การสัมนาน้ำมันมะพร้าว เท่ากับโรคหัวใจ
การสัมมนาเรื่องน้ำมันมะพร้าว= โรคหัวใจ ?
และประชุมสามัญประจำปี 2553
จัดโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
---------------------------------------
กำหนดการดังนี้
08.30 ลงทะเบียน
09.00 พิธีเปิด
- ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ กล่าวรายงาน
- นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเปิดการสัมมนา
09.15 การบรรยายนำ เรื่อง “น้ำมันมะพร้าว=โรคหัวใจ ? โดย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา
ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ
10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.20 การเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายสมชาย วัฒนโยธิน รองประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนา
น้ำมันมะพร้าวฯ
- “การประดิษฐ์เครื่องบีบน้ำมันมะพร้าวจากกากมะพร้าว” โดย ผศ. วัลลภ ภูผา คณบดี
คณะวิศวกรรม- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร. พระนคร)
- “กรรมวิธีกำจัดกลิ่นน้ำมันมะพร้าวสด” โดย ผศ. สุรีพร สว่าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-“การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวด้วยสารสกัดสมุนไพร” โดย ผศ.ดร.เพ็ญศรี ศรีรับ สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร. ศรีวิชัย)
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การอภิปราย เรื่อง น้ำมันมะพร้าวกับโรคหัวใจในมุมมองของแพทย์
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา
ผู้อภิปรายประกอบด้วย:
- รศ.ดร.นพ. กำพล ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์บูรณาการ
- นพ. บรรจบ ชุฬหสวัสดิกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์บัลวี
- พญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- นพ. บุญเทียม เขมาภิรัต โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- พอ.นพ.ดำรง เชี่ยวศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภากาชาดไทย
14.-30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.50-16.30 การอภิปราย เรื่อง น้ำมันมะพร้าวกับโรคหัวใจในมุมมองของแพทย์ (ต่อ)
16.30 การประชุมสามัญประจำปีของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
16.50 ข้อเสนอแนะและสรุปการสัมมนา ดำเนินการโดย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรม
อนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
17.0 ปิดการประชุมการอบรมเรื่องการสกัดน้ำมันมะพร้าว
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้อง 321 สถาบันวิจัยพืชสวน และอาคารปฏิบัติการ จตุจักร กรุงเทพฯ
-------------------------------------
กำหนดการ
08.30 ลงทะเบียน
09.00 พิธีเปิดการอบรม โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
09.10 การอภิปราย เรื่อง “การสกัดน้ำมันมะพร้าว และคุณภาพที่ต้องการ”
ดำเนินการอภิปราย โดย นางปิยนุช นาคะ เลขาธิการชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว
- “การสกัดน้ำมันมะพร้าวโดยวิธีหมัก และโดยวิธีใช้แรงเหวี่ยง” โดยนางวิไลวรรณ ทวิชศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร
- “ การสกัดน้ำมันมะพร้าวโดยวิธีบีบอัด” โดยนายประวิทย์ เทพนุ้ย สถาบันวิจัยวิทยาศาสต์และ
เทคโนโลยี
- “ การสกัดน้ำมันมะพร้าวจากกากมะพร้าว” โดย ผศ. วัลลภ ภูผา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร. พระนคร)
- “การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันมะพร้าว ” โดย ดร.ประเทืองศรี สินชัยศรี
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -16.00 การอบรมภาคปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ผลัดละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ผลัด
กลุ่มที่ 1 การสกัดน้ำมันมะพร้าวโดยวิธีหมัก โดย นางวิไลวรรณ ทวิชศรี นักวิชาการ
เกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 2ก.: การสกัดน้ำมันมะพร้าวโดยวิธีบีบอัด โดยนายประวิทย์ เทพนุ้ย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
กลุ่มที่ 2ข.: การสกัดน้ำมันมะพร้าวจากกากมะพร้าวโดยเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร. พระ นคร
กลุ่มที่ 3 การสกัดน้ำมันมะพร้าวโดยวิธีใช้แรงเหวี่ยง” โดยนายเสรี อยู่สถิตย์ เจ้า
พนักงานการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
16.00-16.30 สรุปผลการอบรม มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการอบรมใบตอบรับ
การเข้าร่วมในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “น้ำมันมะพร้าว=โรคมะเร้ง? และการประชุมสามัญประจำปี 2553
และการอบรมเรื่อง การสกัดน้ำมันมะพร้าว
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 ”

ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................... มือถือ ....................... โทรสาร ......................... email .....................................
ขอแสดงความจำนงเข้าร่วมงานกับชมรม ดังนี้
1. ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. การสัมมนา เรื่อง “น้ำมันมะพร้าว=โรคมะเร็ง จริงหรือ? และการประชุมสามัญประจำปี 2553
2. การอบรม เรื่อง การสกัดน้ำมันมะพร้าว
2. ได้จัดส่งค่าลงทะเบียน ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนสัมมนาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จำนวนเงิน 150 บาท ( สมาชิก 150 บาท ไม่ใช้สมาชิก 200 บาท)
2. ค่าลงทะเบียนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 จำนวนเงิน 450 บาท ( สมาชิก 450 บาท ไม่ใช้สมาชิก 500 บาท)
3. โปรดส่งแบบตอบรับ พร้อมการโอนเงินให้ที่ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว บัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 069-2-38277-3 แล้วส่งแบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ /อบรม และสำเนาใบโอนเงินไปทางโทรสาร ที่ 02-561 4667 หรือทางไปรษณีย์ ไปที่
เลขาธิการ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ
สถาบันวิจัยพืชสวน เขตจตุจักร กทม. 10900
ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้ (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553) ไปยัง:
เลขาธิการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
จตุจักร กทม. 10900
โทรสาร 02-561-4667


ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว
สถาบันวิจัยพืชสวน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-29405484-5 ต่อ 117,118,136
โทรสาร 0-25614667, 0-29406497


Create Date : 13 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2553 19:44:48 น.
Counter : 1476 Pageviews.

0 comments
อะโวคา โด ผลไม้ชั้นเยี่ยม เปี่ยมสรรพคุณด้านสุขภาพ newyorknurse
(12 ก.พ. 2563 09:20:34 น.)
อ้อมแอ้มขอ Pray For Korat และแจ้งแผนการเยียวยาจิตใจ คนผ่านทางมาเจอ
(10 ก.พ. 2563 14:01:22 น.)
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ อันตรายแค่ไหน เรากลัวมากไปหรือกำลังพอดี? newyorknurse
(31 ม.ค. 2563 01:34:37 น.)
มาฟังเพลงรักจากอ้อมแอ้ม*ใจเอย* รับเทศกาลแห่งความรักที่ใกล้เข้ามา คนผ่านทางมาเจอ
(30 ม.ค. 2563 06:58:52 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Kandanalikecoconutoil.BlogGang.com

kandanalike
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด