365วันของฉันมีแต่เรื่องการเดินทาง
<<
กันยายน 2564
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
30 กันยายน 2564

วิศวลาดกระบัง ดัน 4 หลักสูตร ดับเบิ้ลดีกรี พร้อมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ ก้าวข้ามมิติใหม่สู่โลกความหลากหลายในยุคดิจิตัล จึงเตรียมเปิด 4 หลักสูตร ดับเบิ้ลดีกรี  ได้แก่ 1.หลักสูตร Arch. + Engr. ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 2.หลักสูตร Agrinovator ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์+MBA ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และ 4.หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาให้สามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตและทำงานได้จริง พร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยควรเร่งรัดแผนปฏิรูปประเทศด้านศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในทุกวิชาชีพ และให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานวิจัยซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะจะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคตได้ ในการปรับตัว สจล.เอง ได้สนับสนุนให้ทุกคณะได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้พยายามสร้างบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย แข็งแกร่งทั้งทางด้านวิชาการ และทำงานได้จริงรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในรับศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมทักษะของผู้เรียนให้มีความเข้มแข็ง และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิการปรับปรุง และเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านอื่นๆ อย่างลึกซึ้ง พร้อมทำงานได้จริง โดยในปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมเปิด 4 หลักสูตรใหม่ หลักสูตรควบสองปริญญาตรี ( DUAL BACHELOR’S DEGREE PROGRAM) และหลักสูตร 2 ปริญญา ตรี+โท ( DOUBLE DEGREE) ดังนี้
1.หลักสูตร Arch. + Engr. ร่วมกับภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผสานองค์ความรู้ทางด้านศิลปะได้อย่างลงตัว ใช้ระยะเวลาในการเรียน 5 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ 2 ปริญญา คือ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพทั้ง 2 สาขา
2.หลักสูตร Agrinovator ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มุ่งปั้นบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและวิศวกรรม มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อพลิกโฉมวงการเกษตรไทยสู่เกษตรยุคใหม่ ตลอดจนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร ของ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการสมาร์ทฟาร์ม จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร เน้นเสริมสร้างทักษะการวางแผน การจัดการฟาร์มแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เน้นเติมเต็มทักษะการประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร ใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ 2 ปริญญา  คือ วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3.หลักสูตรป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์+ป.โทบริหารธุรกิจ หรือ MBA ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 2 ปริญญา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ที่สนใจในด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นวิศวกรสายพันธ์ุ CEO ด้วยโครงการ 2 ปริญญา ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียที่มีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ 2 ปริญญา คือ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากคณะบริหารธุรกิจ
  4.หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม (PhysIoT) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) และทางด้านวิศวกรรม (ระบบไอโอทีและสารสนเทศ) เพื่อตอบโจทย์งานด้านอุตสาหกรรมยุคใหม่ และศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เน้นด้านระบบไอโอทีและสารสนเทศ พร้อมปรับสู่โลกยุค Disruption โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางดิจิทัลและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อโลกอันไร้พรมแดน อันเป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ 2 ปริญญา คือ วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม จากคณะวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมสร้างเครือข่ายและผลงานทางด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงที่สามารถนำวิชาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ ไปสู่การวิจัยค้นคว้าทางวิศวกรรมและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2329-8321 หรือ https://engineer.kmitl.ac.th/
หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 4 หลักสูตร
1. หลักสูตร Arch. + Engr. 
2. หลักสูตร 2 ปริญญา “Agrinovator”
3. หลักสูตร 2 ปริญญาภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา+MBA
4. หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ติดต่อ   https://www.facebook.com/Undergraduate-Academic-Affairs-KMITL-105415911104586
คุณอรทัย พุ่มย้อย (พี่ฟี่) 081-777 8176
คุณกันต์ธิตา ปางวิสุทธิวงศ์ (พี่องุ่น) 096-910 8430
 
 Create Date : 30 กันยายน 2564
Last Update : 30 กันยายน 2564 6:33:03 น. 0 comments
Counter : 1702 Pageviews.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelistaนักเดินทาง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Travelista นักเดินทาง หรือสาธิตา โสรัสสะ อดีตหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจเครือเนชั่น เป็นนักข่าวสายท่องเที่ยวยาวนานเกือบ 40 ปี เดินทางมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว 34 เล่ม ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และประธานมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์ คลับ (คลับของบล็อกเกอร์) เคยได้รับรางวัลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมปี 59 ,ช่างภาพหญิงยอดเยี่ยมจากจีนปี 60 , สื่อมวลชนยอดเยี่ยมปี 64 และผู้บริหารสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยมปี 65 ไอดีไลน์ tatravel โทร 081-817-2805
[Add travelistaนักเดินทาง's blog to your web]