space
space
space
<<
มกราคม 2564
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
space
space
30 มกราคม 2564
space
space
space

unesco Creative City เมืองสร้างสรรค์ (5) วิธีและหลักเกณฑ์การสมัคร
    หลังจากที่ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของเมืองสร้างสรรค์มา 4 ตอนแล้ว วันนี้จะมาว่าด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO   
      เมื่อ ปี 2562 ตอนที่จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร ได้สมัครเมืองสร้างสรรค์นั้น เป็นปีที่ครบรอบการรับสมัครพอดี โดยแต่ละประเทศส่งได้ไม่เกิน 2 เมือง และ ไม่ซ้ำด้านเดียวกัน
    มาดูรายละเอียดของ UNESCO กัน ว่า ต้องทำอย่างไรบ้าง (ใบสมัครจะนำเสนอแบบละเอียดอีกครั้งในตอนท้ายๆ) คล้ายๆกับ ChecK List 12 ข้อ ในเบื้องต้นก่อนจะกรอกใบสมัครก็ว่าได้ มาดูกันนะ 
    1. เลือกสาขาใดสาขาหนึ่งใน 7 สาขาที่กำหนด  ว่าเมืองที่จะสมัครนั้นตรงกับสาขาใดมากที่สุด คือ เมืองเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาอะไรนั้นเอง  ด้านดนตรี ด้านหัตถกรรม ด้านการออกแบบ ด้านอาหาร ฯลฯ ย้ำว่า ไม่ใช่ว่าเมืองอยากจะเป็นด้านนั้นด้านนี้ แต่คือ เมืองเป็นแล้ว เมืองเป็นอยู่ น่ะ อย่างสุโขทัยเราเลือก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เพราะเรามีศักยภาพด้านนี้ และเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว
   2. มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศสังคมชุมชนทั้งในเชิงคุณภาพปริมาณและความหลากหลาย  คือ เป็นข้อตกลงร่วมกันของเมือง คนทุกคน ทุกภาคส่วน ร่วมกันว่าจะร่วมมือกับนานาชาติ สังคมโลก เรียกง่ายว่า จะเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์น่ะ เราจะเปิดเมืองต้อนรับเมืองอื่นๆ น่ะ จะร่วมมือกับเมืองอื่นๆ น่ะ   สุโขทัยเรามีวิสัยทัศน์จังหวัดตั้งแต่ปี 2560 มีแผนพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสร้างสรรค์ 2561-2580 มีกรรมการ มีศูนย์ประสานงาน ฯลฯ ที่แสดงถึงเจตนารมย์ร่วมของเมือง
   3.เมืองมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในสาขาที่นำเสนอเชิงสร้างสรรค์  เมืองมีโครงการของหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ต่อยอด ยกระดับ ด้านที่เมืองจะสมัครอย่างไรและอะไรบ้าง เช่น สุโขทัยมีโครงการของ อพท. ของ จังหวัด ของพัฒนาชุมชน ของอุตสาหกรรม ของเอกชน ที่ทำเกี่ยวกับหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านมาโดยตลอด และยึดเป็นหนึ่งในอาชีพของจังหวัดสุโขทัย มีแผนงานและโครงการในแผนพัฒนาระดับจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวกับด้านนี้อย่างชัดเจน ทำทุกๆปี เรียกได้ว่าสินค้าของจังหวัดสุโขทัยที่โดดเด่นคือหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนี่เอง 
  4.มีประสบการณ์ในการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร ที่ผ่านมาเมืองมีงานอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับด้านที่ตนเองเสนอ ได้ทำอะไรมาแล้วบ้าง มากหรือน้อย ขนาดไหน ใหญ่หรือเล็ก สุโขทัยมีงานระดับโลกคือ ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ งานประชุม LIMEC งานประชุมมรดกโลก 
  5. นำเสนอถึงการพัฒนาอนาคตของเมืองเชิงสร้างสรรค์มีการลงทุนเพื่อสร้างองค์ความรู้และการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  เมืองต้องมีการกำหนดเป้าหมายหรือแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างชัดเจน โดยใช้ความสร้างสรรค์ พร้อมกับโครงการหรืองบประมาณที่ดำเนินการมา สุโขท้ยของเรามีการทำงานเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
   6. มีการนำเสนออุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์หรือ Social Media และมีสื่อที่ส่งเสริมกิจกรรมในสาขาที่สมัคร  เมืองต้องมีระบบโซเซียลมีเดียอย่างหลากหลายช่องทางในการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ การขาย ทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคล ตลอดจนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ สุโขทัยเรามีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์จำนวนมากเพราะเป็นเมืองมรดกโลกและเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว ประกอบกับผู้ประกอบการหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้มีช่องทางโซเซียลมีเดียที่หลากหลายทุกคนอยู่แล้ว
    7. ต้องแสดงถึงความคิดริเริ่ม สาขาที่สมัครตลอดจนเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น เมืองต้องแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าใช้ความสร้างสรรค์มาพัฒนาเมืองอย่างไรบ้าง อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆไม่เคยมีมาก่อน สุโขทัยของเรามีการนำเอาลายโบราณวัตถุ โบราณสถานมาออกแบบเป็นสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างรายได้อย่างมากมาย นี่คือตัวอย่าง
   8. ระบบการลงทุนสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาในสาขาที่สมัคร  เมืองมีการส่งเสริมการวิจัย การค้นคว้าอย่างไรบ้าง ใครบ้าง หน่วยงานใดบ้าง ที่ทำการส่งเสริม และ ทำวิจัย ในประเด็นของเมือง สุโขทัยนั้นมีหน่วยงานวิจัยนอกและในพื้นที่ขอใช้พื้นที่ในการทำการวิจัยมากมาย โดยเฉพาะเรื่อง ท่องเที่ยว เรื่องมรดกโลก เรื่องหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน  
   9. มีทรัพยากรอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองและสามารถปรับเปรียบเทียบต่อเมืองเครือข่ายในระดับนานาชาติได้  เมืองต้องบอกอัตลักษณ์ของตนเองให้ได้ว่าดีหรือเทียบกับเมืองอื่นๆได้ไม่แพ้กัน สุโขทัย เป็นมรกดโลก มีสังคโลกที่โดดเด่น มีงานพุทธศิลป์มากมาย มีงานผ้าหลากหลาย มีงานฝีมืออื่นๆมากมาย
  10. องค์กรหรือกลุ่มเฉพาะเพื่อสนับสนุนในสาขาที่เกี่ยวข้อง  เมืองมีหน่วยงานส่งเสริมหรือพัฒนาด้านที่สมัคร ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พัฒนาชุมชน อพท. อุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมืองจำกัด เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาเมืองสุโขทัย 
  11. สาขาที่สมัครต้องมีความสำคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชน เมืองใช้ทุนทางวัฒนธรรมในด้านที่สมัคร มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในเมือง สุโขทัยมีการใช้อย่างมากมาย ใช้ทุนเดิมมาพัฒนาเป็นงานหัตถกรรมอันเอกลักษณ์อย่างชัดเจน เช่น เงินทองโบราณ สังคโลก เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอ ผ้าพื้นบ้าน เป็นต้น 
   12. แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนวิถีชีวิตของชุมชน  เมืองต้องนำเสนอนวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้าง สุโขทัยช่างฝีมือเอาดินแดงมาย้อมผ้า เอาโคลนมาหมักผ้า เอาลายโบราณวัตถุในผลิตเป็นสินค้า เป็นต้น
   นั้นละ 12 ข้อในการตรวจสอบตนเองว่าพร้อมหรือยังในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ เราเป็นหรือยัง ขาดอะไรบ้าง ก่อนที่จะมาดูใบสมัครอีกครั้งหนึ่ง   

   เราสามารถติดต่อไปที่ไหนหรือ ก็ตามนี้เลย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (National Commission for UNESCO) มีหน่วยประสานคือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Secretariat of the Thai National Commission for UNESCO)  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาคาร สพฐ.5 ชั้น 1  ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม.10300  โทร: 02 628 5646 ต่อ114-116  โทรสาร: 02 281 0953 e-mail: thainatcom@yahoo.co.th   #sukhothaicreativecity #unesco 


Create Date : 30 มกราคม 2564
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2564 6:18:46 น. 0 comments
Counter : 479 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

Dr Chang
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
- เป็น เป็นวิทยากร เป็นคนบรรยาย เป็นผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ
- ชอบ ชอบอ่านนวนิยายจีนกำลังภายใน ชอบป่า ชอบน้ำ
- ทำ ทำงานพัฒนา ทำงานท่องเที่ยว ทำสวนเกษตร
- ขาย ขายประกัน ขายของทะเลแห้ง ขายเกลือ ขายคอนโด
- เรียน จบ ป.เอก ม.โพธิศาสตร์ ป.โท นิด้า ป.ตรี ม.ราม

space
space
space
space
[Add Dr Chang's blog to your web]
space
space
space
space
space