม่ต้องบอก

ยิ่งโตยิ่งเป็นหนัก เพราะบางครั้งไห้วไปแล้วเสียมือเลยเลิกยก

มือไห้วบุคคลนั้นๆไปเลยค่ะครู แต่วันแม่ที่ผ่านมาโอเล่ไห้วแม่ด้วย

พวงมาลัยไห้ว กราบ กอดแม่ที่เท้าที่ตักของแม่ด้วยค่ะครู


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 16 สิงหาคม 2562 เวลา:1:12:45 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
mcayenne94 Diarist ดู Blog
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

การไหว้ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป
ใช่ค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 16 สิงหาคม 2562 เวลา:4:00:58 น.  

 
อาจารย์คงกู้คอมเม้นท์พี่ไม่ได้นะคะ
พี่ก็ลืมแล้วด้วยว่าเม้นท์อะไรไปบ้าง
จำได้แค่ว่า เดี๋ยวนี้คนวัยเดียวกัน
เค้าเลิกไหว้ทักทายกันแล้ว โดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่ๆที่มักทักทายกันด้วย
กรูๆเมิงๆไปเลย 55 แต่ในเม้นท์ก่อน
พี่เขียนคำชัดๆ เลยโดนแบน ไม่รู้ว่า
เม้นท์นี้จะโดนอีกไหมโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 16 สิงหาคม 2562 เวลา:6:01:20 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 สิงหาคม 2562 เวลา:6:24:04 น.  

 
เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่อ่อนช้อยงดงามมาก ๆ อยากให้อยู่คู่คนไทยไปนาน ๆ เช่นกันค่ะอาจารย์


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 16 สิงหาคม 2562 เวลา:7:46:01 น.  

 
ครูเขียนละเอียดมีภาพประกอบด้วย เข้าใจง่ายดีครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 16 สิงหาคม 2562 เวลา:22:04:17 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

วันนี้คนที่ผมรู้จักคนนึงก็เสียชีวิตครับอาจารย์
ป่วยมาประมาณปีนึง
แต่ผมคงไม่ได้ไปร่วมพิธี
เพราะจัดที่กรุงเทพครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 สิงหาคม 2562 เวลา:22:31:42 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 สิงหาคม 2562 เวลา:6:22:29 น.  

 
ชอบวัฒนธรรมได้ตรงไหว้นี่แหละค่ะ สวย


โดย: sawkitty วันที่: 17 สิงหาคม 2562 เวลา:13:54:40 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ผมไม่แน่ใจครับว่าตอนที่เขียนงานชุดนี้
ผมตามข่าวการเมืองด้วยรึเปล่า 555
การเมืองไทย
มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะมากจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 สิงหาคม 2562 เวลา:15:15:31 น.  

 
พี่เปลี่ยนหน้าเรื่อง ไหว้ ไปแล้วนะคะ
ตอนนี้ออนไลน์เรื่องดาวพิษค่ะ
อยากให้จบในเดือนนี้แล้ว
ถ้าอาจารย์ยังยุ่งๆอยู่ก็ผ่านไปก่อนนะคะ
ค่อยตามอ่านภายหลังเมื่อสะดวกค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 17 สิงหาคม 2562 เวลา:20:15:23 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
เรื่องการไหว้แบบต่าง ๆ ไม่ได้ยินมานานแล้วค่ะ
เรื่องนี้ต้องขยายนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 สิงหาคม 2562 เวลา:22:09:18 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 สิงหาคม 2562 เวลา:6:20:17 น.  

 
แวะมา"ไหว้" คารวะ อจ.สุวิมล
ผู้อาวุฌส ประจำ Bloggang ค่ะ
ได้ความรู้มากมายจากตะพาบ 234 ที่บ้าน อจ. นี้ ค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 18 สิงหาคม 2562 เวลา:13:15:52 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณครู^^

ได้ความรู้เป็นของฝากจากบล็อกคุณครูค่ะ..

ไหว้ตรงกระเป๋าตังค์คุณครูอีกครั้งค่ะ...อิอิ


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 18 สิงหาคม 2562 เวลา:16:25:47 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

จริงๆครับ
ขนาดเพื่อนร่วมรุ่นผมยังจากไปแล้วตั้งหลายคนเลย
ทุกวันนี้เวลาได้รับข่าวคราวจากเพื่อนๆ
ประเภทขึ้นบ้านใหม่ หรือ แต่งงานจะไม่ค่อยมีแล้วครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 สิงหาคม 2562 เวลา:17:59:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 สิงหาคม 2562 เวลา:6:26:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เรื่องนี้มี 29 ตอนครับ
ผมเขียนรวดเดียวจนจบเลย
เพราะรอโจทย์ตะพาบ
ก็เกรงว่าจะนานเกินไปครับ 555

ช่วงนี้ก็ทยอยลงให้อ่านกันทุกวันครับ

ผมเลือกวิธีเล่าเรื่องแบบย้อนกลับไปกลับมา
สนุกดีครับ จริงๆ 29 ตอนก็ยังว่าน้อยไปนิด
เพราะจริงๆมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องเลย
ที่ผมคิดว่าสามารถนำมาเขียนขยายความได้อีกครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 สิงหาคม 2562 เวลา:11:20:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space