คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
กรกฏาคม 2561
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
space
space
27 กรกฏาคม 2561
space
space
space

ชีวิตพอเพียง
น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปฏิบัติ ค่ะ

ชีวิตพอเพียง

"ชีวิตพอเพียง " เป็นโจทย์ตะพาบ กิโลเมตรที่ 208  เป็นโจทย์ที่ฉันเป็น
คนตั้งเอง ค่ะ 

เรื่องของ  พอเพียง  หรือ ความพอเพียง  เป็นคำที่เราได้ยิน ได้ฟังมา ถ้า
จำไม่ผิด  น่าจะประมาณปี 40  ปีที่เรียกว่า ฟองสบู่แตก
เศรษฐกิจตกต่ำ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ได้
นำ เรื่องหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"มา
ตรัสอธิบายอย่างชัดเจนในวันที่ 4  ธันวามคม  ปี 2540  เนื่องจากปัญหา
วิกฤตทางการเงิน  ที่เรียกว่า "วิกฤตต้มยำกุ้ง"
ให้กับประชาชนชาวไทย  นำไปใช้  เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นประชาชน  ได้น้อมนำ ทฤษฎี  หรือหลักปรัชญา
นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งที่จริง ในหลวงได้ตรัสมาแล้วตั้งแต่สมัย
ปี 2517 แล้ว แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด อย่างจริงจัง
จนกระทั่งเกิดภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540  จึงได้นำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาทรงอธิบายอย่างละเอียด 

ในตอนที่ฉันยังไม่เกษียณอายุ  ช่วงปี 40  เป็นต้นมา  ครูจะต้องไปรับ
การอบรม เรื่องนี้  และน้อมนำไปใช้
ถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วย  โดยเฉพาะหมวดสังคมศึกษา จะ
ต้องเน้นหนักกว่าวิชาอื่น ๆ เพราะเกี่ยวข้องโดยตรง

เท่าที่ฉันได้อบรม  ได้อ่าน ได้ค้นคว้ามา ขอคัดใจความสำคัญ ที่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ได้ตรัสอธิบายไว้ ดังนี้  

"เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง  ที่ชี้แนวทาง
การดำรงอยู่และการปฏิบัติของประชาชน
ในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  มีความพอเพียงและมีความ
พร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งต้องอาศัยความรอบรู้  รอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผนและ
ดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน  เพื่อให้สามารถ
อยู่ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง" 

จากคำอธิบายข้างบนนี้  มีคำที่จะต้องคำนึงถึง  เพื่อนำไปสู่หัวข้อเรื่อง
"ชีวิตพอเพียง" ตามหัวข้อ ตะพาบ ในครั้งนี้  คือ 

คำว่า  พอเพียง  สายกลาง   การปฏิบัติตน  ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง   ความรอบรู้  รอบคอบ  ความระมัดระวัง
ในการวางแผน  ตวามสมดุล และยั่งยืน 

สิ่งเหล่านี้  ฉันคิดว่า "ชีวิตที่พอเพียง"จำเป็นต้องมีความเข้าใจ คำเหล่านี้

ก่อนอื่น ต้องเข้าใจความหมายของตำว่า  "พอเพียง" ซึ่งความหมาย
ก็คือ พอดีกับความต้องการ เน้นว่า เท่าที่จำเป็น 
ถ้าหากว่า  ไม่เน้นว่า "เท่าที่จำเป็นต่อชีวิต"  เราก็คงไม่รู้จัก พอ  แล้ว
ความพอเพียงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร  มันก็จะกลายเป็น
"ความโลภ" ความไม่รู้จัก พอ นั่นเอง  คำนี้  จึงมีความสำคัญต่อชีวิตของ
คนเราเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวขจัด"ความโลภ"ได้ 

คำต่อไป ก็คือ คำว่า "สายกลาง"  ท่านคงเคยได้ยินมาเสมอว่า  ตึงเกิน
ไป ก็ขาด หย่อนเกินไป ก็ขาดประสิทธิภาพ 
การทำสิ่งใดหรือการปฏิบัติเรื่องใด  จึงต้องเดินทางสายกลาง ไม่ตึงเกิน
ไป หรือไม่หย่อนเกินไป ซึ่งทางศาสนาพุทธของเรา
ก็ได้มีการสั่งสอนให้เดินสายกลาง 
ต่อไป ก็คือ คำว่า  การปฏิบัติตน  คำนี้ หมายถึง การทำตนให้เป็นไปตาม
ความพอเพียง  ทำสิ่งใดก็อย่าให้ตึงไปหรือหย่อนไป 

คำว่า "ความรอบรู้"  ก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต  ความรอบรู้ หมายถึง
การใฝ่หาความรู้ ก้าวทันโลก เพื่อนำมาปรับใช้
ก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันให้
ได้อย่างมั่นคง  ถูกต้อง ทันคน 

ความรอบคอบ  ระมัดระวังในการวางแผน  สองเรื่องนี้ มีความสำคัญต่อ
ชีวิตคนเรามากเช่นกัน  ความรอบคอบ 
ทำให้เราทำอะไรไม่ผิดพลาด หรือถึงจะผิดพลาดก็น้อยลงไป เรื่องการ
วางแผนต้องควบคู่ไปกับความรอบคอบ ความระมัดระวัง
แผนการที่วางไป จึงจะเดินไปสู่ความสำเร็จได้

คำสุดท้าย  คือ ความสมดุล และยั่งยืน  ความสมดุล ก็คือ การทำให้เรื่อง
ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเท่ากัน ไม่มากไป ไม่น้อยไป นั่นเอง
ชีวิตของเรา ต้องมีความสมดุลกัน ไม่ทำอะไรเกินไป หรือน้อยไป จะหา
ความสุขไม่ได้ เช่น มีเงินเดือนเท่าไหร่ 
เราก็ต้องใช้ให้สมกับเงินเดือนเท่าที่เรามี  จึงจะไม่เดือดร้อน  ไม่เป็นหนี้
เป็นสิน  ซึ่งก็เข้าสู่เรื่องของการรู้จักใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง  พอประมาณ  ถ้าเราปฏิติตามหลักปรัชญานี้  ชีวิตก็จะเกิด
ความสุข  ซึ่งมันก็เพราะ เรารู้จัก ความพอเพียง 
และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตามหลักที่กล่าวมาแล้ว ชีวิตพอเพียงนี้
ก็จะมีความยั่งยืน ต่อไป ตาม หลักปรัชญา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  อันเป็นที่รักและเคารพอย่างสูงของพวกเรา

ชีวิตของฉัน  ก็ได้น้อมรับหลักปรัชญาแห่งความพอเพียง นี้ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิติประจำวัน และชีวิตของฉันที่ผ่านมา ก็มีความสุข
อย่างพอเพียง  ถึงเงืนเดือนข้าราชการครู จะน้อย โดยเฉพาะหลังเกษียณอายุราชการแล้ว จะยิ่งลดน้อยกว่าก่อนเกษียณ
ฉันก็ใช้ชิวิตอย่างพอเพียง ใช้ตามสภาพของเงินที่ได้รับ  จ่ายอย่าง
ระมัดระวัง  ชีวิตของฉัน จึงไม่เคยเดือดร้อนอะไร
เพราะน้อมนำหลักปรัชญา ความพอเพียงของพ่อหลวงมาปฏิบัติ 
นั่นเอง ค่ะ 

และการนำ หลักปรัชญา แห่งความพอเพียงมาใช้ได้กับทุกระดับชั้นของ
บุคคล  ทุกอาชีพ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น  ที่กล้ากล่าวเช่นนี้  ก็เพราะ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพ่อหลวง  ได้รับการเชิดชูจาก
องต์การสหประชาชาติว่า "เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและ
นานาประเทศอย่างยิ่ง  เพราะว่า
เป็นแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของชีวิตและเป็นสุขอย่าง
แท้จริง  ยั่งยืน  นั่นเอง


Create Date : 27 กรกฎาคม 2561
Last Update : 28 กรกฎาคม 2561 18:15:32 น. 31 comments
Counter : 1506 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtoor36, คุณmambymam, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmariabamboo, คุณเรียวรุ้ง, คุณกะว่าก๋า, คุณสองแผ่นดิน, คุณruennara, คุณเริงฤดีนะ, คุณเนินน้ำ, คุณpeeamp, คุณtuk-tuk@korat, คุณชีริว, คุณเกศสุริยง, คุณna_nyu, คุณkae+aoe


 
อาจารย์เขียนได้ชัดเจนดีครับ หลายๆ คนเข้าใจว่าหมายถึงประหยัดจนยากจน จริงๆ แล้วมันก็คือทางสายกลาง รู้จักพอประมาณนั่นแหละ มันสำคัญที่การใช้จ่ายของเราจะต้องไม่เดือดร้อนตัวเราเองด้วย ของแพงๆ อาจมีได้ แต่ต้องไม่เดือดร้อนกับตัวเรา ไม่ใช่ไปก่อหนี้เพื่อของที่อยากได้ โดยที่ไม่คำนึงถึงการหาเงินมาชำระหนี้


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 กรกฎาคม 2561 เวลา:23:56:28 น.  

 
วันนี้เข้าใจคำว่าพอเพียง และ สายกลาง อย่างถ่องแท้เลยค่ะ
ทุกวันนี้ก็นำไปใช้กับตัวเองเหมือนกัน
อยู่แบบสบายๆ เดินสายกลาง รู้จักกิน รู้จักใช้
แค่นี้ชีวิตก็มีความสุขที่สุดค่ะโดย: mambymam วันที่: 28 กรกฎาคม 2561 เวลา:6:56:18 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ใช้ชิวิตอย่างพอเพียง และสุขภาพแข็งแรงถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 28 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:32:13 น.  

 
สวัสดีครับครู...

ในหลวง ร.9 ทรงมองไกล และอยู่อย่างพอเพียงมานาน ทั้งที่พระองค์
มีเยอะแยะ..

ภายหลังโปรดให้พวกเรารู้และทำตาม.. และก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ

ช่วงปี 2538-40 ผมอยู่ในฐานะ หาเงินเข้าบริษัท กลุ้มมากลูกค้า
เหนียวหนี้ ทำอะไรก็เก็บเงินไม่ค่อยได้..

ช่วงนั้นข่าวทางทีวี คนงานถูกเลิกจ้าง กลับไปบ้าน ยิงกะปอมมากิน
นักข่าวถามว่า อร่อยหรือเปล่า

คนยิงกะปอม ใบหน้านิ่ง.. อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้.. รู้แต่เพียงว่ากิน
ให้หายหิว.. ผมนั่งมองภาพแล้วน้ำตาริ้น...

เออหนอ..ชีวิต

ตอนหลังผมจำต้องเซ็นเลิกจ้าง พนง.เกือบหมด จ่ายเงินชดเชยให้
พวกเขา ตามสัญญา.. บางคนกลับบ้าน คงไปขดแย้ ตกปลากิน
บางคน ผมก็เจอ เขาไปวิ่งวิน มอไซค์.. พอเห็นเขายกมือไหว้

ทุกคนต้องช่วยตัวเอง กินอยู่ให้ พอเพียง ก็พอได้ครับครู

v


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 28 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:37:33 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


เป็นหัวข้อที่คุ้นเคย ฟังง่าย แต่เขียนให้ง่ายไม่ง่ายค่ะอาจารย์
สวัสดีวันหยุดยาว และส่งกำลังใจนะคะ
ฝนตกทั้งวันเลยค่ะช่วงนี้ หยุดยาวเดินทางปลอดภัยค่า ^^


โดย: mariabamboo วันที่: 28 กรกฎาคม 2561 เวลา:19:14:35 น.  

 
ถ้าพูดถึงชีวิตพอเพียง ก็ต้องนึกถึงพระองค์ท่าน
หลายคนชอบพูดถึงชีวิตพอเพียง แต่ก็นำไปตีความหมายผิดๆ
จนพระองค์ท่านยังออกมาบ่น
หากใครมีชีวิตพอเพียงได้ดังคำสอนชีวิตก็เป็นสุขได้

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 29 กรกฎาคม 2561 เวลา:10:11:10 น.  

 
สวัสดีในวันหยุดค่ะครู
เมื่อก่อนตอนยังที่ไม่ได้ปลูกบานเย็น
หนูก็เข้าใจว่าดอกมีแต่สีบานเย็น ที่ไหนได้มีหลายสีเลยค่ะ
ทั้งขาว ชมพู ส้ม เหลือง และม่วง ซึ่งแต่ละสีสวยๆทั้งนั้น
หนูปลูกไว้หลายสีเหมือนกัน ไว้ทยอยเอามาให้ชมค่ะ
ขอบคุณครูที่แวะชมด้วยกันค่ะ

ปล.บ้านหนูฝนมาเขียวครึ้มมากๆ
ฝนชุกๆอย่างนี้ ครูรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 29 กรกฎาคม 2561 เวลา:10:11:40 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์


ผมชอบคำว่า "ทางสายกลาง" ครับ
สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องเลย
แม้กระทั่งการทำงาน การปฏิบัติธรรม
การใช้ชีวิต

ปัญหาคือ ส่วนใหญ่เรามักจะอยากรวยเร็วๆ
มีเงินมากๆ ทำงานสบาย
ซึ่งงานแบบนั้นก็ไม่ค่อยมีซะด้วยครับ 555โหวตครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 กรกฎาคม 2561 เวลา:20:21:39 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์สุวิมล
เรื่องความพอเพียงนี่คนไทยเราได้ยินกันมานานมาก แต่ไม่แน่ใจว่าสักกี่คนที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้และนำมาปฏิบัติได้ หลายครั้งก็เข้าใจแต่เพียงผิวเผิน
ในข้อสอบทำงานยุคนี้ก็ถามบ่อยๆครับ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน แต่เมื่อรู้แค่ผิวเผินเลยไม่สามารถเชื่อมโยงปรับใช้ได้ เลยชวดคะแนนไปแบบง่ายๆ
เห็นทีต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจเสียให้ถ่องแท้ขึ้นกว่าเดิม เพื่อชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนสืบไปในอนาคตครับ


โดย: ruennara วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:5:49:29 น.  

 
ครูพูดถึงปิ้งย่าง หนูน้ำลายไหลเลยค่ะ
เด๊่ยวนี้บุพเฟ่ต์แบบนี้ราคาไม่แพง กินได้ไม่อั้น ดีมากเลยนะคะ
คนนิยมกันกันเยอะด้วย หนูชอบที่มีผักเยอะๆค่ะ เนื้อสัตว์ไม่ค่อยเท่าไหร่
ผักนี้จ้วงเอาๆเลย อิอิ ถ้าเนื้อสัตว์ก็จะชอบกุ้ง แต่ไม่ค่อยมี เพราะแพง
ครูบริจาคผ้าซับให้กรมตำรวจ ได้กุศลมากเลย อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

มาส่งข่าวด้วยค่ะว่าวันนี้หนูอัพบล็อกใหม่แล้วค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:5:59:00 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:7:16:52 น.  

