Group Blog
 
<<
มีนาคม 2555
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
14 มีนาคม 2555
 
All Blogs
 
▶▷ประกาศผลบาลีป.ธ9พระ-เณรสอบได้63รูป

ประกาศผลสอบบาลี ป.ธ.9 ปี 55 พระ-เณร สอบได้ 63 รูป สามเณรเจ๋ง สอบได้ 4 รูป รอเป็นนาคหลวง วัดเทพลีลาแชมป์อันดับ 1 สอบได้มากสุด 7 รูป ส่วนสถิติผู้เข้าสอบครั้งนี้มากกว่า 2 หมื่นรูป สอบผ่านกว่า 3 พันรูป

วันนี้ (13 มี.ค.) ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2555 ตั้งแต่เปรียญธรรม(ป.ธ.)1-2 ประโยค ถึงระดับ ป.ธ.9 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบจำนวนมาก


พระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ 63 รูป ดังนี้ 1.สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ วัดจักรวรรดิราชาวาส 2.พระมหาเกียรติขจร อภิวัณโณ วัดเทพลีลา 3.พระมหามงคล มานิโต วัดเทพลีลา 4.พระมหาอุทัย ฐานจาโร วัดเทพลีลา 5.พระมหาสุนทร โอภาโส วัดเทพลีลา 6.พระมหาวิพล เปสโล วัดเทพลีลา 7.พระมหาวาสนา ธีรภัทโท วัดเทพลีลา 8.พระมหาสุธี ชิรุปมญาโณ วัดเทพลีลา 9.พระมหาศักดา ธัมมิโก วัดนรนาถสุนทริการาม 10.พระมหาโสภา ภัททเมธี วัดบพิตรพิมุข 11.พระมหาวีรภัทร รตนปัญโญ วัดชัยชนะสงคราม 12.พระมหาคงธฤต กิติติโสภโณ วัดน้อยนพคุณ 13.พระมหาอริญชย์ ฐิติสิริ วัดปทุมคงคา 14. พระมหาพิเชษฐ์ ปิยภาณี วัดพรหมวงศาราม15.พระบุญเลี้ยง ป.ญาณธีโร วัดพรหมวงศาราม 16.พระมหาวีระยุทธ จิติตานุปัสสี วัดพระเชตุพนฯ 17.พระมหาวินัย วชิรเมธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


18.พระมหาสุจินดา ธัมมสโร วัดสร้อยทอง 19.พระมหาปัญญา วรักขรัญญู วัดสร้อยทอง 20.พระมหาสุธีรชาติ ธีรธัมมัญญู วัดสุทัศนเทพวราราม 21.พระมหาวีระชัย ปัญญาภิภู วัดสุทัศนเทพวราราม 22. พระมหานิติสนธิ์ คุณสังวโร วัดบางบัว 23.พระมหามนัสพงษ์ อาภานันโท วัดคลองเตยใน 24.พระมหาบรรณหาร กิตติคุโณ วัดกัลยาณมิตร 25.พระมหาภูวนาท มหาปทุโม วัดกาญจนสิงหาสน์ 26.พระมหาวงศ์ศักดิ์อาภากโร วัดทองนพคุณ 27.พระมหากฤษณลักษณ์ เขมังกโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 28.พระมหาเทวา ญาณทัสสี วัดปากน้ำภาษีเจริญ 29.พระมหาจรูญอาภัทธโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 30.พระมหานรินทร์ วรเมธี วัดโมลีโลกยาราม


31.พระมหาสุทธิพจน์ สุทฺธิเมธี วัดชัยฉิมพลี 32.พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 33.พระมหาธนู ปัญญวุฑโฒ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี 34.พระมหาจารุวัตร จารุวัตโต วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี 35.พระมหาวีระ ธีรวังโส วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี 36.พระมหาพิสูตน์ จันทวังโส วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี 37.พระมหาเฉลิม ปัญฺญาภรโณ ไตรรัตนานุสรณ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 38.พระมหาธนา เตชธัมโม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 39.พระมหาอาคม สันติชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 40.พระมหานรพล พลัญชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


41.พระมหานิติวิทย์ วัฑฒชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 42.สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 43.พระมหาบรรณ์ ปัญฺญาธโร วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา 44.พระมหาสรพงษ์ ชินปุตโต วัดต้นสน จ.อ่างทอง 45.พระมหาจรูญ เขมกาโม วัดทับคล้อ จ.พิจิตร 46.สามเณรไพรวัลย์ วรรณบุตร วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย 47.พระมหาสาคร วรธัมโมภาโสวัดจองคำ จ.ลำปาง 48.พระมหาศราวุฒิ สันโตภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 49.สามเณรพิจิตร หงส์สิบสอง วัดจองคำ จ.ลำปาง 50.พระมหาสกล วิโรจนกิตติ วัดดอยสัพพัญญู จ.เชียงใหม่


51.พระมหาธรรมชาติ วิสุทธสัทโธ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี 52.พระมหายุทธนา วรชโย วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม 53.พระมหาพรหมปัญญา พรหมปัญโญ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ 54.พระมหาพิเชษฐ์พุทธิสาโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 55.พระมหามานะ สุภาทโร วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม 56.พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 57.พระมหาชินวิชญ์ จารุธัมโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 58.พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 59.พระมหาสุนทร อติเมโธ วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี 60.พระมหาวิวัฒน์ ยสินธโร วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 61.พระมหาพะยอม ธัมมรักขิตโต วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 62.พระมหาไพโรจน์ จันทโสภโณ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลาและ 63.พระมหากรกฎ เขมปัญโญ วัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี


พระพรหมโมลี กล่าวอีกว่า สำหรับบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ ปธ.9 มีผู้เข้าสอบ 361 รูป สอบได้ 63 รูป แบ่งเป็นสามเณร 4 รูป พระสงฆ์ 59 รูป , ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ357รูป สอบได้50 รูป, ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ558รูป สอบได้132รูป, ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ559รูป สอบได้167รูป, ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ914รูป สอบได้180รูป, ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ1,553 รูป สอบได้388รูป, ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ3,258รูป สอบได้642รูป และ ป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ14,315ป สอบได้2,060 รูป รวมผู้เข้าสอบ 21,875 รูปสอบได้ 3,692 รูป▶▶ทั้งนี้เมื่อเทียบกับผลสอบเมื่อปี 2554 ที่มีผู้สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 60 รูป มากกว่าปีผ่านมาเพียง 3 รูปเท่านั้น ส่วนวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด อันดับที่ 1 ได้แก่ วัดเทพลีลา สอบได้ 7 รูป อันดับที่ 2 ได้แก่ วัดพระธรรมกาย สอบได้ 6 รูป

credit : dailynews


Create Date : 14 มีนาคม 2555
Last Update : 14 มีนาคม 2555 5:38:22 น. 0 comments
Counter : 715 Pageviews.

BlogGang Popular Award#13


 
ขุนเพชรขุนราม
Location :
Western United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]
ขออภัยเพื่อนๆหน้าหลักของทั่นขุน ยังไม่มีนโยบายเปิดครับ
แต่ยังคงมีอัพบล็อกอยู่เป็นระยะๆ กรุณากด ติดตามหน้าบล็อก

หรือสมาชิกและเพื่อน ๆยังตามข่าว ได้อยู่หลายทางนะครับ
"ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ส่งผล
คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง
เมื่อใดบาปให้ผล คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น"
ขุ.ธ. 25/15/24
เวลา 4.57PM :sat,Mar 29,2557BlogGang Popular Award # 9


BlogGang Popular Award # 10


BlogGang Popular Award # 11


ห้องรับแขก และ ฝากข้อความ....

Flag Counter
 เริ่มนับ 11 พฤศจิกายน 2559
Friends' blogs
[Add ขุนเพชรขุนราม's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.