Blog ที่ 63/2552..ไปเที่ยวงาน"มหกรรมเล่านิทาน(อ่านและเล่นกับลูก) 29-1 พค.2552สมเด็จพระบรมฯเสด็จเปิดงาน"เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก"29เม.ย.
20:00 น.


นายอิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรม
เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552
ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ที่ทรงเจริญพระชันษา 4 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2552
และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ครอบครัวไทยตระหนัก
ถึงความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยการ"เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก "สมเด็จพระบรมฯเสด็จเปิดงาน"เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก"29เม.ย.
20:00 น.


นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรม “เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงเจริญพระชันษา 4 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2552 และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ครอบครัวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก

ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 7 โซน เช่น การแสดงนิทรรศการพระราชจริยวัตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ การอบรม สาธิต แนะนำเทคนิคการเล่านิทาน การอ่านหนังสือ การละเล่นต่างๆ การจำหน่ายสินค้าและของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่สำคัญประชาชนที่ร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการสายใยรัก และพระสุรเสียงของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงเล่านิทาน และพระฉายาลักษณ์หาดูได้ยากอีกด้วย

นายอิสสระ กล่าวด้วยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ด้วยทรงตระหนักว่า ความรักความผูกพันในครอบครัว คือ การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางจิตใจให้กับลูก และทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กนับแต่แรกเกิด ทรงจุดประกายให้แม่ทั้งประเทศหันมาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจากอกแม่

นอกจากนี้ ทรงมีพระราชดำริขยายการดำเนินงานไปสู่เด็กปฐมวัย ด้วยโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก เนื่องจากทรงเห็นคุณประโยชน์ในการอ่านหนังสือประทานแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่เป็นพระโอรสน้อย โดยทรงใช้นิทานเปิดโลกจินตนาการและเป็นสื่อการสอน ส่งผลให้พระเจ้าหลานเธอ ทรงมีจิตใจอ่อนโยน มีพัฒนาการทางภาษา และพระปรีชาญาณที่ก้าวหน้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน และยังใส่พระทัยในเรื่องการเล่น เน้นความอบอุ่นใกล้ชิด การสัมผัสโอบกอดมากกว่าการให้วัตถุสิ่งของเป็นของเล่น จึงทรงเป็นต้นแบบของ “แม่” ที่ใช้กระบวนการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ในการเสริมพัฒนาการพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มาเป็นลำดับ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ก็ทรงเป็นต้นแบบของเด็กที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 7 โซน เช่น

1.การแสดงนิทรรศการพระราชจริยวัตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

2. การอบรม สาธิต แนะนำเทคนิคการเล่านิทาน การอ่านหนังสือ การละเล่นต่างๆ (อจ.ภัทราวดี มีชูธน.เปิด Boot ร่วมงาน)

3.การจำหน่ายสินค้าและของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

4. ที่สำคัญประชาชนที่ร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการสายใยรัก

5.และพระสุรเสียงของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงเล่านิทาน และพระฉายาลักษณ์หาดูได้ยากอีกด้วย

6.โซนเครื่องเล่นเด็กๆ

7.โซนตักไข่ไดโนเสาร์..รับของรางวัลใหญ่เล็ก(ฟรี)

นายอิสสระ กล่าวด้วยว่า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว
ด้วยทรงตระหนักว่า ความรักความผูกพันในครอบครัว
คือ การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางจิตใจให้กับลูก
และทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กนับแต่แรกเกิด
ทรงจุดประกายให้แม่ทั้งประเทศหันมาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจากอกแม่

นอกจากนี้ ทรงมีพระราชดำริขยายการดำเนินงานไปสู่เด็กปฐมวัย
ด้วยโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก
เนื่องจากทรงเห็นคุณประโยชน์ในการอ่านหนังสือประทาน
แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่เป็นพระโอรสน้อย
โดยทรงใช้นิทานเปิดโลกจินตนาการและเป็นสื่อการสอน
ส่งผลให้พระเจ้าหลานเธอ ทรงมีจิตใจอ่อนโยน มีพัฒนาการทางภาษา
และพระปรีชาญาณที่ก้าวหน้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน
และยังใส่พระทัยในเรื่องการเล่น เน้นความอบอุ่นใกล้ชิด
การสัมผัสโอบกอดมากกว่าการให้วัตถุสิ่งของเป็นของเล่น
จึงทรงเป็นต้นแบบของ “แม่” ที่ใช้กระบวนการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก
ในการเสริมพัฒนาการพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มาเป็นลำดับ
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ก็ทรงเป็นต้นแบบของเด็กที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เมื่อเช้า(29 เมย.2552)ไปร่วมชมพระบารมีและช่วยงานด้วย
โดยการไปประจำซุ้มสุดท้ายประตูทางออก.."เกมส์ตักไข่ไดโนเสาร์"
มีเจ้า T-Rex และไดโนเสาร์คอยาว(กินพืช)มีท้องให้เด็กล้วงไข่
กับนกยักษ์ รวม 3 ตัว ....เชิญขวนเพื่อนๆพาลูกจูงหลานไปเที่ยว
และแวะเล่นเกมส์ตักไข่ ไดโนเสาร์ นะคะ ของรางวัล บ่มีอั้น

30 เมย. ขึ้นทำงานบน Office ..
แต่เจอกันแน่นอนวัน May Day..ทั้งวันค่ะ

แล้วไปทักทายกันนะคะ..
ถามน้องๆที่ประจำ Boot ก็ได้ค่ะ
Create Date : 29 เมษายน 2552
Last Update : 29 เมษายน 2552 22:00:47 น. 3 comments
Counter : 1532 Pageviews.

 

ไม่มีภาพเหรอ
ข้อมูลตัวหนังสือเยอะมากจนตาลาย
และง่วงนอนก่อนอ่านจบจ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:22:52:32 น.  

 จะซื้ออะไรใส่ถังสังฆทานดี

เพราะช่วงกลางวันมักไม่ค่อยว่าง จึงแวะมาดึกเช่นเคย
ช่วงนี้เข้ายากสุดๆ กดเดี้ยง กดเดี้ยง เป็นนานสองนาน (หลายยยยย…..นานเลยแหละ)

ส่งคุณอ้อเข้านอนเลยละกัน
หลับสบาย….ฝันดีค่ะ

คมคำ : หลงใหลในสิ่งที่ตนได้ มัวเมาในสิ่งที่ตนมี
คือการสร้างกรงขังตัวเอง
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:23:38:20 น.  

 
เสียดายจังเลยอ่ะค่ะ ถ้าอยู่เมืองกรุงงเบื่อๆ
กับอากาศร้อนๆ ก้อาจจะแว๊บไปเก็บภาพบรรยากาศ
งานเค้าได้บ้าง แต่นี่อยู่ไกล อดด้วยประการทั้งปวง

ยังไงรอดูภาพจากบล็อกนี้ต่อเลยนะค่ะพี่


โดย: JewNid วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:0:12:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
เริงฤดีนะ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 38 คน [?]


ขอขอบคุณ
BG. Popular Award #13


ขอขอบคุณ
BG. Popular Award #12
อันดับ 3 สาขากีฬาThank you
สำหรับหัวใจดวงโต


BG. Popular Award #11
ขอขอบคุณทุก Vote ที่มอบให้ค่ะ
BG. Popular Award #10


เป็นครั้งแรกที่ได้อันดับ 1
พร้อมกัน 2 สาขา
ขอบคุณและนับเป็นเกียรติยิ่งนัก
สำหรับการมาอ่าน blog

ตั้งใจใส่ความรู้ในส่วนของกีฬา
และภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ
และได้ไปชมภาพยนตร์มาเอง
ในมุมมองที่เป็นตัวตน
ของ "เริงฤดีนะ" เอง


และจากพื้นฐาน
ของข่าวสารในสาขานั้นๆ
เป็นตัวตั้ง
และใส่สำนวนความคิดเห็น
ของตัวเองเป็นส่วนประกอบบ้าง
ต่อยอดบ้าง
ในการรังสรรค์แต่ละ BLOG
ด้วยตวามตั้งใจ
และไม่ได้เชี่ยวชาญเก่งกล้า
"ด้านภาพยนตร์ และ
ด้านกีฬา" มากมายนัก


เพียงถ่ายทอดออกจากจิตใจ
และจิตวิญญาณ
by heart and soul
ในห้วงช่วงเวลานั้นๆ
real time real live


ขอบคุณและขอบคุณอีกครั้ง
สำหรับแรงใจ
ทุก comments & vote


Art ตัวแม่ sometime ค่ะ


BG. Popular Award #9Group Blog
 
<<
เมษายน 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
29 เมษายน 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เริงฤดีนะ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.