 
ปฏิบัติตามคำสอนพ่อ
ยุคนี้สมัยนี้ ดำรงตนอยู่ในความพอเพียง
เป็นหลักปรัชญาที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในใจเรา
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:7:25:19 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ใช่ครับ
ผมไปเชียงรายมาสามวัน
เจอฝนทั้งสามวันเลยครับ 555

ผมเองเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับ
ชีวิตเรา เรากำหนดเองได้จริงๆ
ว่าอยากให้เป็นอย่างไร

หรือถ้ามไ่เป็นไปอย่างใจเรา
เราก็ยังมีโอกาสทำในสิ่งที่อาจจะไม่ชอบ
ให้กลายเป็นสิ่งที่ชอบได้
ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ

วิธีนี้จึงไม่ต้องพึ่งดวงหรือโชคชะตาเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:58:38 น.  

 
อ่านแล้วคิดถึงพระองค์ท่านนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:16:06:00 น.  

 
สวัสดียามบ่ายๆค่ะอาจารย์

แวะมาอ่านชีวิตพอเพียงค่ะ

ปรัชญาแห่งความพอเพียง
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
ในทุกเรื่องเลยนะคะ


โดย: แอมป์อร (peeamp ) วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:06:02 น.  

 
ตำลึงหน้าฝนงามมากค่ะครู
ทั้งแตกยอดอ่อน ทั้งออกดอกและติดผล
ช่วงนี้ผลแดงเยอะ สงสัยนกมันไม่เห็นค่ะ
ถ้ามันเห็นล่ะก็ หมดโอกาสเก็บภาพเลย
เพราะมันชอบกินมากๆ แทะจนเหลือแต่ไส้ใน อิอิ

ฝนกำลังลงหนักและนานมากเลยค่ะ
น้ำท่วมทางเดินแล้วบ้านหนู

ขอบคุณครูที่แวะชมสวนค่ะโดย: mambymam วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:12:27 น.  

 
บางทีการผ่านชีวิตมาก็ทำให้รู้จักความพอเพียงนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:36:27 น.  

 
มาตอบคำถามค่ะ
ไม่มีกำหนดวันที่ค่ะ แต่ละโจทย์สามารถส่งบล็อกร่วมกิจกรรมได้ตลอดเดือนนั้น ๆ ค่ะ รอชมเมนูที่คุณแม่ชอบนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:19:49:15 น.  

 
ขอบคุณอาจารย์ที่ตั้งใจอ่านบล็อกละเอียดมากกกกกกกก ขอแวะมาชมเรื่องชีวิตพอเพียงบ้างครับ นานๆจะมีโจทย์จากอาจารย์สักที
ย้อนกลับไปปี 40 ตอนนั้นผมยังเรียน ม.ปลายอยู่เลย แต่คนทำงานได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า พี่ๆที่ทำงานมานานๆเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเครียดมาก จะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ขนาดอยู่บริษัทใหญ่อย่าง SCG นะครับ ส่วนพี่ที่ ปตท. ได้รับผลกระทบช่วงแปรรูปปี 44 มากกว่า
แม้แต่อาชีพที่มั่นคงอย่างครูก็ต้องทำตามและรับไปถ่ายทอดให้เด็กๆด้วยนะครับ
คำอย่าง สมดุล สายกลาง ยั่งยืน เอาไปใส่ในอะไรก็เป็นสัจนิรันดร์
อยากให้คนถ่ายทอดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เทคนิคการประเมินศักยภาพของตนเองและการกำหนดเป้าหมายด้วยครับ


โดย: ชีริว วันที่: 30 กรกฎาคม 2561 เวลา:23:11:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 กรกฎาคม 2561 เวลา:6:41:56 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เฉพาะในพุทธนี่
ผมว่าแตกแขนงเป็นนิากยหลายนิกายมากครับ
เท่าที่ผมนึกได้ในตอนนี้ คงจะมีเถรวาท มหานิกาย
เซ็น วชิรญาณ ตันตระของอินเดียก็คาบเกี่ยวกัน
อ่านแล้วก็สนุกดีครับ คำสอนหลักอยู่ในแนวทางพุทธ
แต่การเรียกชื่อ และแนวทางการสอนแตกต่างกันออกไปนิดหน่อย

จริงๆผมชอบอ่านทุกหลักศาสนาเลยครับอาจารย์
ผมว่ามีข้อดีร่วมกันเยอะมาก
คล้ายกันก็มาก เพียงแต่เรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเองครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 กรกฎาคม 2561 เวลา:21:54:54 น.  

