ต้นไม้ มงคลนาม ของไทย 9 ชนิด

ไม้มงคลนาม  9 ชนิด

 ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างความสดชื่นร่มเย็นสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกและที่สำคัญยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์บางชนิดต้นไม้บางชนิดที่ปลูกจะให้ดอกที่มีสีสันสวยงามและให้คุณประโยชน์และมีบางชนิดที่กำหนดให้เป็นไม้มงคล คือมีความเชื่อว่าทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของหรือผู้ปลูก และมีไม้มงคล 9ชนิดที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อนการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนโดยปักไม้มงคลลงบนพื้นและลงอักขระ ที่เรียกว่า หัวใจพระอิติปิโสได้แก่ อะ สัง วิ สุ โต ปุ  สะ พุ ภะ ลงบนท่อนไม้ ชนิดละอักขระพร้อมทั้งปิดทองทั้ง 9 ท่อน โดยปักวนจากซ้ายไปขวา (ทักษิณาวรรค)ไม้มงคลทั้ง 9 ได้แก่


1. ราชพฤกษ์ ชื่ออื่นๆคูณ ลมแล้ง

การเป็นมงคลคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใด ปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็น สัญญาลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วยนอกจากนี้คนไทยโบราณเชื่ออีกว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ ใช้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดี ดังนั้นจึงถือว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้าน และผู้อาศัยควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือและเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก


2. ชัยพฤกษ์ ชื่ออื่นๆกัลปพฤกษ์

การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า  บ้านใดปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในชีวิตเพราะต้นชัยพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญญาลักษณ์ แห่งโชคชัยและชัยชนะ

3. กันเกรา ชื่ออื่นๆ มันปลาตำเสาตะ ตะมะซู

การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวง


4. สัก ชื่ออื่นๆเคาะเยียโอปายี้

การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นสักไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรีเพราะสักหรือศักดิ์คือการมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ บรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ สักหรือสักกะคือ พระอินทร์ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ ดังนั้นสักจึงเป็นไม้มงคลนาม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นสักไว้ทางทิศเหนือ

5. ทองหลางชื่ออื่นๆต้นประวาลพฤกษ์หรือต้นปาริชาติ

การเป็นมงคล คนไทยเชื่อว่าบ้านใดปลูกทองหลางไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีทองมาก มีความร่ำรวยเพราะทองหลางเป็นไม้มงคลนาม คือมีทองมากมายหลากหลาย นอกจากนี้ทองหลางใบสีทองยังมีความสวยงามดุจประกายทองสีเหลืองเรืองรองดูตาดตาและ โบราณยังมีความเชื่ออีกว่าถ้านำใบทองหลางไปใช้เป็นเครื่องประกอบในพิธีสำคัญทางศาสนาจะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้นเช่น พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งงาน และยังเชื่ออีกว่าต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปลูกบนสวรรค์ ในสมัยพุทธกาลจึงได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นประวาลพฤกษ์ หรือต้นปาริชาติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นทองหลางไว้ทางทิศเหนือ

6.พะยูง ชื่ออื่นๆ กระยง พยูงประดู่เสน

 การเป็นมงคลคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพะยูงไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความเจริญความมั่นคงเพราะยูงหรือพะยูง คือการช่วยพยูงให้คงอยู่ให้มั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความสง่า เพราะโบราณได้เปรียบเทียบไว้ว่ายูงยางสูงกว่าโดดเด่นเห็นตระการตา คือมีความสว่างในตัวเอง ซึ่งคล้ายกับความสง่าของนกยูงเป็นสัตว์ชั้นสูงชนิดหนึ่ง และยังมีคนโบราณบางคนได้กล่าวไว้ว่าพยูงหรือกระยงก็คือ กระยงคงกระพันได้อีกแง่หนึ่ง เช่นกันทั้งนี้เพราะโบราณถือว่าเนื้อไม้ของพะยูงเป็นเนื้อไม้ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิฤทธิ์พอสมควรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและผู้ปลูกควรเป็นสุภาพบุรุษเพราะเชื่อพะยูงเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับสุภาพบุรุษนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าแก่นไม้พะยูงมีลักษณะที่แข็งแกร่งจึงเปรียบเทียบความแข็งแรงเหมือนกับสุภาพบุรุษ

7. ขนุน ชื่ออื่นๆ มะหนุน หมักหมี่

การเป็นมงคล ไม้ขนุน หมายถึงหนุนบารมี เงินทอง ให้ดีขึ้น ร่ำรวยขึ้นจะมีผู้ให้การเกื้อหนุนจุนเจือ คนไทยโบราณให้ปลูกไว้หลังบ้านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

