อพท.ลงนามความร่วมมือกับ สทท.พัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน

 

อพท.ลงนามความร่วมมือกับ สทท. บูรณาการประสบการณ์ความรู้และความร่วมมือในการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

 

            องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษของ อพท. และจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะบูรณาการประสบการณ์ความรู้และความร่วมมือในการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญในการพัฒนา สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอยู่ ถ่ายทอดให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. รวมถึงการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด ผ่านมวลสมาชิกที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ ไปยังสมาชิกและนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ต่อไป

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า อพท. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลัก ในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบนพื้นฐานสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน            (Co-creation) อพท. ตระหนักดีว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาจะประสบผลสัมฤทธิ์ได้นั้นต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนที่กล่าวมาแล้ว เพราะเมื่อพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวได้แล้ว ต้องนำไปสู่การประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

 

บทบาทที่สำคัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมิติด้านการตลาด ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างสมดุลระหว่างองค์กรด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน อพท. กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมมือกันเพื่อช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน เราทั้งสององค์กรจึงได้ร่วมมือกันในวันนี้ แนวทางสำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด ผ่านมวลสมาชิกที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ ไปยังสมาชิกและนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไป

 

 

            นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวเสริมว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความเห็นชอบในการดำเนินการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานตามปฏิญญาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.  การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการดำเนินงานร่วมกันในระยะ 3 ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. ให้องค์กรสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับรู้และเข้าใจอย่างต่อเนื่องภายใต้ช่องทางที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอยู่ เพื่อให้เกิดการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบ การธุรกิจท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ อพท.

 

 

            นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. กล่าวว่า อพท. โดย สทช. ร่วมมือกับ สทท. ในครั้งนี้ก็เพื่อให้ภาคีระดับประเทศได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ชุมชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ร่วมรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าในชุมชนให้เกิดมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวและร่วมรับผลประโยชน์โดยแท้จริง โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน เอกชน และองค์กรภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของ อพท. โดยสมบูรณ์

 

 

 

 
Create Date : 20 ตุลาคม 2558
Last Update : 20 ตุลาคม 2558 17:25:10 น.
Counter : 1027 Pageviews.

1 comments
My first trip to Lord Buddha's Place Day 5; 1 Feb 2019 Dhamek Stupa Sarnath mcayenne94
(12 มิ.ย. 2562 19:40:54 น.)
"แม่กำปอง"... ฉบับย่อ @ เชียงใหม่ melody_bangkok
(11 มิ.ย. 2562 14:22:13 น.)
the grand rewadee นนทบุรี ใกล้กระทรวงสาธารณสุข แมวเซาผู้น่าสงสาร
(11 มิ.ย. 2562 14:40:07 น.)
เหนียงไปมาแล้ว x Blue Tang Cafe & Bar สมาชิกหมายเลข 5254250
(7 มิ.ย. 2562 16:03:42 น.)
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 21 ตุลาคม 2558 เวลา:4:19:16 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด