Group Blog
 
 
เมษายน 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
30 เมษายน 2555
 
All Blogs
 

สนุกแน่ ! จ่ายสินบน-รางวัลให้ผู้แจ้งความนำจับ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเหล้าฯ

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้

ระเบียบ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ค่าปรับ”หมายความว่า เงินที่กรมควบคุมโรคได้รับจากการเปรียบเทียบคดีหรือเงินค่าปรับที่ได้รับตามคำพิพากษาของศาล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“เงินสินบนรางวัล” หมายความว่า เงินสินบน และเงินรางวัล

“เงินสินบน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ

“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ

“ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งค่าปรับ

“ผู้แจ้งความนำจับ” หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคนซึ่งแจ้งเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทำความผิดแก่ทางราชการ จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับหรือข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น

“เจ้าหน้าที่ผู้จับ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทำหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิด หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นและมีส่วนร่วมในการจับกุมผู้กระทำความผิดสำหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิด และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับนั้น สำหรับกรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทำผิดด้วย

“ผู้รับแจ้งความนำจับ” หมายความว่า

(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับกรณีความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค

หมวด ๑
การหักเงินค่าปรับ

ข้อ ๔ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี หักค่าปรับไว้สำหรับจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิด ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าปรับที่ได้รับ
(๒) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทำผิด ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าปรับที่ได้รับ

หมวด ๒
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

ข้อ ๕ เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ ๔ ให้ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากคลัง รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๔ รหัสเจ้าของบัญชี (รหัสศูนย์ต้นทุน) ๒๑๐๐๔๐๐๐๐๐ ดังต่อไปนี้

(๑) จำนวนสามในสี่ส่วน ให้เปิดบัญชีเงินฝาก ณ กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝาก เงินสินบน รางวัลของกรมควบคุมโรค” รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘ ประเภท ๑๕๐๐ เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัล

(๒) จำนวนหนึ่งส่วน ให้เปิดบัญชีเงินฝาก ณ กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝากค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค” รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙ ประเภท ๐๗๐๐ เพื่อนำไปจ่าย เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กรณีในส่วนภูมิภาคให้เปิดบัญชีเงินฝาก ณ สำนักงานคลังจังหวัดในจังหวัดนั้น ชื่อบัญชี

“เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ (ชื่อส่วนราชการในจังหวัด)

ข้อ ๖ ค่าปรับส่วนที่เหลือจากการหักค่าปรับตามข้อ ๔ ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

หมวด ๓
การจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อ ๗ เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ ๔ ให้นำไปใช้จ่าย ดังนี้

(๑) จำนวนเงินสามในสี่ส่วน ให้นำไปจ่ายเป็นเงินสินบนหนึ่งส่วน และเงินรางวัลสองส่วนในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลทั้งสามส่วนกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนตาม (๑) หลายคน ให้เฉลี่ยเท่ากันทุกคน

(๒) จำนวนเงินที่เหลืออีกหนึ่งส่วน ให้นำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อ ๘ การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามข้อ ๗ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๙ การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจะจ่ายให้เมื่อ

(๑) คดีเลิกกันโดยมีการชำระค่าปรับแล้ว
(๒) ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยมีการชำระค่าปรับต่อศาลและสำนักงานศาลยุติธรรมนำส่งค่าปรับให้กรมควบคุมโรคแล้ว

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนำจับในคดีที่การจับกุมเป็นผลสำเร็จเนื่องจากการแจ้งความนำจับนั้น ทั้งนี้ ผู้แจ้งความนำจับต้องมิใช่ผู้จับหรือผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นและผู้แจ้งความนำจับต้องแจ้งต่อผู้รับแจ้งความนำจับคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑ - ๑๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

ข้อ ๑๑ การแจ้งความนำจับต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แจ้งความนำจับ โดยระบุ ชื่อ สกุล ที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้ให้ผู้รับแจ้งความนำจับทราบ และจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงหรือ รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำผิด สถานที่เกิดเหตุ วัน เวลาที่เกิดเหตุและประสงค์จะได้รับเงินสินบนนำจับ กรณีผู้แจ้งความนำจับมิอาจแจ้งต่อผู้รับแจ้งความตามวรรคหนึ่งได้ทัน เนื่องจากผู้จับ ต้องจับกุมผู้กระทำผิดโดยด่วน ถ้ารอไว้ผู้กระทำผิดอาจหลบหนีได้ ให้ผู้แจ้งความนำจับแจ้งต่อผู้จับและ ให้ผู้จับรายงานผลการจับกุมและส่งรายละเอียด หลักฐานการรับแจ้งความนำจับให้ผู้รับแจ้งความนำจับ ตามวรรคหนึ่งทราบโดยด่วน

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับแจ้งความนำจับ ให้ผู้รับแจ้งความนำจับจัดทำหลักฐานการรับแจ้งความ เป็นหนังสือมอบให้ผู้นำจับ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิด ชื่อผู้กระทำความผิด (ถ้ามี) สถานที่ วันเวลาที่รับแจ้ง และลงลายมือชื่อ ตำแหน่งของผู้รับแจ้งความนำจับและผู้แจ้งความนำจับไว้ เป็นหลักฐานแล้วสำเนารับรองความถูกต้องมอบให้ผู้แจ้งความนำจับเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับ เงินสินบนต่อไป

ข้อ ๑๓ ในคดีเดียวกัน ถ้ามีผู้แจ้งความนำจับหลายคน ให้ถือว่าผู้แจ้งความนำจับก่อนเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับเงินสินบน แต่ถ้ามีผู้แจ้งความนำจับหลายคนพร้อมกัน ให้ถือว่ามีผู้แจ้งความนำจับหลายคน ให้แบ่งจ่ายเงินสินบนในอัตราเท่ากันทุกคน

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินรางวัล ให้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จับกุม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการก่อนการจับกุมหรือผู้ประมวลหลักฐานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ที่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งค่าปรับ ได้รับจำนวนสองในสี่ส่วนของเงินรางวัล

(๒) ผู้สั่งการ วางแผนให้จับกุม ผู้ทำการเปรียบเทียบคดีและปล่อยชั่วคราวได้รับจำนวนหนึ่ง ในสี่ส่วนของเงินรางวัล

(๓) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งค่าปรับได้รับจำนวนหนึ่งในสี่ส่วนของเงินรางวัล
ให้ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล มีสิทธิได้รับเงินรางวัลข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

ข้อ ๑๕ การแบ่งเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ อันได้มา ซึ่งค่าปรับตามข้อ ๑๔ (๓) ให้อธิบดีแบ่งตามสัดส่วนของการมีส่วนร่วม ความตรากตรำและความ ยากลำบากในการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินสินบนตามข้อ ๑๐ และเงินรางวัลตามข้อ ๑๔ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนำจับภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าปรับ เว้นแต่ในระยะเวลาดังกล่าวผู้แจ้งความนำจับมิได้มายื่นคำขอ

(๒) เงินรางวัล ให้จ่ายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้นำไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับของกรมควบคุมโรค ตามงบรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) งบบุคลากร ยกเว้นรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(๒) งบดำเนินการ
(๓) งบลงทุน

การจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนด

ข้อ ๑๘ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อ ๑๙ ให้กรมควบคุมโรครายงานผลการใช้จ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานให้กระทรวงการคลังทราบทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน

ข้อ ๒๐ การบัญชี ให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีของส่วนราชการและเมื่อปิดบัญชีประจำปี แล้วให้ส่งงบการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน สิ้นปีงบประมาณ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้ว ให้ส่งงบการเงินที่รับรอง แล้วให้กรมบัญชีกลางทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงิน

ข้อ ๒๑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินฝากคลัง การพัสดุ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีเงิน งบประมาณรายจ่าย

หมวด ๔
การขอรับเงินสินบนรางวัล

ข้อ ๒๒ ให้ผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับ ยื่นคำขอรับเงินสินบนรางวัลต่อบุคคลตามข้อ ๑๐ ภายในปีงบประมาณที่มีการเปรียบเทียบเสร็จสิ้น

ข้อ ๒๓ คำขอรับเงินสินบนรางวัล ให้จัดทำตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด พร้อมยื่น เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาใบรับแจ้งความนำจับ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นผู้แจ้งความนำจับ
(๒) สำเนาบันทึกการเปรียบเทียบ
(๓) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) สำเนาคำพิพากษาคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)

ข้อ ๒๔ ให้ผู้รับคำขอรับเงินสินบนรางวัลทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินตามข้อ ๒๓ หากเห็นว่าถูกต้อง ให้เสนอผู้มีอำนาจตามข้อ ๑๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสินบนรางวัลต่อไป

ข้อ ๒๕ ผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับ จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับเงินสินบน หรือเงินรางวัลแทนก็ได้

ข้อ ๒๖ ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ แบบ หรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและการขอรับ เงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สนุกแน่ ! จ่ายสินบน-รางวัลให้ผู้แจ้งความนำจับ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเหล้าฯ

ที่มา นสพ  มติชน
 

Create Date : 30 เมษายน 2555
0 comments
Last Update : 30 เมษายน 2555 21:10:43 น.
Counter : 3188 Pageviews.


BlogGang Popular Award#16


 
Brighten your day
Location :
Western United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]

"ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ส่งผล
คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง
เมื่อใดบาปให้ผล คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น"
ขุ.ธ. 25/15/24
เวลา 4.57PM :sat,Mar 29,2557BlogGang Popular Award # 9


BlogGang Popular Award # 10


BlogGang Popular Award # 11


BlogGang Popular Award # 12
"เปลียนล็อกอินใหม่....
เพราะว่าอะไรจึงได้ขอเปลียน
ก็ไม่แน่ใจว่าทำไม.. จากเดิมล็อกอิน ขุนเพชรขุนราม
อยากเปลียนเป็นพี่ขุน...ทั่นขุน... ..ขอไปมันไม่ผ่าน...
เลยขอเป็น"
Brighten your day.....


◎◎◎หนังสือ "ชีวิต อัยการ"โดย อ.ฟ้าขาว


"หม่อมอุ๋ย"ชี้ 8 เหตุผลไม่ต้องการให้ "พล.อ.ประยุทธ์" เป็นนายกฯอีก


"วิธีลงคลิปยูทูป ในบล็อก เล่นอัตโนมัติ

Friends' blogs
[Add Brighten your day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.