+ + = = = + + น้ำปานะ ไม่ใช่ "เครื่องดื่ม" ทุกชนิดนะคะ + + = = = + +


สวัสดีค่ะ


รีวิวล่าสุด รีวิวร้านอาหารเพชรบุีรี ผัดไทยท่ายาง ตามรอย Room39 ค่ะ (คลิกเพื่ออ่าน)
เอนทรี่ล่าสุดในหมวดนี้ พระอรหันต์แตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างไร (คลิกเพื่ออ่าน)

วันนี้จะเอาความรู้ (ซึ่งส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดกันมากถึงมากที่สุด) เกี่ยวกับน้ำปานะมาแบ่งปันกันนะคะ ซึ่งเช่นเคยค่ะ...ต้องขอบคุณห้องศาสนา ณ พันทิปไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่จะถือศีลแปด ถือองค์อุโบสถศีล ขอให้อ่านให้ดีค่ะ ถ้าไม่ต้องการให้ตัวเองผิดศีล หรือศีลขาด เพราะมีหลายคนเลยที่ทำผิด แม้กระทั่งวัดบางวัดเองก็ทำน้ำที่ห้ามดื่มเป็นน้ำปานะให้คนที่ถือศีลแปดดื่มซะงั้น เหอๆในส่วนของศีลแปดก่อนแล้วกันนะคะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำปานะจะมีรายละเอียดดังนี้

อุโบสถศีล ประกอบด้วย ๘ องค์ หมายถึงศีล ๘ หรือศีลอุโบสถนั่นเอง ในศีลข้อที่ ๖ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอรรถาธิบาย อุโบสถศีลข้อที่ ๖ ว่า

" .......แม้นเราในวันนี้ก็บริโภคอาหารครั้งเดียว งดอาหารในราตรี เว้นจากการบริโภคผิดเวลาตลอดวันและคืนนี้

ด้วยองค์นี้ เราก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างหนึ่ง และอุโบสถก็จักเป็นอันเรารักษาแล้ว " (องฺ ติก. ข้อ ๕๑๐)

บทว่า วิกาลโภชนํ ได้แก่ การบริโภคอาหาร เมื่อล่วงเลยเวลาเที่ยงตรง, การบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยเวลาเที่ยง ก็คือ

การบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยกาลที่ทรงอนุญาตไว้ คือ เจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

บทว่า เอกภตฺติกา (บริโภคภัตครั้งเดียว) นั้น ท่านแบ่งการบริโภคอาหารเป็น 2 เวลา คือ เวลาเช้า กับเวลาเย็น อาหารที่จะรับประทานในเวลาเช้า ท่านกำหนดตั้งแต่อรุณจนถึงเที่ยงวัน ส่วนอาหารเย็นกำหนดตั้งแต่เลยเที่ยงไปจนถึงเวลาอรุณขึ้น เพราะฉะนั้น ในเวลาภายในเที่ยงวัน แม้นจะบริโภคอาหาร ๕ - ๑๐ ครั้ง ก็ชื่อว่ามีการรับประทานเพียงครั้งเดียว เวลาเดียว (ข้อนี้นี่ ถ้าเป็นสายวัดป่า ท่านจะฉัน "ครั้งเดียว" ค่ะ จะไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งก็ได้ถือเป็นหนึ่งมื้อเหมือนที่เขียนไว้นี้นะคะ)


รูปจาก //www.hi5.com/index.html?r=%2Fhome.html


วิกาลโภชน์มีองค์แห่งการเกิด ๔ ประการ (องค์ที่ทำให้เกิดองค์อุโบสถที่ ๖ ต้องแตกทำลาย)

๑. วิกาโล เป็นเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้ว

๒. ยาวกาลิกํ ของนั้นเป็นของเคี้ยวของฉันที่ทรงอนุญาตให้กินได้ก่อนเที่ยงวัน

๓. อชฺโฌหรณํ มีการกลืนล่วงลำคอคงไป

๔. อนุมฺมตฺตกตา ไม่ใช่คนบ้า

(ขุทฺทก.อ ๑/๓/๔๒, อง.อ. ๑/๓/๔๐๑)


หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว นอกจากน้ำเปล่าบริสุทธิ์แล้ว ผู้รักษาอุโบสถสามารถกลืนน้ำปานะดับกระหายหรือบรรเทาความหิวได้ โดยไม่ทำให้องค์อุโบสถศีลข้อที่ ๖ แตกทำลายจากคุณ : artinfinity


สำหรับรายละเอียดในส่วนของน้ำปานะ ก็มีดังนี้นะคะ
น้ำปานะ
ได้แก่ เครื่องดื่ม หรือ น้ำสำหรับดื่มที่คั้นจากผลไม้ ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่พระภิกษุให้รับ ประเคนแล้วสามารถเก็บไว้ฉันได้ตลอด ๑ วัน ๑ คืน เรียกว่า ยามกาลิก ทรงอนุญาตไว้ ๘ อย่าง

๑. อัมพะปานะ น้ำมะม่วง

๒. ชัมพุปานะ น้ำชมพู่หรือน้ำหว้า

๓. โจจะปานะ น้ำกล้วยมีเมล็ด

๔. โมจะปานะ น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด

๕. มะธุกะปานะ น้ำมะทรางต้องเจือด้วยน้ำจึงควร

๖. มุททิกะปานะ น้ำลูกจันทน์หรือองุ่น

7. สาลุกะปานะ น้ำเหง้าบัว

๘. ผารุสะกะปานะ น้ำมะปรางหรือลิ้นจี่นอกจากน้ำปานะ ๘ อย่างแล้ว ท่านยังอนุญาตน้ำที่จะอนุโลมตามน้ำปานะไว้อีก เรียกว่า กัปปิยปานะอนุโลมคือ น้ำปานะที่สมควร ซึ่งฉันได้โดยไม่เป็นอาบัติในเวลาวิกาล ได้แก่ น้ำปานะแห่งผลไม้เล็ก เช่น ลูกหวาย มะขาม มะงั่ว มะขวิด สะคร้อ และเล็บเหยี่ยว เป็นต้น


นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ฉันน้ำปานะเหล่านั้นผสมกับน้ำตาล แล้วเคี่ยวไฟจนเข้มข้น (ยกเว้นที่ทำจากถั่วและนม) สามารถฉันได้ จัดเป็น อัพโพหาริก เช่น น้ำอัดลมในสมัยนี้ แม้นน้ำผลไม้สำเร็จรูป เช่น น้ำองุ่นที่กรองเนื้อออกดีแล้วก็ดื่มได้
น้ำที่ไม่ทรงอนุญาต ดื่มแล้วองค์อุโบสถต้องแตกทำลาย


อกัปปิยปานะอนุโลม หรือ เครื่องดื่มที่ไม่พึงดื่ม คือ น้ำปานะที่ไม่สมควร ภิกษุดื่มในเวลาวิกาลไม่ได้ ถ้าดื่มต้องอาบัติปาจิตตย์ ได้แก่ น้ำแห่งธัญชาติ (ข้าว) ๗ ชนิด คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวละมาน ข้าวฟ่าง ลูกเดือย และหญ้ากับแก้

น้ำแห่งมหาผล (ผลไม้ใหญ่ ) ๙ ชนิด คือ ผลตาล มะพร้าว ขนุน สาเก น้ำเต้า ฟักเขียว แตงไท แตงโม และฟักทอง

น้ำแห่งอปรัณณชาติ ได้แก่ ถั่วชนิดต่าง ๆ มีถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ และงา เป็นต้น แม้นจะต้มจะกรอง ทำเป็นเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ก็ย่อมเป็นอาบัติปาจิตตีย์


นม ท่านจัดเป็นอาหารอันประณีต ภิกษุสามเณรไม่พึงฉันยามวิกาล แม้นจะผสมกับเครื่องดื่มต่าง ๆ ก็ไม่ควร หากฉัน ก็ย่อมต้องอาบัติปาจิตตีย์ดังนั้น ผู้หวังความบริสุทธิ์ของอุโบสถมีองค์ ๘ พึงงดเว้นเครื่องดื่มที่ทรงห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายในยามวิกาลประสบการณ์สมัยบวชเป็นพระสงฆ์ในสำนักวัดป่า มีข้อที่ต้องศึกษาและควรรู้มากมายเกี่ยวข้อวัตรข้อนี้จึงเป็น แรงบันดาลที่จะเขียนเพื่อให้ความรู้เรื่องน้ำปานะ แก่อุบาสก อุบาสิกา เพื่อจะถือองค์อุโบสถศีลได้อย่างบริสุทธิ์ ตลอดจนจัดหาน้ำปานะถวายแด่พระสงฆ์สามเณรในกาลพรรษานี้ได้อย่าง ถูกต้องตามพุทธานุญาตทุกประการ

ข้อมูล : คัมภีร์อุโบสถศีล


credit blog oknation

จากคุณ : artinfinity


ดังนั้นถ้าเอาจำง่ายๆ ก็คือ น้ำปานะ จะต้องเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่มีเนื้อ และต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่าผลส้มเขียวหวานค่ะ

ถ้าเป็นน้ำนม น้ำที่ทำจากธัญพืช หรือผลไม้ที่ใหญ่ ก็ถือว่าผิดทั้งสิ้นนะคะ
ปฏิทินธรรม
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555

1. ตักบาตรพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น วัดพุทธบูชา (ทุกวันเสาร์แรกของเดือน)
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555(กิจกรรมจัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

1. ทำบุญกับพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ถ.จรัญสนิทวงศ์ซอย 37
เวลา 06.30-10.30 น.


ดูรายละเอียดพระที่มารับบาตรและแผนที่ได้ที่
//www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3447
2.ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา เฉลิมฉลอง ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า (กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ตลอดทั้งปี)

เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ ชั้น ๔ อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม ๕๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕

หน้าเว็บรายละเอียดกิจกรรม
//www.ybat.org/v4/activity_view.asp?id=229
วันเสาร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 (กิจกรรมทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์แรกของเดือน)

1. เชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก เจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ณ มูลนิธิบ้านอารีย์

เช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ - เย็นวันอาทิตย์ เวลา ๑๖.๐๐ น.
เชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก (ไม่นอน ทานอาหารมื้อเดียว และภาชนะเดียว) การปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ. ปทุมธานี และ พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม สำนักปฏิบัติธรรมอู่ตะเภา จ. เพชรบุรี

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.net/index.php

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 (ทุกวันจันทร์)

1. เรียนอภิธรรมเบื้องต้น บรรยายโดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม
ณ บ้านอารีย์ เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.netวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 (กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน)

1. ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิวิปัสสนาเบื้องต้น โดยพระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสุพล ขันติพโล) ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เวลา 13:00 น. – 15:00 น. ณ มูลนิธิบ้านอารีย์

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.net/index.php

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555

1. เชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสูตร และรับโอวาทธรรม โดย พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
เวลา 09:30 น. – 16:00 น. ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ (แผนที่)
(กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน)

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.net/index.php2. เชิญฟังธรรมจากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย
ณ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์ ร.พ.วิชัยยุทธ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=470473356318366&set=a.190158831016488.44030.100000671166552&type=1&theater
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 (กิจกรรมจัดทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน)

1. ตักบาตรพระกรรมฐาน (นิมนต์พระสายหลวงปู่มั่น) ที่วัดบรมนิวาส (ไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นค่ะ)
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 (กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน)

1. เชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และสดับธรรม เมตตารับบาตร โดย หลวงปู่อุทัย หลวงปู่ไม และหลวงพ่อเยื้อน
ณ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์ เวลา 07.00-10.00 น.

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.net/index.php


ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

1,469,696+208779=1678475/7845/716
 

Create Date : 01 ตุลาคม 2555
16 comments
Last Update : 1 ตุลาคม 2555 10:31:46 น.
Counter : 9419 Pageviews.

 

สวัสดีครับคุณเต้ย

ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่อง "น้ำปานะ" ครับ

ปล.มีภาพจากบล็อกใหม่มาฝากด้วยครับ

 

โดย: ทองกาญจนา 1 ตุลาคม 2555 10:51:37 น.  

 

ขอบคุณข้อมูลค่ะ

สงสัยมานาน

 

โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ 1 ตุลาคม 2555 12:20:55 น.  

 
More Flower Bouquet Comments

-------------------------
เก็บดอกไม้แห่งความสุขมาฝากค่ะ หวังอย่างยิ่งว่าคุณเต้ย คงสบายดีนะคะ

 

โดย: เกศสุริยง 1 ตุลาคม 2555 15:06:32 น.  

 

 

โดย: Clockwork Orange 1 ตุลาคม 2555 15:55:52 น.  

 

อ่านดูแล้ว น้ำปานะ ที่ทำมาจากผลไม้ต่างๆ

น่าดื่มทั้งนั้นเลยค่ะ

อิอิอิ

 

โดย: JenNy & Tristan @ The UK 1 ตุลาคม 2555 17:04:23 น.  

 

หวัดดีค่าพี่เต้ย ขอบคุณความรู้ด้วยค่า
เพิ่งมารู้ว่า น้ำปานะคืออะไร
อ่านสรุปมาสุดท้ายก็คือว่า น้ำที่ลูกไม่ใหญ่กว่าส้มเขียวหวานนี่เอง 

โดย: Rinsa Yoyolive 1 ตุลาคม 2555 17:29:26 น.  

 

พี่เคยเห็นเค้าทำน้ำลำไย

ขอบคุณจ้ะเต้ย พี่ยังไม่เคยลงรายละเอียดเรื่องนี้เลย เพราะส่วนมากในความรู้สึก พอกินข้าวมื้อเดียวแล้ว ก็หนักไปทางน้ำเปล่า ง่ายดี เพิ่งมาได้ยินน้ำปานะตอนหลัง

น้ำธัญพืช เหมือนเป็นอาหารเนาะ
ปล. นานมาแล้วพี่จำได้่ว่า เคยบอกเต้ยว่า เต้ยรีวิวหนังสือได้น่าอ่านมาก จนพี่อยากจะไปซื้ออ่านซะเดี๋ยวนั้น พร้อมกับบอกด้วยว่า พี่รีวิวแบบเต้ยไม่เป็น

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 1 ตุลาคม 2555 18:27:21 น.  

 

โย จาปิ สีเต อถวาปิ อุณฺเห วาตาตเป ฑํสสิรึสเป จ
ขุทฺทํ ปิปาสํ อภิภุยฺย สพฺพํ รตฺตินฺทิวํ โย สตตํ นิยุตฺโต
กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ โส เม มนาโป นิวิเส วตมฺหิ

คนใด ไม่ว่าจะหนาวหรือร้อน มีลมแดด เหลือบยุงก็ไม่พรั่น
ทนหิวทนกระหายได้ทั้งนั้น ทำงานต่อเนื่องไปไม่ขาด ทั้งคืนวัน
สิ่งที่เป็นประโยชน์มาถึงตามกาล ก็ไม่ปล่อยให้สูญเสียไป
คนนั้นย่อมเป็นที่ชอบใจของสิริโชค สิริโชคขอพักพิงอยู่กับเขา

มีความสุขกับการทำกิจการงานที่ดีมีประโยชน์ ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 2 ตุลาคม 2555 11:26:49 น.  

 

ได้ความรู้ดีมากเลยค่ะ
จะจำไว้ใช้เวลาที่มีงานที่ต้องนิมนต์พระมาสวดตอนกลางคืน
ขอบคุณที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะ

กลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วค่ะ
เอาขนมเทศกาลเดือนสิบมาฝากด้วยตามสัญญานะคะ

 

โดย: ฝากเธอ 2 ตุลาคม 2555 13:59:43 น.  

 

ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ

 

โดย: Clockwork Orange 2 ตุลาคม 2555 16:53:41 น.  

 

ได้ความรู้ดีจังค่ะ รู้จักแต่ชื่อน้ำปานะ เพิ่งมารู้รายละเอียด ขอบคุณที่บอกนะคะ ขอให้คุณเต้ยเจริญในธรรมะยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

 

โดย: haiku 2 ตุลาคม 2555 21:55:10 น.  

 

ได้ความรู้จริงๆ ครับ โดยเฉพาะนม แบบนี้พวกโอวัลตินผสมนมก็ไม่ได้สิ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 2 ตุลาคม 2555 23:49:57 น.  

 
More Smile Comments

--------------------------------
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณเต้ย

 

โดย: เกศสุริยง 3 ตุลาคม 2555 7:00:16 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณเต้ย


เป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับ
คนที่จะนำน้ำปานะไปถวายก็จะได้รู้ไปด้วยครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 3 ตุลาคม 2555 7:33:09 น.  

 

มองผ่านๆ คิดว่าเป็นน้ำประปา - -"

 

โดย: :D keigo :D 3 ตุลาคม 2555 15:17:38 น.  

 

น่าสนใจมากค่ะ>> slotxo

 

โดย: ritcha (สมาชิกหมายเลข 5596831 ) 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:32:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


สาวไกด์ใจซื่อ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 202 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือและดูหนังค่ะ ตอนนี้ทำงานด้านการท่องเที่ยวอยู่ นิสัยดีบ้างร้ายบ้าง แล้วแต่สภาวการณ์และคนที่เจอ


เนื้อหาและรูปภาพทั้งหมดในบล็อกสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อก


ติดต่อเจ้าของบล็อกได้ที่ theworpor@yahoo.com
หรือ
https://www.facebook.com/saoguide


Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2555
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
1 ตุลาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add สาวไกด์ใจซื่อ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.