เชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง มะพร้าว...พืชเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพและความงาม
การสัมมนาเรื่อง

“มะพร้าว...พืชเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพและความงาม”
เนื่องในโอกาสงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ราชพฤกษ์ 2554
กรมวิชาการเกษตร ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “มะพร้าว...พืชเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ และความงาม”

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ ดังกำหนดการข้างล่าง


วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

08.00 ลงทะเบียน

09.00 พิธีเปิดการประชุม

- นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กล่าวรายงาน

- นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเปิดการประชุม
09.15 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวของโลก

และแนวโน้มในทศวรรษ หน้า” โดย Mr. Romulo N. Arancon, Jr.
เลขาธิการชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community)
ประเทศอินโดนีเซีย
09.45 พักรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม

10.15 การอภิปรายเรื่อง “การผลิต และความต้องการมะพร้าวในทศวรรษหน้า”

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย:

- นายสมชาย วัฒนโยธิน นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
สถาบัน วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

- ดร. อภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย

- นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัทอำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่งจำกัด

12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 การบรรยาย เรื่อง “ธุรกิจผลิตภัณฑ์มะพร้าวอินทรีย์ - น้ำมันและโปรตีน” โดยนายพิสิษฐ์ วีระไวทยะ กรรมการผู้จัดการบริษัทอกริไลฟ์จำกัด

13.30 การเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การผลิตและการใช้ประโยชน์จากมะพร้าว” โดยนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ

15.15 พักรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม

15.30 การบรรยาย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนามะพร้าวกะทิในประเทศไทย” โดย: ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เรื่อง “ลี้ลับ หลอกลวง

และรอบรู้ เรื่องราวมะพร้าวกะทิ” นายสมชาย วัฒนโยธิน นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เรื่อง “การผลิตมะพร้าวกะทิลูกผสม”

17.00 ยุติการเสนอผลงานวิจัย

19.00 รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์อินน์


วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

08.30 การอภิปรายเรื่อง “การใช้ประโยชน์ของมะพร้าว” ดำเนินการอภิปราย
โดยนายสมชาย วัฒนโยธิน นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน

กรมวิชาการเกษตร ผู้อภิปรายประกอบด้วย

- “ การใช้ประโยชน์ทางอาหารของมะพร้าว ” โดยนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

- “ การใช้ประโยชน์ทางยาของมะพร้าว ” โดย ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร

หัวหน้าเภสัชกร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

- “การใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางของมะพร้าว”

โดย นายไกร มาศพิมล ประธานที่ปรึกษา บริษัททรอปิ กานาออยล์ จำกัด

- “ การใช้ประโยชน์ทางหัตกรรมของมะพร้าว ”

โดย นางปิยนุช นาคะ

นักวิชาการ 8 ว. สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

- การใช้ประโยชน์ของมะพร้าวทางอุตสาหกรรม
โดย นายกิตติพงษ์ ลีละยูวะ ผู้จัดการ บริษัทไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด

10.00 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.15 การอภิปราย เรื่อง “หลีกหนีโรค 4 อ. (อ้วน อัมพาต อัมพฤกษ์ อัลไซ-เมอร์)

ด้วยน้ำมันมะพร้าว: มุมมองของแพทย์ และนักวิชาการมะพร้าว
ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.นพ. กำพล ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์บูรณาการ และกรรมการที่ปรึกษา ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย:

- แพทย์แผนปัจจุบัน: พญ.ลำดวน วงษ์สวัสดิ์ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
และกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ

- แพทย์ทางเลือก: นพ. บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การ
แพทย์ธรรมชาติบำบัด และกรรมการที่ปรึกษา ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ

- นักวิชาการมะพร้าว: ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธาน ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ

12.00 สรุปผลการประชุม และข้อเสนอแนะ ปิดการประชุม

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 ทัศนศึกษา เพื่อชมนิทรรศการวิชาการมะพร้าว และพืชสวน ในงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหี่ย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

18.00 เดินทางกลับโรงแรมฮอลิเดย์อินน์

การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ขอเชิญชวนนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับมะพร้าว
ส่งเรื่องเข้าเสนอในภาคโปสเตอร์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการประชุม
ได้ชมตลอดเวลาของการประชุมฯการนิทรรศการมีการเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับมะพร้าว โดยหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดเวลาของการประชุมฯ เช่น

 สถาบันวิจัยพืชสวน
 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
 เครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองไทย
 บริษัทอะกริไลฟ์จำกัด(ผลิตภัณฑ์น้ำมันและโปรตีนมะพร้าวอินทรีย์)
 บริษัทไทยอะกริฟูดส์จำกัด (การผลิต และการจำหน่ายกะทิกล่อง)
 บริษัทอำพลฟูดส์จำกัด (การผลิต และการจำหน่ายกะทิกล่อง)
 บริษัทเอเชียติก จำกัด (การผลิตและการจำหน่ายนมมะพร้าว)
 บริษัทผู้ผลิต/ส่งออก กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ
 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
 ศูนย์การแพทย์บูรณาการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่


