ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
19 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
ขายฝากบ้าน

การขายฝากบ้านคืออะไรคะ อยากทราบรายละเอียดจริงๆค่ะ

คือเรามีความประสงค์อยากขายบ้าน และต้องการขายด่วนมาก แต่ยังไม่มีคนมาซื้อไปซักที ได้ยินมาว่ามีการรับฝากขายบ้าน มันหมายความว่ายังไงหรอคะ

จากคุณ : แทยอน
เขียนเมื่อ : 19 ก.พ. 53 14:31:22

ความคิดเห็นที่ 3

ปพพ. มาตรา ๔๙๑
อันว่า ขายฝาก นั้น คือ สัญญาซื้อขาย ซึ่ง กรรมสิทธิ์ ใน ทรัพย์สิน ตกไปยัง ผู้ซื้อ โดยมี ข้อตกลงกันว่า ผู้ขาย อาจไถ่ ทรัพย์ นั้น คืนได้

///

จากหลักกฏหมายข้างต้น

ขายฝาก ก็คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง ที่กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อทันที ในเมื่อทำสัญญาซื้อขายฝาก

แต่ มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่งผู้ขายฝาก-ผูรับซื้อฝาก ว่า

ผู้ขาย อาจไถ่ ทรัพย์ นั้น คืนได้...ซึ่งมักจะกำหนดระยะเวลาไถ่คืนกันไว้ครับ

เช่น

ขายฝากที่ดินกำหนด 1 ปี คือ ผู้ขายฝากต้องไถ่คืนที่ดินนั้นๆ ภายใน 1 ปี มิฉะนั้นจะหมดสิทธิไถ่คืนครับ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่ ปพพ.มาตรา 491-502 ครับ

ตัวอย่างสัญญาขายฝาก

////

สัญญาขายฝาก
(ที่ดิน/ที่สวน/ที่ไร่/ที่นา/ที่ดินและที่บ้าน/ที่ดินและตึกแถว/รถ/………………………….)

สัญญาเลขที่…………………… ทำที่………………….มีคู่ฉบับจำนวน……………….
ฉบับ
วันที่…………..เดือน…………….พ.ศ.25……..เวลา………น.
ระหว่าง …………………อายุ…………ปี ถือบัตรประจำตัว………………………เลขที่……………………ออกบัตรนี้โดย……………………………บัตรหมดอายุวันที……/……/……ภูมิลำเนาอยู่เลขที่…………….ตรอก/ซอย…………….………ถนน…………….………………….ตำบล…………………………………..เขต/อำเภอ…………………………..จังหวัด…………………………เขตไปรษณีย์ที่………………………. ขณะนี้พักอยู่ที่เลขที่ ……………………………………………..ทำงานที่…………………………………. ..…………………………….โทร………………………ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน/……………………………………………………………………ซึ่งเรียกว่า “ผู้ขายฝาก” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………………………...อายุ…………ปี ถือบัตรประจำตัว………………………เลขที่………………ออกบัตรโดย…………………บัตรหมดอายุวันที……/……/……ภูมิลำเนาอยู่เลขที่……………….ตรอก/ซอย…………….……………….ถนน…………….………………….ตำบล……………………………เขต/อำเภอ…………………………...จังหวัด…………………………เขตไปรษณีย์ที่………………………. ขณะนี้พักอยู่ที่เลขที่ ………………. ………………………………………………ทำงานที่..………………………………………………………โทร………………ซึ่งเรียกว่า “ผู้ซื้อฝาก” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังใจความต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ซื้อฝากตกลงรับซื้อฝาก……………….………………………………ของผู้ขายฝากใน
ราคา…………………………บาท (เงินจำนวน…………………………….บาทถ้วน) โดยผู้ซื้อยินดีออกค่า
ฤชาธรรมเนียมการขายฝากเองทั้งสิ้น และยินยอมให้ผู้ขายฝากทำการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากนี้คืนได้ภายใน กำหนด………………ปี พ้นกำหนดไถ่คืนวันที่……………เดือน……………………….พ.ศ. 25…………. เวลา………………….น. โดยผู้ขายฝากจะต้องชำระค่าสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อในราคา……………………….บาท (เงินจำนวน…………………………………บาทถ้วน) และผู้ไถ่จะเป็นผู้ออกค่าฤชาธรรมเนียมในการไถ่เองและจะชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการซื้อฝากคืนให้ผู้ซื้อฝากทั้งหมดด้วย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าสินไถ่ที่ต้องชำระคืนให้แก่ผู้ซื้อทั้งสิ้น…………………บาท(…………………………บาทถ้วน)และในวันขายฝากนี้ผู้ขายได้รับเงินจากการขายฝากไปครบถ้วนแล้วโดยนับต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้รับจดทะเบียนฯ และต่อหน้าพยานทั้งสองอย่างถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ในระหว่างกำหนดเวลาของการขายฝากนี้ ผู้ซื้อจะจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ได้ แต่ต้องได้บอกกล่าวแก่ผู้ขายฝากและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสืออนุญาตจากผู้ขายฝากก่อนทุกรายไป มิฉะนั้นจะต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดแต่การนั้น
ข้อ 3. ผู้ซื้อยินดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้นสูญหายถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อ และผู้ซื้อยินดีที่จะให้บุคคลผู้ไถ่ได้รับทรัพย์สินซึ่งไถ่นั่นคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิมหรือทายาท หรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่
ข้อ 4. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ เช่น เกี่ยวกับดอกเบี้ยมีว่า…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
ข้อ 5. ทุกฝ่ายในสัญญานี้ได้อ่านข้อความทั้งหมดนี้และเข้าใจดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงชื่อร่วมกันต่อหน้าพยานทุกคน และต่างก็ถือคู่ฉบับที่มีข้อความทุกต้องตรงกันทุกประการไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อกันคนละฉบับ