8. ทรงบาดาล ชื่ออื่นๆขี้เหล็กหวาน

การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวางเพราะ ทรงบาดาลคือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาลและยังมีบางคนกล่าวว่าทรงบาดาลหรือทรงบันดาล คือความเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่และยังมีความเชื่อถือว่าจะทำให้มีทองมากเพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดปีลักษณะดอกขณะบานมีสีทอง เรืองรองดั่งทองอำไพเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นทรงบาดาลไว้ทางทิศตะวันตก

9. ไผ่สีสุก 

การเป็นมงคลคนไทยโบราณเชื่อว่า  บ้านใดปลูกไผ่สีสุกไว้ประจำบ้านทำให้คนในบ้านมีความซื่อตรงความบริสุทธิ์เพราะต้นไผ่มีการเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านตรงและเรียบส่วนภายในปล้องมีความขาวสะอาด นี่ก็เป็นความเชื่อของไผ่ทั่วไปสำหรับต้นไผ่สีสุกโบราณมีความเชื่อว่าอีกว่าทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยเกิดความมั่งมี อยู่ดีมีสุขเหมือนกับชื่อของต้นไผ่สีสุก เพราะเป็นไม้มงคลนามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นไผ่สีสุกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านนิยมปลูกริมรั้วบ้านเพราะแตกกอ กว้างใหญ่

( ขอบคุณข้อมูลจาก เอกสารวิชาการกรมวิชาการเกษตร)


  ไม้มงคลนาม 9 ชนิดของไทยเรา
  บ้านไหนไม่มีพื้นดินปลูกสามารถปลูกในกระถางได้ทั้ง 9 ชนิด เมื่อรากเต็มกระถางก็เปลี่ยนดินใหม่ ตัดรากได้ และตัดแต่งกิ่ง ใบได้ตามความเหมาะสม  ทั้ง 9 ชนิดยอมรับการอยู่ในกระถางได้เพราะที่บ้านก็ปลูกไว้ในกระถางหลายปีแล้ว หากมีต้นไหนตายเราก็หามาปลูกใหม่ ซึ่งสาเหตุรากเต็มลืมเปลี่ยน  ดินแฉะน้ำขัง ในหน้าฝนฯก็ต้องเอาใจใส่ด้วยค่ะ    ต้นไม้ทั้ง 9ชนิดมีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป หรือบางต้นเพาะจากเมล็ดได้เอง เช่นขนุน ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์  ทรงบาดาล  เราปลูกเพื่อเป็นเคล็ด มงคลนามต่อบ้าน  เป็นสิริมงคลกับบ้านของเราหรือสถานที่ต่างๆ หรือการค้าขาย ฯ  
   และทั้ง 9ชนิดยังเป็นพืชสมุนไพร ดีต่อสุขภาพ ให้ประโยชน์ได้อีกมากมายเมื่อจะปลูกต้นไม้เลือกปลูกไม้มงคลนามไว้บ้างนะคะ การปลูกตามทิศต่างๆตามโบราณ ก็คงจะได้บางบ้าน บางสถานที่ เพราะบางบ้านวางปลูกไม่ได้ เช่นบ้านของผู้เขียน ไว้ตามความเหมาะสมที่ปลูกหรือวางกระถางได้เท่านั้น มีความสบายใจ อุ่นใจ ฯ ที่มีต้นไม้มงคลนาม 9 ชนิด ปลูกไว้ในบริเวณบ้านของเรา  
ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี

Create Date : 29 กันยายน 2555
Last Update : 27 เมษายน 2556 21:22:48 น.
Counter : 1856 Pageviews.

0 comments
เอื้องเหลืองจันทบูร เอื้องสามปอยชมพู เอื้องลิ้นกระบือและเอื้องมัจฉานุ ภาวิดา คนบ้านป่า
(19 ก.พ. 2563 18:36:40 น.)
17 กพ 63 Eucharis grandiflora - กวักและมหาโชค - Amazon lily mcayenne94
(17 ก.พ. 2563 18:38:50 น.)
THE CAVE นางนอน kae+aoe
(7 ก.พ. 2563 08:16:14 น.)
5 กพ 63 ฤดูกาลดอกไม้แดง - ประดู่แดง Fire of Pakistan mcayenne94
(5 ก.พ. 2563 19:56:14 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Kandanalikecoconutoil.BlogGang.com

kandanalike
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด