* = * * = * * = * รีวิวไหว้พระ 9 วัด ณ เชียงใหม่ วัดที่หก วัดเชียงยืน * = * * = * * = *สวัสดีค่ะหลังจากพาไปหม่ำๆ และทำสิ่งที่เป็นกุศลรับปีใหม่ด้วยการไหว้พระ 9 วัดไปแล้ว 5 วัดดังนี้ร้านอาหารร้านแรกของทริปปีใหม่ 2554 ไปแล้วคือ ไก่ถังวังทอง พิษณุโลก (คลิกเพื่ออ่าน)

ตามด้วย ข้าวมันไก่เกียรติโอชา + ร้านหวานละมุน (คลิกเพื่ออ่าน)

รีวิวทริปไหว้พระ 9 วัด วัดแรก ณ วัดลอยเคราะห์ (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่สอง วัดหมื่นล้าน (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่สาม วัดดวงดี (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่สี่ วัดชัยพระเกียรติ (คลิกเพื่ออ่าน)

และวัดที่ห้า วัดเชียงมั่น (คลิกเพื่ออ่าน)วันนี้จะพาไปวัดเชียงยืนกันบ้างนะคะ


ประัวัติวัดเชียงยืนจาก //www.chiangmai-thailand.net/temple/chiangyuan/chiangyuan.html ค่ะวัดเชียงยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดมงคลนาม หลาย ๆ วัดในเชียงใหม่เป็นวัดที่มีความสำคัญและโดดเด่นในด้านความเชื่อและประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่อย่างยิ่งวัดหนึ่ง


“วัดเชียงยืน” หรือในเอกสารโบราณเช่นพงศาวดารโยนกอาจเรียกว่า “วัดฑีฆชีวะวัสสาราม” หรือในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์เรียกว่า “วัดฑีฆายวิสาราม” หรือ “ฑีฆาชีวิตสาราม” ซึ่งล้วนแล้วแต่หมายถึงชีวิตที่ยืนยาวทั้งสิ้น เฉกเช่นชื่อวัดที่เรียกกันโดยทั่วไปนั่นเอง ทำให้หลาย ๆ คนต่างมุ่งที่จะได้ไปไหว้ไปสาที่วัดแห่งนี้ในวันสำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่สากล วันปีใหม่ไทย เป็นต้น


ความเป็นมาของวัดยังไม่แน่ชัด แต่ก็มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาเอาไว้ตามเอกสารของทางวัดว่าไว้ว่า น่าจะสร้างในสมัยพญามังราย ด้วยสร้างไว้ให้เป็นคู่กันกับวัดเชียงมั่นที่เป็นวัดแรกในเวียงเชียงใหม่ ส่วนวัดเชียงยืนเป็นวัดที่สอง สร้างไว้นอกเวียงทางด้านหัวเวียงเพื่อให้มีความหมายว่า “มั่นคง” และ “ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังสร้างไว้ให้เป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สำหรับศรัทธาข้าเมืองทั้งหลายที่อยู่รอบนอกกำแพงเมือง ยามเมื่อประตูเมืองปิดลง


การกล่าวถึงวัดเชียงยืนครั้งแรกนั้น ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ชื่อว่า ชินกาลมาลีปกรณ์ที่รจนาโดยพระรัตนปัญญาเถระ ผู้เป็นปราชญ์แห่งล้านนาท่านหนึ่ง ซึ่งกล่าวไว้ว่า เมื่อปีเถาะจุลศักราช ๘๘๑ (พ.ศ. ๒๐๖๒) พระเมืองแก้วและมหาเทวีพระมารดาได้กระทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระสถูปใหญ่ที่วัดทีฆาชีวิตสาราม เมื่อวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๓”


ส่วนในปีถัดมา “ปีมะโรง จุลศักราช ๘๘๒ (พ.ศ. ๒๐๖๓) ฝ่ายพระราชากับพระราชมารดาได้โปรดให้จัดงานยกฉัตรมหาเจดีย์วัดทีฆาชีวิตสารามเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ยามเที่ยง” ทำให้เชื่อกันว่า เจดีย์วัดเชียงยืนแห่งนี้สร้างในสมัยพระเมืองแก้วและได้มีการบูรณะกันเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน องค์เจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลม ฐานเหลี่ยมสูง ย่อเก็จมีรูปปั้นสิงห์ตัวใหญ่ ๑ ตัว เล็ก ๒ ตัวประดับมุมฐานเจดีย์ทั้ง ๔ ทิศ กอปรกับตัวองค์เจดีย์นั้นได้มีการประดับด้วยดอกไม้สีทองอยู่ทั่วไปอีกด้วย


จนเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการบวงสรวงอัญเชิญยอดฉัตรเจดีย์ลงเพื่อทำการบูรณะใหม่ ปรากฏว่ามีการพบองค์พระธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณข้างในดอกบัวตูมยอดฉัตร จำนวน ๗ องค์ และได้อัญเชิญนำไปประดิษฐานไว้ในวิหารพระสัพพัญญูเจ้า เพื่อรอการอัญเชิญนำขึ้นประดิษฐานที่เดิม ยามที่ทำการบูรณะเสร็จสิ้นแล้ว


ส่วนจุดที่ทำให้วัดเชียงยืนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้จักครองเมืองเชียงใหม่จะต้องมาทำการสักการะพระสัพพัญญู พระประธานในวิหารวัดเชียงยืนเสียก่อนทุกคราไปนั้น มาจากสมัยของพระไชยเชษฐาธิราชหรือในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เรียกว่า พระญาอุปปโยในคราวที่มาครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากมหาเทวีจิรประภาผู้เป็นยาย หลังจากที่พระญาอุปปโยเดินทางจากล้านช้าง มาพักอยู่ที่เชียงแสน เชียงรายตามลำดับ จนมาถึงเหมืองแก้ว


ที่นั้นเหล่าบรรดาเสนาอามาตย์ได้นำเครื่องเทียมยศมาแห่ต้อนรับเอาพระญาอุป ปโยเข้าไปยังเวียงเชียงใหม่ เดินทางมาจนถึงวัดเชียงยืน ซึ่งในตำนานกล่าวไว้ว่า “อังคาสราธนาเข้ามาเถิงปะตูโขงวัดเชียงยืน พระเปนเจ้าถอดเครื่องประดับไว้ ทรงผ้าเสื้อขาว ทือขันเข้าตอกดอกไม้เทียนเงินเทียนคำ เข้าไพปูชาไหว้นบพระสัพพัญญูเจ้าวัดเชียงยืน” จากนั้นจึงทำการเข้าสู่เวียงทางประตูช้างเผือก อันถือเป็นด้านหัวเวียงไปสู่ราชมณเฑียรหอคำแท่นแก้ว จารีตนี้ได้สืบทอดต่อกันมา


แม้นว่าช่วงหนึ่งที่ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านานถึงสองร้อยกว่าปี ตราบจนฟื้นม่านสำเร็จ พระเจ้ากาวิละแห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ เมื่อจักครองเมืองเชียงใหม่ก็ยังคงได้กระทำดังเช่นบูรพกษัตราธิราชได้กระทำมาแต่ก่อนนั้น ดังนี้

“เดือน ๖ ออก ๑๒ ฅ่ำ วัน ๕ ยามตูดเช้า ท้าวค็เสด็จเข้ายั้งอยู่วัดปุพพาราม ตามปุพพะทำนองโปราณะแห่งท้าวพระญาทังหลายฝูงอันเปนแล้วมาแต่ก่อน บ่ห่อนละเสียยังปเวณี ค็ปทักขิณวัฏฏ์กระหวัดไพทิสสะหนใต้ ลำดับไพด้วยด้านวันตกไพเถิงวัดเชียงยืนด้านเหนือพระเปนเจ้าเข้าไพสักการบูชาไหว้พระเจ้าวัดเชียงยืนแล้ว เถิงเพลายามแตรจักใกล้เที่ยง ท้าวค็ยกเอาหมู่ยัสสปริวารเข้าเวียงหลวง ด้วยปะตูช้างเผือกทิสสะหนเหนือ หื้อลวะจูงหมาพาแชกนำเข้าก่อน”เหล่านี้เป็นธรรมเนียมเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้ครองล้านนาเชียงใหม่ ตกทอดสืบถึงรุ่นหลังแต่ชาวบ้านทั่วไปก็เคารพนับถือพระสัพพัญญูเจ้าวัดเชียงยืนเป็นอย่างยิ่งกอปรกับชื่อวัดอันเป็นมงคลมักนิยมที่จะมาทำการสืบชะตาที่วัดเชียงยืนนี้ เพื่อหวังให้มีอายุที่ยืนยาว ดังจะเห็นเมื่อครั้งยามที่พระเจ้าอินทวิชชยานนท์หลังจากที่กลับมาจากกรุงเทพฯ โดยขึ้นที่ท่าน้ำวัดไชยมงคลก็จำไปทำการลอยเคราะห์ที่วัดลอยเคราะห์และดับภัยที่วัดดับภัยแล้วจึงมาทำการสืบชะตาที่วัดเชียงยืนแห่งนี้


ศาสนาสถานอีกแห่งหนึ่งของวัดนี้ ที่มีความงดงามโดดเด่นไม่แพ้พระธาตุเจดีย์หรือตัววิหารอันเก่าแก่แล้ว ยังมีอุโบสถทรง ๘ เหลี่ยม แตกแต่งตามสถาปัตยกรรมแบบพม่าที่งดงามและสมควรที่จะอนุรํกษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นอาราม ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนานละฝังรากลึกถึงความเคารพและศรัทธาของสาธุชนคนทั่วไปที่มีต่อวัดเชียงยืนและองค์พระสัพพัญญูเจ้าวัดเชียงยืน อย่างแน่นแฟ้น ดังจะเห็นว่าชุมชนที่เป็นศรัทธาวัดเชียงยืนมาจากหลายชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเชียงยืน ชุมชนอุ่นอารีย์ ชุมชนสามัคคีพัฒนา และชุมชนป่าเป้าจะร่วมมือกันดูแลอุปปัฏฐากวัดนี้ไม่เคยขาด โดยจะมีงานประจำปีคือประเพณีการสรงน้ำพระบรมธาตุวัดเชียงยืนในช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นลำดับถัดจากวัดเชียงมั่นเสมอ


สำหรับวันนั้นคุณซะมีขับรถไปเข้าด้านข้างของวัดค่ะ แล้วก็วนไปจอดที่ด้านหน้าวิหารหลังนี้นะคะแต่เราเดินเลาะไปทางด้านซ้าย (เมื่อหันหน้าเข้าวิหาร) ไปยังประตูที่รถวิ่งเข้ามาก่อนค่ะ

เนื่องจากเห็นป้ายแว้บๆ ว่ามีป้ายข้อมูลวัดอยู่ด้วยน่ะนะคะ

ตัวองค์เจดีย์ด้านหลังวิหารค่ะ

จะเห็นว่ามีตุงกระด้างอยู่ที่ศาลาเล็กๆ ด้านหน้าเจดีย์ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมจากป้ายของทางวัดค่ะ

ทิศนี้ถือเป็นเดชเมืองนะคะ แต่แปลกที่กลับไม่ค่อยเจอใครมาไหว้วัดนี้เท่าไหร่ค่ะ

หรือเป็นจังหวะที่เราไปก็เป็นได้นะคะจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในวิหารหลวง เพื่อไปสักการะพระประธานของวัดนี้ค่ะ

พระสัพพัญญูเจ้าค่ะเสียดายว่า การไปไหว้พระครั้งนี้นี่ไม่ได้อ่านหนังสือไปก่อนเลยค่ะ (หอบไปแต่หนังสือเกี่ยวกับร้านอาหาร เห็นแก่กินจริงๆ ตรู เหอๆ ) แต่พอมาอ่านในเว็บปรากฏว่ามีหอธรรมศิลปะพม่ากับโบสถ์แปดเหลี่ยมแห่งเดียวในล้านนาด้วยค่ะ ยังไงถ้าอยากเห็นรูปก็ไปที่เว็บที่แปะไว้ข้างต้นแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาที่บล็อกเราค่ะ

890484/6369/576Create Date : 24 มีนาคม 2554
Last Update : 24 มีนาคม 2554 8:20:42 น. 39 comments
Counter : 1942 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ

วันนี้แวะมาเยี่ยมและทักทายกันค่ะ ไปเชียงใหม่ทีไร ไม่ค่อยได้ไปวัดอื่นๆ เลย นอกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดนี้ก็สวยเช่นกัน หากมีเวลาคงได้ไปเยือนบ้างค่ะ

ว่าแต่ร้านอาหารที่แนะนำมาก็น่าทานนะคะ


โดย: mamminnie วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:9:23:02 น.  

 
ตามติดๆ มาไหว้พระวัดที่หกครับ


โดย: คนเคยผ่านมหาสมุทร วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:9:40:38 น.  

 
แวะมาทักทายและมาตามไปไหว้พระต่อครับ


โดย: กัปตันลูกชุบ วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:10:06:49 น.  

 
ตามมาไห้วพระต่อค่ะ วันที่ 6 แล้ว จะพยายมไม่ให้พลาดเลยแม้แต่วัดเดียวจ้า


โดย: phunsud วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:10:20:08 น.  

 
ตอนนี้ค่อนข้างทุกข์ใจในสิ่งที่รู้ว่ามันเป็นอนิจจัง อนัตตา แต่เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่

ใจที่อ่อนแอนี่...จะทำอะไรก็ลำบากนะคะ รู้ว่าอะไรที่ถูกที่ควร แต่บังคับตัวเองให้ทำไม่ได้

.
.


อ่านแล้วนึกถึงบทมรณานุสติเลยนะครับ
ผมคิดว่าในชีวิตคนเรา
ไม่มีครูคนไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าความตายอีกแล้วล่ะครับคุณสาวไกด์

การจากไปของใครบางคน
กระตุ้นเตือนให้เราย้อนกลับมามองวิธีคิด ความเชื่อ
และวิธีการใช้ชีิวิตของเราได้เสมอเลยล่ะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:10:37:10 น.  

 
ชวนเที่ยวค่ะ ภูเก็ตสนมั๊ย


โดย: แม่ปู (ฮัลโลตอบหน่อย ) วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:11:32:27 น.  

 
*กาพย์ขับไม้ห่อโคลง*

*ตอนเศร้าเข้าสิง ๒*

ร้อยคำลำเลียง...พจน์ผ่าวผ่านเคียง...เกลียวคลื่นหมื่นไมล์
ตาแล้งแลพราย...แคว้งคว้างคลอทราย...ต่างกุมเกยไฟ
มุ่งหวังรุกไหล...เลาะสุมหลืบใน...กร่อนทรวงหน่วงหนาว

พันธนาการหวาม...แต้มตรมติดตาม...ทะยานล้อมยึดยาว
ให้สั่นหาว,หิน...บงการฟ้าดิน...เข่นไพร,ไล่วาว
ยากป่ายดวงดาว...อาบเถ้าเหงาคราว...คิดมั่นเติมฝัน

โปรยปวดหมวดสั่นกั้น...............กลหวาน
โบยแทรกแส้ทรมาน...................เมื่อครื้น
คลี่ผนึกผ่าวระนาวสถาน.............ถมถิ่น เอมเอย
คืนค่ำคลุมหลุมชื้น......................แช่ซ้ำแผลหนา

ตรรกะเศร้าเร้าล่า..........................หลงสุข
วาดแผ่วเจ็บเหน็บรุก.....................ร่นพ้น
ก่อแรงถ่วงลวงสนุก.......................เหน็ดเหนื่อย
เด็ดปีกหนีแหท้น............................ทุกข์ร้อยท่วมหนาม

สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์ ฟังข่าวเศร้าอีกแล้วค่ะ
เด็กทารกในญี่ปุ่น เริ่มขาดแคลนน้ำแล้วค่ะ
โดย: ญามี่ วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:11:40:20 น.  

 
มาไหว้พระด้วยคนค่าาา ^^


โดย: Panino วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:12:56:50 น.  

 
วัดนี้ยังไม่เคยได้ไปเยือนเลยค่ะ

จะว่าไปเชียงใหม่วัดเล็ก วัดใหญ่ วัดดัง
กับวัดสงบ มีเยอะแยะมากมายนะค่ะ
เราเองหลายกหลายยังไม่ได้ไปเยือนเลยเพราะว่า
ไปทีไรก็จะไปที่ซ้ำๆ ว่าไปแล้วก็น่าจะ
ไปตามชมกับวัดต่างๆ แปลกๆ ต่าง อ.นะค่ะ
คงเพลินดีมากๆ เหมือนพี่หนูน่ะค่ะ
ไปวัดจนลูกเบื่อเลย


โดย: JewNid วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:14:04:15 น.  