ลงชื่อ………………………….ผู้ซื้อ
(………………………….)
ลงชื่อ………………………….ผู้ขายฝาก ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้ความยินยอม
(………………………….) (……………………………………)
ลงชื่อ………………………….พยาน อยู่ที่…………………………………………………………...
(………………………….) ทำงานที่………………………………….โทร………………
ลงชื่อ………………………….พยาน/ ภูมิลำเนาอยู่ที่………………………………………………..
(………………………….)ผู้เขียน พักอยู่ที่……………………………………………………….
ผู้พิมพ์ ทำงานที่…………………………………โทร………………


////////////


ขอร่วมแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 19 ก.พ. 53 15:10:46


ความคิดเห็นที่ 4

การขายฝากบ้านคืออะไรคะ อยากทราบรายละเอียดจริงๆค่ะ

คือเรามีความประสงค์อยากขายบ้าน และต้องการขายด่วนมาก แต่ยังไม่มีคนมาซื้อไปซักที ได้ยินมาว่ามีการรับฝากขายบ้าน มันหมายความว่ายังไงหรอคะ

จากคุณ : แทยอน
เขียนเมื่อ : 19 ก.พ. 53 14:31:22

^
^

อ่านดูอีกที

ตกลง จขกท. จะถามเรื่องอะไรหนอ

ขายฝาก หรือ ฝากขาย

ถ้า ขายฝาก จะเป็นกรณี ตามที่ผมว่าไว้ ใน คห.3

ถ้าฝากขาย น่าจะเป็นเรื่องของพวกนายหน้า ประมาณว่า จขกท.เอารายละเอียดต่างๆของบ้านที่จะขายไปให้เขา แล้วเขาจะหาคนซื้อให้ โดยคิดเปอร์เซ็นต์ค่านายหน้าจากเงินที่ขายได้ กี่เปอร์เซ็นต์ก้อแล้วแต่จะตกลงกัน ส่วนมากจะประมาณ 3 เปอร์เซนต์

ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 19 ก.พ. 53 15:46:22


Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2553 16:05:03 น. 0 comments
Counter : 697 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.