365วันของฉันมีแต่เรื่องการเดินทาง
<<
กรกฏาคม 2565
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
1 กรกฏาคม 2565

วุฒิสภา จับมือ บพข. กองทุน ววน. พัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์


พร้อมขับเคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบการวิจัย เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา และรองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมี นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา และรองศาสตราจารย์ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการ บพข. ร่วมเป็นพยาน

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.นำองค์ความรู้และผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2.ร่วมมือในการสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลงานวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูลงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วม 3.ร่วมมือในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ประธานในพิธี กล่าวว่า การพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในครั้งนี้ นับเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และการดำเนินงานระหว่างกัน ทำให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา ช่วยให้การพิจารณา วิเคราะห์ และตัดสินใจในภารกิจด้านต่าง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานของหลักคิดทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างคุณประโยชน์และคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม
นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจุบันวุฒิสภา และบพข. ได้เริ่มการประสานงานและสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวเป็นลําดับแรก และภายใต้ความร่วมมือของบันทึกข้อตกลงที่จัดทําขึ้น และความเข้าใจที่ดีในการดําเนินงานร่วมกัน จะสามารถขยายผลไปยังด้านอื่นๆ ทั้งสองหน่วยงานจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกัน ถึงแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป

โดยกรอบประเด็นการดําเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกิจกรรมร่วมกัน ในการนําเสนอข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลทางวิชาการในด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาศึกษาญัตติ และการพิจารณาศึกษาเรื่องใดๆ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ซึ่งสอดคล้อง กับแนวทางการดําเนินงานตามแนวนโยบายของประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งจะรับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเอง หากมีกรณีที่จะสนับสนุนงบประมาณร่วมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาร่วมกันเป็นรายกรณี

ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิจัย และพัฒนาของวุฒิสภา พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ ที่ปรึกษาและกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา ศ.เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. , ประธานคณะทำงานหน่วยบูรณาการเชิงประเด็นด้านการท่องเที่ยว (สกสว.) และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บพข.) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. ได้แก่ รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ รศ.ดร.ชูวิทย์ สุจฉายา ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ ดร.ฉัตรฉวี คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ สกสว.และอนุกรรมการแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บพข.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล ทีมขับเคลื่อนและผลักดันชุดท่องเที่ยว บพข. สำนักประสานงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ กองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

#กองทุนส่งเสริมววน#เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #เคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม #บพข #สกสว #หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ #กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
 
 Create Date : 01 กรกฎาคม 2565
Last Update : 1 กรกฎาคม 2565 13:41:16 น. 0 comments
Counter : 378 Pageviews.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
travelistaนักเดินทาง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Travelista นักเดินทาง หรือสาธิตา โสรัสสะ อดีตหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจเครือเนชั่น เป็นนักข่าวสายท่องเที่ยวยาวนานเกือบ 40 ปี เดินทางมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว 34 เล่ม ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และประธานมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์ คลับ (คลับของบล็อกเกอร์) เคยได้รับรางวัลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมปี 59 ,ช่างภาพหญิงยอดเยี่ยมจากจีนปี 60 , สื่อมวลชนยอดเยี่ยมปี 64 และผู้บริหารสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยมปี 65 ไอดีไลน์ tatravel โทร 081-817-2805
[Add travelistaนักเดินทาง's blog to your web]