ร.ฟ.ท.จัดรับฟังความเห็นพัฒนาพื้นที่สถานีแม่น้ำที่ดินผืนงามของกทม.

 

ร.ฟ.ท.จัดทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding)และความเห็นภาคประชาชน (Public Hearing)  โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีแม่น้ำ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน การลงทุน ของภาคเอกชน และความเห็นจากประชาชนในพื้นที่แวดล้อมโครงการ เผยเป็นทำเลมีศักยภาพสูงติดโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามบางกระเจ้า ปอดของคนกรุงเทพฯ เอกชนหนุนพัฒนาโครงการ แต่ควรมองถึงแนวทางที่เอื้อต่อนักลงทุน เนื่องจากมูลค่าการลงทุนอาจสูงถึงเกือบ 1 แสนล้าน ด้านภาคประชาชนรอบพื้นที่สนับสนุน อยากเห็นความเจริญเกิดในพื้นที่ แต่ควรเอื้อให้เกิดการค้าขาย จ้างงานและสร้างที่พักอาศัยในราคาไม่แพงให้ผู้มีรายได้น้อย

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้จัดทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีแม่น้ำตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ในการจัดงานดังกล่าวมีภาคเอกชนเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่งมากกว่า 30 คน ทั้งวงการอสังหาริมทรัพย์ ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ภาคการท่องเที่ยว ฯลฯ 

ขณะเดียวกันในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ร.ฟ.ท.ก็ได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชน (Public Hearing) และหน่วยงานที่อยู่แวดล้อมโครงการด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีประชาชนร่วมรับฟังประมาณ 200 คน มาจาก 19 ชุมชนรอบพื้นที่ โดยจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี น.ส.กอบกุล โมทนา ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน

 

            ทั้งนี้ตามมติของคณะกรรมการ ร.ฟ.ท.ครั้งที่ 15/2551 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบในหลักการให้ร.ฟ.ท. ดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินปี 2542 เพื่อแก้ไข ปัญหาด้านการเงินของร.ฟ.ท. โดยการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดิน ให้เกิดรายได้จากการให้เช่าทีดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาชดเชยภาระหนี้สินทางการเงินและภาระบำนาญของร.ฟ.ท. และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารทรัพย์สินและเป็นส่วนหนึ่งของแผนวิสาหกิจร.ฟ.ท. พ.ศ.2550 -2554 ดังนั้นร.ฟ.ท. จึงเร่งจัดประโยชน์จากที่ดิน เริ่มจากโครงการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่

 

            พื้นที่ย่านสถานีแม่น้ำ เป็นหนึ่งในที่ดินของ ร.ฟ.ท. ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ประมาณ 277.5 ไร่ เดิมมีการใช้ประโยชน์เป็นย่านสินค้า คลังน้ำมันและการขนส่งสินค้าต่อเนื่องทางน้ำกับทางรถไฟ ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกย่านสินค้า กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการขนส่งน้ำมันทางท่อแทนการขนส่งน้ำมันโดยรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อลดปัญหาการจราจร ปัญหาอุบัติเหตุและปัญหามลภาวะ โดยการลดบทบาทของคลังน้ำมันที่ย่านสถานีแม่น้ำลง

 

ทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งร.ฟ.ท. มีแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายและแผนดังกล่าว ร.ฟ.ท.จึงได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในเดือนกันยายน 2552 เพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีแม่น้ำให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมในอนาคต รวมทั้งเพื่อจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการขออนุมัติและหาผู้ลงทุน โครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556

 

            อย่างไรก็ตาม จากการยกเลิกพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ทดแทน เนื่องจากมีหลักเกณฑ์บางประการที่ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมิได้มีการกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การดำเนินการที่สำคัญบางประการไว้ ร.ฟ.ท.จึงต้องทบทวนรายงานการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฉบับใหม่และเพื่อให้ดำเนินการขออนุมัติและหาผู้ลงทุนในโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ต่อร.ฟ.ท.ต่อไป

 

            ร.ฟ.ท.จึงได้จัดได้จัดทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) โดยเปิดให้นักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งในวงการเรียลเอสเตท โรงแรม ท่องเที่ยว ภัตตาคาร การพัฒนาตลาด ฯลฯ  เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน การลงทุน ของภาคเอกชน ตลอดจนนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีแม่น้ำ รวมถึงความเห็นของภาคประชาชนและหน่วยงานองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการ ร.ฟ.ท.และคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีแม่น้ำ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงติดโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศเหนือติดพื้นที่ดินของกรมธนารักษ์ ทิศตะวันออกติดพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทิศตะวันตกติดพื้นที่วัดช่องลม ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ตรงข้ามบางกระเจ้าซึ่งถือเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ

 

บทสรุปการจัดงานทั้ง 2 ครั้งนั้น ในรอบ Market Sounding ภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นทำเลงามของกรุงเทพมหานคร ซึ่งคงไม่มีที่ดินผืนใหญ่ขนาดนี้ ในทำเลที่สวยงามแบบนี้อีกแล้ว อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาในโค้งน้ำที่งดงาม ตรงข้ามปอดของกรุงเทพฯคือบางกระเจ้า มองเห็นว่าเป็นโอกาสการลงทุน แต่ควรสร้างแลนด์มาร์ค การออกแบบที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งขึ้นมา เพื่อดึงดูดตลาด ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาในพื้นที่ และควรมองแนวทางต่างๆเพื่อเอื้อต่อการลงทุน และให้นักลงทุนมีความสนใจ มีโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะลงทุนเนื่องจากต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง อาจมีมูลค่าการลงทุนในทุกเฟสรวมกับเกือบ 1 แสนล้านบาท

 

          ส่วนการประชุมในภาคประชาชน ประชาชนทั้งหมดเห็นด้วยให้มีการพัฒนาพื้นที่ โดยไม่มีการคัดค้าน ต่างต้องการให้ภาครัฐดำเนินการโดยเร็ว โดยหวังให้สภาพความเป็นอยู่ของตัวเองดีขึ้น มีที่พักอาศัยดีขึ้น มีที่ค้าขาย ต้องการให้มีที่พักราคาถูกสำหรับชาวชุมชนที่เคยอยู่เดิมในพื้นที่อยู่ในโครงการในราคาประหยัด อยากให้มีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อลูกหลานของชุมชนต่อไป

 

 
Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 4 กุมภาพันธ์ 2559 18:04:12 น.
Counter : 951 Pageviews.

1 comments
เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง เดินเกมรุกครั้งใหม่พร้อมเปิดตัว HYPOXI และ LES MILLS BARRE อุ้มสี
(10 ก.ค. 2562 15:01:59 น.)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ kae+aoe
(9 ก.ค. 2562 08:46:36 น.)
: สู้ : กะว่าก๋า
(9 ก.ค. 2562 06:31:18 น.)
: อย่าลืม : กะว่าก๋า
(28 มิ.ย. 2562 06:13:18 น.)
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:17:43:55 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด