ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2553
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
22 มิถุนายน 2553
 
All Blogs
 
ในแง่ของกฎหมายประชาชนจะฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินได้ไหม???????

ถ้ามองในแง่ของกฎหมาย
ความจำเป็นในการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 5 พรก.ฉบับดังกล่าคือ "เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น (คือสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย..ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข..เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง)
ถ้านายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกัน "ป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน" ก็สามารถประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินได้ "ตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์"
การบังคับตาม พรก.ฉุกเฉิน ใช้ได้ตามที่นายกฯกำหนดแต่ไม่เกินคราวละ 3 เดือน
ในกรณีที่ "มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลา" ให้นายกรัฐมนตรีโดย "ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี" มีอำนาจประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกินสามเดือน
และเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน "สิ้นสุดลงแล้ว" หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบหรือเมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเด็นที่น่าศึกษาในแง่ของกฎหมายคือ ตามพฤติการณ์สถานการณ์จริงในภาวะปัจจุบัน ยังคงมี"สถานการณ์ฉุกเฉิน"หรือไม่???? มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไปหรือไม่???? สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่????
แต่อย่าไปถามผู้ใช้อำนาจนะครับ แต่ถ้าพิเคราะห์ตามพฤติการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆ
หาก ณ ปัจจุบันก็ดี หรือหลังวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 นี้ และคณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาให้รัฐบาลใช้ พรก.ฉุกเฉินต่อไปอีก และ ประชาชนคิดว่า ได้รับผลกระทบเกินจำเป็นจาก การใช้ พรก.ฉุกเฉิน เพราะถูกจำกัดสิทธิหลายประการตามรัฐธรรมนูญ ความจำเป็นในการใช้ พรก.ดังกล่าว ไม่ควรมีและสถานการณ์ฉุกเฉินยุติลงแล้ว แม้หาก จะมีเหตุการณ์อะไร รัฐบาลก็สามารถใช้ กฎหมายปกติในการบริหารราชการได้
อย่างนี้ ในแง่กฎหมาย ประชาชนคนใดคนหนึ่ง หรือ ผู้ใด มีสิทธิยื่นฟ้องบังคับให้นายกรัฐมนตรียกเลิก พรก.ฉุกเฉินต่อศาลไหน???
หรือจะสามารถฟ้องร้องให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี ที่มีมติขยายระยะเวลา ต่อศาลปกครองสูงสุดได้หรือไม่
รบกวนผู้รู้ ช่วยกันวิเคราะห์ในมุมมอง ของกฎหมายหน่อยครับ แต่กรูณาอย่าวิจารณ์ในแง่ของการเมืองเพียงอย่างเดี่ยว

แก้ไขเมื่อ 22 มิ.ย. 53 12:07:16

จากคุณ : parabellum
เขียนเมื่อ : 22 มิ.ย. 53 11:56:41

ความคิดเห็นที่ 10

กรณีมีกฏหมายเกี่ยวข้องดังนี้ครับ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
..."กฎ" หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการ ทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

มาตรา 9 ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือ การกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือ วิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่ สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็น การสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตาม กฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร
(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(5) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่าง หนึ่งอย่างใด
(6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจ ศาลปกครอง
เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
(1) การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(2) การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
(3) คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาล ล้มละลาย หรือศาลชำนัญพิเศษอื่น

มาตรา 11 ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนด
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(3) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
(4) คดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
////

จากหลักกฏหมายข้างต้น พิจารณาแล้วการจะขอให้ศาลปกครองเพิกถอน พรก.ฉุกเฉิน น่าจะไม่เข้าองค์ประกอบในม.9

กรณีจึงอาจปรับใช้กับ ม.11(2)คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี... คือให้ผู้ได้รับความเสียหายจาก พก.ฉุกเฉิน ฟ้องให้เพิกถอนตาม กฏหมายข้อนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อดู คำนิยามตามม.3 พระราชกำหนดไม่ได้ถูกนิยามไว้ว่าเป็นกฏตาม พรบ.นี้

ดังนั้น ถ้าจะตีความเป๊ะตามตัวอักษร การเพิกถอน พรก.ฉุกเฉิน โดยใช้ช่องทาง ทางศาลปกครอง จึงไม่น่าจะสามารถกระทำได้ครับ

///////////

ในความเห็นส่วนตัวแล้ว เห็นว่า ไม่มีอำนาจใด ไม่ว่า นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ที่จะไม่ถูกควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจนั้นได้ครับ

ทั้งนี้ เพื่อ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ไม่ถูกแทรกแซงหรือทำร้าย โดยรัฐ

พรก.ฉุกเฉินนี้ ให้อำนาจผู้ใช้อย่างมหาศาล

คือ สามารถทำได้ทั้ง 3 อำนาจ( นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ) เช่น ออกกฏต่างๆได้เอง เรียกใช้หน่วยงานของรัฐใดก็ได้ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยโดยไม่ต้องแจ้งข้อหาได้

น่าจะใช้อำนาจนั้น แต่เพียงพอดีๆ ตามที่ พรก.ให้ใช้ คือ ต้องเป็น "สถานการณ์ฉุกเฉิน" จริงๆ ถ้าไม่ใช้อำนาจนี้ จะถึงขนาดบ้านเมืองอยู่ไม่ได้

อำนาจรัฐจะคงอยู่เสมอ ผู้ใช้อำนาจ จะเป็นเพียงผู้เข้ามาใช้ เหมือน เดินผ่านไปผ่านมา เท่านั้น วันข้างหน้า ใครจะรู้ ว่าฝั่งตรงข้าม เขาอาจกลับมาถืออำนาจรัฐบ้าง และ ใช้ดาบตาม พรก.นี้ฟาดฟันคืน...สิ่งที่ตามมา จะเป็นความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กรณี พรก.ฉุกเฉิน ถ้าใช้เพราะ "มีสถานการณ์ฉุกเฉิน" จริงๆ ก็เห็นด้วย แต่หากเลยเถิดถึงขนาดเอาเป็นอำนาจทำลายผู้อื่นที่แตกต่างทางความคิดอันนั้นไม่ว่าผู้ใด ก็คงไม่อาจเห็นด้วยได้หรอกครับ

ขอร่วมแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 22 มิ.ย. 53 15:32:19


ที่มา - //www.pantip.com/cafe/social/topic/U9391778/U9391778.html


Create Date : 22 มิถุนายน 2553
Last Update : 22 มิถุนายน 2553 15:51:34 น. 16 comments
Counter : 773 Pageviews.

 


โดย: veerar วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:25:23 น.  

 


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
*******
*****
***
*

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:11:13 น.  

 
.

สุขสันต์วันเกิด ขอให้พบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตนะค่ะ
โดย: brackleyvee วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:26:03 น.  

 
เข้ามา HBD คนที่เกิดวันเดียวกับเราค่ะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง และเฮงๆค่ะ

ปล. จขบ จบรัฐศาสตร์แน่ๆเลยโดย: sexybodylove วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:55:22 น.  

 


โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:17:07 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: Tree Rose วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:12:21 น.  

 


โดย: นนนี่มาแล้ว วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:48:54 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดนะคะ....
โดย: nootikky วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:23:59 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ร่ำรวยเงินทอง
เเละมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปทุกวันครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:24:52 น.  

 
HBD มีความสุขมากๆ นะคะ
คิดส่งใดขอให้สมปรารถนาตลอดปีเลยจ้า


โดย: อะตอมกลมๆ วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:23:21 น.  

 
มีความสุขมากๆนะค่ะ


โดย: jk_จัง วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:59:04 น.  

 


โดย: candleberry วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:06:40 น.  

 
สุขสันต์วันเกิด...


สำหรับวันอันสุดพิเศษนี้ ขอให้ท่านมีความสุขและสดใส

สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ ปรารถนาสิ่งใดได้ดั่งปองโดย: leqiang วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:57:51 น.  

 


โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:37:08 น.  

 
Photobucket


โดย: pinkyrose วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:49:06 น.  

 
เพิ่งได้กลับมาเห็น เพราะแวะไปเล่นเฟซบุ้คซะนาน

ขอขอบคุณคำอวยพรของทุกท่านจากใจจริงครับ

และขอให้พรที่ท่านให้มาได้กลับไปสู่ทุกท่านด้วยครับ


โดย: อุบลแมน วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:18:27:58 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.