365วันของฉันมีแต่เรื่องการเดินทาง
<<
กันยายน 2564
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
30 กันยายน 2564

สุดคุ้ม! เรียน 1 ได้ถึง 2 ดับเบิ้ลดีกรี วิศวลาดกระบัง ติดปีกบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศระดับสากล พร้อมรับน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวข้ามสู่มิติใหม่ ติดปีกนักศึกษาก้าวสู่วิศวกรโลก (Global Engineer) พร้อมทักษะความชำนาญทางอาชีพที่สำคัญ เน้นการลงมือปฏิบัติ (Hands on) และครบด้วยหลากหลายศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จของความเป็นวิศวกร จึงเกิดหลักสูตรควบสองปริญญาตรี (DUAL BACHELOR’S DEGREE PROGRAM) และหลักสูตร 2 ปริญญา ตรี-โท (DOUBLE DEGREE) เรียนจบแล้วได้ 2 ปริญญา ได้แก่ หลักสูตร Arch. + Engr., หลักสูตร Agrinovator, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์+MBA และ หลักสูตร PhysIoT เป็นต้น
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และนายกสภาวิศวกร กล่าวว่า “สจล. ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ ในโลกยุค Disruption นี้ อีกทั้งการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะ จะสามารถตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ ก้าวทันต่อโลก
สจล. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการยกเครื่องหลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก บ่มเพาะแนวคิดบัณฑิตยุคใหม่ให้มีทักษะความเป็นผู้นำ ที่กล้าคิด ก้าวข้ามขีดจำกัดตนเอง ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัย ฯลฯ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี และหลักสูตร 2 ปริญญาตรี+โท เพื่อตอบโจทย์ตลาดงานปัจจุบันที่พร้อมรองรับโลกอนาคต” 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า “เพื่อเพิ่มคุณภาพทางด้านการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่ระดับสากล คณะฯ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของสถาบันฯ โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมทักษะวิชาเฉพาะให้เข้มแข็งและทวีความเข้มข้น มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมก้าวข้ามการเรียนรู้ สู่มิติใหม่ ตอบโจทย์ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง พลิกหลักสูตรและกรอบแบบเดิมๆ มุ่งสู่หลักสูตรนานาชาติ Dual Degree อาทิ หลักสูตร Arch. + Engr. ซึ่งคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จบแล้วรับ 2 ปริญญา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพทั้ง 2 สาขา
หลักสูตร Agrinovator ที่เป็นการผนึกรวมระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรที่รู้จริงและสร้างผู้ประกอบการ CEO ที่ทันต่อโลก ใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ 2 ปริญญา  คือ วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอีกหนึ่งหลักสูตร 2 ปริญญา จบตรีวิศวกรรมศาสตร์+โท MBA สำเร็จการศึกษารับ 2 ปริญญาคือ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากคณะบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ที่สนใจในด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิศวกรสายพันธุ์ CEO
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร“PhysIoT” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรสองปริญญา วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม จากคณะวิทยาศาสตร์
อีกทั้งหลักสูตรนานาชาติ Dual Degree ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีความหลากหลาย ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ มีความคล่องตัวสูง ทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนยิ่งขึ้น ซึ่ง สจล.พร้อมสร้างบัณฑิตหนึ่งคนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเดินหน้า ปรับตัว ยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาท้าทายตลอดเวลา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ กล่าวว่า “หลักสูตรใหม่ที่นักเรียนให้ความสนใจกันมาก คือ หลักสูตร Arch. + Engr. จบแล้วรับ 2 ปริญญาจากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งสองคณะมีวิชาเรียนที่คล้ายกันอยู่แล้ว มีการแบ่งภาคการเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ อาคารเรียนก็ตั้งอยู่ใกล้กัน ถ้าหากเรียนต่อเนื่อง 2 คณะ ต้องใช้เวลาเรียนถึง 9 ปี แต่หลักสูตรนี้ช่วยร่นระยะเวลาเรียนได้หลายปี ใช้เวลาเพียง 5 ปี จบได้ 2 ปริญญา เรียนจบแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพทั้ง 2 สาขา คือ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 
จุดแข็งของหลักสูตร 2 ปริญญา ทำให้นักศึกษาสะสมความรู้และทักษะในการทำงานครบถ้วนหลายด้านในคนเดียว เก่งทั้งศาสตร์และศิลป์ โลกทุกวันนี้ต้องการคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่เพียงออกแบบสร้างตึกให้แข็งแรงทนทานในเชิงวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ตึกที่ดูแข็งแกร่งมีความเป็นศิลปะ มีความสวยงามไปด้วยในเวลาเดียวกัน” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  พุฒทองศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่าหลักสูตร 2 ปริญญาของ สจล. ที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการตามนโยบายของของท่านอธิการบดี และคณบดี 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการหารือและพูดคุยร่วมกันว่าจะมีหลักสูตรอะไรบ้างที่สามารถเรียนร่วมกัน เพื่อสร้างบุคคลากรยุคใหม่ พบว่าหลักสูตร Smart Farm ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถรวมพลังก่อให้เกิดนวัตกรยุคใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประเทศ สจล.จึงพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา “Agrinovator” เพื่อสร้างสรรค์คน 1 คน ให้เป็นทั้งเกษตรกรและนักประดิษฐ์”
“บุคลากรยุคใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า เป็นบุคคลที่สามารถทำอะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับเกษตรได้ เช่น ปลูกพืชได้ เลี้ยงสัตว์ได้ นอกจากนั้น ยังสามารถสร้างนวัตกรรม งานเครื่องมือ เพื่อจะเป็นฟาร์มที่ชาญฉลาดของตัวเอง ซึ่งฟาร์มหลายๆ แห่งในปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้มากขึ้น แต่ยังเป็นการซื้อมาใช้ ทำให้เสียเปรียบด้านต้นทุน ถ้าเกษตรกรสามารถผลิตพืช เพิ่มผลผลิตได้แล้ว ยังสามารถสร้างอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับฟาร์ม ก็จะช่วยให้ธุรกิจการเกษตรของไทยเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราคาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะทำให้เราผลิตบัณฑิตที่ก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกร CEO เรียนจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเอง เรียกว่า “สร้างได้ ขายเป็น เด่นเรื่องผลิต” ซึ่งการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญา คุ้มค่ามาก เรียน 4 ปี จบออกมาได้ 2 ปริญญา คือ วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถทำงานได้หลายสาขา จึงขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจเข้ามาสมัครเรียน เข้ามาพูดคุยกันว่า เรามีหลักสูตรอะไรบ้าง เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง”
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สจล. กล่าวว่า “หลักสูตร 2 ปริญญาภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา+MBA เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) ที่สนใจในด้านการบริหารธุรกิจเตรียมเข้าสู่ตลาดบริหารธุรกิจ เป็นวิศวกรสายพันธุ์ CEO ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ 2 ปริญญา คือ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากคณะบริหารธุรกิจ มีระยะเวลาเรียนที่สั้นลงในระดับปริญญาโทเพียง 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ตลาดต้องการและมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียที่มีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร “PhysIoT” รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ บูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และทางด้านวิศวกรรม (ระบบไอโอทีและสารสนเทศ) โครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา วศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศและ วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้กับน้องๆ ที่สนใจเรียนในศาสตร์ฟิสิกส์เพื่อตอบโจทย์งานด้านอุตสาหกรรม และศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เน้นด้านระบบไอโอทีและสารสนเทศ การรู้เพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอาจไม่เพียงพอกับการต่อสู้ในโลกยุค Disruption  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางดิจิทัลและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อโลกอันไร้พรมแดน จึงเป็นที่มาของหลักสูตร “PhysIoT” เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ ให้บัณฑิตมีความรู้รอบด้านทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตนักฟิสิกส์ไอโอที ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต”
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ตั้งเป้าและมองไปข้างหน้า ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่เราสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ยกระดับการเรียนการสอนวิศวกรรมสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายและผลงานทางด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงที่สามารถนำวิชาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ ไปสู่การวิจัยค้นคว้าทางวิศวกรรมและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวในท้ายที่สุด
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ได้ที่โทรศัพท์ 0-2329-8321 หรือ https://engineer.kmitl.ac.th/
หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 4 หลักสูตร
1. หลักสูตร Arch. + Engr. 
2. หลักสูตร 2 ปริญญา “Agrinovator”
3. หลักสูตร 2 ปริญญาภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา+MBA
4. หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ติดต่อ   https://www.facebook.com/Undergraduate-Academic-Affairs-KMITL-105415911104586
คุณอรทัย พุ่มย้อย (พี่ฟี่) 081-777 8176
คุณกันต์ธิตา ปางวิสุทธิวงศ์ (พี่องุ่น) 096-910 8430
 Create Date : 30 กันยายน 2564
Last Update : 30 กันยายน 2564 6:35:16 น. 0 comments
Counter : 957 Pageviews.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
travelistaนักเดินทาง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Travelista นักเดินทาง หรือสาธิตา โสรัสสะ อดีตหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจเครือเนชั่น เป็นนักข่าวสายท่องเที่ยวยาวนานเกือบ 40 ปี เดินทางมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว 34 เล่ม ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และประธานมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์ คลับ (คลับของบล็อกเกอร์) เคยได้รับรางวัลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมปี 59 ,ช่างภาพหญิงยอดเยี่ยมจากจีนปี 60 , สื่อมวลชนยอดเยี่ยมปี 64 และผู้บริหารสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยมปี 65 ไอดีไลน์ tatravel โทร 081-817-2805
[Add travelistaนักเดินทาง's blog to your web]