ยูโทเพียไทย
เศรษฐศาสตร์
เพื่อความเป็นธรรม

 
จุดมุ่ง:_ยกเลิกความยากจนที่ไม่เป็นธรรมขั้นพื้นฐาน

จุดมุ่ง:_ยกเลิกความยากจนที่ไม่เป็นธรรมขั้นพื้นฐาน
(ยินดีให้เผยแพร่ต่อด้วยความขอบคุณ
แปลจาก What We Stand For คำปราศรัยของ Henry George นิวยอร์ก พฤศจิกายน ค.ศ. 1887 //www.grundskyld.dk/1-What-we-stand-for.html )

. . . ยกเลิกภาษีทั้งปวงที่บัดนี้เก็บจากแรงงานและผลผลิต
แห่งแรงงาน และหันมาเก็บภาษีจากมูลค่าซึ่งเข้าไปเกาะ
ติดอยู่กับที่ดินด้วยเหตุที่ชุมชนนั้นเจริญเติบโตขึ้น
. . .จุดมุ่งของพวกเราคือการยกเลิกความยากจน
เราเสนอจะบรรลุจุดมุ่งนี้ด้วยการยกเลิกความไม่เป็นธรรม
และจุดมุ่งโดยเฉพาะของเราคือการยกเลิกความไม่เป็นธรรมขั้นพื้นฐาน
ซึ่งพรากสิทธิโดยธรรมชาติในที่ดินไปจากสัตว์มนุษย์จำนวนมาก
ที่ดินซึ่งพระเป็นเจ้าประทานแก่พวกเขา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์ที่เขาเข้ามาอยู่อาศัยเป็นเรื่องขั้นพื้นฐาน
และบรรดากฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิถือครองที่ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับที่ดินที่ทุกคนต้องอาศัยอยู่ ย่อมมีความสำคัญสูงสุดในบรรดากฎทั้งปวง

เรามิได้หมายจะกล่าวว่าไม่มีความอยุติธรรมอีกมากที่จะต้องแก้ไขหรือไม่มีอีกมากสิ่งที่จะต้องทำ
แต่เรากล่าวว่าความอยุติธรรมขั้นพื้นฐานซึ่งทำให้มนุษย์สูญเสียสิทธิโดยธรรมชาติของเขาในสิ่งซึ่งทุกคนต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่เราควรจะเริ่มต้นแก้ไข
ถ้าเรายังไม่ขจัดความอยุติธรรมนั้นเราจะไม่สามารถยกเลิกความไม่เป็นธรรมขนาดเล็กหรือปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ ให้เกิดผลดีเป็นการถาวรได้
เราไม่กล่าวว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่จะต้องทำ
แต่เรากล่าวว่านี่คือสิ่งแรกที่จะต้องทำ

เราเสนอจะสถาปนาความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งซึ่งเขาต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน
มิใช่โดยแบ่งที่ดินให้เท่า ๆ กัน
มิใช่โดยยึดที่ดินมาเป็นสมบัติอย่างเป็นทางการของรัฐและจัดให้เช่า
มิใช่โดยเอาที่ดินผืนใดจากผู้ใดที่เขามีอยู่ขณะนี้
แต่โดยเพียงเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของเราเพื่อยกเลิกภาษีทั้งปวงที่บัดนี้เก็บจากแรงงานและผลผลิตแห่งแรงงาน
และหันมาเก็บภาษีเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะจากมูลค่าซึ่งเข้าไปเกาะติดอยู่กับที่ดินด้วยเหตุที่ชุมชนนั้นเจริญเติบโตขึ้น

เราไม่เสนอให้มีการแทรกสอดในสิทธิในทรัพย์สิน
ตรงกันข้าม เราคือพวกยืนกรานในเรื่องสิทธิในทรัพย์สิน
สิ่งที่มนุษย์ใช้ความพยายามของตนทำขึ้น ไม่ว่าด้วยมือหรือสมอง
เราถือว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียว ผู้อื่นทั้งสิ้นในโลกไม่มีสิทธิ
ถ้าผู้หนึ่งไถนาและปลูกพืช เราจะบอกว่าเขาเท่านั้นที่มีสิทธิจะเก็บเกี่ยว
ถ้าผู้หนึ่งสร้างบ้าน เขาก็ควรจะเป็นเจ้าของบ้านนั้นทั้งหลัง
และเราจะกล่าวว่าเป็นการไม่ยุติธรรมและเป็นการละเมิดต่อสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ในทรัพย์สินเมื่อเจ้าพนักงานภาษีเข้ามาแจ้งแก่ผู้หนึ่งว่าเพราะเขาได้เพาะปลูกบนที่ดินของเขา เพราะเขาสร้างบ้าน เพราะเขาผลิตหรือสะสมทรัพย์สมบัติ ดังนั้นรัฐจึงจะเรียกเอาส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นจากเขา
เราจะกล่าวว่าระบบเช่นนั้นไม่ยุติธรรมและไม่ควรจะเอาแม้แต่เพนนีเดียวจากผู้หนึ่งผู้ใดโดยเหตุที่ว่าเขามีความอุตสาหะและมัธยัสถ์

เราเสนอให้ปล่อยให้แรงงานได้รับผลผลิตของตนไปทั้งหมด
แต่เราเสนอให้เก็บเอามูลค่าที่ผู้ผลิตมิใช่เอกชนแต่ละคน
มูลค่าซึ่งเข้าไปเกาะติดอยู่กับที่ดิน มิใช่เพราะการกระทำของเจ้าของที่ดิน
แต่เพราะการเติบโตและการปรับปรุงดีขึ้นของทั้งชุมชน
มูลค่าเช่นนี้ควรเก็บมาเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
เราจะกล่าวว่านั่นคือความยุติธรรม
นั่นจะเป็นการเอาสิ่งที่เป็นของชุมชนมาให้แก่ชุมชน
และปล่อยให้แต่ละคนได้รับส่วนที่เป็นของเขาโดยชอบไปทั้งหมด
และเมื่อเป็นความยุติธรรม เราก็จะกล่าวว่านั่นคือความฉลาด

เราจะกล่าวว่าเป็นนโยบายที่เลวที่จะเก็บภาษีจากผู้คนเพราะสิ่งที่เขาเพิ่มให้แก่มูลภัณฑ์ของส่วนรวม
ผู้ที่ทำให้เกิดใบหญ้าสองใบในที่ซึ่งเคยมีใบหญ้าใบเดียวคือผู้ทำความดี
ผู้สร้างบ้านเป็นผู้ทำบางสิ่งมิใช่เพียงเพื่อตัวเขา แต่เพื่อทั้งชุมชน
และเป็นการโง่เขลาที่จะเก็บภาษีจากคนเพราะเขาสร้างบ้าน หรือเพาะปลูก หรือตั้งโรงงาน หรือต่อเรือ หรือทำสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มให้แก่มูลภัณฑ์ของส่วนรวม
รัฐควรส่งเสริมอุตสาหกรรม มิใช่ถ่วงรั้งมัน
ไม่ควรเก็บภาษีจากความอุตสาหะที่ผลิตสิ่งของหรือจากความมัธยัสถ์ที่สะสมทรัพย์สิน

ในกองทุนอันใหญ่โตนี้ซึ่งมิได้มาจากสิ่งที่แต่ละคนกระทำ
มีวิธีการที่เจาะจงไว้อันเหมาะสมสำหรับสนองความต้องการทั้งปวงของส่วนรวม
เราเสนอให้เอากองทุนนั้นมาใช้ด้วยการยกเลิกภาษีทั้งหลายในปัจจุบัน
และเก็บภาษีอย่างเดียวจากมูลค่าที่ดินโดยไม่รวมมูลค่าสิ่งปรับปรุง
โดยให้เพิ่มขึ้นมากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้จนกระทั่งเกือบเท่ากับมูลค่ารายปีของที่ดิน
[พวกสนับสนุนจอร์จรุ่นหลัง ๆ เห็นว่าควรยอมให้เวลานานหน่อย ค่อย ๆ เพิ่มภาษีมูลค่าที่ดิน เพื่อจะได้การยอมรับมากขึ้น - ผู้แปล]

ขอให้ท่านมองไปทางใดก็ได้และดูว่าจะเกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นบ้างจากการเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ นี้
มันจะช่วยป้องกันการฉ้อฉลได้มากเท่าไร จะหลีกเลี่ยงความยั่วใจด้านสินบนและการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้เท่าไร …
ข้อดีมหาศาลของระบบภาษีที่เราเสนอคือจะสามารถประเมินภาษีได้แน่นอน จัดเก็บได้ง่าย
การฉ้อฉลส่วนมากที่ทำกันอยู่ขณะนี้จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น และจะไม่เกิดแรงจูงใจให้เลี่ยงภาษีเช่นที่กำลังเป็นอยู่

ที่ดินวิ่งหนีไปไม่ได้ ไม่มีใครสามารถซ่อนที่ดินได้ ที่ดินแบหราอยู่กลางแจ้ง
เราสามารถประเมินมูลค่าที่ดินได้แน่นอนกว่ามูลค่าของสิ่งอื่นใด
และเมื่อเราเก็บภาษีทั้งหมดจากสิ่งเดียวนั้นก็จะลดเจ้าหน้าที่ลงไปได้เป็นจำนวนมาก
จะไม่ต้องมีการบังคับให้ประชาชนทุกทั่วสารทิศสาบานตนอย่างในขณะนี้
จะไม่มีแรงจูงใจให้เบิกความเท็จดังที่ทำกันในกฎหมายภาษีปัจจุบัน
และเราจะมีรายได้โดยไม่เป็นการจำกัดหรือทำให้การผลิตลดลงแต่ประการใด
ตรงกันข้าม การเก็บภาษีเช่นนี้จะช่วยป้องกันการผูกขาดโอกาสโดยธรรมชาติ (นั่นคือที่ดิน)
ซึ่งกำลังจำกัดการผลิตอยู่ทุกหนแห่งและกำลังทำให้เกิดคนเร่ร่อนและคนอนาถาขึ้นมาในประเทศที่กว้างขวางและร่ำรวยนี้
การผูกขาดโอกาสโดยธรรมชาติซึ่งในท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ล้นเหลือกลับทำให้เรานึกว่างานเป็นสิ่งที่ดีในตัวเอง
ซึ่งแม้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดกลับทำให้เราเห็นคนนับหมื่นนับแสนคนผู้ปรารถนาจะทำงาน กระหายงาน แต่ไม่สามารถหาโอกาสที่จะได้ทำงานเลย

นั่นเราถือว่าคือสาเหตุความยุ่งยากทั้งสิ้นด้านแรงงาน
นั่นเราเชื่อว่าคือสาเหตุความยากจน
มิใช่ความผิดพลาดของพระผู้ทรงมหิทธยานุภาพที่มีการดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างน่าสะพรึงกลัวและขมขื่น
อันเป็นเคราะห์กรรมของคนหลายหมื่นในทุกวันนี้
ความเลวร้ายนี้มิใช่เพราะความตระหนี่ถี่เหนียวแห่งพระผู้สร้าง
พระองค์ได้ประทานไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งสำรองไว้สำหรับพวกเราทุกคนที่นี่
ที่เราจะต้องทำก็มีเพียงป้องกันการผูกขาด และจัดให้ทุกคนได้รับสิทธิโดยธรรมชาติของเขา

แผนง่าย ๆ ของเราจะหยุดการผูกขาดที่ดินอย่างสิ้นเชิงโดยทำให้มันไม่มีกำไร
อะไรเป็นเครื่องล่อใจให้เกิดการผูกขาดที่ดิน ?
ท่านเทศมนตรี Sparks ได้เขียนรายงานฉบับล่าสุดของท่านบรรยายให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงลักษณะที่นักเก็งกำไรและนักฉวยโอกาสเข้ายึดครองที่ดินสาธารณะโดยการขอยืดเวลาอนุญาต โดยการยื่นรายการไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยการเข้าครอบครองที่ดินตัดหน้าผู้ตั้งถิ่นฐานทุกหนแห่ง
ทำไมหรือ ? ก็เพื่อหากำไรจากมูลค่าซึ่งจะเริ่มเข้าเกาะติดกับที่ดินในทันทีที่เกิดความหวังกันว่าจะมีการตั้งถิ่นฐานกันที่นั่น

ในทันทีที่ทำให้เป็นที่แน่ใจกันได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่มูลค่าจะเริ่มเข้าเกาะติดกับที่ดิน (โดยไม่เกี่ยวกับมูลค่าที่แรงงานก่อขึ้นบนที่ดินนั้น) มูลค่าเช่นนั้นจะถูกนำไปเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ความยั่วใจให้เกิดการยึดครองที่ดินก็จะหายไปโดยสิ้นเชิง
ไม่ใช่เพียงความยั่วใจให้เข้ายึดครองที่ดินในอนาคตจะถูกทำลายไปเท่านั้น
ที่ดินทุกแห่งที่ถูกครอบครองไว้แล้วในอดีตก็จะถูกปล่อยออกมาด้วย
ถ้ามีการเก็บภาษีนักเก็งกำไรผู้ถือครองที่ดินเกษตร 160 เอเคอร์ที่ปล่อยว่างไว้ให้หนักพอ ๆ กับที่เก็บจากชาวนาผู้ได้ไถที่ดินของเขา ทำการเพาะปลูก และสร้างสิ่งปรับปรุง
ถ้ามีการเก็บภาษีจากผู้ถือครองที่ดินที่ว่างในย่านอาคารที่อยู่อาศัยราคาแพงให้มากพอ ๆ กับแปลงที่มีคุณภาพเหมือน ๆ กันซึ่งมีบ้านหลังงามตั้งอยู่
ถ้าทำให้เป็นที่แน่ใจกันว่าเมื่อมูลค่าที่ดินสูงขึ้น ภาษีจากที่ดินนั้นก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ผู้ผูกขาดที่ดินซึ่งถือครองที่ดินที่ปล่อยว่างไว้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่ดินในเมือง ที่ดินเกษตร หรือเหมืองแร่ ทั้ง ๆ ที่มีผู้ยินดีจะใช้ที่ดินเหล่านั้น จะถูกบังคับให้ปล่อยที่ดินออกไป

ขอให้ดูว่าระบบภาษีใหม่จะทำงานอย่างไรในนครนิวยอร์กนี่
ประชากรอันมากมายของเราเข้ามาอยู่รวมกัน ถึงกระนั้นก็ยังมีพื้นที่ครึ่งหนึ่งของนครที่ไม่ได้สร้างอาคาร!
ทำไมหรือ ? มิใช่เพราะไม่มีความต้องการบ้านมากขึ้น
มิใช่เพราะไม่มีสถานที่มากพอที่จะสร้างบ้าน
แต่เป็นเพราะสถานที่จะก่อสร้างนั้นถูกถือครองอยู่โดยผู้ซึ่งจะไม่ใช้หรือไม่สามารถใช้ที่ดินนั้น ๆ ด้วยตนเอง และจะไม่ยอมให้ผู้ที่ต้องการใช้ได้เข้าใช้เว้นแต่จะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลก่อน
ผลลัพธ์ง่าย ๆ ของการเปลี่ยนแปลงภาษีที่เราเสนอคือจะบังคับให้คนเหล่านี้ทำการสร้างบ้านบนสถานที่นี้เอง หรือไม่ก็ต้องขายที่ดินให้แก่ผู้อื่นที่ต้องการสร้างบ้าน
ในทันทีที่ผู้ซึ่งถือครองที่ดินอยู่โดยไม่ใช้ที่ดินนั้นจำใจต้องใช้ที่ดินหรือปล่อยที่ดินไป จะมีที่ดินเหลือเฟือสำหรับทุกคนที่ต้องการใช้ที่ดิน
ข้าพเจ้ามิได้หมายความว่าในสถานการณ์เช่นนั้นทุกคนจะไปสร้างบ้านของตนเอง หรือทุกคนที่ไม่มีงานทำทั่วประเทศจะเข้าซื้อไร่นาและเหมืองแร่
แต่ข้าพเจ้าหมายความว่าจะมีผู้สามารถและเข้าทำประโยชน์จากโอกาสโดยธรรมชาติเหล่านี้ ในจำนวนที่มากพอจะบรรเทาส่วนเกินในตลาดแรงงาน
การนำตนเองออกมาพ้นจากการแข่งขันหาค่าแรงอย่างดุเดือดจากนายจ้างเช่นนี้ มิใช่ว่าเขาจะเพียงจ้างตนเองเท่านั้น แต่ยังผลิตเศรษฐทรัพย์บางอย่างซึ่งจะก่ออุปสงค์ต่อแรงงานของผู้อื่นเพื่อการผลิตต่อไปอีก
โดยวิธีนี้จะเป็นไปได้ที่ผู้ใดก็ตามที่ต้องการทำงานจะมีโอกาสมากที่จะได้งานทำ
การทำให้ผู้ว่างงานจำนวนมากได้ทำงานผลิตจะก่ออุปสงค์ในโภคภัณฑ์ซึ่งจะทำให้เกิดความคึกคักขึ้นใหม่ในธุรกิจทุกสาขา

ที่กล่าวมาแล้วอย่างสั้นมากเหล่านี้คือหลักการต่าง ๆ อันเป็นจุดมุ่งของพวกเรา.

(จากเว็บเศรษฐศาสตร์เพื่อความเป็นธรรม
//geocities.com/utopiathai )Create Date : 12 ตุลาคม 2551
Last Update : 4 ธันวาคม 2551 22:13:20 น. 0 comments
Counter : 485 Pageviews.
 
 

สุธน หิญ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
แก้ความอยุติธรรมขั้นฐานราก
ตามแนวเฮนรี จอร์จ
http://utopiathai.webs.com
เลิกภาษีการลงแรงลงทุนผลิตและค้า
เลิกภาษีเงินได้ เพิ่มภาษีที่ดิน
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง ใช้เวลาสัก 30 ปี


เปิดเว็บต่างแดนดูไม่ได้ ให้ google ช่วยหา free anonymous proxy server ของต่างประเทศซึ่งมีอยู่มากเพื่อเปิดให้แทนครับ (ในไทยอาจมีการปิดกั้นเว็บของต่างแดน เว็บย่อยที่คนไทยอาศัยใช้กันก็พลอยถูกปิด)

เว็บหลักของผม ยูโทเพียไทย_1
* หน้ารวมลิงก์ยูโทเพียไทย_1 *

หนังสือดีเด่นแปล Progress and Poverty หนังสือ ความยากจนที่ไม่เป็นธรรม และ บทความ ของผม ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ยินดีให้เผยแพร่ต่อด้วยความขอบคุณ ยกเว้นบทความแปลกรุณาอ่านเงื่อนไขจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่อ้างไว้ครับ


- ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ดร.บุญเสริม
- ภาษีทรัพย์สินสหรัฐฯ
- ภาวะตลาดอสังหาฯ
- ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 2537-51
- ราคาที่ดินทั่วไทยรายแปลง
- สรุปราคาประเมินใน กทม.ปี 2551-54
- การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินใน กทม.และปริมณฑลปี 2528-50


[Add สุธน หิญ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com