Blog 4/2554..วันเด็กแห่งชาติ 2554


Topic วันนี้ว่าด้วย"คำขวัญวันเด็ก"


คำขวัญวันเด็ก
เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี
โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2499
ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

และตั้งแต่ พ.ศ. 2502
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก
จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็ก
ปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา
จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


พ.ศ.2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม
"จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

พ.ศ.2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า"

พ.ศ.2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด"

พ.ศ.2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย"

พ.ศ.2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด"

พ.ศ.2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า
จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด"

พ.ศ.2507 - งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


พ.ศ.2508 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี"

พ.ศ.2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่นและสมานสามัคคี"

พ.ศ.2510 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"อนาคตของชาติจะสุกใส
หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย"

พ.ศ.2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต
ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง"

พ.ศ.2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ"

พ.ศ.2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส"

พ.ศ.2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี
เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ"

พ.ศ.2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ"

พ.ศ.2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
"เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"


พ.ศ.2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์
"สามัคคีคือพลัง"

พ.ศ.2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์
"เด็กดีคือทายาทของชาติไทย
ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี"


พ.ศ.2519 - หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
"เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง
จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้


พ.ศ.2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
"รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย"


พ.ศ.2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
"เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"

พ.ศ.2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
"เด็กไทยคือหัวใจของชาติ"

พ.ศ.2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
"อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"


พ.ศ.2524 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม"

พ.ศ.2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"

พ.ศ.2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม"

พ.ศ.2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา"

พ.ศ.2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"

พ.ศ.2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"

พ.ศ.2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"

พ.ศ.2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"


พ.ศ.2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
"รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"

พ.ศ.2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
"รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"

พ.ศ.2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา"


พ.ศ.2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน
"สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"


พ.ศ.2536 - นายชวน หลีกภัย
"ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"

พ.ศ.2537 - นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2538 - นายชวน หลีกภัย
"สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"พ.ศ.2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา
"มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด"

พ.ศ.2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
"รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"


พ.ศ.2541 - นายชวน หลีกภัย ขยัน
"ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"

พ.ศ.2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน
"ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"

พ.ศ.2543 - นายชวน หลีกภัย
"มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"

พ.ศ.2544 - นายชวน หลีกภัย
"มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"


พ.ศ.2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
"เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส"

พ.ศ.2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
"เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี"

พ.ศ.2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
"รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน"

พ.ศ.2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
"เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด"

พ.ศ.2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
"อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"


พ.ศ.2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
"มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"

พ.ศ.2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
"สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม"


พ.ศ.2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
"ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี"

พ.ศ.2553 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
"คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม"

พ.ศ.2554 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
"รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ""รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

คำขวัญวันเด็กในปีนี้
จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย
ซึ่งท่านนายกฯ ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับแนวคิดของคำขวัญนี้ว่า

รอบคอบ
เนื่องมาจากปัจจุบันมีทางเลือก
ที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่างๆ มากมาย
ท่านนายกฯ เห็นว่า
เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้าน
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต

รู้คิด
เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว
ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท
ท่านนายกฯ จึงอยากให้น้องๆ เด็กๆ
รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

จิตสาธารณะ
สังคมต้องพึ่งพิงกัน
เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน
การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม
โดยต้องเริ่มที่เด็กๆ เยาวชนไทย
สุขสันต์วันเด็กค่ะ

Create Date : 08 มกราคม 2554
Last Update : 28 มกราคม 2554 22:40:59 น. 21 comments
Counter : 2566 Pageviews.

 
สุขสันต์วันเด็กค่า


โดย: แมวเหมียวก้อย วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:0:27:47 น.  

 

………………………………………….
สวัสดีครับ แวะทาทักยามดึกครับคุณอ้อ
เหมาะเลยครับ
..............................................................................
พรุ่งนี้วันเด็กพาเด็กๆไปเที่ยว ไปแจกของขวัญให้เด็กๆกันนะครับ


โดย: panwat วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:0:29:38 น.  

 
สุขสันต์วันเด็กนะคะ

ขอบคุณคำขวัญที่นำมาฝากกัน

แม่หมูก็รอๆลุ้นว่าใครหนอจะมาโพสต์ให้

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: jamaica วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:0:51:30 น.  

 
มีความสุขไปกับเด็กๆ ด้วยนะคะ ได้รู้คำขวัญตั้งแต่ก่อนเกิดจนปัจจุบันเลย


โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:0:54:57 น.  

 
วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กมากมายเลยค่า
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:1:15:46 น.  

 
มาทักทายวันเด็กค่ะ พี่อ้อ
และก็..มาฟังบัญญัติ 10 ประการด้วยค่ะ

แจ่มค่ะ... ว่าแต่จะพาเด็กเที่ยวไหนเอ่ย คริคริ


โดย: Gunpung วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:5:02:26 น.  

 


โดย: Gunpung วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:5:29:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:7:19:26 น.  

 
สองสาวโตแล้วเลยไม่ต้องพาไปเที่ยววันเด็กค่ะ


โดย: redclick วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:7:30:14 น.  

 

ผู้ใหญ่หลายคนยังแปลคำว่ามีจิตสาธารณะไม่ออก
แล้วเด็กจะรู้เรื่องเข้าใจไหมหนอ ????
ขอบคุณที่นำคำขวัญมาแปลให้ฟังนะคะ
แหล่มค่ะแหล่ม
สุขสันต์วันเด็กค่า


โดย: อุ้มสี วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:7:44:04 น.  

 
ตอนเด็กๆต้องท่องให้ได้ว่านายกให้คำขวัญว่าอย่างไรเพราะจะเป็นหนึ่งในข้อสอบ ดีจังเลยครับคุณอ้อที่รวบรวมมาให้ฟื้นความจำกันอีก


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:9:46:37 น.  

 
สองสาวอยู่บ้านค่ะ ไม่ได้ออกไปไหน


โดย: redclick วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:11:21:47 น.  

 
ผู้ใหญ่บางคนสอนในสิ่งที่ตัวเองยังทำไม่ได้ ไม่รู้ไม่อายบ้างหรือไง


โดย: น้องผิง วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:11:33:57 น.  

 
ถ้านักการเมืองและผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
เลิกทะเลาะกัน
ผมว่าเด็กไทยก็มีความสุขมกาขึ้นแล้วล่ะครับพี่อ้อ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:12:47:16 น.  

 
ว้าววว คุณอ้อรวบรวมคำขวัญไว้ทุกปีเลยนะคะ
มีวันเด็กอย่างนี้ ดีค่ะเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมดีๆค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:15:44:39 น.  

 
ความจริงคำขวัญพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ ขอแค่ผู้ใหญ่ทำตัวให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง เช่นเรื่องความประหยัด มีนายกคนไหนทานข้าวที่โรงอาหารรัฐสภาบ้าง? ยากที่จะเห็น ทั้งชีวิตผมเห็นมีอยู่ท่านเดียว

คำขวัญที่คนจำกันได้มากที่สุดคงจะเป็น "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ" แต่ผมไม่ทันยุคนั้น แต่เคยได้ยินบ่อยๆ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:15:47:39 น.  

 
โห ดีจังค่ะ
คำขวัญวันเด็กเรียงร้อยตั้งแต่เก่าก่อนเลย ได้ดูเปรียบเทียบด้วยค่ะพี่อ้อ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:15:50:11 น.  

 
สวัสดีครับ พี่อ้อ
คำขวัญวันเด็ก ผมว่า เด็กอ่านออก ไม่ต้องแปลต่อยืดยาวครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:15:55:15 น.  

 
ช่างเก็บรวบรวมดีจริง คุณอ้อ

เด็กๆได้ประโยชน์ตรงนี้เอง
เก็บไว้ประดับความรู้รอบตัวอิอิ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:18:31:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ้อ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มกราคม 2554 เวลา:5:39:53 น.  

 
หวัดดีครับ...เด็กบ้านผมไม่ได้เป็นเด็กแล้วครับ
เลย...อดเที่ยววันเด็ก ^ ^


โดย: Dingtech วันที่: 9 มกราคม 2554 เวลา:8:14:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
เริงฤดีนะ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 38 คน [?]


ขอขอบคุณ
BG. Popular Award #13


ขอขอบคุณ
BG. Popular Award #12
อันดับ 3 สาขากีฬาThank you
สำหรับหัวใจดวงโต


BG. Popular Award #11
ขอขอบคุณทุก Vote ที่มอบให้ค่ะ
BG. Popular Award #10


เป็นครั้งแรกที่ได้อันดับ 1
พร้อมกัน 2 สาขา
ขอบคุณและนับเป็นเกียรติยิ่งนัก
สำหรับการมาอ่าน blog

ตั้งใจใส่ความรู้ในส่วนของกีฬา
และภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ
และได้ไปชมภาพยนตร์มาเอง
ในมุมมองที่เป็นตัวตน
ของ "เริงฤดีนะ" เอง


และจากพื้นฐาน
ของข่าวสารในสาขานั้นๆ
เป็นตัวตั้ง
และใส่สำนวนความคิดเห็น
ของตัวเองเป็นส่วนประกอบบ้าง
ต่อยอดบ้าง
ในการรังสรรค์แต่ละ BLOG
ด้วยตวามตั้งใจ
และไม่ได้เชี่ยวชาญเก่งกล้า
"ด้านภาพยนตร์ และ
ด้านกีฬา" มากมายนัก


เพียงถ่ายทอดออกจากจิตใจ
และจิตวิญญาณ
by heart and soul
ในห้วงช่วงเวลานั้นๆ
real time real live


ขอบคุณและขอบคุณอีกครั้ง
สำหรับแรงใจ
ทุก comments & vote


Art ตัวแม่ sometime ค่ะ


BG. Popular Award #9Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เริงฤดีนะ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.