 
ผมก็มีโปรแกรมจะไปเชียงใหม่ไม่นานนี้ครับและจะหาโอกาศไปทำบุญด้วย เห็นข้อมูลในนี้เลยมีวัดอยู่ในใจ2วัดว่าจะไปทำบุญ วัดลอยเคราะห์กับวัดหมื่นล้าน


โดย: ouanoy วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:14:10:52 น.  

 
ตอนที่เราไปวัดนี้นะ
วันนั้นไม่มีคนอื่นๆเลย
มีแค่เรากับคุณแฟน
เราว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่าน
ศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวไม่รู้เป็นเพราะ
บรรยากาศที่ไม่มีคนหรืออะไร
คุณแฟนเราออกไปรอข้างนอก
เพราะเราขอนั่งสวดมนต์แป็บหนึ่ง
ขนลุกซู่ตลอดเลย (ไม่ได้กลัวผีนะ)
พอวันหลังเราพาแม่เราไปอีก
วิหารปิดแม่เราก็เลยอดไปไหว้ข้างใน
มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่
บอกไม่ถูกอะ คุณสาวไกด์เป็น
หรือปล่าวคะ


โดย: hellojaae (hellojaae ) วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:14:18:58 น.  

 
มาไหว้พระขอพร ขอให้อายุมั่นขวัญยืนสมกับชื่อวัดเชียงยืนเลยนะคะ


โดย: Somyachi วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:14:56:12 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์ สบายดีนะคะวันนี้

วัดที่เชียงใหม่สวยๆเยอะมากๆเลยนะคะ อ่านประวัติต่างๆแล้วได้ความรู้ด้วย ดีจริงๆค่ะ


โดย: LoveParadise วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:14:59:25 น.  

 
เข้ามาเที่ยววัดไหว้พระขอแบ่งบุญจากคุณสาวไกด์ต่อค่ะ

พร้อมกับแวะส่งข่าวว่า ตอนนี้ทำ Festive ที่ sentosa เสร็จแล้วค่ะ เข้าใจว่าคุณสาวไกด์จะไปในเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ รอบที่แล้วคุณสาวไกด์เข้าไปชมมารีน่าเบย์มา เผื่อจะได้เปรียบเทียบกันค่ะ


โดย: pat IP: 223.206.241.53 วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:17:06:08 น.  

 
อ้าวลืม login ก่อนเข้า เดี๋ยวตามไปไม่ถูก
มาแปะให้ค่ะ https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patblog


โดย: pat (p_pat_p ) วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:17:11:48 น.  

 
ขอไปด้วยคนนะค่ะ


โดย: บาร์บี้แสนสวย วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:17:20:37 น.  

 

ตามมาไหว้พระด้วยคนค่ะ

เมื่อไหร่จะได้มีโอกาศทำแบบ

นี้บ้างนะ กว่าจะหาวันว่างเจอ

ตอนนี้ฟ้าครึ้มๆมากเลยค่ะคุณ

สาวไกด์ ท่าทางกรุงเทพตอน

ดึกจะมีฝนนะค่ะโดย: nok_noyly วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:17:41:47 น.  

 


ตามมาเที่ยวไหว้พระด้วยนะคะ


โดย: jamaica วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:19:45:30 น.  

 
ตามมาดูวัดสวยๆ ค่ะ
ช่วงนี้ส้มไม่ได้ไปวัดเลย
ต้องหาเวลาไปซะแล้ว


โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:22:21:43 น.  

 
คุณไกด์สาวพาเที่ยววัดซะอิ่มบุญเลยค่ะ


โดย: Tick Juntavaro วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:1:01:18 น.  

 
ตามมาไหว้พระด้วยคนค่ะ
วัดสวยงามมากค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:1:28:09 น.  

 
เข้ามาเที่ยวชมวัดเชียงยืน กะคุณสาวไกด์ฯด้วยค่ะ
สวยงาม ทั้งองค์พระ องค์เจดีย์
เป็นวัดมงคลเมืองทางทิศอุดร
ยังไม่เคยไปเที่ยวถึงที่นี่เลยค่ะ
สาธุ... ขอบคุณที่พาไปรู้จักคะ


โดย: tui/Laksi วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:4:40:55 น.  

 
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

สุขกับความพยายามชนะทุกข์ทั้งปวง ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:10:59:26 น.  

 


แวะมาทักทายค่ะคุณสาวไกด์


เมื่อคื่นบ้านเราแผ่นดินไหว

ภาคเหนือคงได้ผลกระทบ

เฮ้ยอยาให้เกิดไรกับประเทศ

เราเลยนะค่ะ
โดย: nok_noyly วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:12:39:52 น.  

 
แวะมาไหว้พระ ตอนนี้จะแวะมาหาข้อมูลเที่ยวภูเก็ตจากคุณสาวไกด์ด้วยคะ ต้องมีแน่ ๆ เลย

บุญรักษานะคะ สาธุ


โดย: We Are FroM BeLGiUM วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:13:16:58 น.  

 
ตามมาเที่ยววัดกับพี่เต้ย ดีจังไปบุญแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาตร์ที่น่าสนใจด้วย


โดย: sawkitty วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:13:50:10 น.  

 
สวัสดียามสายๆค่ะคุณสาวไกด์ เมื่อเช้าดูข่าวว่าเกิดแผ่นดินไหวที่พม่า ขออย่าให้เกิดอะไรรุนแรงเลยนะคะ


ขอบคุณมากๆค่ะที่แวะไปชมและชิมเมนูนํ้าพริกอ่องที่บ้านนะคะอร่อยๆด้วยกันค่ะ

มีความสุขมากๆค่ะคุณสาวไกด์


โดย: LoveParadise วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:14:12:40 น.  

 

ตุงกระด้างที่ว่า สวยเนาะเต้ย พี่ไม่รู้จัก ไม่เคยได้ยินด้วย ปกติตุงที่เคยเห็น จะเหมือนธงเนาะอันนี้ไม่ใช่ ทำจากอะไรรู้มั้ยเต้ย

ข่าวว่า เมื่อคืนแผ่นดินไหวที่พม่า โบราณสถาน โบราณวัตถุทางภาคเหนือเสียหายเหมือนกัน เสียดายเนาะ คร่าวๆ ที่รู้แน่ๆ พระธาตุจอมกิตติ อีกแล้วจ้ะ

สวัสดีวันศุกร์จ้ะเต้ย

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:14:26:43 น.  

 
เพราะน้ำประปามีสารเคมี ที่จะทำให้ร่างการทารกเกิดมะเร็งได้ง่ายถึง100เท่า เขาเลยไม่กล้าเสี่ยงให้ทารกอายุต่ำกว่า2ขวบค่ะ แต่ก็มีคนใช้ เพราะหาน้ำขวดไม่พอ

ตอนนี้รัฐบาลกำลังช่วยแบบบางจุด อะลุ้มอะล่วยให้ใช้ค่ะ
..............................

*กาพย์ขับไม้ห่อโคลง*

* เมื่อเศร้าเข้าสิง๓ *

หอบหนาวห่มใจ ...หวังละลายไหม้ ...หมายกลบลบหมอง
กลับได้ฝันเบา ...บางราวแสงเหงา ...ดุจดาวไกลมอง
ลมลอยทำนอง ...ละสิ้นคะนอง ...บอกพ้อต่อนัย

ป่าเขาลำเนา ...คล้ายรับมนต์เศร้า ...ครางคร่ำโศกหทัย
วิเวกมาแวะ ...รางรอยฉ่ำแฉะ ...ด้วยฤทธิ์พิสมัย
บ่ เคยสงสัย ... ไยรักอาลัย ...มนต์หงอยถ่ายเหงา

ถนอมนัยตอกจิตเฝ้า..............ฝึกฝน
ซึมซาบภาพกอบกล..............เกลื่อนเศร้า
คืนวันไขว่คว้าผล..................ผันแผ่ว ผ่าวเอย
หลงสลักตรึงตราเข้า.............ขื่นคุ้งมอมหมอง

แลเรียบเรียงรสจ้อง................จารเจ็บ
หลงหล่นเหมือนกรายเก็บ........กร่ำเพ้อ
อาณาจักรหลอนเหน็บ.............หนักเหนื่อย
เกินเกริ่นรวบเยิ่นเย้อ...............หยุดยั้งทันถาม


สวัสดีวันเหงาๆอีกวันกับข่าว..แผ่นดินไหวอีกนะคะ

โดย: ญามี่ วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:14:28:57 น.  

 
แวะมาเที่ยวกับคุรสาวไกด์เช่นเคยค่ะ


โดย: รักแรกคลิก IP: 204.136.218.8 วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:15:18:08 น.  

 
ตามไปเที่ยวด้วยคนครับ วัดนี้ก็ไม่เคยไป

พลาดแบบนี้คงต้องรอครั้งหน้าแล้วครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:15:23:02 น.  

 
การพลาดเป็นเรื่องปรกติครับ
ผมนี่ประจำ ไปวัดเดิมแต่ได้ของใหม่มาเรื่อยๆ แบบวันนี้ได้โบสถ์ ครั้งหน้าไปดูใบเสมา

ไม่มีวัดไหนที่ไปครั้งเดียวพอหรอกครับ

โดย: VET53 วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:16:31:44 น.  

 
ขอบคุณสาวไกด์ฯ มากเลยค่ะที่แวะไปทักทาย แถมโหวตให้ด้วย ปลื้มใจมากเลย

มาโหวตให้เช่นกันจร้า


โดย: Somyachi วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:17:04:44 น.  

 
สวยอีกแล้วค่ะ

องค์เจดีย์สีขาว สวยสะดุดตามาก

ภายในวัด คุณสาวไกด์ก็ถ่ายองค์พระประธานได้งดงามนะคะ
ดูเปล่งปลั่งมลังเมลืองและมีรายละเอียดดีค่ะโดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:21:29:43 น.  

 
ขอบคุณสาวไกด์มากที่แวะไปโหวตและส่งกำลังใจให้นะคะ

ไม่ได้แวะมาซะนานเพราะเนทที่บ้านเจ๊ง วันนี้พอจะใช้ได้แล้ว แต่ยังลมเพลมพัดอยู่ อาจหายหน้าไปอีกถ้าเนทเจ๊งรอบสอง


โดย: haiku วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:22:04:23 น.  

 
ตามต่อตามติดค่ะคุณสาวไกด์

ใช่แล้วค่ะคุณสาวไกด์ ตำๆ ยำๆ วาคิดถึงและโปรดมากๆค่ะ
เผ็ดน้อย ไม่เหม็นมากๆ เท่านี้วาก็ยัมมี่ๆๆๆๆๆแล้วค่ะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:23:33:05 น.  

 


เปลี่ยนบีจีใหม่แล้วนะคะ
สุดสัปดาห์มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนไหมค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 26 มีนาคม 2554 เวลา:2:24:02 น.  

 
image by free.in.th
ฝากรูป
ขอโทษที่หายไปเสียหลายวันมาก พาเด็กตะลอนแสดงงานทุกวันเลย งานหมดเมื่อคืน วันนี้หลังพักพอหายเหนื่อยก็รีบแวะมาเยี่ยมเยียนทันทีเลยค่ะ วันนี้อากาศขมุกขมัวชอบกล พักผ่อนและมีความสุขมากๆนะคะคุณสาวไกด์


โดย: เกศสุริยง วันที่: 26 มีนาคม 2554 เวลา:16:21:10 น.  

 
อ่านเพลินเลยคร้า ^^


โดย: bluemercury วันที่: 29 มีนาคม 2554 เวลา:17:14:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
สาวไกด์ใจซื่อ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 202 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือและดูหนังค่ะ ตอนนี้ทำงานด้านการท่องเที่ยวอยู่ นิสัยดีบ้างร้ายบ้าง แล้วแต่สภาวการณ์และคนที่เจอ


เนื้อหาและรูปภาพทั้งหมดในบล็อกสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อก


ติดต่อเจ้าของบล็อกได้ที่ theworpor@yahoo.com
หรือ
https://www.facebook.com/saoguide


Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
24 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add สาวไกด์ใจซื่อ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.