 
กลับจากเที่ยววันที่2 ปรับเวลาตื่นเวลานอนอีกค่ะ แวะมาทักทายยามค่ำๆ หวังว่าคุณครู คงสบายดีนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เกศสุริยง วันที่: 31 กรกฎาคม 2561 เวลา:22:03:03 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรทั้งในบล็อกและในเฟซครับอาจารย์ และขอบคุณม้ากกกก สำหรับความตั้งใจที่มีให้ตลอดทั้งตอนเขียนและตอนอ่านครับ ^^
หลักฐานไทยกับพม่าเขียนไม่ตรงกันหลายเรื่องเลยครับ ดีที่มีหลายช่วงฝรั่งบันทึกไว้ด้วย พวกนี้แม่นยำ ถ้าอันไหนสอดคล้องกับหลักฐานอื่นๆ และอธิบายที่มาที่ไปได้ดีกว่าก็เลือกเชื่ออันนั้นครับ
พระเจ้าเอกทัศน์ถูกโจมตีมากในประวัติศาสตร์ที่ชำระช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่กล่าวโทษราชวงศ์บ้านพลูหลวงว่าเป็นต้นเหตุให้เสียกรุงครับ จะเขียนเกี่ยวกับราชวงศ์นี้ไว้เลวร้ายตั้งแต่พระเพทราชาไล่มาเลย
อยุธยามีไนท์มาร์เก็ตทุกคืนวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ อาจารย์มีเวลานัดเพื่อนๆและลูกศิษย์มาเดินชิมอาหารโบราณได้นะครับ


โดย: ชีริว วันที่: 31 กรกฎาคม 2561 เวลา:23:16:13 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 สิงหาคม 2561 เวลา:6:38:23 น.  

 
สาธุค่ะครู
ว่าจะเขียนตามครูเรื่องชีวิตที่พอเพียง
แต่ซิมภาพที่ถ่ายเลยงง
ครั้นจะไปอัพบล็อกเรื่องอยุธยา
ตามน้องซีริว...ซิมภาพที่ถ่ายมา
ก็เปิดไม่ได้
ก็เลยเป็นบล็อกบิวตี้ค่ะ
ลิปสติกสีสวยโดนใจอุ้ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 1 สิงหาคม 2561 เวลา:10:07:48 น.  

 
สวัสดีค่ะ ตะพาบนี้น้องซีก็เขียนเกี่ยวกับพระองค์ท่านค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 1 สิงหาคม 2561 เวลา:16:08:10 น.  

 


โดย: แอมป์อร (peeamp ) วันที่: 1 สิงหาคม 2561 เวลา:18:26:02 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมเองก็ชอบวิชาจิตวิทยาครับ
ผมได้ A ทุกตัวในวิชาจิตวิทยาการศึกษาเลยครับ
หลังจากเรียนจบ
ก็ชอบซื้อหนังสือจิตวิทยามาอ่านเอง
ตะลุยอ่านหมดเกือบทุกเล่มเท่าที่มีขายในตอนนั้นเลยครับ

เรื่องความรัก
ผมว่ากฤษณมูรติก็กล่าวไว้อย่างน่าสนใจเช่นกัน
ไว้จะมีรีวิวให้อ่านครับ
ช่วงนี้ผมทยอยอ่านงานของกฤษณมูรติหลายเล่มเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 สิงหาคม 2561 เวลา:22:08:25 น.  

 
สวัสดีดึกๆครับ อาจารย์สุ
อัพบล็อกใหม่อีกแล้วครับ

ราตรีสวัสดิ์ครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 1 สิงหาคม 2561 เวลา:22:18:31 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
แวะมาเยี่ยม และมาชวนไปเที่ยวต่อค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:1:43:41 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:6:35:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space