ยูโทเพียไทย
เศรษฐศาสตร์
เพื่อความเป็นธรรม

 
แก้ความยากจนให้ได้ผลต้องตัดต้นเหตุเท่านั้น

แก้ความยากจนให้ได้ผลต้องตัดต้นเหตุเท่านั้น
(ยินดีให้เผยแพร่ต่อด้วยความขอบคุณ)

ภาษีที่เก็บจากการทำงานและการลงทุนผลิตและค้าสินค้าหรือสิ่งดี ๆ (goods) และบริการ
คือ การปล้นจากปัจเจกชนไปให้แก่ส่วนรวม ไม่ควรทำถ้ายังมิได้เก็บภาษีที่ควรเก็บให้เต็มที่เสียก่อน

ภาษีที่ควรเก็บ คือ ภาษีการถือครองที่ดิน ภาษีหรือค่าภาคหลวงหรือค่าเอกสิทธิ์สัมปทานการนำทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมาใช้หมดเปลืองไป ภาษีหรือค่าชดเชยการปล่อยของเสียหรือมลพิษ (bads)
และค่าเอกสิทธิ์สัมปทานการประกอบการแบบผูกขาด

ภาษีเหล่านี้ถ้าไม่เก็บก็คือการเอื้อประโยชน์แก่บางคนบางส่วน โดยเสียประโยชน์แก่ส่วนรวม (ก็ปล้นนั่นแหละ)
สำหรับภาษีการถือครองที่ดิน ถ้าไม่เก็บหรือเก็บน้อยไป จะทำให้มีการเก็งกำไรกักตุนที่ดิน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินน้อยไป เหมือนประเทศมีแผ่นดินน้อยลง ทำให้ที่ดินแพง คนจนหาที่อยู่ที่ทำกินได้ยาก หางานทำยาก ค่าแรงถูกกดต่ำ แต่สินค้าแพงเพราะที่ดินคือปัจจัยหนึ่งของการผลิตมีราคา/ค่าเช่าแพง

ซ้ำการเก็บภาษีที่ดินต่ำยังทำให้ต้องเก็บภาษีจากการผลิตการค้า เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ทำให้สินค้าแพง
และภาษีเงินได้ทำให้รายได้ของผู้ผลิตผู้ค้าลด
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องเสียไปโดยต้องสละเวลาทำรายการยื่น บริษัทห้างร้านต้องหาคนเก่งภาษีมาช่วยเพื่อมิให้ผิดพลาด มิฉะนั้น อาจถูกลงโทษหรือเสียค่าปรับ และต้องอยู่ใต้อำนาจสอบสวนของเจ้าพนักงานภาษี

รวมแล้ว ที่ดินก็แพง สินค้าก็แพง รายได้ก็ลด ผลคือตรงข้ามกับการส่งเสริมการลงทุน
ความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศก็ลด ผิดกับฮ่องกง สิงคโปร์ ที่ผู้คนนิยมไปจับจ่ายใช้สอย
งานที่หาได้ยากอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปอีก คนจนจึงจนซับจนซ้อน หนี้สินยิ่งเพิ่ม หมุนวนติดอยู่ในวงจรอุบาทว์

ที่ดินนั้น ไม่มีมนุษย์หน้าไหนสร้าง มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น ๆ ก็เพราะความเป็นชุมชนและกิจกรรมของส่วนรวม คนหนึ่งตั้งร้านค้า ที่ดินใกล้เคียงก็มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย เมื่อสร้างถนนหรือรางรถไฟฟ้า ที่ดินบริเวณนั้นก็ราคาพุ่ง ที่ห่างไปก็ได้เพิ่มลดหลั่นกันไป มูลค่าหรือราคาเช่นนี้ควรเป็นของส่วนรวม การปล่อยให้เอกชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ไปได้ทำให้เกิดความยากจนขึ้นเคียงคู่ไปกับความเจริญของบ้านเมืองและความมั่งมีของเจ้าของที่ดิน การเก็งกำไรกักตุนที่ดินยิ่งทำให้สถานการณ์เสื่อมทรามลงไปร้อยเท่าพันทวี รวมทั้งการเกิดวิกฤตฟองสบู่วัฏจักรเศรษฐกิจเป็นระยะ ๆ เรื่อยมา ก่อความเดือดร้อนแก่ทั้งคนรวยคนจนนายจ้างลูกจ้าง

วิธีแก้ไขความอยุติธรรมและความยากจน เราไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีการถือครองที่ดินเท่ากับค่าเช่าที่ควรเป็นทันที ค่อย ๆ ทำก็ได้ แล้วลดเลิกภาษีการลงแรงลงทุนผลิตและค้าชดเชยกัน ค่าเช่านี้ไม่รวมถึงค่าเช่าอาคารโรงเรือน จะทำให้สำเร็จในระยะเวลากี่ปี ปีละเท่าไร ก็แล้วแต่ความเห็นส่วนใหญ่ เท่ากับชดใช้ให้เจ้าของที่ดินไปด้วยในตัว ส่วนจะให้ชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินต่างหากนั้น ก็ลองคิดถึงความลำบากยากแค้นที่คนยากจนควรจะได้ชดเชยบ้าง เขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบและทนทุกข์สืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้ว และนึกบ้างว่าการลด/เลิกภาษีการลงแรงลงทุนผลิตและค้านั้นคือการชดใช้แล้ว บางคนอาจได้มากกว่าเสีย

วิธีแก้ไขเช่นนี้เท่ากับทำให้ที่ดินกลายเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมร่วมกันโดยเท่าเทียมกันตามที่ควรจะเป็น และเลิกภาษีการผลิตการค้าได้ ทำให้ผู้ทำงานผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนเต็มที่ (ยกเว้นส่วนที่ได้จากการใช้ที่ดินมากน้อยดีเลวต่างกัน ถ้าเช่าก็จ่ายค่าเช่า ถ้าผู้ทำงานผู้ลงทุนเป็นเจ้าของที่ดินเองก็จ่ายภาษีเท่าหรือเกือบเท่าค่าเช่าเฉพาะในส่วนที่ดิน) การเก็งกำไรกักตุนที่ดินจะหายไป คนจนจะหาที่ทำกินเองได้ง่ายในราคาหรือค่าเช่าที่ต่ำ หรือจะหางานทำก็ได้ง่ายโดยค่าแรงไม่ถูกกดต่ำ ก็จะได้อยู่ดีมีสุขมากขึ้น ภาระที่รัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการจะลด พลอยทำให้การสวัสดิการได้ผลดีขึ้นด้วย อาชญากรรมที่เกิดจากความยากจนก็ลด สังคมจะน่าอยู่ขึ้น


อย่าเชื่อ
1. อย่าเชื่อว่าเราได้ผ่านพ้นระบบเจ้าที่ดินมาแล้ว ถ้ายังมีการเก็งกำไรกักตุนที่ดิน
2. อย่าเชื่อว่าถ้าไม่เอาทุนนิยมก็ต้องเอาสังคมนิยม เราเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีมาประสานกันได้
3. อย่าเชื่อว่าระบบรัฐสวัสดิการจะดีด้วยภาษีเงินได้แบบก้าวหน้า ภาษีที่แรงเช่นนี้ไม่ส่งเสริมการลงทุน
4. อย่าเชื่อว่าระบบภาษีของเราดีเพราะปรับปรุงกันตลอดมา ระบบนี้ไม่คิดถึงต้นเหตุความยากจน ได้แต่กระจายภาระไปยังภาษีทุกชนิดที่คิดได้ ให้คิดว่าเสียเพียงอย่างละเล็กละน้อย
5. อย่าเชื่อข้อเสนอให้เก็บภาษีที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในอัตราก้าวหน้า มันแสดงว่าไม่ได้คิดเก็บภาษีที่ดินทั่วไปให้สูงเสมือนว่าเจ้าของเป็นผู้เช่าจากรัฐ แต่ใช้ภาษีเป็นเครื่องมือปรับเอากับผู้ที่รัฐคิดว่าทำไม่ดีโดยไม่ทันคิดว่ารัฐนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งการทำไม่ดีนั้น (เก็งกำไรที่ดิน) ภาษีอัตราก้าวหน้าจะทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินถูกบิดเบือนไปจากที่ควรจะเป็น ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยรวมจะต่ำ และเพิ่มโอกาสคอร์รัปชัน
6. อย่าเชื่อข้อเสนอจำกัดการถือครองที่ดิน เพราะคนรวยที่รวมกันตั้งนิติบุคคลหรือบริษัท นอกจากสิทธิถือครองรายบุคคลแล้ว จะมีสิทธิในฐานะหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาฟรี ๆ และเพียงลดการกักตุนที่ดินลงไปเล็กน้อยในส่วนของไร่นาสวน ไม่ใช่ที่ดินในเมืองซึ่งราคาสูงกว่าลิบลิ่ว

จาก เว็บเศรษฐศาสตร์เพื่อความเป็นธรรม utopiathai.webs.com


Create Date : 16 ธันวาคม 2550
Last Update : 14 กันยายน 2554 23:26:16 น. 2 comments
Counter : 646 Pageviews.

 

สวัสดีครับผมมาตามฟื้นความรู้ด้วยครับอาจจะหายไปหน้าไปบ้างนะครับ...

ผมเชื่อว่าประเทศที่ใช้ land possession tax แล้วน่าจะได้เกิดผลดีกับระบบเศรษฐกิจเช่นที่คุณลุงว่าครับ

อยากให้บ้านเรารับแนวทางนี้ไปดำเนินการเหลือเกินครับจะได้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในทุกระดับชั้น


โดย: J.C. IP: 203.146.196.18 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:17:52:23 น.  

 
ขอบคุณคุณ J.C. มากครับ
เชื่อว่าจะเกิดผลดีและความยุติธรรมทุกระดับชั้นก็ช่วยกัน *บอกต่อ* นะครับ

เผอิญได้ยินอีกครั้งหนึ่งถึงข้อเสนอนักการเมืองให้เก็บภาษีที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในอัตราก้าวหน้า นี่ก็แสดงว่าไม่ได้คิดเก็บภาษีที่ดินทั่วไปให้สูงเสมือนว่าเจ้าของเป็นผู้เช่าจากรัฐ แต่ใช้ภาษีเป็นเครื่องมือปรับเอากับผู้ที่รัฐคิดว่าทำไม่ดีโดยไม่ทันคิดว่ารัฐนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งการทำไม่ดีนั้น แล้วยังใช้อัตราก้าวหน้าอีก อัตราก้าวหน้านี้มีผู้กล่าวว่าจะทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินถูกบิดเบือนไปจากที่ควรจะเป็น

ชื่อบทความครั้งนี้ คือ *แก้ความยากจนให้ได้ผลต้องตัดต้นเหตุเท่านั้น* นั้น ผมได้ความคิดมาจากข้อความตอนแรกสุดในเรื่อง First Principles โดย Oscar B. Johannsen [Reprinted from The Gargoyle, May, 1957] ซึ่งปรากฏที่
//www.cooperativeindividualism.org/johannsen-oscar_first-principles.html เขาเขียนว่า

Henry George's essay, "First Principles" points out that "for every social wrong there must be a remedy, but the remedy can be nothing less than the abolition of the wrong."

To cure the social disease which leads to embruting poverty and insecurity is to remove the injustice which causes it.

คำ First Principles นี้ เฮนรี จอร์จใช้บ่อยมาก ครั้งแรก ๆ ผมแปลว่า หลักการแรก ๆ บ้าง หลักการเบื้องต้น บ้าง โดยได้อ่านที่ท่านวรรณฯ (พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) เคยทรงอธิบายไว้ว่า First Principles = First Philosophy = Metaphysics คือ อภิปรัชญาหรือหลักมูลแห่งวิชาความรู้ ต่อมาได้พบใน ศัพท์บัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาฯ แปลว่า 1. ปฐมธาตุ 2. รากฐานความคิด และศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตฯ ด้านปรัชญา ใช้ว่า ปฐมธาตุ

ขอบคุณคุณ J.C. อีกครั้งหนึ่งครับ


โดย: สุธน หิญ วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:22:51:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 
 

สุธน หิญ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
แก้ความอยุติธรรมขั้นฐานราก
ตามแนวเฮนรี จอร์จ
http://utopiathai.webs.com
เลิกภาษีการลงแรงลงทุนผลิตและค้า
เลิกภาษีเงินได้ เพิ่มภาษีที่ดิน
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง ใช้เวลาสัก 30 ปี


เปิดเว็บต่างแดนดูไม่ได้ ให้ google ช่วยหา free anonymous proxy server ของต่างประเทศซึ่งมีอยู่มากเพื่อเปิดให้แทนครับ (ในไทยอาจมีการปิดกั้นเว็บของต่างแดน เว็บย่อยที่คนไทยอาศัยใช้กันก็พลอยถูกปิด)

เว็บหลักของผม ยูโทเพียไทย_1
* หน้ารวมลิงก์ยูโทเพียไทย_1 *

หนังสือดีเด่นแปล Progress and Poverty หนังสือ ความยากจนที่ไม่เป็นธรรม และ บทความ ของผม ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ยินดีให้เผยแพร่ต่อด้วยความขอบคุณ ยกเว้นบทความแปลกรุณาอ่านเงื่อนไขจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่อ้างไว้ครับ


- ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ดร.บุญเสริม
- ภาษีทรัพย์สินสหรัฐฯ
- ภาวะตลาดอสังหาฯ
- ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 2537-51
- ราคาที่ดินทั่วไทยรายแปลง
- สรุปราคาประเมินใน กทม.ปี 2551-54
- การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินใน กทม.และปริมณฑลปี 2528-50


[Add สุธน หิญ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com