Like a carousel that's turning running rings around the moon... Like the circles that you find in the windmill's of your mind...
หวาดภัย.. ในอากาศ

หวาดภัย.. ในอากาศ


เกิดมาครังนี ไมรูจะมีโอกาสนังเครืองบินกันไดบอย ซักเทาไรเชียว แตแคคุณหลับตานึกภาพตัวเอง นังเครืองบินกเสียววูบ ... กลัวเครืองบินตก ... กลัวถูกจี ... สารพัดจะกลัว ... ไมตองแปลกใจวา ตัวเองผิดปรกติไปหรอกนะ เพราะ ความกลัวเหลานี เปนของธรรมดา ทีตอใหนักบินผูเจนกลา กอดกลัวไมได เหมือนกันแหละ ... แตเปนเรืองทีเกิดขึนนอยนิดเตมที ดวยเหตุผลตอไปนี ...

- เครืองบินจะชนอะไรเขาซักตูม ... จะเปนตึกทีสูงลิบ ภูเขา หรือ เครืองบินลำอืน .. อยางทีเพิงอานขาวไปหยก ๆ เลิกกลัวซะที เพราะเหตุการณแบบนี เกิดขึนนอยมาก นับแตวินาทีทีเครืองบินทะยานพุงขึนฟานัน กจะมีทังตาคนและตาคอมพิวเตอร จับจองเขมง ถาเกิดมีเครืองบินลำอืน มาโฉบใกล คอมพิวเตอรกจะเตือนไดทันการ อีกทังมีระบบสัญญาณเตือนภัย กอนทีจะเฉียดไปใกลนำ หรือพืนดินเกินไปดวย

- นักบินเมาแอ หรือ ฝีมือไมถึงขัน ... นักบินจะตองผานการทดสอบแอลกอฮอร อยูเปนระยะ ไมมีการปลอยตัวใหดริงคกรุบกรับได กอนขึนเครืองบินหรอกนะ เพราะ กำชีวิตคนตังเยอะไว รวมทังชีวิตตัวเองดวย นักบินทีคุณคิดวา มือไมถึงนัน กวาจะผานขึนมาบินได กตองสอบผาน การบินพลเรือนมากอน ไมวาสายการบินไหน ๆ กมักเลือกนักบินมืออาชีพ ทีมีประสบการณเยียมยอด กันทังนัน เพราะ ไมมีใครอยากเสียงใหเครืองบิน ราคาหลายรอยลานของเขา พินาศสันตะโรไป ... แตนีหมายถึง สายการบินดี ๆ นะ ไมรวมชนิดทีจะเจงแหล ไมมีปัญญาจางคนเกง ๆ ซักเทาไหร .. ตองเลือกกันเองกแลวกันวา เปนสายการบินไหน ...

- อากาศเลว ไมเหมาะกับการบิน ... เทคโนโลยีสมัยใหม ชวยลดความเสียง ในการเดินทาง ในสภาพอากาศแย ๆ ไปไดโข ระบบการขึนลงโดยอัตโนมัติ ของเครืองบินเจตใหญ ๆ นัน ไมจำเปนตองมองเหนรันเวยทางวิง ระยะสามหมืนฟุต เหนือพืนดินทีเครืองบินทังหลาย นิยมบินนัน กเหนือสภาพอากาศ ปันปวนวิปริต แบบทีเครืองบินเลก ทีบินระดับตำ มักเจอะเจอ ระบบเรดาร สามารถจับพายุทีเกิดขึนได ใหนักบินหันเหเครืองบิน หลบไปแมแตหลุมอากาศเลกนอย ทีจะทำใหผูโดยสารไมสบาย

- เครืองบินจะตกตูมลงพืน ตอนตกหลุมอากาศ ... คุณไมตองเสียเวลาไปคิดวา ไมมีอะไรกันคุณกับพืนดินขางลาง เวลาอยูบนเครืองบินหรอกนา ... กตัวคุณมีอากาศลอมรอบไปหมดนีนา หลุมอากาศในทองฟา กเหมือนคลืนลูกโต ๆ ในทะเลนันแหละ หลุมอากาศไมไดกระทบกระเทือนเครืองบิน เทาไหร เพราะ เขาสรางเครืองบินมาแขงแรง ทนการกระแทกกระทบ และกระดางกระดอนไดดี ... เพราะฉะนัน เรืองเครืองบินนี เปนเรืองสุดทาย ทีคุณจะพึงกลัว หรือถาอยากจะกลัวอะไรซักอยาง กกังวลเรืองตัวคุณเองดีกวา หันมารัดเขมขัดใหแนน ใหตัวเองปลอดภัยเปนทีสุด

- เครืองยนตรจะดับขึนมากลางอากาศเฉย ๆ ... โธถัง ... คนสรางเครืองบิน เขาทดสอบดวยการฉีดนำ นำแขง รวมทังลูกเหบทังหลาย เขาไปใสเครืองบิน ทดสอบเพือใหแนใจวา ทนภาวะอากาศไดทุกชนิด เครืองยนตนันจะดับขึนมาได ระหวางการบิน กดวยเหตุผลอันใดอันหนึง แลวแตนักบิน เมือบินขึนสูงทุกหมืนฟุต สวนใหญกมักเปนเพราะ นักบินสังเกตุเหนเครืองบงชีวา เครืองยนตทำงานไมสมำเสมอ เขากเลยไมอยากใชงานมัน นอกจากจำเปนจริง ๆ จริง ๆ แลว แคติดเครืองยนตสองเครืองในสีเครือง กแลนไปไดสบาย ๆ ตามกฏหมายนัน ถาเครืองยนตเกิดขัดของขึนมา นักบินจะตองนำเครืองกลับ หรือนำลงในสนามบินใกลทีสุด

- ฟาจะผาเครืองบิน ... ฟาฟาดเขาเครืองบินบอยออก จะบอกให แตคุณเองไมไดสังเกตตังหาก เพราะ เครืองบินนันถูกออกแบบมา ใหสลัดสายฟาออกไปได เหมือนเปดสลัดนำจากขน คุณไมไดยินเสียงตูมตาม เพราะ เครืองบินแลนเรวจี ไปลวงหนากอนเสียงจะตามซะอีก

- หองนำในเครืองบินจะหลุดปอมลงไปขางลาง ... หองนำไมใชทีนากลัวอันตราย ... เพราะ ไมไดตอทอลงพืนดิน เหมือนหองนำรถไฟเมือไหรกันละ ... ขอเดียวทีคุณตองระวัง ไมไปเขาหองนำกคือ ตอนทีมีปายเตือนใหนังรัดเขมขัดกับทีนังเทานัน อาการตกหลุมอากาศ จะรูสึกสะเทือนมากหนอย ถาคุณนังตรงปีกเครืองบิน และทีหองนำหลังเครืองบิน จะกระเทือนมากทีสุด

- คุณจะหลุุดรวงผลอยไปจากเครืองบิน ... ไมมีทาง ... ประตูกปิดสนิท หนาตางกเลือนเปิดเองไมได แถมหนาตังแปดนิว หรือถาคุณตกหลุมทีพืนทางเดิน ตอมลงไปกจะตกลงไปในหองเกบกระเปาอยูดี

- สวนเรืองเครืองบินถูกจีนัน เปนอีกเรืองทีไมเกียวของกับ ความปลอดภัยของเครืองบิน ทีถูกสรางมา ระบบคอมพิวเตอรและความสามารถของนักบิน .. แตเปนเรืองของความสามารถในการตรวจตรา ระบบรักษาความปลอดภัย ของแตละสนามบิน จะจัดการกันเอาเอง ... กเปนเรืองบนดินนีนา ... สวนเรืองบนฟานัน เชือใจเถิดนาวา ปลอดภัยกวาทีคุณคิดโขเชียว ...ถาคราวหนา คุณเกิดจับฉลากชิงโชคของบะหมี ฉลากกระปองนม ไดไปทองรอบโลก ละกอ รีบจัดกระเปาไปเลย ไมตองมานังกลัวเครืองบินอีกแลวนะ ... ในเมือไดรูแลววา ไมยักนากลัวอยางที วาดภาพไวซักกะหนอย ...

0000000Create Date : 17 เมษายน 2552
Last Update : 17 เมษายน 2552 20:24:14 น. 2 comments
Counter : 233 Pageviews.

 

เลือกอยู่หลายตัวแย้ว
เอาตัวนี้มาฝากละกัง
ก๊ากๆๆๆๆๆๆ


โดย: พลังชีวิต วันที่: 17 เมษายน 2552 เวลา:22:33:13 น.  

 
thank you ka


โดย: chinanod วันที่: 18 เมษายน 2552 เวลา:20:26:53 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

chinanod
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สมถะ เรียบง่าย กันเอง
Background.MyEm0.Com
Group Blog
 
<<
เมษายน 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
17 เมษายน 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add chinanod's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.