การสาธิต

มีการสาธิตระหว่างการพักรับประทานของว่าง และเครื่องดื่ม เกี่ยวกับ:
 การสกัดน้ำมันมะพร้าวโดยวิธีหมัก และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 การสกัดน้ำมันมะพร้าวแบบโบราณ และการสกัดน้ำมันมะพร้าวผสมสมุนไพร โดย นางกานดา แสนมณี ผู้แทนชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

 การทำหัตถกรรมจากใบมะพร้าว โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 การสาธิตการใช้น้ำมันมะพร้าวประกอบอาหาร และอาหารผิวพรรณ
โดยอาจารย์ไกร มาศพิมล ประธานที่ปรึกษาบริษัททรอปิกานาออยล์
การบริการตรวจสุขภาพแบบบูรณาการ

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์การแพทย์บูรณาการแห่งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่

-ให้บริการตรวจเลือดแบบ Live Blood Analysis และ Bioscan

-และการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแบบบูรณาการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ


การชมงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “มะพร้าว ... พืชเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพและความงาม มีความยินดีของเชิญผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้ทั้งวัน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 18.00 (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป)

และ 13.30 - 21.00 (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นสมาชิกของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย:

(1) นักวิชาการจากหน่วยราชการที่สนใจเรื่องมะพร้าว
(2) เอกชนจากบริษัท ห้างร้าน
(3) สมาชิกชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ
(4) สมาชิกสมาคมชาวสวนมะพร้าวฯ
(5) สื่อสารมวลชน และ
(6) ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องมะพร้าว
รวมทั้งสิ้น 200 คน


การลงทะเบียน

เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหาร และเอกสารประกอบการประชุม
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้สนใจ กรุณาพร้อมกรอกข้อความในใบลงทะเบียนส่งกลับมาที่ นางปิยนุช นาคะ และนางสาววีรา คล้ายพุก สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

โดยทางโทรสาร 0-2561-4667 จะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 200 คน
(โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการมะพร้าว
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

*****************************************

ชื่อ-นามสกุล ........................................................
หน่วยงาน.............................ที่อยู่..................................
โทรศัพท์................. ..........โทรสาร...................
e-mail .....................................................
ยืนยันการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยส่งผู้แทนคือ


1. ชื่อ-นามสกุล......................................................
หน่วยงาน....................... ..................................................

ที่อยู่...................................................................................
โทรศัพท์ ...............................โทรสาร.............................
e-mail .......................................................................


2. ชื่อ-นามสกุล .................................................
หน่วยงาน.........................................................

ที่อยู่...................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร.................................
e-mail............................................................................
ยืนยันการเข้าร่วมทัศนศึกษา

- สามารถเข้าร่วมทัศนศึกษาได้
- ไม่สามารถเข้าร่วมทัศนศึกษาได้

สำรองที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

( ) ต้องการสำรองที่พัก

(ห้องเดี่ยว1,200 บาท/คืน และห้องคู่ 1,500 บาท/คืน)

( ) เข้าพักวันที่ ............................เวลา................

( ) ออกจากที่พักวันที่................... เวลา..............

( ) พักคู่กับ................. .................(โปรดระบุ)

( ) พักเดี่ยว................

ลงชื่อ........................................................

( )

ตำแหน่ง .....................................................


โปรดส่งแบบตอบรับ : ภายในวันที่ 5 กพ.55

นางปิยนุช นาคะ สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรสาร. : 0-2561-4667, 0-2940-7339

e-mail : peyanoot@hotmail.com หรือ peyanoot2@gmail.com

Create Date : 21 มกราคม 2555
Last Update : 21 มกราคม 2555 18:22:18 น.
Counter : 1681 Pageviews.

2 comments
ปั่นกระเสียว เที่ยววังคัน ครั้งที่ ๖ onfly
(12 ก.พ. 2563 11:58:56 น.)
มาฟังเพลงรักจากอ้อมแอ้ม*ใจเอย* รับเทศกาลแห่งความรักที่ใกล้เข้ามา คนผ่านทางมาเจอ
(30 ม.ค. 2563 06:58:52 น.)
วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง newyorknurse
(28 ม.ค. 2563 08:14:31 น.)
ไวรัส COVID-19 ( Corona virus 2019 ) .... นำมาฝาก (ไม่ได้เขียนเอง ^_^) หมอหมู
(21 ก.พ. 2563 13:48:26 น.)
  
ไปเจอ 2 เว็บนี้มาครับ น่าสนใจดี
//basketballbasic.blogspot.com
//food-data.blogspot.com
โดย: mureata IP: 101.51.237.225 วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:14:59:34 น.
  
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายดำรง จิระสุทัศน์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 อนุมัติให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมวิชาการเกษตร
โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.4 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:21:37:18 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Kandanalikecoconutoil.BlogGang.com

kandanalike
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด